Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o.
Sedež ali naslov: Ljubljana, Šmartinska cesta 152
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6886825000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (državljani RS in tujci), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, vodenje zakonsko predpisanih evidenc in dokumentacije, posredovanje podatkov Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančni upravi RS in drugim pooblaščenim uporabnikom, za obdelavo podatkov v statistične namene in za raziskovanja ter za zagotavljanje mesečnih statistik, obdelava podatkov za potrebe inšpekcijskega nadzora. Informacije o otrocih zaposlenih se obdelujejo za namene akontacije dohodnine in decembrsko obdarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvom, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom; 2. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, podatek o številu otrok starih do 15 let in njihovi starosti; 3. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: kraj dela, poklic, naziv delovnega mesta, strokovna usposobljenost, delovne naloge, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS, računovodski servis, ki pripravlja obračune plač, odvetniška družba, izvajalec zdravniških pregledov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se hranijo v kovinski ognjevarni omari v prostoru z omejenim dostopom. Ključ za dostop do zbirk osebnih podatkov ima le posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Nosilcev osebnih podatkov se ne sme puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Prostori, v katerih se nahaja ročna zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko prostor ni nadzorovan s strani posebej določenega osebja pri upravljavcu osebnih podatkov. Ključi za vstop v prostore in ognjevarno omaro se ne puščajo v ključavnici v vratih iz zunanje strani. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (državljani RS in tujci), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, vodenje zakonsko predpisanih evidenc in dokumentacije, posredovanje podatkov Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančni upravi RS in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvom, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; - Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: 1. Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; 2. Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; 3. Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. - Podatki o drugih stroških dela: Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; - Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: 1. Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, 2. Prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, računovodski servis, ki pripravlja obračune plač, Finančna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, družba DECATHLON ZAGREB d.o.o., Ulica Siniše Glavaševića 5, 10000 Zagreb, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se hranijo v kovinski ognjevarni omari v prostoru z omejenim dostopom. Ključ za dostop do zbirk osebnih podatkov ima le posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Nosilcev osebnih podatkov se ne sme puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Prostori, v katerih se nahaja ročna zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko prostor ni nadzorovan s strani posebej določenega osebja pri upravljavcu osebnih podatkov. Ključi za vstop v prostore in ognjevarno omaro se ne puščajo v ključavnici v vratih iz zunanje strani. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (državljani RS in tujci), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu ter študenti in dijaki, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ali napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, vodenje zakonsko predpisanih evidenc in dokumentacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za posameznega delavca se v evidenco dnevno vpisuje podatek o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, računovodski servis, ki pripravlja obračune plač, družba, ki nudi uporabo programa za vodenje delovnega časa zaposlenih, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je možen z osebnim geslom. Vsak zaposleni ima dostop do svojega urnika, vodje oddelkov imajo dostop do urnika zaposlenih v svojem oddelku, vodja zaposlenih pa lahko dostopa do urnikov celotne poslovne enote. Zunanji ponudnik programa za vodenje delovnega časa zaposlenih je s pogodbo o uporabi programa zavezan k zagotavljanju točno določenih ukrepov in postopkov za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (državljani RS in tujci), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu ali opravljajo delo na kakršni koli drugi pravni podlagi in kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, vodenje zakonsko predpisanih evidenc in dokumentacije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, enotna matična števila občana (EMŠO), naslov (kraj, ulica, številka, naziv pošte, poštna številka), poklic, delovno mesto, čas zaposlitve, zadnji preventivni zdravstveni pregled, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, izvajalec preventivnih zdravstvenih pregledov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se hranijo v kovinski ognjevarni omari v prostoru z omejenim dostopom. Ključ za dostop do zbirk osebnih podatkov ima le posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Nosilcev osebnih podatkov se ne sme puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Prostori, v katerih se nahaja ročna zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko prostor ni nadzorovan s strani posebej določenega osebja pri upravljavcu osebnih podatkov. Ključi za vstop v prostore in ognjevarno omaro se ne puščajo v ključavnici v vratih iz zunanje strani. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene plačila opravljenega dela in socialnih zavarovanj ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronska zbirka podatkov o študentih vsebuje ime in priimek študenta oz. dijaka, naslov prebivališča, število opravljenih ur, urno postavko, številko poslovalnice, kraj dela, izobraževalno ustanovo, številko napotnice, datum rojstva in davčno številko.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, Finančna uprava RS, študentski servis, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se hranijo v kovinski ognjevarni omari v prostoru z omejenim dostopom. Ključ za dostop do zbirk osebnih podatkov ima le posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Nosilcev osebnih podatkov se ne sme puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Prostori, v katerih se nahaja ročna zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko prostor ni nadzorovan s strani posebej določenega osebja pri upravljavcu osebnih podatkov. Ključi za vstop v prostore in ognjevarno omaro se ne puščajo v ključavnici v vratih iz zunanje strani. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki pošljejo prijavo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve; izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz življenjepisa: ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, delovne izkušnje, slika, datum rojstva, izobrazba, znanja, podpis. Podatki iz elektronskih tabel o iskalcih zaposlitve: ime, priimek, naslov, delovno mesto za katero se posameznik prijavlja, podatki iz seznama prosilcev za zaposlitev v obliki Excelove tabele: zaporedna številka, priimek, ime, zaznamba (zavrnitev/rezerva), datum rojstva, naslov, telefonska številka, delovno mesto, opomba. Podatki iz osebnega vprašalnika: osebni podatki: priimek, ime, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, EMŠO, državljanstvo, tedenski faktor, številka transakcijskega računa, poslovalnica, naziv banke, izobrazba, davčna številka, telefonska številka, davčni urad, datum pričetka dela, davčna izpostava, rojstni podatki: kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalni naslov: ulica, poštna številka in kraj, občina, začasni naslov: ulica, poštna številka in kraj, občina, kraj iz katerega se posameznik vozi na delo, ostalo: zdravstveni razlogi, ki bi vas lahko ovirali pri delu (da/ne), ali je pri vas ugotovljena invalidnost (da/ne), stopnja izobrazbe, so sorodniki zaposleni pri upravljavcu (da/ne), ste bili že kdaj zaposleni pri upravljavcu (da/ne), ste se že kdaj prijavili na razpisano delovno mesto upravljavca (da/ne).
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, agencija za iskanje kadrov, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka prijav se nahaja na lastnem strežniku. Dostop do zbirke osebnih podatkov je možen le z geslom, ki ga ima posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov glede nakupa delnic Decathlon

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, zagotavljanje ugodnosti zaposlenih pri ponovnem nakupu delnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, službeni elektronski naslov, število delnic, datum nakupa, telefonska številka mobitela.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov, družba DECATHLON ZAGREB d.o.o., Ulica Siniše Glavaševića 5, 10000 Zagreb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in fizični obliki. Dostop do elektronske zbirke je varovan z dvema gesloma, ki se ju redno spreminja. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca poškodb na delovnem mestu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (domače in tuje), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sledljivost poškodb na delovnem mestu, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence in teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obrazec prijava nezgode-poškodbe pri delu: 1. Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol (moški/ženski/ni podatka), državljanstvo (neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, dejavnost v času nezgode, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči. 2. Podatki o nezgodi: skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, kraj nezgode, delovno okolje, delovni proces, vzrok nezgode, kratek opis nezgode. 3. Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje upravljavca osebnih podatkov, osebni zdravnik zaposlenega, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se hranijo v kovinski ognjevarni omari v prostoru z omejenim dostopom. Ključ za dostop do zbirk osebnih podatkov ima le posebej določeno osebje pri upravljavcu osebnih podatkov. Nosilcev osebnih podatkov se ne sme puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Prostori, v katerih se nahaja ročna zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko prostor ni nadzorovan s strani posebej določenega osebja pri upravljavcu osebnih podatkov. Ključi za vstop v prostore in ognjevarno omaro se ne puščajo v ključavnici v vratih iz zunanje strani. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci trgovin, kupci, osebje Decathlon, poslovni partnerji, ki se nahajajo v poslovnih prostorih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in ljudi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek, datum in ura vstopa oz. izstopa v poslovni prostor, gibanje po poslovnem prostoru.
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje upravljavca osebnih podatkov, pogodbeni partner, ki izvaja storitev varovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do posnetkov ima vsakokratni vodja izmene, dostop do ekranov s sliko v živo pa je omejen tako, da ga lahko vidi le posebej določeno osebje. Posnetki se hranijo v sef sobi, do katere ima dostop le posebej pooblaščeno osebje. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov o udeležencih nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre, izpolnitev davčnih obveznosti, drugi nameni, ki so navedeni na pristopni izjavi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov elektronske pošte za obveščanje udeležencev, davčna številka in naslov nagrajencev
 • Uporabniki zbirke: Posebej določeno osebje upravljavca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristopne izjave za udeležbo v nagradni igri se zbirajo na način, ki ne omogoča dostopa do izpolnjenih pristopnih izjav nepooblaščenim osebam. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam