Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANEZ BENKO S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOMAJINCI 70
Naziv ali firma: SADRARSTVO, FASADERSTVO IN BAR, JANEZ BENKO S.P.
Sedež ali naslov: DOMAJINCI 70
Poštna številka: 9261
Kraj: CANKOVA
Matična številka: 5327279000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče - enotna matična številka občana, datum , občina in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, zakonski stan, telefonska številka , - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, - oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), datum sklenitve, datum nastopa dela, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, kraj opravljanja dela - ali je delavec invalid, ime drugega delodajalca,kategorija invalidnosti - datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V pisarni podjetnika ima vsak zaposleni svojo osebno mapo, v kateri so shranjujejo vsi podatki. Mape so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Vsi ti podatki se beležijo v računalniški program kadrovske evidence in so dostopni le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, mesec, leto rojstva - delovno mesto, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), - datum prenehanja delovnega razmerja, - skupno število opravljenih ur s polnim oziroma s krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, ure dopusta, ure bolniške, neopravljene ure drugih upravičenih izostankov, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ure za prejemanje nadomestila plače drugih organov, ure neupravičenih izostankov iz delovnega razmerja, ure s povečanjem zavarovalne dobe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih pri podjetniku je shranjena v zbirnih mapah pisarne podjetnika , le-te so shranjene v v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatki se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OSEBNIH DOHODKIH-STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, davčna številka, EMŠO, naslov zaposlenega, transakcijski račun , mesec, leto rojstva - delovno mesto, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), - datum sklenitve delovnega razmerja delovni čas - datum prenehanja delovnega razmerja, - skupno število opravljenih ur s polnim oziroma s krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, ure dopusta, ure bolniške, ure drugih upravičenih in neupravičenih izostankov iz delovnega razmerja. - brutto plača za delo s polnim delovnim časom, brutto nadomestila plač, brutto izplačila delovne uspešnosti, netto plača,izredno izplačilo, regres za letni dopust, jubilejna nagrada ,povračila stroškov v zvezi z delom, dodatna izplačila namenjena socialni varnosti delavcev, davki na izplačane plače, solidarna pomoč, stroški izobraževanje delavca, odtegljaji od plač, odpravnina, ostali stroški dela, plačani prispevki v breme delodajalca in zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o osebnih dohodkih-stroških dela zaposlenega pri podjetniku je shranjena v pisarni v zbirnih mapah, le-te so shranjene v v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi,koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa,ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o poškodbah pri delu pri podjetniku shranjena v pisarni podjetnika v zbirnih mapah, le-te so v papirni obliki na obrazcih shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži in je dostopna le pooblaščenemu uporabniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O VARSTVU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so opravili usposabljanje s področja varstva in zdravlja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo po izteku zapadlosti preizkusa še pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, kraj rojstva in datum rojstva, delovno mesto, opis delovnega mesta, - datum preizkusa, rezultat preizkusa , datum zapadlosti preizkusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o varstvu pri delu je pri podjetniku shranjena v pisarni podjetnika v zbirnih mapah, le-te so shranjene v v kovinski ognjenovarni omari. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so bili napoteni za zdravniški pregled.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo po izteku zapadlosti preizkusa še pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, kraj rojstva in datum rojstva, enotna matična številka, kraj, občina, izobrazba, poklic, delovno mesto, datum pregleda, datum preteka pregleda, rok , posebne zdravstvene zahteve - podatki iz ocene tveganja: kratek opis delovnega proces, priprava dela, tedenski delovni čas, delo v izmenah, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetnika - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zdravniških pregledih v je družbi shranjena v pisarni podjetnika v zbirnih mapah, le-te so shranjene v v kovinski ognjenovarni omari. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam