Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: Sodnikarjeva ulica 6
Poštna številka: 1351
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 6187935000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in študentje, ki opravljajo delo prek napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obvezno vodenje evidence na podlagi zakona ter uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem; za statistična raziskovanja in pripravo raznih statističnih poročil; za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo; za namen razvoja zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve Pogodbe o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), slika zaposlenega, številka transakcijskega računa, kopija vozniškega dovoljenja, telefonska številka, elektronski naslov, podatki o poškodbah pri delu, zdravniško spričevalo, izobrazba, stopnja izobrazbe, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, podatki o družinskih članih b) podatki o delovnem dovoljenju (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. d) podatki študenta, ki delo opravlja na podlagi napotnice: ime, priimek, naslov, datum rojstva, naziv študentskega servisa, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: -vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju - računovodstvo - vodje in namestniki vodij sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/delavke in prostoru za arhiv, za vse delavce/delavke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov ureja interni pravilnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VARNOSTNEGA OSEBJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v sektorju varovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obvezno vodenje evidence na podlagi Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrste del ki jih opravlja, št. Službene izkaznice, podatki o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psa in plinskega razpršilca, z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepaje, s plinskim razpršilcem oz. strelnim orožjem, datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: -vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju - računovodstvo - vodja in namestnik vodje sektorja - Ministrstvo za notranje zadeve - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/delavke in prostoru za arhiv, za vse delavce/delavke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov ureja interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA STROŠKOV DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci, ki delo opravljajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, drugih prejemnikov in pogodbenih del.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu (osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in drugi prejemki); 2. podatki o plačah: a) izplačane plače: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa; bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila); plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo b) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnsoti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninski in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Ministrstvo za finance- Davčni urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Ostali podatki so vodeni v klasični obliki in hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu, sodelovanje v inšpekcijskem postopku, statistične raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let od vnosa v evidenco.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o poškodovanem delavcu: Ime, priimek, stalno prebivališče, datum rojstva, EMŠO, poklic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, koliko ur je delal ta teden pred nezgodo. b) Poročilo osebnega zdravnika: ime in priimek zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec psihične in fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe. C) Podatki o nezgodi: Datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kraj nezgode, narava poškodbe, vzrok nezgode.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci pri delodajalcu, zdravstvena organizacija, kjer je bil poškodovanec pregledan, inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, podizvajalci, dobavitelji, naročniki storitev zasebnega varovanja, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interne statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, poslovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, za potrebe vodenja evidenc po Zakonu o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo 10 let od dneva prenehanja veljavnosti pogodbe o opravljanju storitev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: O naročniku storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); o pogodbi za opravljanje storitev varovanja (zaporedna št. pogodbe, datum sklenitve pogodbe in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega varovanja (navedba oblike varovanja iz 5. člena Zakona o zasebnem varovanju in opis vsebine predmeta pogodbe).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., pristojni inšpektorat na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UPORABI UKREPOV VARNOSTNIKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varnostniki, ki so uporabili ukrep.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o vrsti ukrepa varnostnika (zadržanje, uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje), uporabi plinskega razpršilca ali strelnega orožja), razlog uporabe; b) podatki o varnostniku, ki je ukrep uporabil (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, naziv in sedež imetnika licence), c) o osebi zoper katero je bil ukrep uporabljen (osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče), č) času in kraju, času obveščanja in predaje osebe policiji, morebitnih telesnih poškodbah, ocena o zakonitosti in strokovnosti uporabljenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PRITOŽB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varnostnik zoper katerih je bila dana pritožba, pritožniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju, za vodenje pritožbenega postopka.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pritožniku in varnostniku, zoper katerega je bila dana pritožba (osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče), podatki o uporabljenem ukrepu varnostnika, oceno utemeljenosti pritožbe, podatki o ravnanju ali postopku imetnika licence.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., Inšpektorat RS za notranje zadeve, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu: osebno ime, delovni čas, delovno mesto 2. Podatki o številu ur: Skupno število opravljenih delovnih ur (polni delovni čas ali delovni čas krajši od polnega) b) skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure) c) opravljene ure v času nadurnega dela č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela za katero se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS: ure začasne nezmožnosti za delo, ure skrajšanega delovnega časa, ure porodniškega dopusta g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu krajše od polnega delovnega časa 3. Dodatni podatki: Dopust- število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: domnevni storilci kaznivega dejanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaznivem dejanju, domnevnem storilcu kaznivega dejanja (ime, rojstni podatki, začasno ali stalno prebivališče)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve, Inšpektorat za notranje zadeve ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA ZADRŽANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni varnostniki, zadržane osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Varnostnik (osebno ime, št. Službene izkaznice, firma in sedež imetnika licence pri katerem je zaposlen), zadržana oseba (osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno prebivališče), razlog zadržanja, čas in kraj zadržanja, čas obveščanja policije in čas predaje zadržane osebe policiji, morebitne telesne poškodbe, uporaba sredstev za vklepanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., Inšpektorat za notranje zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O UPORABI FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VEZANJE IN VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni varnostniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Varnostnik, ki je uporabil fizično silo oz. sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, št. Službene izkaznice, naziv in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen), razlog, način, kraj in čas uporabe fizične sile oz. sredstev za vklepanje, obveščanje policijske postaje, morebitne telesne poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o., Inšpektor RS za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je v elektronski obliki z omejenim dostopom, dostopna pooblaščenim osebam v družbi. Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PREJETE POŠTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki naslavljajo pošto na gospodarsko družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pošiljatelja, datum prejema pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. ostavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidat za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, kraj rojstva, telefonska številka, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi RE-AL družba za varovanje in storitve d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti so hranjeni v registratorjih v zaklenjenih omarah v pisarni z ustreznimi varnostnimi pogoji. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. ostavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam