Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Ribiška zveza Slovenije
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 134
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5147336000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca članov RD (ribiških družin).

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3.2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nekdanji in sedanji člani ribiških družin, ki so včlanjenje v Ribiško zvezo Slovenije .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – vodenje matične knjige članov RD, – izvajanje članskih obveznosti, – pošiljanje glasila Ribič članom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Osveževanje najmanj enkrat letno, po potrebi pogosteje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča, – datum rojstva, – kraj rojstva, – spol, – državljanstvo, – stopnja izobrazbe, – telefonske številke, – naslov e- pošte, – datum včlanitve v ribiško organizacijo, – članstvo v RD, – datum prenehanja članstva, – razlog prekinitve ali prenehanja članstva (mirovanje, odstopil, prestopil v drugo RD, izključen, umrl). V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – datum opravljanja ribiškega izpita.
 • Uporabniki zbirke: - administratorji /tajniki vseh 64 ribiških družin včlanjenih v Ribiško zvezo Slovenije in Zvez ribiških družin - na podlagi pisne vloge tudi drugi funkcionarji v isti ribiški družini, a le s pravico ogleda podatkov, - delavci strokovne službe Ribiške zveze Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca funkcionarjev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: – zastopnik RD ali zveze, – gospodar, – tajnik, – blagajnik, – predsednik NO, – predsednik disciplinske komisije, – tožilec, – vodja komisije za ekologijo, – vodja čuvajske službe, – vodja izvajalcev elektroribolova, – vodja komisije za delo z mladino, – vodja tekmovalne komisije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregledov o opravljanju funkcij in omogočanje kontaktiranju z njimi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Osveževanje najmanj enkrat v mandatu, po potrebi pogosteje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča, – stopnja izobrazbe, – telefonske številke, – naslov e- pošte. V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – trenutno članstvo v RD, – vrsta funkcije, – raven opravljanja funkcije (RD, ZRD, RZS), – čas opravljanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca tekmovalcev in sodnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3.2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - tekmovalke in tekmovalce ki tekmujejo v panogi 'kasting', – tekmovalke in tekmovalce ki tekmujejo v panogi 'sladkovodni športni ribolov', – sodniki z licenco za sojenje na kastinških tekmah, – sodniki z licenco za sojenje na tekmah v lov rib s plovcem, lov rib s plovcem-invalidi- LRPI, lov krapov z obtežilnikom - LKO ali lov rib z umetno muho-LRM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregledov o aktivnih tekmovalcih in licenciranih sodnikih, ki jih RD ali zveza RD oz. RZS sme vključiti v sodniški kader.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Osveževanje enkrat letno po registriranju tekmovalcev na RZS ali po uspešno podaljšani licenci sodnikov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – številka kartice zdravstvenega zavarovanja, – enotna matična številka, – spol, – datum rojstva, – kraj rojstva, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča, – občina bivanja, – državljanstvo, – telefonske številke, – naslov e- pošte, – končna stopnja izobrazbe, – delo, ki ga opravlja, – podatki o šolanju, če se še šola, – ime in priimek trenerja ter njegova članska izkaznica. V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – RD za katero tekmuje, – leto odkar tekmuje za to RD, – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – trenutno članstvo v RD, – tekmovalec od (leto prve registracije), – tekmuje od (neprekinjen status tekmovalca), – kratki naziv RD za katero tekmuje, – matična številka RD za katero tekmuje, – občina RD za katero tekmuje, – konec kategorizacije, – začetek kategorizacije, – datum opravljenega ribiškega izpita, – naziv tekmovanja za katero je kategoriziran, – rang tekmovanja za katerega je kategoriziran, – kraj tekmovanja kjer je bila tekma, – država tekmovanja, – število nastopajočih tekmovalcev, – število uvrščenih tekmovalcev, – datum tekmovanja »od«, – datum tekmovanja »do«, – disciplina tekmovanja v kateri je bila dosežena kategorizacija, – starostna kategorija tekmovalca (po OKS-ZŠZ), – uvrstitev tekmovalca, – rezultat tekmovalca, – rekord tekmovalca v disciplini.
 • Uporabniki zbirke: Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca strokovno usposobljenih članov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca zajema naslednje funkcije: – ribiške gospodarje (RG), – ribiške čuvaje (RČ), – izvajalce elektroribolova (IER), – ribogojce, – načrtovalce, – inštruktorje, – mentorje, – tekmovalne sodnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregledov o usposobljenih članih RD in omogočanje informiranja v primeru prestopov članov iz ene RD v drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Osveževanje po vsakokratnem opravljanju strokovnih izpitov na RZS ali ZZRS.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča, – stopnja izobrazbe, – telefonske številke, – naslov e- pošte. V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – trenutno članstvo v RD, – vrsta strokovne usposobljenosti, – članstvo v RD v času opravljenega izpita strokovne usposobljenosti, – datum opravljenega izpita, – številka potrdila o opravljenem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prejemnikov priznanj.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4. 2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca zajema vrste priznanj po Pravilniku o priznanjih v sladkovodnem ribištvu, ki zajema priznanja RZS, ZRD in RD ter imenovanju za častne člane ali častne predsednike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregledov o prejemnikih priznanj in za preprečevanje podvojenega podeljevanja enakih priznanj, če je za določeno priznanje to prepovedano z določilom akta RD ali zveze.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Osveževanje po vsakokratnem podeljevanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča. V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – trenutno članstvo v RD, – članstvo v RD v času prejema priznanja, – vrsta priznanja, – organizacija, ki podeljuje priznanje, – datum podelitve priznanja, – kraj podelitve priznanja.
 • Uporabniki zbirke: Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca pravnomočnih disciplinskih ukrepov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 7. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4. 207 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kršilci pravil in RZS in pravil matične ribiške družine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregledov o trenutnih disciplinskih ukrepih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ pet let oz. v skladu z navedbo o dolžini veljavnosti pravnomočno izrečenega ukrepa. Osveževanje po vsakokratnem pravnomočno izrečenem ukrepu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek osebe, – ime osebe, – naslov stalnega ali začasnega bivališča, – koda in ime dostavne pošte naslova bivališča. V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: – identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice), – statusna oznaka člana, – trenutno članstvo v RD, – članstvo v RD v času izrečenega pravnomočnega ukrepa, – vrsta izrečenega pravnomočnega ukrepa, – datum izrečenega pravnomočnega ukrepa, – kraj izrečenega pravnomočnega ukrepa, – datum poteka (končanja) izrečenega pravnomočnega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 4. in 9. člen Zakona o društvih (temelji akt), 17. in 32. člen Statuta RZS z datumom sprejema 20.4. 207 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018 registrska številka društva 1077, Pravilnik RZS o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe RZS, sprejet na skupščini RZS 31. 5. 2013., sistemizacija delovnih mest RZS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po pogodbi zaposlene osebe v strokovni službi RZS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, zbrani v evidenčnih mapah delavcev, se hranijo trajno v zaklenjeni leseni omari.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatke se vodi v personalnih mapah, ki so ― priimek in ime, ― EMŠO, ― davčna številka, ― kraj, ― občina in država rojstva, ― stalno in začasno prebivališče kraj dela, ― poklic, ― šolska izobrazba, ― strokovna izobrazba, ― delovne naloge, ― delovni čas, ― zavarovalna doba, ― zaposlitev za nedoločen čas, ― datum sklenitve delovnega razmerja, V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so: ― pogodba o zaposlitvi ― opis del in nalog ― sklep o dolžini letnega dopusta. Izpis obveznega zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o vpisu za otroka, ― obrazci M (M-1, M-2, M-1a, M-DČ) ― potrdilo o zaključku študija, potrdila o izobraževanjih ― ocenjevalni list, ― potrdilo o regresu, ― podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjeni leseni omari v priročnem skladišču, ki je del poslovnih prostorov Ribiške zveze Slovenije. Zbirka osebnih podatkov, se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v lesene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le predsednik RZS in delavci strokovne službe. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po pogodbi zaposlene osebe v strokovni službi RZS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ― priimek in ime, ― EMŠO, davčna številka, ― kraj, občina in država rojstva, ― stalno in začasno prebivališče ― številka tekočega računa na banki
 • Uporabniki zbirke: - računovodstvo Ribiške zveze Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjeni leseni omari v računovodstvu, ki je del poslovnih prostorov Ribiške zveze Slovenije. Zbirka osebnih podatkov, se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v lesene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le računovodja RZS in drugi delavci strokovne službe. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zaposlenih delavcev o prisotnosti na delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v strokovni službi RZS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po preteku tekočega meseca se ročno vneseni podatki prepišejo v računalniško (excel) obliko in se trajno hranijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, termin prihoda na delo za tekoči mesec, termin odhoda z dela za tekoči mesec
 • Uporabniki zbirke: - predsednik Ribiške zveze Slovenije - računovodstvo RZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se evidenca, hranjena v pisni obliki v evidenčni mapi v pisarni poslovne tajnice RZS se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam