Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA V LJUBLJANI- FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Jadranska 19
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1627007000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. II. Osebni karton študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študentje dodiplomskih ter podiplomskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti UL FMF, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresnič
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana,državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. I. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študentje dodiplomskega ter podiplomskega študija na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresnič
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. Evidenca zapisnikov o izpitu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje dodiplomskega ter podiplomskga študija UL FMF, ki opravljajo izpit (izpit po predmetniku študijskega programa, komisijski izpit, diferencialni izpit).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti UL FMF, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresnič
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). Učitelji – nosilci predmetov za svoj predmet.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. Evidence o diplomantih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Diplomanti dodiplomskega ter podiplomskega študija na UL FMF, ki jim je bila izdana diplomska listina, in sicer: 1. diploma in priloga k diplomi po zaključenih javnoveljavnih dodiplomskih študijskih programih za pridobitev visokošolske strokovne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nos
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka diplome, vpisna številka študenta, ime in priimek diplomanta (za diplomantke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, študijski program, predhodno pridobljeno izobrazbo, naslov diplomskega dela in mentorja, imena članov komisije in zagovor datuma diplomiranja in ocena zagovora diplomske naloge.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – državljani RS ali tujci, ki so vložili zaprosilo za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (na tujih višjih, visokih šolah in fakultetah) na podlagi Zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in rojstni podatki prosilca; podatki o bivališču, oznaka, številka in datum spričevala (diplome), ime šole in ime države, v kateri je bilo spričevalo izdano; izrek klavzule oziroma odločbe o nostrifikacije. Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. l. SRS, št. 42/1972), 12. člen Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. l. SRS, 34/1984, 12/1990, 12/1996), 7. člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari, ustrezno zavarovan pristop v prostor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. Evidenca o priznavanju izobrazbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na študijskih programih UL FMF in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter MVZT za namene zaposlitve teh oseb na območju Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izdanih odločb priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UL FMF in za potrebe zaposlovanja oseb po postopku, ki ga vodi MVZT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba oz. mnenje nanaša (osebno ime, spol, državljanstvo); podatki o diplomi oz. listini o pridobljeni izobrazbi, država izdaje listine ter ime ustanove, ki je izdala listino); datumu odločbe pristojnega organa UL FMF, ev. dodatne zahteve (izpiti). Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04), tretji odstavek 17. člena.
 • Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v prostor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. Evidenca uporabnikov knjižnice.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki knjižnice: študenti UL, delavci UL, fizične osebe - zunanji izposojevalci, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov knjižnice za potrebe knjižnične izposoje in za zavarovanje gradiva ter za namen zagotavljanja statističnega spremljanja. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02), 15. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, številka indeksa. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02), 15. člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan, prodekani, tajnik fakultete in vodja knjižnice na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le pooblaščenim osebam - knjižničnim delavcem upravljalca prek sistema gesel avtorizacije in identifikacije. VII. člen Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev zavezuje knjižničarja k varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIII. Evidenca o raziskovalcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za matematiko in fiziko in pogodbeni sodelavci raziskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki raziskovalcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske in raziskovane dejavnosti fakul
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra raziskovalca, enotna matična številka, stalno bivališče, državljanstvo, raziskovalna skupina v katero sodi, delovno mesto, vrsta delovnega razmerja, vrsta diplome, članstvo v akademijah – asociacijah, področje delovanja, bibliografija.
 • Uporabniki zbirke: MVZT, ARRS ter pooblaščeni delavci UL FMF. Neposreden dostop do podatkov iz evidence o raziskovalcih imajo izmed delavcev UL FMF, dekan, prodekani in tajnik fakultete; nacionalni koordinatorji in vodje raziskovalnih ter vodje programskih skupin, za svoje skupine, ostali pa le na podlagi pooblastila dekana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahaja zbirka evidenc o raziskovalcih ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. IX. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za matematiko in fiziko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za potrebe UL FMF, za uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z zakoni, ki urejajo posamezn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, davčna izpostava, bančni podatki za nakazilo plače, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, habilitacijski naziv, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delno/dopolnilno zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81.a člen.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec podatke iz evidence zaposlenih delavcev posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi; Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma na podlagi izrecne zahteve tudi drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali ogodbenem razmerju. Dostop do podatkov imajo: dekan, prodekani in tajnik fakultete, ostali po pooblastilu dekana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. X. Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem si
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, spol, datum in kraj rojstva, stalno bivališče, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, poklic, izobrazbo, delovno mesto, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81.a člen.
 • Uporabniki zbirke: Dekan, prodekani, tajnik fakultete na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop imajo le delavci Računovodsko finančne službe, ki delajo na obračunu plač in honorarjev. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. XI. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za matematiko in fiziko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zgoraj navedeni podatki se uporabljajo za potrebe UL FMF, za uveljavljanja pravic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavezancu za prijavo: - Naziv delovne organizacije, registerska št. zavezanca za prijavo, panoga dejavnosti, šifra in kraj delovne organizacije. Podatki o poškodovancu: - Priimek in ime, matična št. zavarovanca, stalno bivališče, naselje, občina bivališča, datum rojstva, zakonski stan, poklic oz. delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, šolska izobrazba delavca, ustreznost strokovne izobrazbe za delovno mesto, čas opravljanja dela pred nastankom poškodbe, nevarnosti delovnega mesta, tehničnna zavarovanost delovnega mesta, uporaba osebnih zaščitnih sredstev. Podatki o poškodbi na delu: - Časovna opredelitev nastale poškodbe (dan, mesec, leto in ura), kraj nastale poškodbe (na delu, poti na delo, poti iz dela ali službena pot), število umrlih na kraju nezgode, število poškodovanih na kraju dogodka (skupno z umrlimi), oblika – zunanji vzrok poškodbe (padci oseb, predmetov), vzrok – materialni povzročitelj poškodbe (stroj, orodje itd.), kratek opis nezgode. Podatki o neposrednem vodji: - Priimek in ime, naslov stalnega bivališča . Podatki o očividcu: - Priimek in ime, naslov stalnega bivališča, priimek in ime osebe, ki je opravila pregled in datum ogleda, podpis odgovornega vodje. Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca - Priimek in ime, šifra zdravnika (iz AOR), naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, ali je bila poškodovancu nedena prva pomoč, diagnoza poškodbe (latinska), predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomankljivosti (katere in šifra po MKB), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum in podpis zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Pristojne državne inštitucije, pooblaščenec za varstvo pri delu ter ostali pooblaščeni delavci UL FMF. Neposreden dostop do evidence imajo še dekan, prodekani in tajnik fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni Ognjevarni kovinski omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (sprejet na seji senata Univerze v Ljubljani, 11.5.1999).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam