Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: TRG REPUBLIKE 002
Poštna številka: 1520
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5860571000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Službene poti v tujino

 • Pravna podlaga (neobvezno): OP se obdelujejo na podlagi pogodbenega razmerja z delavci v banki
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc službenih poti v tujino
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, št. potnega lista, ustanova, kraj, država, namen in čas poti, vrsta prevoza, dnevnica
 • Uporabniki zbirke: Sektor za kadrovske posle
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o arhiviranju; Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX.; Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti. Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SIZO - PORTAL

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRIVOLITEV POSAMEZNIKA (PREK APLIKATIVNE PODPORE NAMEŠČENE NA NLB PORTALU WWW.NLB.SI )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe Pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Množično pošiljanje elektronskih sporočil na katerega se posamezniki sami prijavijo in v kolikor želijo tudi odjavijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ELEKTRONSKI NASLOV
 • Uporabniki zbirke: BANČNA SKUPINA NLB V REPUBLIKI SLOVENIJI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju informacij, oseb in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Knjiga obiskovalcev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Pokojninska nakaznica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do prejema pokojnin prek ZPIS
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bančna številka upravičenca, priimek in ime, šifra banke in poslovne enote, račun stranke, znesek za izplačilo, država in občina bivanja, naslov stranke
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. REGKOM - register komitentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu; Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o plačilnih storitvah in sistemih; Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; Zakon o deviznem poslovanju; Zakon o davčnem postopku; Zakon o dohodnini; Zakon o trgovanju s finančnimi instrumenti; Zakon o varstvu osebnih podatkov; Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb; Zakon o davku na dodano vrednost; Zakon o davčni službi; Zakon o tujcih; Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament; Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); EU direktiva o obdavčitvi obresti; Sklepi in navodila Banke Slovenija in Evropske centralne banke; Druga zakonodaja in predpisi Republike Slovenije. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA . Zakon o davčnem postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 4.1. Fizične osebe, ki so v svojem imenu in za svoj račun z banko sklenili trajno poslovno razmerje: 4.1.1. Sklenitev pogodbe o ustanovitvi in vodenju bančnega računa (transakcijski, osebni, tekoči, žiro,…); 4.1.2. Sklenitev pogodbe o ustanovitvi in vodenju varčevalne vloge; 4.1.3. Sklenitev depozitne pogodbe; 4.1.4. Sklenitev pogodbe o ustanovitvi in vodenju kartičnega računa (plačilna, posojilna,…); 4.1.5. Sklenitev pogodbe o odobritvi kredita; 4.1.5. Sklenitev pogodbe o najemu sefa; 4.1.6. Sklenitev pogodbe o odobritvi uporabe dnevnonočnega trezorja; 4.1.7. Sklenitev pogodbe o hrambi predmetov in vrednosti v depoju banke; 4.1.8. Sklenitev pogodbe o ustanovitvi in vodenju trgovalnega računa vrednostnih papirjev; 4.1.9. Sklenitev pogodbe o zastavi; 4.1.10. Sklenitev pogodbe o odobritvi uporabe sodobnih tržnih poti (Klik, Moba, Teledom, Avtomatski odzivnik, Varna sporočila, …); 4.1.11. Druge sklenjene pogodbe. 4.2. Fizične osebe, ki so pooblaščeni za razpolaganje s sredstvi na: 4.2.1. bančnih računih (transakcijski, tekoči, žiro,…); 4.2.2. varčevalnih vlogah; 4.2.3. plačilnih in posojilnih kartičnih računih. 4.3. Fizične osebe, ki z banko podpisali pogodbo o: 4.3.1. prevzemu dolga; 4.3.2. odplačevanju kreditov. 4.4. Fizične osebe, ki so pooblaščeni za razpolaganje s sredstvi na bančnih računih katerim je bila odobrena uporaba: 4.4.1. sodobnih tržnih poti; 4.4.2. uporaba dnevnonočnega trezorja;. 4.5. Fizične osebe, ki so garanti in poroki pri kreditnih in garancijskih poslov. 4.6. Fizične osebe, ki so v svojem in za račun tretje osebe z banko sklenili trajno poslovno razmerje (vsi sklenjeni posli s pravnimi osebami so neposredno povezani z vodenjem osebnih podatkov). 4.7. Fizične osebe, ki so v tujem imenu in za račun tretje osebe z banko sklenili trajno poslovno razmerje. 4.8. Fizične osebe, ki so molče pristopili v poslovno sodelovanje z banko z dajanjem nalogov, izjav in naročil. 4.9. Fizične osebe, ki so z banko sklenili predpogodbo. 4.10. Fizične osebe, komitenti drugih bank, ki so bili oz. so uporabniki sodobnih tržnih poti NLB d.d.; 4.11. Fizične osebe, ki so uradni zastopniki, ustanovitelji, podpisniki in pooblaščenci ter lastniki kapitala firm s katerimi ima banka sklenjena trajna poslovna razmerja. 4.12. Fizične osebe, ki so sklenili poslovna razmerja s tretjimi osebami, s katerimi ima banka sklenjene pogodbe o izvajanju poslov po pooblastilu. 4.13. Fizične osebe, ki so privolili in so vključeni v privatno in/ali osebno bančništvo. 4.14. Fizične osebe za katere je banka vzpostavila neizterljive terjatve. 4.15. Fizične osebe, ki nastopajo v vlogi zavarovatelja naložb odobreni pravnim osebam in fizičnim osebam zasebnikom. 4.16. Fizične osebe s katerimi banka vodi sodne spore na sodiščih. 4.17. Fizične osebe, ki so dejanski lastniki kot določa ZPPDFT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 6.1.-Vodenje bančnih računov (transakcijski, ž 6.2.- Vodenje kartičnih računov in kartic, ki jih banka vodi v (pod)sistemih Bankarta: 6.3.- Vodenje varčevalnih vlog, ki jih banka vodi v (pod)sistemih; 6.4.- Vodenje depozitov, ki ji banka vodi v (pod)sistemih: 6.5.- Vodenje kreditov, garancij, poroštev, danih jamstev, prevzemov dolgov,…, ki jih banka vodi v podsistemih; 6.6.- Vodenje najema sefa, uporabe depoja, dnevnonočnega trezorja,…, ki jih banka vodi v (podsistemih: 6.7.- Zagotavljanje uporabe sodobnih tržnih poti (Proklik, Klik, Klik IN,Moba, TD,…), ki jih banka vodi v (pod)sistemih 6.8.- Zagotavljanje podatkov pri izdelavi elektronskih plačilnih nalogov, kot jih narekuje Zakon o plačilnem prometu in drugih predpisov za to področje. 6.9.- Zagotavljanje podatkov za izdelavo poročil za Banko Slovenije, Evropsko centralno banko, ki jih banka vodi v (pod)sistemih: 6.10.- Zagotavljanje podatkov za izdelavo poročil za DURS; 6.11.- Zagotavljanje podatkov za izdelavo izpiskov in predpisanih obvestil za posamezne storitve. 6.12.- Zagotavljanje podatkov za izdelavo obvestil komitentom o dohodkih iz obresti, ki jih banka vodi v (pod)sistemu Davki. 6.13.- Zagotavljanje podatkov za izvajanje izterjav (izvršbe, neizterljivih terjatev,…), ki jih banka vodi v (pod)sistemu OKPP-Izvršbe in evidenc vodenja neizterljivih terjatev in podporo Assist. 6.14.- Zagotavljanje podatkov, ki jih narekuje druga zakonodaja. 6.15.- Zagotavljanje podatkov za vodenje zavarovalniških poslov, ki jih banka vodi v podpori E-Vita. 6.16.- Zagotavljanje podatkov za vodenje poslov s področja vrednostnih papirjev, ki jih banka vodi v (pod)sistemu IBI Master in IBI poslovalnica. 6.17.- Zagotavljanje podatkov za izdelavo digitalnih potrdil za ACNLB. 6.18.- Zagotavljanje podatkov za evidenco poslovnih partnerjev v Zbirnem centru, ki jih banka vodi v (pod)sistemih Bankarta. 6.19.- Zagotavljanje osebnih podatkov za marketinške in promocijske namene: prvenstveno za kreiranje seznamov strank za namene direktnega trženja (pošta, telefon, e-mail in seznami porazdeljeni po poslovalnicah na strežnike ali v NBO; drugi nameni za marketinške analize, ki so podlage za koncepte trženjskih akcij, podlage za oblikovanje marketinških strategij in poslovnih odločitev; podatke uporabljamo še za telefonske ankete ter redna mesečna poročila. 6.20. Zagotavljanje podatkov za izdelavo poročil in podatkov za E-socialo. 6.21. SISBON (interni NLB in eksterni pri Kreditnem biroju SISBON) 6.22.Zagotavljanje podatkov za izdelavo poročil in podatkov za E-socialo. 6.23.Sisbon (interni NLB in eksterni pri ZBS) 6.24.Zagotavljanje podatkov za pošiljanje SMS OTP in obveščanja imetnikov kartic o sumljivih kartičnih transakcijah 6.25.Obveščanje komitentov o sumljivih transakcijah ( elektronsko bančništvo in kartično poslovanje ) 6.26.Izmenjava informacij/podatkov ( med državami EU) o finančnih računih oseb, ki so rezidenti druge države.
 • Rok hrambe (neobvezno): 7.1.-10 let po ukinitvi zadnje storitve, če ima komitent aktivne relacije, povezave in privolitve; 7.2.-10 let po ukinitvi zadnje aktivne relacije po realizaciji sklepa o dedovanju; 7.3.- 10 let po ukinitvi zadnje aktivne povezave po realizaciji sklepa o dedovanju; 7.4.- 10 let po ukinitvi zadnje aktivne pisne privolitve po realizaciji sklepa o dedovanju; 7.5.- 5 let po smrti komitenta, če komitent nima aktivnih relacij, povezav in privolitev; 7.6.- Trajno, če tako za posamezne primere določa zakon.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): 8.1.-Brez omejitev za vse vrste podatkov, ki jih banka zbira in vodi na osnovi zakonskih določil; 8.2.-Omejitev uporabe osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja, če je bila izražena takšna volja komitenta v pisni obliki (Zakon o vars
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. Osnovni podatki v Registru komitentov 5.1.1.-Šifra poslovnega sistema 5.1.2.-Bančna številka komitenta 5.1.3.-Tip in podtip komitenta 5.1.4.-Status komitenta 5.1.5-Oznaka ukinitve komitenta 5.1.6.-Datum ukinitve komitenta 5.1.7.-Država rezidenta 5.1.8.-Davčna številka RS 5.1.9.-Šifra sektorizacije po BS 5.1.10.-Oznaka dav. zavezanca za DDV 5.1.11.-Velikost komitenta 5.1.12.-Oznaka bonitete komitenta 5.1.13.-Tip izterjave in datum izterjave 5.2. Osebni podatki v Registru komitentov 5.2.1.-Priimek in ime 5.2.2.-Priimek 5.2.3.-Ime 5.2.4.-EMŠO 5.2.5.-Datum rojstva 5.2.6.-Kraj in država rojstva 5.2.7.-Spol 5.2.8.-Št. vzdrževanih druž. članov 5.2.9.-Delovna doba 5.2.10.-Stan 5.2.11.-Poklic 5.2.12.-Izobrazba 5.2.13.-Delovno mesto 5.2.14.-Premoženje 5.2.15.-Oznaka za ankretiranje 5.2.16.-Oznaka za neposredno trženje 5.2.17.-Komentar 5.2.18.- Vrsta bivanja 5.2.19.- Kategorija zaposlitve 5.3. Podatki o naslovih v Registru komitentov 5.3.1.-Tip naslova 5.3.2.-Naslovnik 5.3.3.-Ulica 5.3.4.-Hišna številka 5.3.5.-Dodatek k hišni številki 5.3.6.-Naselje 5.3.7.-Pošta 5.3.8.-Šifra občine 5.3.9.-Šifra države naslova 5.3.10.-Št. mobilnega telefona 5.3.11.-Telefon 5.3.12.-Telefaks 5.3.13.-Teleks 5.3.14.-Poštni predal 5.3.15.-E-mail 5.4. Podatki o identifikacijskih dokumentih v Registru komitentov 5.4.1.-Tip ID dok. 5.4.2.-Številka/oznaka dokumenta 5.4.3.-Datum izdaje 5.4.4.-Datum poteka 5.4.5.-Izdajatelj 5.5. Podatki o osebnem računu v Registru komitentov 5.5.1.-Šifra poslovnega sistema 5.5.2.-Bančna številka komitenta 5.5.3.-Šifra finančne institucije 5.5.4.-Šifra organizacijske enote 5.5.5.-Lastna številka 5.5.6.-Kontrolna številka 5.5.7.-Tip osebnega računa 5.5.8.-Status osebnega računa 5.5.9.-Tip provizije 5.5.10.-Datum otvoritve 5.5.11.-Datum ukinitve 5.6. Podatki o storitvah v podpori Mundus 5.6.1.-Šifra poslovnega sistema 5.6.2.-Bančna številka komitenta 5.6.3.-Šifra banke 5.6.4.-Šifra organizacijske enote 5.6.5.-Lastna številka 5.6.6.-Šifra aplikacije 5.6.7.-Tip storitve 5.6.8.-Status storitve 5.6.9.-RDK/REPP ključ 5.6.10.-RDK/REPP oznaka 5.6.11.-Davčna številka 5.6.12.-EMŠO 5.6.13.-Datum otvoritve 5.6.14.-Datum ukinitve 5.6.15.-Izvirni matični zapis storitve 5.7. Podatki o privolitvah v Registru komitentov 5.7.1.-Šifra poslovnega sistema 5.7.2.-Bančna številka komitenta 5.7.3.-Šifra banke 5.7.4.-Šifra organizacijske enote 5.7.5.-Lastna številka 5.7.6.-Država izvoza podatkov 5.7.7.-Tip privolitve 5.7.8.-Tip poslovnega odnosa 5.7.9.-Status privolitve 5.7.10.-Datum otvoritve 5.7.11.-Datum ukinitve 5.8. Podatki o relacijah (dvostranske povezave med komitenti) v Registru komitentov 5.8.1.-Šifra poslovnega sistema 5.8.2.-Bančna številka komitenta 5.8.3.-Bančna številka drugega kom. 5.8.4.-Šifra relacije 5.8.5.-Datum poteka relacije 5.8.6.-Odstotni delež 5.8.7.-Nominalni del 5.9. Podatki o tujih davčnih številkah v Registru komitentov 5.9.1.-Šifra poslovnega sistema 5.9.2.-Bančna številka komitenta 5.9.3.-Tip tuje davčne številke 5.9.4.-Davčna številka - tuja 5.9.5.-Država, ki je izdala tujo davčno številko 5.9.6.-Datum otvoritve 5.9.7.-Datum ukinitve 5.10. Podatki o skupinah v Registru povezanih oseb in skupin 5.10.1.-Šifra poslovnega sistema 5.10.2.-Bančna številka skupine 5.10.3.-Bančna številka obvladujoče os. 5.10.4.-Tip in podtip skupine 5.10.5.-Status skupine 5.10.6.-Oznaka ukinitve 5.10.7.-Datum otvoritve 5.10.8.-Datum ukinitve 5.10.9.-Država 5.10.10.-Naziv skupine 5.10.11.-Pravna organiziranost 5.10.12.-Šifra OE skrbnika skupine 5.10.13.-Šifra OE skrbnika obvl. komitenta 5.10.14.-Komentar 5.11. Podatki o povezavah v Registru povezanih oseb in skupin 5.11.1.-Šifra poslovnega sistema 5.11.2.-Bančna številka skupine 5.11.3.-Bančna številka obvladujoče os. 5.11.4.-Bančna številka odvisne osebe 5.11.5.-Šifra fin. institucije 5.11.6.-Šifra OE 5.11.7.-Status povezave 5.11.8.-Datum otvoritve 5.11.9.-Datum ukinitve 5.11.10.-Osnova povezave 5.11.11.-Vrsta povezave 5.11.12.-Oznaka zadeve 5.11.13.-Vrsta deleža 5.11.14.-Odstotek deleža 5.11.15.-Nominalni del 5.11.16.-Šifra deponenta 5.12. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb v izvlečku RTRR BS 5.12.1.-Številka TRR 5.12.2.-Oznaka računa 5.12.3.-Datum otvoritve 5.12.4.-Datum zadnje spremembe 5.12.5.-Datum ukinitve 5.12.6.-Šifra države rezidenta 5.12.7.-Priimek in ime 5.12.8.-Ulica 5.12.9.-Hišna številka 5.12.10.-Poštna številka 5.12.11.-Naziv pošte 5.12.12.-Davna številka 5.12.13.-Oznaka blokacije računa 5.13 Podatki o uporabnikih programske podpore REGKOM, REGPOS in MUNDUS 5.13.1.-Uporabnik 5.13.2.-Priimek in ime 5.13.3.-Interna matična številka 5.13.4.-Telefon 5.13.5.-Šifra OE 5.13.6.-Šifra DM 5.13.7.-Šifra nivoja pooblastila 5.13.8.-Datum otvoritve 5.13.8.-Datum ukinitve 5.14 Podatki o označitvi komitenta v povezavi z ZPPDFT 5.14.1.-Oznaka skupine tveganosti 5.14.2.-Datum analize 5.14.3.-Datum poglobljenega pregleda 5.14.4.-Oznaka PEP 5.15 Podatki v Evidenci imetnikov plačilnih kartic in imetnikov debetnih kartic za potrebe izdelovanja kartic v kartični podpori Bankarta 5.15.1.-ime in priimek imetnika kartice 5.15.2.-EMŠO 5.15.3.-davčna številka 5.15.4.-naslov za prejemanje obvestil v Sloveniji 5.15.5.-telefon 5.15.6.-elektronski naslov 5.15.7.-zaposlitev 5.15.8.-službena telefonska številka 5.15.9.-morebiten začasen naslov 5.15.10.-naziv kartičnega produkta 5.15.11.-tip kartičnega produkta 5.15.12.-dodatne kartice na istem računu (ime in priimek, EMŠO) 5.15.13.-naziv in enota banke izdajateljice kartice 5.15.14.-številka kartičnega računa 5.15.15.-odobritev 5.15.16.-članarina 5.15.17.-nivo limita na kartičnem računu 5.15.18.-nivo limita dodatne kartice 5.16 Podatki v Evidenci imetnikov poslovnih kartic in imetnikov debetnih kartic za potrebe izdelovanja kartic v kartični podpori Bankarta 5.16.1.-ime in priimek imetnika kartice 5.16.2.-EMŠO imetnika kartice 5.16.3.-matična številka podjetja 5.16.4.-naziv podjetja 5.16.5.-ime in priimek kontaktne osebe v podjetju 5.16.6.-naslov kontaktne osebe 5.16.7.-naslov za prejemanje izpiskov v Sloveniji 5.16.8.-poštna številka 5.16.9.-kraj 5.16.10.-številka telefona 5.16.11.-številka faksa 5.16.12.-naziv produkta 5.16.13.-tip kartičnega produkta 5.16.14.-naziv in enota banke izdajateljice kartice 5.16.15.-dan izdelave izpiska 5.16.16.-nivo limita dodatne kartice 5.16.17.-davčna številka 5.17. Osebni podatki iz Podatkovnega skladišča za namene raziskav, trženja in promocije 5.17.1.- ime in priimek 5.17.2.- EMŠO oz. Datum rojstva 5.17.3.- naslov 5.17.4.- poštna številka 5.17.5.- kraj 5.17.6.- številka telefona 5.17.7.-E-mail 5.18.podatki o odkupu terjatev mercator Pika 5.18.1.Številka kartičnega računa 5.18.2.Boniteta stranke 5.18..3.Datum otvoritve kartičnega računa 5.18.4.Datum plačila 5.18.5.Datum ukunitve kartičnega računa 5.18.6.Ime in priimek 5.18.7.EMŠO 5.18.8.Davčna številka 5.18.9.Datum rojstva 5.18.10.Naslov 5.18.11.Poštna številka 5.18.12.Naziv pošte 5.18.13.Država naslova 5.18.14.Tip kom=občan 5.19. Podatki iz naslova podpisanega meddržavnega Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
 • Uporabniki zbirke: 9.1.-a) Podatke o komitentih NLB d.d. in Bank bančne skupine NLB d.d. uporablja: -Poslovna mreža posameznih bank (sklepanje trajnih in/ali občasnih poslovnih razmerij); -Pogodbeni obdelovalec Bankart d.o.o. -Spremljava, nadzor, upravljanje, razvoj in trženje posameznih bank; -Banka Slovenije in Evropska centralna banka, če je tako določeno; -FURS, Ministrstva Republike Slovenije in Uradi Vlade Republike Slovenije, če je tako določeno. -NLB Vita d.o.o b) Podatke o komitentih Banke Celje d.d. uporablja izključno Banka Celje d.d. in c) Podatke o komitentih Gorenjske banke d.d. uporablja izključno Gorenjska banka d.d.. 9.2.-Kategorije uporabnikov NLB d.d. in BBS NLB lahko uporabljajo osebne podatke komitentov selektivno. Za slehernega uporabnika zbirke osebnih podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi posameznika. Pooblastila posameznih uporabnikov so opredeljena z internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju - 11.1.-Tabela povezav internih standardov- poglavje VII; - Tabela povezav internih standardov- poglavje VIII; - Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja oz. - Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja. 11.2.-Načini varovanja aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki so zavarovani: - z zagotavljanjem tajnosti kod, pristopnih gesel in nadzorom nad posegi v posameznih zbirkah podatkov; - s stalnimi in občasnimi nadzori posegov v aplikativne spremembe posameznih okolij (produkcijsko, testno, razvojno, Euat okolje,…); - z zagotavljanjem varnostnih kopij v skladu s standardi banke; - z doslednim vodenjem centralne administracije uporabnikov vseh programskih podpor s predpisanimi nivoji pooblastil; - z doslednim spoštovanjem in izpolnjevanju ISO standardov in - s klasičnimi oblikami varovanja (prostorsko, fizično,…). 11.3.-- Tabela povezav internih standardov - poglavje IX, Navodilo o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisovanju v NLB. 11.4.-Načini zagotavljanja učinkovitega blokiranja, uničenja, izbrisa ali anomiziranja osebnih podatkov je v NLB zagotovljeno predvsem s požarnim zidom, z varnostnimi kopijami in gesli ter programskimi zaporami; Pri izvozu osebnih podatkov je v skladu s splošnimi standardi zagotovljeno kriptiranje; zaščita z varovalnimi gesli in posebnimi komunikacijskimi linijami. - 11.5.-Tehnološki standard za zagotavljanje revizijske sledi v informacijskih (pod)sistemih; - Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti in - Evidenčna knjiga.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov o komitentih v Registru komitentov se direktno povezuje s registrom DURS v primerih odobravanja uporabe sodobnih tržnih poti za zagotavljanje funkcionalnosti E-dohodnine. Zbirka podatkov o komitentih v Registru komitentov se uporablja pri posredovanju podatkov s področja E-sociale. Zbirka podatkov o komitentih v Registru komitentov se povezuje s podporo za izdelavo letnega poročila za FURS (davek od obresti,..). Zbirka podatkov o komitentih v Registru komitentov se povezuje z Registrom transkacijskih računov pri Ajpes za namene opravljanja plačilnih storitev (RTR), posledično DURS, Ministrstvo za pravosodje,…).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca zvočnih zapisov in magnetogramov sej NS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, lastna privolitev, smernice EBA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave banke, člani nadzornega sveta, vabljeni na sejo nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklep Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s pravilnikom o načinu hrambe dokumentarnega gradiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - Funkcija - Datum seje - Vsebina seje
 • Uporabniki zbirke: Člani uprave in nadzornega sveta ter ostali strokovni delavci na podlagi zahtevka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Forenzični pregled

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so z banko ali članico NLB Skupine sklenili pogodbo o zaposlitvi in so sodelovali pri odločitvah in transakcijah, ki so predmet pregleda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje forenzičnega pregleda v zvezi s pravilnostjo in zakonitostjo posameznih odločitev in transakcij
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključku pregleda
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, • datum rojstva, • naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • službeni telefon, • službeni telefaks, • službeni GSM, • osebni GSM, • naslov elektronske pošte osebe, • zapis o elektronskem sporočilu, njegova vsebina in priponke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe NLB d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja; Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti; Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. OSRE - osnovna sredstva in DRIN - drobni inventar

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zadolženci za osnovno sredstvo banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc o osnovnih sredstvih po posamezniku – delavcu v banki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka delavca, ime in priimek delavca, organizacijska enota, datum odhoda, snovno sredstvo za katero je zadolžen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Kadrovski podatki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki v zbirkah podatkov, se vodijo na podlag naslednjih zakonov: • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) • Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000, 111/2007, 25/2011) • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/2011, 57/2011 - popr.) - uporablja se od 1. julija 2011 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.) • Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) • Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo)/ZVOP-1-UPB1/Ur.l. RS, št. 94/2007 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006 - uradno prečiščeno besedilo 4) - ZPIZ • (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/2006 - UPB2, 10/2008, ) • Kolektivna pogodba NLB z veljavnostjo od 1.1.2014 • Kolektivna pogodba dejavnosti z veljavnostjo 1.1.2014 • Osebna privolitev zaposlenega
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Fizične osebe, ki so v svojem imenu z banko sklenile delovno razmerje, ki je še v trajanju • Fizične osebe, ki so v svojem imenu z banko sklenile delovno razmerje, ki je se je v preteklosti prekinilo • Fizične osebe, ki so v svojem imenu z banko sklenile delovno razmerje in so se upokojili • Fizične osebe, ki so v sorodstvenem razmerju z zaposlenim, ki iz tega naslova uveljavlja pravice iz delovnega razmerja • Fizične osebe, ki so se prijavile na objavo delovnega mesta oz. so posredovale povpraševanje za možnost zaposlitve • Fizične osebe iz Skupine NLB, ki se izobražujejo preko e-izobraževanja • Fizične osebe iz Skupine NLB, ki so uvrščene v posebne skupine kadrov • Fizične osebe, ki opravljajo prakso v NLB
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave podatkov je izvajanje kadrovske funkcije v NLB d.d., Ljubljana.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s Pravilnikom o načinu hrambe dokumentarnega gradiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. Osnovni podatki • Interna Matična številka zaposlenega v NLB • Priimek • Ime • Priimek ob rojstvu • Datum spremembe • Datum rojstva • Kraj rojstva • Država rojstva • Spol • Državljanstvo • EMŠO • Davčna številka RS • Telefonska številka • e-naslov • fotografija b. Naslov: c. Račun za nakazilo prejemkov: • Tip računa • Št. Računa d. Ostali podatki: Končana šola Pridobljeno strokovno znanje Obdobje delovne dobe Prejšnja zaposlitev Družinski član, za katerega zaposleni uveljavlja določeno pravico iz delovnega razmerja Zavarovanje zaposlenega Zaposlitev Delovno mesto zaposlitve Pravice in obveznosti iz DM zaposlitve Pogoji dela iz DM zaposlitve Razlogi DM zaposlitve Kraj opravljanja dela Opis dela DM zaposlitve Nadomeščanje Poskusno delo in pripravništvo Dodatek ali prejemek k plači Plačilni razred DM zaposlitve Napotitev iz DMZ Veljavna varnostna skupina Sočasna zadolžitev Individualni kader Dodatna ugodnost zaposlenega (npr.kadrovski krediti) Dopust zaposlenega Delovna uspešnost zaposlenega Dodatna zaposlitev Mentorstva Dodatna vloga zaposlenega v banki Zunanja vloga zaposlenega Solidarnostna pomoč Zdravstveni pregled Napotitev v zdravilišče Invalidski postopek Omejitve iz zdravstvenega pregleda/invalidskega postopka Letni pogovor Razvojni pogovor Razvojni načrt Ciljno vodenje zaposlenega Kompetence zaposlenega Nasledstvo zaposlenega Izobraževanje Študij ob delu Praksa zaposlenega ali zunanje osebe Predložen dokument za dokazovanje/uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja Izdana listina s področja delovnih razmerij Podatki za prijavo na prosto DM iz Europass obrazca
 • Uporabniki zbirke: Podatke o zaposlenih NLB d.d. uporablja: • pooblaščene osebe s področja upravljanja s kadri v NLB v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi akti; • ZZZS in ZPIZ • DURS, Ministrstva Republike Slovenije in Uradi Vlade Republike Slovenije, če je tako določeno. Kategorije uporabnikov v NLB uporabljajo osebne podatke zaposlenih selektivno. Za slehernega uporabnika zbirke osebnih podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi posameznika. Pooblastila posameznih uporabnikov so opredeljena z internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. DOFO - Davčni odtegljaji fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Zakon o urejanju trga dela ZUTD Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o dohodnini ZDoh-2 Zakon o davčnem postopku ZDavP-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 Zakon o posebnem davku na določene prejemke ZPDDP Zakon o obdavčitvi tujih oseb ZOTO Zakon o prispevkih za socialno varnost ZPSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so na podlagi kateregakoli pogodbenega razmerja z NLB prejele določen dohodek
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za obdelave se uporabljajo v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti, internimi akti ter za vodenje evidence o obračunanih in izplačanih dohodkih fizičnih oseb za namen poročanja tako prejemnikom dohodka, kot zunanjim institucijam v skladu z zakonskimi predpisi. Poročanje zunanjim institucijam: - poročanje FURS -u, - poročanje BS. Poročanje prejemnikom dohodka: - dnevna in letna obvestila fizičnim osebam za potrebe napovedi letne dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno na podlagi zahtev zakonodajalca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek Ime Davčna številka v RS Tuja davčna številka oz. ID Datum rojstva Kraj in država rojstva Spol Tip naslova Ulica Hišna številka Naselje Pošta Šifra občine Šifra države Davčna izpostava Šifra poslovnega sistema Šifra finančne institucije Šifra organizacijske enote Lastna številka Kontrolna številka Tip osebnega računa Status osebnega računa Datum otvoritve Datum ukinitve Davčni zavezanec Država davčnega rezidentstva Indikator države Občina Država Tip privolitve Priimek Ime Davčna številka Datum rojstva Kraj in država rojstva Spol Tip naslova Ulica Hišna številka Naselje Pošta Šifra občine Šifra države Davčna izpostava Šifra poslovnega sistema Šifra finančne institucije Šifra organizacijske enote Lastna številka Kontrolna številka Tip osebnega računa Status osebnega računa Datum otvoritve Datum ukinitve Davčni zavezanec Država rezidentstva Indikator države Občina Država Tip privolitve
 • Uporabniki zbirke: Določene kategorije pooblaščenih uporabnikov NLB d.d. (SUKRO, Oddelek sekretariata in Uprava banke) uporabljajo osebne podatke tretjih fizičnih oseb selektivno in kumulativno za potrebe odločanja. Za slehernega uporabnika zbirke osebnih podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhaja z Pravilnika o organizaciji NLB d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. SEDČ-Sistem za evidentiranje delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 •Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije •Kolektivna pogodba NLB d.d. •Pravilnik o delovnem času NLB d.d. •Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov delavcem v zvezi z delom •Hišni red za prostore Nlb d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Fizične osebe, ki so v svojem imenu z banko sklenile delovno razmerje •Najeti kader (zunanji sodelavci) •Štipendisti •Fizične osebe, ki opravljajo pogodbeno delo ali avtorsko delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja podatkov je enoten sistem registiranja zaposlenih z namenom obračuna plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime •Priimek •Matična številka •Rojstni datum •Vrsta kadra •Razporeditev v OE , tip in odstotek razporeditve •Naslov lokacije kjer zaposleni opravlja delo •Številka faksa, telefona, e-mail (neobvezno) •Urnik po katerem posameznik opravlja svojo dnevno delovno obveznost •Evidentirani dogodki glede na tip dogodka •Upravičenost do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela (primestni promet in kilometrina) •Znesek povračila stroškov prevoza in prehrane •Število predlaganih nadur za izplačilo •Število potrjenih nadur za izplačilo
 • Uporabniki zbirke: Operaterji (evidentičarji in direktorji), Sektor finančne operative, Sektor za upravljanje s kadri ter Sektor za razvoj organizacije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v NLB d.d. •Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja •Interni predpisi varovanja informacij •Navodilo o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti •Pravilnik o hrambi dokumentarnega gradiva v NLB d.d. •Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ISOP - Informacijski sistem obračuna plač

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Zakon o urejanju trga dela ZUTD Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o dohodnini ZDoh-2 Zakon o davčnem postopku ZDavP-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 Osebna privolitev posameznika (uveljavitev davčne olajšave družinskih članov Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZMEPIZ-1 Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (zaposleni), ki imajo in so imeli v preteklem obdobju sklenjeno delovno razmerje v NLB na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi se jim obračunava plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja Fizične osebe (družinski člani zaposlenih), ki jih zaposleni na podlagi izjave uveljavljajo kot davčno olajšavo pri obračunu mesečne akontacije dohodnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za obdelave se uporabljajo v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti, kolektivno pogodbo, internimi akti ter za vodenje evidence o obračunanih in izplačanih plačah in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za namen poročanja tako prejemnikov dohodka, kot zunanjim institucijam v skladu z zakonskimi predpisi: - poročanje FURS-u (mesečni analitični podatki in letni podatki za odmero dohodnine), - poročanje ZPIZ-u (M4 in refundacija invalidnin), - poročanje AJPES-u (kumulativni podatki za posamezno OE in NLB kot celoto, po EMŠO za določene izbrane primere na podlagi zahteve AJPES), - zahtevki za refundacijo s strani ZZZS (boleznine v breme ZZZS) - Statistični urad RS (kumulativni podatki za potrebe statistike), - posredovanje podatkov o izvedenih odtegljajih na podlagi administrativnih in sodnih prepovedih kreditodajalcem in sodiščem, - vodenje evidenc zaradi poročanja o članstvu sindikata in višini obračunanih članarin posameznim Sindikatom na podlagi pristopnih izjav zaposlenih, - zagotavljanje podatkov za izdelavo letnih obvestil zaposlenim za potrebe napovedi letne dohodnine, - poročanje BS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno na podlagi zahtev zakonodajalca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek Ime Priimek ob rojstvu EMŠO Državljanstvo Davčna številka v RS Tuja davčna številka oz. ID Datum rojstva Kraj in država rojstva Spol Tip naslova Ulica Hišna številka Naselje Pošta Šifra občine Šifra države Davčna izpostava Šifra poslovnega sistema Šifra finančne institucije Šifra organizacijske enote Lastna številka Kontrolna številka Tip osebnega računa Status osebnega računa Datum otvoritve Datum ukinitve Davčni zavezanec Država davčnega rezidentstva Indikator države Občina Država Mesečni zneski članarin (društva, sindikati…) Družinski člani in sorodstveno razmerje z zaposlenim Tip povračila stroškov prevoza in mesečni znesek povračil prevoza in prehrane Številke partij posojil, številke sodnih sklepov Številka police zavarovanja (PDPZ, individ. zavarovanja…) Šifra nivoja pooblastila za dostop v aplikacijo
 • Uporabniki zbirke: Določene kategorije pooblaščenih uporabnikov NLB d.d. (SUKRO, Oddelek sekretariata in Uprava banke) uporabljajo osebne podatke zaposlenih selektivno in kumulativno za potrebe odločanja. Za slehernega uporabnika zbirke osebnih podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhaja z Pravilnika o organizaciji NLB d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Adrema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predstavniki medijev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naslovi novinarjev za izmenjavo informacij, ki jih za javnost posreduje banka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, funkcija, številka telefona in prenosnega telefona, telefax številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Pristopna kontrola

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zunanji sodelavci in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega dostopa do premoženja, zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, službena matična številka delavca banke, koda kartice, organizacijska enota kateri delavec pripada, kraj, datum in ura vstopa ter izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Fotografije zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zunanji sodelavci in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega dostopa do premoženja, zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, službena matična številka delavca banke, koda kartice, organizacijska enota kateri delavec pripada, kraj, datum in ura vstopa ter izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in vsi, ki vstopajo v prostore Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana ali uporabljajo bančne avtomate, ki so opremljeni z video nadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preventivni ukrepi.
 • Rok hrambe (neobvezno): do 60 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (vsakdo lahko zahteva izpis svojih podatkov).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni podatki, kraj, datum in ura vstopa ter izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se uporabljajo samo v primeru preiskav kaznivih dejanj na zahtevo pristojnih državnih organov ozrioma na zahtevo posameznika z upoštevanjem Zakona o varstvu osebnih podatkov..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, obiskovalci in pogodbeni parterji Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preventivni ukrepi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, priimek in ime, naslov, način ugotovitve istovetnosti (dokument, oseba), razlog prihoda, datum in ura prihoda ter odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Biometrija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Samo zaposleni Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega in selektivnega dostopa do premoženja, zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šarenica očesa v digitalni obliki, ime, priimek, datum zajema šarenice, organizacijska enota kateri oseba pripada.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Člani nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o članih nadzornega sveta banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, funkcija, službeni naslov, domači naslov, številka telefona, številka prenosnega telefona, telefax številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o arhiviranju Interni standardi varovanja informacij – poglavja od V. do IX. Navodila o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI):Sklep o pogojih za upravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uprava banke ter njihovi ožji družinski člani - Člani nadzornega sveta - Zaposleni v banki, ki opravljajo investicijske storitve in posle, ter zaledne storitve za te posle . - osebe, ki sodelujejo z banko pri pripravi investicijskih raziskav
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca sklenjenih poslov z VP je namenjen nadzoru banke v okviru izvajanja zakonsko predvidenih ukrepov za varovanje zaupnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno Pravilniku o arhiviranju v NLB d.d., Ljubljana.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni zakonskih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca ali povezane osebe/naziv firme; razmerje povezane osebe z delavcem; šifra in naziv OE v kateri je delavec zaposlen; stalno prebivališče/ sedež firme; ; davčna številka; označba VP; vrsta posla; količina VP; vrednost posla; ime BPD/banke pri kateri se sklepa pogodba o gospodarjenju; datum sklenitve pogodbe; datum obvestila; podpis delavca, ki posreduje obvestilo .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju informacij, oseb, in premoženja, Interni standardi varovanja informacij, Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca SONI – Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o zlorabi trga (MAR) št 596/2014
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v skladu z 2. členom Sklepa o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije: to so osebe, ki za družbo opravljajo delovne, poklicne ali druge naloge oz. dolžnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega pravnega razmerja (pogodbe o op
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seznam SONI je namenjen nadzoru Agencije za trg vrednostnih papirjev glede preprečevanja trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonu 5 let od zadnje spremembe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni zakonskih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek:rojstni priimek;službene telefonske številke;osebne telefonske številke-,ime in naslov podjetja; stalno prebivališče; EMŠO/matična številka; datum rojstva;sedež redne zaposlitve; delovne, poklicne ali druge naloge/dolžnosti; razlog uvrstitve na seznam; vrsta notranje informacije; datum vključitve; datum prenehanja datum sestave seznama; ime, priimek in podpis odgovorne osebe za sestavo seznama.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci banke - Agencija za trg vrednostnih papirjev (na njihovo zahtevo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni standardi varovanja informacij, Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca funkcij delavcev banke v drugih pravnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o nezdružljivosti delovanja članov uprave in vodilnih delavcev NLB d.d., Ljubljana izven banke (Pravilnik o nezdružljivosti funkcij).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v skladu s 6. členom Pravilnika o nezdružljivosti funkcij .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca funkcij v drugih pravnih osebah je namenjen nadzoru banke v okviru izvajanja internih predpisov banke o preprečevanju konflikta interesov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno Pravilniku o arhiviranju v NLB d.d., Ljubljana.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni zakonskih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca; članstvo v nadzornih svetih drugih pravnih oseb (naziv in naslov pravne osebe, funkcija, datum začetka in zaključka mandata, ocena zasedenosti dni/mesec); članstvo v upravah drugih pravnih oseb(naziv in naslov pravne osebe, funkcija, datum začetka in zaključka mandata, ocena zasedenosti dni/mesec); druge funkcije (naziv in naslovorganizacije, funkcija, datum začetka in zaključka mandata, ocena zasedenosti dni/mesec); podpis delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni standardi varovanja informacij, Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. SISBON - Slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o bančništvu (ZBan-2)  Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR)  Pogodba o uporabi SISBON  Zakon o potrošniških kreditih (ZPotk-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti, fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami, ki so skladno z ZBan-2 in ZCKR uporabnice sistema in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. Za zbiranje, obdelovanje in vpogledovanje v podatke ne potrebujejo pisnega soglasja komitenta - fizične osebe. Vpogled v podatke o fizičnih osebah v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v naslednjih primerih: sklepanje novega posla s komitentom, izterjava zapadlih obveznosti, reklamacija komitenta in posodabljanje njegovih matičnih podatkov, revizije. SISBON je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov, izvajanje nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah ter statističnega poročanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 4 leta po prenehanju obveznosti. Za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu:  davčna številka,  osebno ime,  datum in kraj rojstva,  naslov stalnega prebivališča,  naslov začasnega prebivališča,  podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka),  podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti). Matični podatki o poslih:  vrsta posla (transakcijski račun z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, kartice z odloženim plačilom in kreditne kartice ter poroštva drugim)  datum sklenitve posla,  oznaka valute,  znesek ob odobritvi,  znesek neodplačanega dela obveznosti,  znesek anuitete oz. obroka,  vrsta anuitete oz. obroka,  odplačilna doba v mesecih,  datum zapadlosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki:  datum plačila obveznosti,  predčasno plačilo,  sprememba odplačilnega obdobja,  znesek neodplačanega dela obveznosti,  sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka. Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki:  datum nastanka zamude,  znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi,  izterjave, izvršbe,  odpoved posla zaradi neplačila dolga (zamuda pri izpolnitvi obveznosti),  blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom,  obdobje in vrsta moratorija.     ,  
 • Uporabniki zbirke: Člani SISBON (prej Uporabniki) – subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR. Vključeni dajalci kreditov (prej Omejeni uporabniki) – subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov je opredeljeno v sledečih internih pravilnikih in navodilih NLB:  Pravilnik o varovanju informacij, oseb, in premoženja v NLB  Interni standardi varovanja informacij  Navodila za uporabo sistema SISBON  Navodila za določitev dostopa do aplikacij in uporabniških pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatke o stečaju fizičnih oseb v sistem SISBON posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Podatki o registriranih uporabnikih EnKe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, komitenti NLB d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Registracije za pregled bonitet
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Davčna številka Email naslov Uporabniško ime (uporabnik si ga sam določi) Kriptiranogeslo Seznam kartic Kartica (6-mestni BIN) Osebno ime na kartici Datum potrjene registracije na emailu Datum zadnje prijave na osebno stran Odjavljen (da/ne) Datum odjave
 • Uporabniki zbirke: Imetniki NLB Enka kartic
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana Kriptiranje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Podatki o EnKa karticah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – EnKa komitenti NLB d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1.-Vodenje EnKa računov - Vodenje evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Jih ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.-Podatki o EnKa karticah 1.1.-Šifra EnKa kartice 1.2.-Zaporedna številka EnKa kartice 1.3.-Nepovratno kriptirana številka kartice 1.4.-Bančna številka komitenta 1.5.-Davčna številka komitenta 1.6.-Tip kartice 1.7.-Tip lastništva 1.8.-Status blokacije. 2.-Podatki o bonitetah na EnKa karticah 2.1.-Šifra EnKa kartice 2.2.-Šifra trženjske akcije 2.3.-Datum zadnje transakcije v trženjski akciji 2.4.-Status trženjske akcije 2.5.-Šifra nagrade 2.6.-Tip nagrade 2.7.-Status nagrade. 3.-Podatki o trženjskih akcijah 3.1.-Šifra trženjske akcije 3.2.-Ime trženjske akcije 3.3.-Datum začetka trženjske akcije 3.4.-Datum veljavnosti trženjske akcije 3.5.-Šifra scenarija trženjske akcije 3.6.-Zgornja meja scenarija 3.7.-Spodnja meja scenarija 3.8.-Parametri resetiranja in ponovitve scenarija 3.9.-Sporočilo scenarija 3.10.-Način nagrajevanja v scenariju 3.11-Šifra nagrade 3.12.-Ime nagrade 3.13.-Tip nagrade 3.14.-Datum veljavnosti nagrade 3.15.-Filter trženjske akcije. 4.-Podatki o EnKa trgovcih 4.1.-Šifra trgovca 4.2.-Naziv trgovca 4.2.-Naslov trgovca 4.3.-Kontaktno ime trgovca 4.4.-Elektronski naslov trgovca 4.5.-TRR trgovca 4.6.-Kontaktna številka trgovca 4.7.-Šifra poslovne enote 4.8.-Naziv poslovne enote 4.9.-Naslov poslovne enote 4.10.-Kontaktno ime poslovne enote 4.11.-Elektronski naslov poslovne enote 4.12.-Kontaktna številka poslovne enote 4.13.-Šifra terminala 4.14.-Status terminala 4.15.-Aktivne trženjske akcije 4.16.-Aktivne nagrade 4.17.-Tip aktivne nagrade 4.18-Aktivni filtri. 5.-Podatki o EnKa transakcijah 5.1.-Šifra transakcije 5.2.-Datum transakcije 5.3.-Čas transakcije 5.4.-Znesek transakcije 5.5.-Znesek nakupa 5.6.-Vrsta transakcije 5.7.-Šifra EnKa kartice 5.8.-Šifra terminala 5.9.-Šifra trženjske akcije 5.10.-Datum zadnje transakcije v trženjski akciji 5.11.-Status trženjske akcije 5.12.-Šifra nagrade 5.13.-Tip nagrade 5.14.-Status nagrade pred transakcijo 5.15.-Status nagrade po transakciji.
 • Uporabniki zbirke: 1.- Podatke o EnKa komitentih NLB uporablja: - Poslovna mreža posameznih bank (sklepanje trajnih in/ali občasnih poslovnih razmerij); - Spremljava, nadzor, upravljanje, razvoj in trženje posameznih bank. 2.-Kategorije uporabnikov NLB d.d. in BBS NLB lahko uporabljajo osebne podatke EnKa komitentov selektivno. Za slehernega uporabnika zbirke osebnih podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi posameznika. Pooblastila posameznih uporabnikov so opredeljena z internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja; Interni standardi varovanja informacij; Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti; Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana; Kriptiranje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. APOLLO2

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v poslovni mreži
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Aplikativna podpora za načrtovanje, spremljanje prodaje in uspešnosti v poslovni mreži, podružnici, poslovalnici in posamezniku.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po opravljeni storitvi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, matična številka in organizacijska enota zaposlenega, storitve komitentom banke,bančna številka komitenta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe NLB v Poslovni mreži -(po nivojih: komercialist, vodja poslovalnice, direktor podružnice, direktor poslovne mreže) Pooblaščene osebe Bančništvu na drobno in privatno bančništvo ter korporativno bančništvo v okviru posameznih sektorjev znotraj področja. Nivo: analitik področja, raziskovalec, vodstvo področja, administrator
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja v NLB; Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti; Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Assist - Zapadle neplačane terjatve komitentov in delavcev banke, zavarovanja terjatev banke, tožbeni , odškodninski zahtevki tožnikov in drugi sodni in upravni postopki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob podpisu pogodbe. Pravila pri zavarovanju naložb po Baslu II.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Fizične in pravne osebe ter delavci banke, zaposleni v NLB d.d., ki so v preteklosti poslovno sodelovale z banko, katerih terjatve so zapadle in neplačane. • Fizične in pravne osebe ter delavci banke, zaposleni v NLB d.d., ki so v preteklosti poslovno sodelovale z banko, katerih terjatve so bile zapadle in neplačane ter v procesu izterjave poplačane oziroma odpisane. • Fizične in pravne osebe, ki so vložile tožbeni ali odškodninski zahtevek zoper banko. • Fizične in pravne osebe, ki so vložile tožbeni ali odškodninski zahtevek zoper banko, katerih zahtevki so pravnomočno zaključeni. • Fizične in pravne osebe, ki so kot zavarovanje terjatev banke zastavile nepremičnino oziroma druge stvari. • Fizične in pravne osebe, ki so kot zavarovanje terjatev banke zastavile nepremičnino oziroma druge stvari, banka pa jim je izdala izbrisno pobotnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave podatkov v aplikaciji Assist je izvajanje zalednih funkcij v NLB d.d., Ljubljana. Vodenje, spremljanje in izterjevanje zapadlih neplačanih terjatev, spremljanje pravnih mnenj, spremljanje tožb zoper banko, spremljanje zavarovanj terjatev banke, spremljanje izbrisov zastavnih pravic.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od datuma plačila dolga, 10 let od izbrisa zavarovanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaposlenim, ki delajo z aplikacijo Assist in so sami hkrati v postopku izterjave, je onemogočeno spreminjanje in vnos podatkov v aplikaciji Assist.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 0 Iz registra fizičnih oseb 0.1 Osebni podatki 0.1.1 Bančna številka komitenta 0.1.2 Priimek 0.1.3 Ime 0.1.4 Datum rojstva 0.1.5 Spol 0.1.6 EMŠO 0.1.7 Davčna številka 0.2 Naslov 0.2.1 Tip naslova (stalni / začasni) 0.2.2 Ulica 0.2.3 Hišna številka 0.2.4 Poštna številka 0.2.5 Kraj 0.2.6 Država 0.3 Račun 0.3.1 Številka računa 0.3.2 Tip računa 0.4 Drugo 0.4.1 GSM 0.4.2 Spol 1 V aplikaciji – drugi podatki 1.1 Drugi podatki 1.1.2 Vrsta subjekta 1.1.2.1 Detektiv 1.1.2.2 Fizična oseba 1.1.2.3 Izvršitelj 1.1.2.4 Pravna oseba 1.1.2.5 Sodišče 1.1.2.6 Zasebnik 1.1.3 Zaposlitev 1.1.3.1 Datum pridobitve zaposlitve 1.1.3.2 Zaposlen pri 1.1.4 Dejavnost 1.1.4.1 Šifra dejavnosti 1.1.4.2 Naziv dejavnosti 1.1.5. Datum smrti 1.2 Povezane osebe 1.2.1 Porok 1.2.2 Zastavitelj 1.2.3 Menični dolžnik 1.2.4 Pristopnik 1.2.5 Prevzemnik 1.2.6 Dedič 1.2.7 Dolžnikov dožnik 1.2.8 Storilec kaznivega dejanja 1.2.9 Regresni zavezanec 1.3.0 Garant 1.3.1 Druga povezana oseba 1.4. Insolvenčni postopek 1.4.8 Opravilna številka postopka 1.4.9 Datum začetka postopka in izterjave 1.5.0 Pristojno sodišče 2 V aplikaciji - podatki o terjatvah/zadevah komitenta 2.1 Glava 2.1.1 Zaporedna številka – enaka partiji PPI 2.1.2 Lastnik 2.1.3 Lokacija – status zadeve 2.2 Podatki o terjatvi 2.2.1 Stanje 2.2.2 Rezervirana sredstva 2.2.3 Sklic za plačilo 2.2.4 Lokacija nastanka – organizacijski del – šifra 2.2.5 Lokacija nastanka – organizacijski del – naziv 2.2.6 Lokacija nastanka – stroškovno mesto 2.2.7 Partija posla 2.2.8 Datum sklenitve posla 2.2.9 Področje – vrsta storitve – prvi nivo 2.2.10 Meseci zamude 2.2.11 Datum odstopa v izterjavo 2.2.12 Datum saldacije 2.2.13 Dnevi zamude 2.2.14 Boniteta 2.2.15 Ročnost 2.2.16 Kratek opis 2.2.17 Tip ročnosti 2.3.18 Priloge 2.2.19 Vrsta zavarovanja 2.2.20 Povezane osebe 2.2.21 Originalna virna aplikacija 2.2.22 Originalna številka pogodbe 2.2.23 Tip restruktuiranje 2.2.24 Datum prvega in zadnjega restruktuiranja 3 V aplikaciji – sodni postopki zoper banko 3.1 Glava 3.1.1 Zaporedna številka – enaka partiji PPI 3.1.2 Status zadeve 3.1.3 Lastnik 3.1.4 Lokacija – status 3.2 Osebni podatki 3.2.1 Naziv tožeče stranke – prvotožena 3.2.2 Bančna številka komitenta 3.2.3 Tip subjekta 3.3 Podatki o tožbi 3.3.1 Ostale tožeče stranke 3.3.2 Izračun terjatev v EUR 3.3.4 Datum dokumenta 3.3.5 Paketna ali sestavljena tožba 3.3.6 Tožene stranke 3.3.7 Datum prejema tožbe 3.3.6 Rok za odgovor na tožbo 3.3.7 Sodišče 3.3.8 Opravilna številka sodišča 3.3.9 Kratka vsebina tožbe 3.4 Komentar tožbe 3.4.1 Opis tožbenega zahtevka 3.4.2 Procesne aktivnosti 3.4.3 Ocena za oblikovanje rezervacij 3.4.4 Napoved izida tožbe 3.4.5 Poročilo za operativna tveganja 3.4.6 Pravnomočnost 3.4.7 Uspešnost 3.4.8 Stroškovno mesto 3.5 Prometne postavke – evidenca stroškov / plačil 3.5.1 Vrsta prometa 3.5.2 Datum evidentiranja 3.5.3 Datum valute 3.5.4 Valuta 3.5.5 Znesek 3.5.6 Opis 3.6 Znesek terjatve 3.6.1 Valuta vtoženega zneska 3.6.2 Vrednost vtoženega zneska 3.6.3 Komentar 4 V aplikaciji – drugi sodni in upravni postopki 4.1. Glava 4.1.1 Zaporedna številka – enaka partiji PPI 4.1.2 Status zadeve 4.1.3 Lastnik 4.1.4 Lokacija – status 4.2 Podatki o stranki 4.2.1 Nasprotna stranka 4.2.1 Bančna številka 4.2.1 Tip subjekta 4.3 Podatki o postopku 4.3.1 Ostale nasprotne stranke 4.3.2 Datum prejema 4.3.3 Vrednost spora 4.3.4 Valuta 4.3.5 Stroškovno mesto 4.3.6 Vrsta postopka 4.3.7 Sodišče 4.3.8 Opravilna številka sodišča 4.3.9 Kratka vsebina postopka 4.4 Prometne postavke – evidenca stroškov / plačil 4.4.1 Vrsta prometa 4.4.2 Datum evidentiranja 4.4.3 Datum valute 4.4.4 Valuta 4.4.5 Znesek 4.4.6 Opis 5 V aplikaciji - Zavarovanje terjatev banke 5.1 Glava 5.1.1 Zaporedna številka 5.1.3 Lastnik 5.1.4 Lokacija – status 5.2 Zahtevek 5.2.1 Lokacija nastanka – organizacijski del – šifra 5.2.2 Lokacija nastanka – organizacijski del – naziv 5.2.3 Lokacija nastanka – stroškovno mesto 5.2.4 Komercialist 5.2.5 Komercialistu nadrejeni 5.2.5 Komitent 5.2.5 Bančna številka komitenta 5.2.6 Partija posla 5.2.6 Vsebina zahtevka- nepremičnine,premičnine 5.2.7 Virni sistem – aplikacija 5.2.8 Številka pogodbe 5.2.9 Naslov pogodbe 5.2.10 Vrsta storitve 5.2.10.1 Klasična hipoteka 5.2.10.1 Ustanovitev maksimalne hipoteke 5.2.10.1 Uporabi maksimalno hipoteko 5.2.10.1 Ustanovitev zemljiškega dolga 5.2.10.1 Uporabi zemljiški dolg 5.2.10.1 Sindiciran kredit 5.2.10.1 Pravi odkup terjatev 5.2.10.1 Kombinacija zavarovanja 5.2.21.1.1 Klasična hipoteka 5.2.21.1.2 Maksimalna hipoteka 5.2.21.1.3 Zemljiški dolg 5.2.10.1 Ustanovitev zastavne pravice 5.2.11 Znesek kredita 5.2.12 Šifra valute 5.2.13 Datum sklenitve 5.2.14 Odplačilna doba 5.2.15 Datum zapadlosti 5.2.16 Datum poplačila 5.2.17 Podroben opis 5.2.18 Priloge - nepremičnine 5.2.18.1 Celotna veriga pogodb o prenosih lastništva 5.2.18.2 Cenitev nepremičnine 5.2.18.3 Izvirnik kreditne pogodbe 5.2.18.4 Izvirnik zastavne pogodbe 5.2.18.5 Kopije vseh ZK predlogov 5.2.18.6 Kreditna pogodba, pogodba o drugi naložbi, zastavna pogodba 5.2.18.7 Najnovejši ZK izpisek 5.2.18.8 Prodajna pogodba 5.2.18.9 Zadnja pogodba o prenosu lastninske pravice 5.2.18.10 Zemljiško pismo 5.2.19 Priloge - premičnine 5.2.19.1 Celotna veriga o prenosu lastništva 5.2.19.2 Cenitev premičnin 5.2.19.3 Izvirnik kreditne pogodbe 5.2.19.4 Izvirnik zastavne pogodbe 5.2.19.5 Kreditno pogodbo, pogodbo o drugi naložbi, zastavno pogodbo 5.2.19.6 Najnovejši izpisek iz referenčnega registra 5.2.19.7 Prodajna pogodba 5.2.19. Podatki o zemljiškem pismu 5.2.19.1 Sodišče 5.2.19.2 Številka pisma 5.2.19.3 Znesek 5.2.19.4 Valuta 5.2.19.5 Datum sklepa 5.2.19.6 Datum iztavitve 5.2.19.7 Datum zapadlosti 5.2.20 Višina makimalne hipoteke 5.2.21 Znesek sindiciranega kredita 5.2.22 Prvotni imetnik terjatve (stari upnik) 5.2.23 Pravna podlaga pridobitve terjatve 5.2.24. Ostala dokumentacija 5.3 Zavarovanje - nepremičnine 5.3.1 Zastavitelj 5.3.2 Vrsta zavarovanja 5.3.3 Vrsta nepremičnine 5.3.3.1 Zemljišče 5.3.3.2 Stanovanjski objekt 5.3.3.3 Poslovni objekt 5.3.3.3 Nepremičnina v tujini 5.3.4 Tip nepremičnine 5.3.4.1 Zemljišče 5.3.4.2 Stanovanjski objekt 5.3.4.3 Poslovni objekt 5.3.5 Stavbna pravica 5.3.6 Izgradnja 5.3.7 Opis zavarovanja 5.3.8 Država 5.3.8 ID znak nepremičnine 5.3.9 Katastrska občina 5.3.10 Sodišče 5.3.11 Tržna vrednost nepremičnine 5.3.11.1 Vrednost 5.3.11.2 Valuta 5.3.11.3 Tip cenitve 5.3.11.4 Izvajalec cenitve 5.3.11.5 Oznaka cenitve po MSOV 5.3.12 Številka paketa 5.4.13 Obremenitve 5.4.13.1 Vrednost 3.stranke 5.4.13.2 Vrstni red hipoteke 5.4.13.4 Zavarovanje po Basel II 5.4.14 Posebnosti 5.4.14.1 Zastava solastniških deležev-prikaz 5.4.14.2 Oznaka skupno lastnino-prikaz 5.4.14.3 Oznaka za istočasen nakup in prodajo 5.4.15 Lastniški delež 5.4.15.1 Lastniški delež 5.4.15.2 Zakoniti zastopnik 5.4.15.3 Dodatno -vnos posebnosti – skupna lastnina 5.5 Škodno zavarovanje 5.5.1 Zavarovalnica 5.5.4 Številka zavarovalne police 5.5.5 Velja do 5.5.6 Številka potrdila o vinkulaciji 5.5.7 Datum izdaje vinkulacije 5.5.8 Datum izapadlosti vinkulacije 5.5.9 Zavarovalna vsota 5.5.9 Šifra valute 5.5.10 Podatki o plačilu premije 5.5.10.1 Datum zapadlosti premije 5.5.10.2 Način plačila premije 5.5.11 Sorazmerni delež zavarovanja 5.5.12 Primernost škodnega zavarovanja 5.5.12.1 Mesto vinkulanta 5.5.12.2 Delež vinkulanta 5.5.2 Sklenitelj zavarovalne police 5.6 Zavarovanje - premičnine 5.6.1 Zastavitelj 5.6.2 Vrsta zavarovanja 5.6.3 Džava 5.6.4 Tip premičnine 5.6.5 Dodatna oznaka premičnine 5.6.5.1 Podatki o zastavljeni premičnini glede na tip premičnine 5.6.5 Tržna vrednost premičnine 5.6.5.1 Vrednost 5.6.5.2 Valuta 5.6.5.3 Tip cenitve 5.3.12 Številka paketa 5.4.13 Obremenitve 5.4.13.1 Vrednost 3.stranke 5.4.13.2 Vrstni red vpisa 5.4.14 Lastniški delež 5.4.14.1 Zakoniti zastopnik 5.4.14.2 Dodatno -vnos posebnosti – skupna lastnina 5.5 Ocena ustreznosti zavarovanj 5.5.1 Primernost zavarovanja 5.5.2 Mnenje 5.6 Notarski zapis 5.6.1 Brez neposredne izvršljivosti MH 4.6.2 Datum veljavnosti zavarovanja - MH 5.6.3 Notar 5.6.4 Datum in ura naroka 5.6.5 SV številka 5.6.6 Okvirni notarski stroški 5.6.7 Datum vpisa plombe 5.6.8 DN opravilna številka sodišča 5.6.9 Datum sklepa 5.6.10 Opravilna številka sodišča 5.6.11 Podroben opis 5.6.12 Sodišče 5.7. Vpis v javne registre 5.7.1 Datum 5.7.2 Številka zadeve 5.7 Predlog za vpis maksimalne hipoteke 5,7.1 Datum pošiljanja 5.7.2 Podroben opis 5.7.3 Sodišče 5.7.4 Datum sklepa 5.7.5 DN številka 5.8 Izbris zastavne pravice 5.8.1 Lokacija nastanka – organizacijski del – šifra 5.8.2 Lokacija nastanka – organizacijski del – naziv 5.8.3 Lokacija nastanka – stroškovno mesto 5.8.4 Zahtevek pripravil/posredoval 5.2.5 Komitent 5.2.5 Bančna številka komitenta 5.2.6 Dodatne informacije 5.2.7 Osnova za izbris 5.2.8 Podatki izbrisne pobotnice 5.2.8.1 Datum overitve 5.2.8.2 OV št. overitve 5.2.8.3 Datum sklepa 5.2.8.4 DN številka 5.2.8.5 Ni bilo vpisa v ZK 5.6 Spremembe in popravki 5.6.1 Vnos sprememb 5.6.2 Dozavarovanje 5.6.3 Zamenjava zavarovanj 5.6.4 Parcelacija/etažiranje 5.6.5 Delitev paketov 5.6.6 Dovoljenje za oglaševanje 6 Skrbniški nadzor 6.1 Sistemizacija 6.2 Varnostna ocena 6.3 Šifranti
 • Uporabniki zbirke: Podatke o komitentih in povezanih osebah ter njihovih terjatvah, zavarovanjih, tožbenih ali odškodninskih zahtevkih uporabljajo zaposleni v NLB d.d., Ljubljana, zunanji sodelavci, ki imajo sklenjeno pogodbo z banko o poslovnem sodelovanju (odvetnik, vzdrževalec) in študenti. Za vsakega uporabnika navedenih skupin podatkov so določeni nivoji pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi posameznika oz. delovnega področja iz katerega izhaja ali izhajajo iz podpisane izjave. Pooblastila so opredeljena z internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja • Interni standardi varovanja informacij • Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti • Navodilo o varovanju bančnih objektov in bančnega poslovanja • Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Jih ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ga ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. IZBIRA MOTIVA NA KARTICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna zahteva imetnika kartice oddana prek spletnih strani NLB ter v nadaljevanju potrditev prek NLB KLIK-a ali osebno v poslovalnici ZEPT in ZVPot
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IMETNIKI, FIZIČNE OSEBE, NLB PLAČILNIH KARTIC MASTERCARD, VISA IN BA MAESTRO, KI SE ODLOČIJO ZA OBLIKOVANJE PRVE STRANI KARTICE PO SVOJI ŽELJI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDELAVA KARTICE Z IZBRANIM MOTIVOM PO ŽELJI STRANKE
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • IME IN PRIIMEK • E-NASLOV • TELEFONSKA ŠTEVILKA • SLIKA MOTIVA NA KARTICI
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke Pooblaščeni delavci za personalizacijo kartic pri pogodbenem personalizacijskem centru CETIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni predpisi SUVI Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Osebe v posebnem razmerju z banko (z banko povezane osebe)

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZBan-2, ZSDH-1, ZGD-1, ZDavP, MRS 24, soglasje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave, nadzornega sveta in prokuristi NLB d.d. , višje vodstvo in osebe, ki imajo z NLB d.d. sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi, ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb ter člani uprav, NS ali prokuristi pravnih oseb v katerih ima banka kvalificiran delež (10%)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje zakonskih zahtev glede poslov z osebami, ki so z banko v posebnem razmerju (soglasje NS, poročanje), upravljanje s tveganjem nasprotja interesov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, imetništvo kvalificiranega deleža v drugi pravni osebi, opravljanje funkcij v drigi pravni osebi
 • Uporabniki zbirke: pristojni nadzroni organi (BS in ECB) in drugi državni organi (FURS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju informacij, oseb in premoženja v NLB Interni standardi varovanja informacij Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Jih ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. ZBIRKA ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), Ur. l. RS, št. 13/2000
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bančni delavci, ki so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb osebnih in premoženjskih zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja zavarovalnega posrednika v NLB d.d..
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. matična št. zaposlenega, 2. priimek, 3. ime, 4. davčna številka, 5. e-pošta, 6. kopija dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.
 • Uporabniki zbirke: Organizacijske enote v NLB Poslovni mreži, NLB Vita d.d., Generali Zavarovalnica d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni standardi varovanja informacij, Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Register zavarovalnih posrednikov Agencije za zavarovalni nadzor.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. NLB FINANČNI NASVET

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IMETNIKI OSEBNIH RAČUNOV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OSEBNO FINANČNO SVETOVANJE
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET PO UKINITVI ZADNJE STORITVE, ČE IMA KOMITENT AKTIVNE RELACIJE, POVEZAVE IN PRIVOLITVE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: BANČNA ŠTEVILKA, FINANČNI PODATKI O STRANKI, KI SO DOSTOPNI NA OSNOVI BAZ PODATKOV NLB, FINANČNI PODATKI, KI JIH STRANKA PO ŽELJI NAVEDE SVETOVALCU ZA OSEBNE FINANCE IN JIH SVETOVALEC NE PREVERJA
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V POSLOVALNICI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Elektronska pošta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v NLB d.d. in članicah Skupine NLB ter drugi posamezniki, ki si z zaposlenimi izmenjujejo elektronska sporočila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen elektronske pošte je pošiljanje in prejemanje sporočil prek računalniških omrežij in drugih komunikacijskih sistemov. Omogoča izmenjavo sporočil med zaposlenimi in podjetji ter ustanovami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Sistem za varnostno kopiranje podatkov – 6 mesecev Arhivski sistem – 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost poslane/prejete elektronske pošte, naziv poslane/prejete elektronske pošte, identifikacijska oznaka mobilne naprave, s katero se sinhronizira pošta.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v NLB d.d. in članicah Skupine NLB
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Telefonski in video posnetki

 • Pravna podlaga (neobvezno): 147 člen Zakona o elektronskem komuniciranju Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in zaposleni v banki, ki kličejo na naprej določene številke, kontaktirajo banko po video klicu ter zaposleni na delovnih mestih, kjer je dovoljeno snemanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je zagotoviti dokaz o: - sprejemu naročil in sklepanju poslov, - reševanju in analiziranju pritožb strank, - preprečevanju zlorab, - morebitnem ugotavljanju pravilnosti izvedbe transakcije,
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od nastanka posnetka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek stranke, - datum posnetka, - čas začetka posnetka, - čas konca pogovora -čas trajanja posnetka, - telefonska številka stranke, - ime zaposlenega v banki, ki se je s stranko pogovarjal, - ID posnetk/ID pogovora -skupina iz/na katero je bil klic usmerjen - vsebina pogovora - video posnetek
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v NLB d.d., ki imajo pooblastilo za rokovanje in poslušanje telefonskih in video posnetkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v NLB d.d., Pravilnik o varovanju informacij, oseb in premoženja, Interni predpisi varovanja informacij, Navodilo o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Politika upravljanja hrambe dokumentarnega gradiva NLB d.d. Pravilnik o snemanju telefosnkih pogovorov v NLB d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Škodljiva ravnanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu Zakon o delovnih razmerjih Zakon o gospodarskih družbah Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja Obligacijski zakonik Kazenski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • tožene in tožeče stranke (komitenti in/ali zaposleni) , • osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, • posredovanje podatkov po odredbi sodišča ali zaprosila policije, • vložitev kazenske ovadbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključku uradnega postopka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvo in obremenitve nepremičnin in / ali premičnin, lastništvo vrednostih papirjev, podatki o udeležbi v gospodarskih družbah, podatki o terjatvah do dolžnika, podatki o drugih sodnih postopkih, v katerih so udeleženi posamezniki, podatki o zastopnikih. Opis (suma) škodljivega ravnanja. Sprejete sankcije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe NLB d.d. Center za skladnost poslovanja in krepitev integritete, Sektor za upravljanje s kadri, Uprava, Nadzorni svet NLB d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodilo o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana Pravilnik za izvajanje postopkov preiskovanja sumov škodljivih ravnanj, ukrepanje in zaščito prijaviteljev
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami pri uradnih organih, ki vodijo postopke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. NLB Skupina – Register of clients and groups

 • Pravna podlaga (neobvezno): UREDBA EU ŠT.575/2013 – Evropskega parlamenta in sveta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Skupina povezanih oseb, kot dve ali več fizičnih oseb, ki sta med seboj povezani tako, da ena obvladuje drugo oziroma sta med seboj povezani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z Uredbo (EU) št 575/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. junija 2013
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - davčna številka - država - kraj - izpostavljenost fizične osebe (na voljo le skrbniku komitenta – zaposlenec, ki upravlja s poslovnim odnosom s komitentom in skrbniku skupine povezanih oseb – zaposlenec, ki upravlja s poslovnim odnosom do skupine povezanih oseb)
 • Uporabniki zbirke: Podatke o komitentih NLB d.d. in članic bančne skupine NLB d.d. uporablja: - skrbniki komitentov - upravljavci kreditnih tveganj v skupini NLB
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v NLB d.d., Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni predpisi varovanja informacij, Navodilo o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Politika upravljanja hrambe dokumentarnega gradiva NLB d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbir osebnih podatkov ni povezan z zbirom iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

36. SKRBNIŠKI RAČUNI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov; Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; skrbniška pogodba; Splošni pogoji skrbniških storitev pri poslovanju s finančnimi instrumenti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NEPOSREDNI IN POSREDNI IMETNIKI SKRBNIŠKIH RAČUNOV IN IMETNIKI PRAVIC IZ NASLOVA POSLOVANJA NA SKRBNIŠKEM RAČUNU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OPRAVLJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH V OKVIRU STORITEV HRAMBE IN VODENJA FINANČNIH INSTRUMENTOV ZA RAČUN STRANK PO 1. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 10. ČLENA ZTFI
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET PO PRENEHANJU POSLOVNEGA RAZMERJA ALI OPRAVLJENI TRANSAKCIJI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): OMEJITVE PO:Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; Zakonu o kazenskem postopku.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VRSTE OSEBNIH PODATKOV O: ● imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega prebivališča, datumu in kraju rojstva, državljanstvu, davčni številki v Republiki Sloveniji in tuji državi in rezidentstvu končnega imetnika finančnega instrumenta oziroma upravičenca do denarnih sredstev, ● številki, vrsti in izdajatelju uradnega osebnega dokumenta in veljavnosti osebnega dokumenta, ● matični številki/enotni matični številki občana, ● viru/naslovu prihodka in davčni osnovi, ● transakcijah s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi (oznaka finančnega instrumenta (»ticker number«), datum posla s finančnim instrumentom in datum poravnave tega posla, vrsta posla, ISIN* finančnega instrumenta, cena in količina finančnega instrumenta ter vrednost posla), ● številki skrbniškega računa in stanju na tem računu.
 • Uporabniki zbirke: ORGANIZACIJSKA ENOTA NLB ZA POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI IN SKRBNIŠKE STORITVE; ORGANIZACIJSKA ENOTA NLB ZA ZALEDNE STORITVE ZA POSLE FINANČNIH TRGOV; ORGANIZACIJSKA ENOTA NLB ZA UPRAVLJANJE MNENJ IN PRITOŽB STRANK; ORGANIZACIJSKA ENOTA NLB PRIVATNEGA BANČNIŠTVA IZDAJATELJI FINANČNIH INSTRUMENTOV; ZUNANJE INSTITUCIJE SKLADNO Z ZAHTEVKI (npr. zahteve po poročanju) NA PODLAGI ZAKONODAJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v NLB d.d., Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni predpisi varovanja informacij, Navodilo o ravnanju z informacijami različnih stopenj zaupnosti, Politika upravljanja hrambe dokumentarnega gradiva NLB d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. FIT & PROPER – ocenjevanje primernosti in ustreznosti nosilcev ključnih funkcij v NLB d.d. in v NLB Skupini

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij 2. Sklep BS o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list RS, št 62/11 in 74/13) 3. Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za: - direktorje organizacijskih enot NLB d.d. - drugo ključne funkcije v NLB d.d.,ki po presoji uprave ključno vplivajo na poslovanje banke - člane organov nadzora,poslovodje/člane uprav ter nosilce drugih ključnih funkcij, po presoji uprave banke, v odvisni družbi NLB Skupine - člane uprave in članov nadzornega sveta NLB d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1. v skladu s Smernicam EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij 2.v skladu s sklepom BS o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list RS, št 62/11 in 74/13) 3. v skladu s Sklepom o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno prebivališče, - datum rojstva, - država in kraj rojstva, - državljanstvo, - začasno prebivališče, - telefonska številka, - osebni elektronski naslov, - potrdilo o končanem šolanju, - potrdilo, da oseba ni v kazenski evidenci, - potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, - življenjepis, - strokovna izobrazba, - članstvo v strokovnih organih, - spisek dodatnih izobraževanj, - poklicne izkušnje, - družbe, v katerih je bila oseba na vodilnih delovnih mestih/funkcijah, - morebitni delovno-pravni spori, - morebitna pridobitna dejavnost, - mesečni osebni dohodek ( neto), - drugi redni ali izredni mesečni prejemki, - najeti krediti, - razpoložljivi znesek dohodka na družinskega člana, - znesek neodplačane glavnice pri osebnem poroštvu, - morebitni lastniški delež ( več kot 10%) v drugi družbi, - kopija osebnega dokumenta - Osebni podatki dosegljivi v okviru javno dostopnih baz: facebook, Twitter, LinkedIn - končna ocena primernosti in ustreznosti kandidata
 • Uporabniki zbirke: NLB d.d.: - Sektor za upravljanje s kadri, - Center za skladnost poslovanja in krepitev integritete, - Uprava banke, - Sektor za upravljanje NLB Skupine, - Poslovni sektor za nestrateške lastniške naložbe, - Člani Komisije za prejemke in imenovanja pri NS NLB d.d. NLB Skupina: - generalni sekretariat, - nadzorniki, - pristojni lokalni organi, ki podeljujejo licenco
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v NLB d.d., Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja, Interni predpisi varovanja informacij, Navodilo o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti, Politika upravljanja hrambe dokumentarnega gradiva NLB d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

38. Pritožbe strank v NLB d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o bančništvu • Zakon o trgu finančnih instrumentov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Komitenti • pooblaščenci • naključne stranke oziroma posamezniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe kvalitetnega reševanja pritožb strank z namenom ustreznega in pravilnega informiranja prave stranke o ravnanju banke
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po letu, v katerem je bila reklamacija oziroma pritožba zaključena
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča • Številka kartice • Elektronski naslov, • Številka računa • EMŠO • Davčna številka • Telefonska številka • Sodna izvršba in davčna izvršba • Datum in kraj rojstva • Osebni račun (številka osebnega računa, datum otvoritve in ukinitve, promet, znesek in namen priliva ali odliva, znesek limita, datum odobritev in poteka limita,direktne obremenitve in trajni nalogi, poravnane neporavnane obveznosti do banke) • Varčevalni računi (številka računa, promet, datum otvoritve in ukinitve) • Varčevanja (številka varčevanja, promet, datum otvoritve in poteka) • Depozit (številka depozita, datum otvoritve in doba vezave, znesek, račun za sprostitev) • Krediti (številka kredita, datum odobritve, namen in znesek odobritve, znesek mesečnega obroka, odplačilna doba, zavarovanja kredita, promet, datum poplačila, zamude v poravnavanju obveznosti, poravnane in neporavnane obveznosti do banke) • Kartice z odloženim plačilom,posojilne kartice ter debetne kartice (številka kartice in kartičnega računa, veljavnost, limit porabe po kartici, poraba po kartici, plačilo porabe, zamude pri plačilih, neporavnane obveznosti do banke) • Vrednostni papirji (številka trgovalnega računa, datum otvoritve in datum ukinitve računa, vrste, količine in zneski nakupov in/ali prodaje posameznih vrednostnih papirjev) • Vsebina pritožbe • Vsebina odgovora na pritožbo
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v NLB d.d. v skladu s pooblastili za poslovno upravičeno uporabo in obdelavo podatkov in pritožb strank
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. PONUDBA ZA NLB ŠTUDENTSKI PAKET

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRIVOLITEV POSAMEZNIKA (PREK APLIKATIVNE PODPORE)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - ŠTUDENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: TRŽENJE ŠTUDENTSKEGA PAKETA
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 LETO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: E-NASLOV, IME IN PRIIMER (OPCIJSKO)
 • Uporabniki zbirke: BANČNA SKUPINA NLB V RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, informacij in premoženja Interni standardi varovanja informacij Navodila o ravnanju z dokumentacijo označeno z različno stopnjo zaupnosti Pravilnik o arhiviranju v NLB d.d. Ljubljana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NE
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam