Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tomšičeva 15
Naziv ali firma: DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 0000000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/000-ZZPPZ, 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije šifra 55.234 • Podatki o poškodovanem delavcu: a. delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b. koliko ur je delal tistega dne c. ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d. narava poškodbe e. poškodovani del telesa f. ali je bila poškodba smrtna g. podlaga zavarovanja • Podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem setu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu f) vir nesreče g) vzrok nesreče h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci – tajnica zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. Delavci invalidi, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti b. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o zavarovancu: c. ime in priimek d. enotna matična številka občana, e. spol f. datum rojstva g. stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) h. poklic i. šolska izobrazba j. podlaga zavarovanja k. sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) • datum priznanja pravice • datum začetka uveljavljanja pravice • vrsta pravice, ki se uveljavlja • datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci – ravnatelj, tajnica, računovodja • zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, dijaki, učenci in študenti ter starši dijakov, drugi obiskovalci – najemniki prostorov (glasbena šola, stanovalci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov, učencev, študentov, zaposlenih, stanovalcev, obiskovalcev doma ter premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): (avtomatsko presnemavanje vsaki 9 dni – na disku se hranijo posnetki devet dni, nato se avtomatsko presnemavajo; v primeru incidentnih dogodkov hranimo na CD – v zaklenjeni omari v tajništvu doma najmanj 2 leti, po tem roku se uničijo (25. in 26.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij, ni zvoka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda - ravnateljica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, monitor v pisarni ravnateljice, dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci dijakov, delavcev, učencev in drugi (razen najemnikov prostorov)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov, učencev, zaposlenih ter premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov /Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek posameznika, ki ni delavec zavoda • obiskani delavec, stanovalec, delovno mesto v zavoda • čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec zavoda – receptor (vratar –informator)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno (za tekoče delo v zaklenjenem predalu v recepciji), pozneje pa v zaklenjeni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. .RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04- ZVSI) – 79 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati (učenci, dijaki) za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega Ministrstva. Za potrebe statističnih analiz – identiteta dijaka, učenca, študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka, učenca oz. študenta • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • prebivališče
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda – tajnica • pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov /Ur.l. RS, 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po vzgojnih skupinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) – 79 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani učenci, dijaki oziroma študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva. Za potrebe statističnih analiz –identitete dijaka oz. študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek učenca, dijaka oziroma študenta • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • prebivališče
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci dijaškega doma • pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. , št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni listi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) – 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani učenci, dijaki oziroma študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva. Za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek učenca, dijaka oziroma študenta • datum, kraj, občina in država rojstva • podatki o napredovanju (razred, letnik šolanja) • podatki o dokončanju izobraževanja (leto zaključka bivanja)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci dijaškega doma • pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih(ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca plačil dijakov, študentov, abonentov in drugih (gosti)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVS)-79. člen, Pravilnik o računovodstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, abonenti, študenti in drugi, ki koristijo naše storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo skladno z roki za hrambo finančnih dokumentov (Pravilnik o računovodstvu)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Mesečna plačila dijakov, študentov, abonentov in drugih
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci doma • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registru plačil in izdanih računov, v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o podatkih o premoženjskem stanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, študenti, učenci, ki pri plačevanju oskrbnine uveljavljajo olajšavo
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, učenca, študenta, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba, podatki o premoženjskem stanju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, učenci oz. študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka oz. študenta, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen, soglasje delavca, pooblastila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče • Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), telefonske številke, podatki o otrocih
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci zavoda: ravnatelj, tajništvo, računovodstvo • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št, 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ , št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestilo plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osebni podatki: ime in priimek, naslov, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba (vse v zbrano v programu ŠKIS) dejavnost delodajalca (55.234) • Podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim delovnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa • podatki o plačah: a) bruto plače(osnovna plača, vsi dodatki): za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) neto plače (osnovna plača, vsi dodatki): za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c) bruto in neto nadomestilo plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila, bruto in neto plače v breme drugih e) prejemki delavca: za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres f) plačani prispevki delavca: iz bruto plač in nadomestil g) čiste plače – izplačana plača brez povračil h) plača s povračili: izplačana plača s povračili za stročke prevoza, prehrano med delom i) povračila: prevoz, malica j) odtegljaji: krediti, krajevni samoprispevek, sindikalna članarina, sodne prepovedi k) obračunana in plačana dohodnina: rekapitulacija po dohodninskih razredih l) znesek bonitet, stroškov nad Uredbo Vlade RS
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci računovodstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, š t. 86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registru plač v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20. 03. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam