Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dalmatinska ulica 1
Naziv ali firma: BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu in bolezni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 54/2013), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri podjetju Bodočnost d.o.o. (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja in za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom katerih posledica je invalidnost se hranijo trajno na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni povezane z delom se hranijo trajno v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).Terjatve iz (komercialnih) zavarovalnih pogodb med upravljavcem in zavarovalnico zastarajo v treh letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime in priimek, naslov bivališča, spol, državljanstvo, enotna matična številka občana, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, koliko ur je delal pred nezgodo. Podatki o nezgodi: Datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, opis nezgode, pričakovani bolniški stalež.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. (za določen in nedoločen čas).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, obračun bonitete za sklenjena zavarovanja, letno poročanje za pokojninsko zavarovanje ZPIZ, mesečno in letno poročanje DURS-u za dohodnino, letno poročanje ZZZS za zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem delavcu: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke), skupaj neopravljene ure , skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (ure letnega dopusta, ure, počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih), skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade in regres. Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca in odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. (zaposleni za določen čas in zaposleni za nedoločen čas) in nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, naslov bivališča, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega računa, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, telefonska številka, elektronski naslov, zakonski stan, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen/nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta sklenjene pogodbe, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, poklic, ki ga delavec opravlja, št. delovne obleke, št. delovne obutve, št. delovne knjižice, št. osebne izkaznice, delovna doba pred vstopom v podjetje, datum in naziv usposabljanj, tečajev, seminarjev, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti, Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za varstvo pri delu, Ministrstvo za finance in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. (zaposleni za določen čas in zaposleni za nedoločen čas) in nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti, Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za varstvo pri delu, Ministrstvo za finance in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. (zaposleni za določen čas in zaposleni za nedoločen čas) in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in podzakonskimi predpisi in zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zdravstvenih pregledih se hranijo trajno na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnica za predhodni zdravstveni pregled: Ime in priimek, kraj rojstva, enotna matična številka občana, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo/po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca). Napotnica za obdobni zdravstveni pregled: ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca. Zdravniško spričevalo po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda,izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu. Zdravniško spričevalo po opravljenem obdobnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanjih iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) ter Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l.RS, št. 32/2011, 61/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. (zaposleni za določen čas in zaposleni za nedoločen čas) in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih usposobljenosti se hranijo trajno v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Potrdilo o opravljenem usposabljanju za varstvo pred požarom, programi usposabljanja za varstvo pred požarom ter zapisniki o ocenjevanju znanja in preverjanju usposobljenosti za varstvo pred požarom se hranijo 10 let na podlagi Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 32/2011, 61/2011).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov pri praktičnem usposabljanju delavca na delovnem mestu: naziv podjetja/ustanove, ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, področja usposabljanja in datum podpisa. Podatki iz Potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom: številka potrdila, ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, delodajalec, veljavnost potrdila, datum. Podatki iz Preizkusa znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom: ime, priimek, rojstni datum, poklic, naloge in opravila, delodajalec, kraj in datum opravljanja preizkusa, rezultati testa (uspešno/neuspešno).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (ZDoh-2 UPB7), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposlenih pri Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o. in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, odmera letnega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vzdrževanega družinskega člana, spol, sorodstvo, šifra olajšave, naslov bivališča, pošta in kraj, država, državljanstvo, matična številka, davčna številka in datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa zaposlenih delavcev in delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o izrabi delovnega časa v zvezi z zaposlenimi se hranijo trajno na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Podatki v zvezi s študenti in zunanjimi izvajalci se hranijo še 5 let od datuma plačila na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka uporabnika, organizacijska enota, PIN kartice, pravice za dostop do prostorov, podatki o prisotnosti: datum, ura (od – do), tip odsotnosti (službena pot, kompenzacija, malica, bolniška odsotnost, dopust).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih delavcev se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih po drugi pravnih podlagah (študenti, dijaki) se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o uporabi sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1), Obligacijski zakonik (OZ-UPB1), Pravilnik o uporabi službenih vozil in uporabi lastnih vozil za službene potrebe (Bodočnost d.o.o., Maribor).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o., katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence danih sredstev v uporabo in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas, ko je oprema dana v uporabo ter še pet let od dneva ko je nastopila obveznost vrnitve sredstva na podlagi Obligacijskega zakonika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek voznika, relacija vožnje, stanje prevoženih kilometrov, ura odhoda in prihoda, podpis uporabnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o kolektivnih in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Bodočnosti, podjetju za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zavarovancev, delavcev iz kolektivnega in prostovoljnega (dopolnilnega) zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov bivališča, datum rojstva, št. zdravstvene izkaznice, kontaktni podatki (e-naslov, telefonska št.), pogodbeni datumi (sklenitev, kritje, trajanje), višina premije, plačilni razred, številka police in premija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Kupoprodajne pogodbe (pogodbe o sodelovanju), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Obligacijski zakonik (OZ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za upravljanje stikov s kupci in dobavitelji in izvajanje poslovnih aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Poslovni partnerji (fizične osebe) za čas trajanja pogodbenega razmerja ter pet let po prenehanju na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1). Kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih za čas veljavnosti sklenjene pogodbe oz. do zamenjave kontaktne osebe oz. do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz sklenjene pogodbe, ki bi lahko bremenili kontaktno osebo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in naslov podjetja, davčna številka, matična številka, številka TRR, ime, priimek ter funkcija odgovorne osebe, kontaktni podatki odgovorne osebe (elektronski naslov, telefonska številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in se nahaja v informacijskem sistemu v podatkovnem centru. Podatkovni center se nahaja v prostoru, ki je ves čas zaklenjen in je pod nadzorom odgovorne osebe za informacijski sistem. Dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Redno se izdeluje varnostna kopija podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca vključenih v praktično usposabljanje z delom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Kolektivna učna pogodba o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom dijakov v šolskem letu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti oseb, ki so vključene v praktično usposabljanje z delom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, obseg ur, trajanje usposabljanja, program in poklic usposabljanja, šolsko leto, številka kolektivne učne pogodbe, ime in priimek mentorja dijaka, transakcijski račun, datum podpisa pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o vključenih v program zaposlitvene rehabilitacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Dogovor o usposabljanju rehabilitanda na konkretnem delovnem mestu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Rehabilitanti v programu zaposlitvene rehabilitacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenega dogovora o usposabljanju rehabilitanda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov bivališča, davčna številka, ime in priimek mentorjev, trajanje rehabilitacije, trajanje usposabljanja, datum podpisa dogovora, delovno mesto, izobrazba in status invalidne osebe prisotnost na delu ter omejitve pri delu (zdravstvene omejitve dela/zmožnosti).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu RS za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve. Za osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno je podlaga osebna privolitev iskalca zaposlitve po Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto in osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno v podjetje Bodočnost, d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje kadrovskih postopkov v procesu zaposlovanja (selekcija in pridobivanje kadrov).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki oseb, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto se hranijo še 38 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), če kateri od kandidatov vloži zahtevo za sodno varstvo pred delovnim sodiščem pa se podatki o vseh prosilcih hranijo, dokler postopek ni končan. Za osebe, ki samoiniciativno pošljejo prijavo za delovno mesto se hranijo toliko časa kolikor je običajno potrebno da se odgovori na prejeto ponudbo, po tem času pa zgolj, če je bilo dano privoljenje iskalca zaposlitve za hrambo njegovih podatkov oziroma do preklica na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski ali navadni naslov, kontaktne številke, podatki o doseženi izobrazbi, motivacijsko pismo oziroma prošnja, življenjepis, zahtevana potrdila in drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakon o dohodnini (ZDoh-2-UPB2), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB2), Zakon o sodnem registru (ZSReg-UPB2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklicevanje sej, vpis v sodni register in urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v nadzornem svetu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Davčno pomembni podatki se hranijo še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno plačati oz. v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB1). Podatki iz sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta se hranijo še 5 let po prenehanju veljavnosti funkcije na katero se sklep nanaša na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ- UPB1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, rojstni datum, enotna matična številka občana, kopija osebnega dokumenta, potrdilo o nekaznovanosti, davčna številka in številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o družbenikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki Bodočnosti, podjetja za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti družbenikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Ob morebitnem prenehanju dejavnosti podjetja prevzame zbirko podatkov njegov pravni naslednik, če pa tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (sedanji, prejšnji), enotna matična številka občana, davčna številka, datum rojstva, naslov, državljanstvo, poslovni delež (znesek, skupni delež).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca vstopov in izstopov v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci podjetja Bodočnost, podjetja za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja posameznikov ter reda v prostorih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hranijo se dve leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, datum, razlog in ura vstopa ali izstopa iz podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v zvezku v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Pravilnik o videonadzoru v podjetju Bodočnost d.o.o..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju dosega nadzora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost premoženja in zaposlenih, zagotavljanje nadzora vstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo šest mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek, datum in čas posnetka, številka kamere ter podatki o vpogledih posnetkov (ime in priimek, datum in namen vpogleda).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se varujejo v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o izvajanju dijaškega in študentskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Napotnica za opravljanje dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo delo na podlagi napotnic pooblaščenih organizacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz dela teh oseb prek pooblaščenih organizacij (plačilo za opravljeno delo, plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni in ostalo).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz študentskih napotnic se hranijo še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno obračunati oz. v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv agencije z navedbo organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, enotna matična številka občana, davčna številka in naslov stalnega ali začasnega bivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, število opravljenih ur, urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o vključenih v družbeno koristna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Dogovor o opravljanju dela v splošno korist.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo delo v splošno korist.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti oseb, ki opravljajo delo v splošno korist.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek napotene osebe, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov bivališča, število delovnih ur, trajanje pričetek dela, naloge, ki jih bo oseba opravljala, datum podpisa dogovora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Bodočnost d.o.o. in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v registru (fasciklu) v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca, odgovornega za zbirko osebnih podatkov. Pisarna je v času njegove odsotnosti zaklenjena in dostop nepooblaščenim osebam ni mogoč. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam