Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Finančna hiša naložbe d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica talcev 15
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 7033885000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Finančni hiši naložbe d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka, datum in kraj izdaje listine o končanem izobraževanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka osebnega računa pri banki, podatki o odsotnosti zaradi bolezni, , poškodbah pri delu, delovnih nezgodah, in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, imena otrok, rojstni datumi otrok, številka zasebnega telefona, zasebni elektronski naslov, zakonski stan, številke opravljenih licenc, datum in kraj izdaje.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Računovodski servis podjetja FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, -delodajalec FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu CRM, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo družbe in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev, prodajalcev in najemojemalcev, najemodajalcev nepremičnin, ki so predmet prodaje ali najema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in najemojemalci, prodajalci, najemodajalci nepremičnin s posredovanjem FINANČNE HIŠE naložbe d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izvajanje dejavnosti, servisiranje strank.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, tel. številka, elektronski naslov, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, številka osebnega dokumenta, datum izdaje in poteka veljavnosti osebnega dokumenta, osebni transakcijski račun in naziv banke, kjer je odprt.
 • Uporabniki zbirke: Finančna hiša naložbe d.o.o. - računovodski servis Finančne hiše naložbe d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto

 • Pravna podlaga (neobvezno): 28., 30. In 200. Člen ZDR-1 (Uradni list 21/2013)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavljajo na razpis za prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izbiro primernega kandidata na prosto delovno mesto, za zaposlovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poteka zakonskega roka za sodno varstvo (30 dni).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, rojstni datum, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka, datum in kraj izdaje listine o končanem izobraževanju, druge listine o dodatnih izobraževanjih, nazivi prejšnjih delodajalcev, čas trajanja zaposlitve pri prejšnjih delodajalcih, priporočila prejšnjih delodajalcev, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, številka zasebnega telefona, zasebni elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Finančna hiša naložbe d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo družbe in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Podatki se uničijo po 30. Dneh od obvestitve kandidatov o izboru oz neizboru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pogodbenih delavcih, študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeniki in študentje v Finančni hiši naložbe d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o sodelovanju, civilnih in drugih pogodb, za študentsko delo, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka, datum in kraj izdaje listine o končanem izobraževanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka osebnega računa pri banki, podatki o odsotnosti zaradi bolezni, , poškodbah pri delu, delovnih nezgodah, in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, imena otrok, rojstni datumi otrok, številka zasebnega telefona, zasebni elektronski naslov, zakonski stan, številke opravljenih licenc, datum in kraj izdaje.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Računovodski servis podjetja FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, -delodajalec FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu CRM, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo družbe in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 23.1.2018 izdala FINANČNA HIŠA naložbe d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam