Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WAHIBI zdravstvene storitve, trgovina d.o.o.
Sedež ali naslov: Celjska cesta 26
Poštna številka: 3212
Kraj: Vojnik
Matična številka: 6548237000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO OBČASNO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo občasno delo v zasebni zobni ambulanti na podlagi napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pravic in dolžnosti dijakov in študentov, ki izvirajo iz njihovega dela preko napotnice študentskega servisa v zasebni zobni ambulanti
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, naslov prebivališča, številka transakcijskega računa, banka, pri kateri je račun odprt, šola, ki jo dijak ali študent obiskuje, letnik, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zasebne zobne ambulante, študentski servisi in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci zasebne zobne ambulante. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in ročno. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Ročno vodeni osebni podatki se hranijo v mapah, zaklenjenih v omari. Prostori, v katerih se nahajajo računalniki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pacienti v zobozdravstveni ordinaciji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje pacientov, obdelava podatkov za izvajanje administrativnih, računovodskih in administrativnih del.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, zaposlitev, številka zdravstvenega zavarovanja, oblike zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno stanje, telefonska številka, izbira pooblaščenega zdravnika
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL IN STORITEV NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto delavca, pomembni podatki iz ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, št. zdravniškega spričevala, dan pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zasebne zobne ambulante, pooblaščeni zdravnik zasebne zobne ambulante, Zavod za zdravstveno zavarovanje -ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred in med zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih, vodotesnih in ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori se se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, matična številka delavca-če jo ima, leto vstopa v družbo, začetek dela, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zasebne zobne ambulante, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Testi z osebnimi podatki delavcev in ostalih se hranijo fizično v mapah, hranjenih v zaklenjeni omari. Dostop do prostorov, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, imajo le pooblaščene osebe zasebne zobne ambulante.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pacienti v zobozdravstveni ordinaciji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja, izvajanje administrativnih, računovodskih del in komunikacije s pacienti.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki, drugi kontaktni podatki (E-mail, FDI vprašalnik o zdravju...).
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam