Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA DOM d.o.o.
Sedež ali naslov: Kanižarica 41
Poštna številka: 8340
Kraj: Črnomelj
Matična številka: 1732528000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za evidence o izrabi delovnega časa, za evidenco o državljanih tretjih držav in državljanih Evropske unije in z njimi izenačenih državljanov, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije, za evidence s področja varnosti in zdravja pri delu, za evidenco zaposlenih preko študentskega servisa, pripravnikov in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ID zaposlenega, evidenčna številka, - datum vpisa podatkov, aktivnost, - ROJSTNI IN OSEBNI PODATKI: priimek in ime, dekliški priimek, ime očeta, zakonski stan, spol, EMŠO, kraj, datum rojstva, občina in država rojstva, državljanstvo, narodnost, - BIVALIŠČE: stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države, bivalna viza), - KONTAKT: telefon, fax, mobi, e-mail, - OSEBNA IZKAZNICA (reg.št., datum izdaje, kraj izdaje) - POTNI LIST (številka, datum izdaje, kraj izdaje, veljavnost) - DELOVNA KNJIŽICA (reg.št., številka, datum izdaje, kraj izdaje) - VARSTVO PRI DELU : datum veljavnosti izpita varstva pri delu , - ZDRAVNIŠKI PREGLED : datum veljavnosti zdravniškega pregleda, higienski minimum, - DAVČNA ŠTEVILKA, kraj izpostave, - BANČNI RAČUN: številka hranilne knjige ali transakcijskega računa, (način izplačila, banka) TRR, sklic, - DRUŽINSKI ČLANI: emšo, sorodstveno razmerje, priimek in ime, rojstni datum, številka kratice zdravstvenega zavarovanja, prenehanje zavarovanja, št.odločbe o otroškem dodatku, datum odločbe, olajšava pri dohodnini, letna olajšava, državljanstvo, sorodstveno razmerje, naslov stalnega ali začasnega bivališča (ulica, pošta, šifra občine, naziv občine, šifra države, naziv države, veljavnost, bivalna viza, potrdilo o šolanju, - DELOVNO MESTO: odgovorna oseba, delovno mesto, dejavnost, oddelek, lokacija, stroškovno mesto, izmensko delo, - ZAPOSLENI: naziv delovnega mesta, status (, tarifni razred, točke), - DELOVNO RAZMERJE: datum nastopa dela, zaposlitev do, razporeditev na drugo delovno mesto, vzrok in datum razporeditve, delovne ure na dan, delovne ure na teden, delovni čas, - prekinitev delovnega razmerja (datum izstopa, vzrok, odšel v), - delovno dovoljenje: številka., datum izteka , država - pretekle zaposlitve, delovna doba in zavarovalna doba - STRUKTURA DOPUSTA: maksimalno število dopusta, dopust za leto, tip dopusta, naziv, število dni, realiziran dopust, odsotnost, datum, vzrok, opombe, podatki o dopustu, bolniški in drugih odsotnosti z dela, - PODATKI ZA M OBRAZCE: reg.št.zavezanca, reg.št. pd obrazca, podlaga zavarovanja, delovno razmerje, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, - IZOBRAŽEVANJE (ID, datum, trajanje, vrsta, plačnik, točke, znesek, valuta), - IZOBRAZBA: šolska izobrazba, naziv strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, - DODATNO spremembe prej omenjenih podatkov, številka kartice za registracijo, prevoz na delo, konfekcijska številka, višina bruto plače po pogodbi, plačilni razred.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v the prostorih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene. S ključem s katerim se dostopa do prostorov, kjer se nahajajo osebni podatki, razpolagajo samo pooblaščeni delavci delodajalca, ki imajo dostop do osebnih podatkov zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.7.2014
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PLAČE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - kraj, občina in država rojstva, - dekliški priimek, ime očeta, - davčna številka, - stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), - številka hranilne knjige ali transakcijskega računa, - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost, - naziv delovnega mesta, - delovni čas, - zavarovalna doba, - bolniški listi; - skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo), - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca (ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, drugo), - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), - neopravljene ure brez nadomestila plač, - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom ali delovnim časom krajšim od polnega, - bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa, - bruto nadomestilo plač, ki bremenijo delodajalca, - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo, - bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila na osnovi uspešnosti poslovanja, - neto plača, - neto zaostala plačila, - neto nadomestila plače, - neto izredno izplačilo, - povračilo stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačilo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela, - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delavca in delodajalca), - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje (delavca in delodajalca), - plačani prispevki za starševsko varstvo (delavca in delodajalca), - plačani prispevki za zaposlovanje (delavca in delodajalca),
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.7.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O SELEKCIJI KADROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati za delo pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje novih zaposlitev in sklepanje novih pogodb o zaposlitvi , za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  ulica in hišna številka, kraj bivanja  datum rojstva  telefon, elektronski naslov  izobrazba, stopnja izobrazbe, dodatna izobraževanja  dosedanja delovna mesta, dosedanje zaposlitve  status (zaposlen, nezaposlen, tehnološki višek)  hobiji, družina, tuji jeziki, znanje informatike  motivi za spremembo delovnega mesta  zaposlitveni cilji  ocena kandidata  ocena komisije  št. delovne obleke
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno kot baza podatkov v računalniku, dostop je kodiran. Dostop do evidenc imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.7.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  koda, št.kartice, oddelek, emšo,  stalno prebivališče in naslov,  poklic, spol, stan, državljanstvo,  šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost,  delovno mesto, delovni čas (v urah na teden)  zaposliteveni status, vrsta zaposlitve  podatki o poškodovanem delavcu,  delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne,  obdobje opravljanja dela na mestu poškodbe,  poškodovani del telesa  narava poškodbe  podatki o nezgodi pri delu (kdaj se je zgodila, koliko oseb se je poškodovalo)  vzrok nezgode  uporaba osebnih varstvenih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno kot baza podatkov v računalniku, dostop je kodiran. Dostop do evidenc imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.7.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu, obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetke pregleduje oziroma spremlja na ekranu pooblaščena oseba. Monitor v centralno-nadzornem centru je dostopen samo pooblaščenim osebam. V času obstoja posnetkov se le – ti hranijo na ustreznih nosilcih v videonadzornem centru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O REGISTRACIJI PRIHODOV IN IZHODOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  koda, št.kartice, oddelek, emšo, število dni dopusta,  čas prihoda,  čas odhoda,  razlog vstopa v prostore družbe,  podatki o številu ur,  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega časa  opravljene ure v času nadurnega dela,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno kot baza podatkov v računalniku, dostop je kodiran. Dostop do evidenc imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.7.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam