Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEOS, D.D.
Sedež ali naslov: Dunajska 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5895448000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEOS, d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, številka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, oblika delovnega razmerja, delovni čas, razporeditev delovnega časa, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, zavarovalna doba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, dopolnilno delo, bivši delodajalci, pri katerem delodajalcu je delavec še zaposlen, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, vrsta delovnega dovoljenja za tujca, datum izdaje delovnega dovoljenja za tujca, datum izteka delovnega dovoljenja za tujca, številka delovnega dovoljenja tujca, organ, ki je izdal delovno dovoljenje tujcu.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Skupnost socialnih zavodov, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi zaposlenega ali pogodbenem razmerju (Centri za socialno delo, Banke, …).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Ameba + je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEOS, d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljen ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi zaposlenega ali pogodbenem razmerju (Centri za socialno delo, Banke, …).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Ameba + je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEOS, d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe DEOS, d.d., za ZZZS, za ZPIZ, za Inšpektorat za delo in druge uradne institucije ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, poklic in naslov poškodovanca ,datum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke:  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Inšpektorat za delo, - Osebni zdravnik poškodovanca, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi zaposlenega ali pogodbenem razmerju (Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, zavarovalnice, …).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniški mreži je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o delničarjih družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe DEOS, d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti družbe in uresničevanje pravic in dolžnosti delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma, naslov, število delnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, ki podatke potrebujejo za opravo svojega dela.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniški mreži je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vstopajo v skupne dele Centra starejših Trnovo, ki so namenjeni za uporabo stanovalcev oskrbovanih stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja stanovalcev oskrbovanih stanovanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek osebe, datum in čas vstopa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so varovani na sledeči način: • Trdi disk na katerem se hranijo posnetki, ki so nastali na vhodih v prostore se nahajo v zaklenjenem prostoru do katerega ima dostop samo pooblaščena oseba. • Dnevne varnostne kopije posnetkov, ki so nastali na vhodih v prostore se nahajo v zaklenjenem prostoru do katerega ima dostop samo pooblaščena oseba. • Program s katerim je omogočen vpogled v posnetke se nahaja na računalniku pooblaščene osebe in je varovan z geslom, prav tako je računalnik pooblaščene osebe zavarovan z geslom, nahaja pa se v zaklenjenem prostoru, do katerega ima dostop samo pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam