Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Palma, d.o.o., Celje
Sedež ali naslov: Lilekova ulica 5
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5422086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 02. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1; KpGiT
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci zaposlenih v družbi Palma, d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: odmera letnega dopusta, olajšava za dohodnino, nagrajevanje otrok delavcev do 15. leta starosti
 • Rok hrambe (neobvezno): - najmanj 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zavarovani osebi ( EMŠO, ime, priimek, datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke: družba Palma, d.o.o., ZZZS, FURS, ZPIZ,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 03. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. št: 43/11); Pravilnik o prventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. R. S. št.: 87/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev in zaposleni v družbi Palma, d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varnega in zravega delovnega okolja delavcev družbe;
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajna hramba
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o družbi, EMŠO, ime in priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, naslov, izobrazba, poklic, naziv delovnega mesta, organizacijska enota, datum zaposlitve in datum zasedbe delovnega mesta, datumi posameznih zdravniških pregledov, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Uporabniki zbirke: družba Palma, d.o.o., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo pravno podlago za vpogled;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 04. Evidenca o usposabljanjih za varno in zdravo delo in požarno varnost zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. št: 43/11); Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. R.S., št.: 71/93 – 83/12);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi Palma, d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varnega in zravega delovnega okolja delavcev družbe;
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajna hramba
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o družbi, EMŠO, ime in priimek, naziv izobraževanja, datum izvedbe izobraževanja, naziv delovnega mesta, organizacijske enote;
 • Uporabniki zbirke: družba Palma, d.o.o., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo pravno podlago za vpogled; ob osebni privolitvi posameznika;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu pred požari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ti podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 05. Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) – ZIN-NPB2 (Ur.l.št.: 43/07) in ZIN-NPB3 (Url.l.št.: 40/14);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodilni in vodstveni delavci v družbi Palma, d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje;
 • Rok hrambe (neobvezno): - podatki se hranijo za dobo treh let od dneva pravnomočnosti odločb, oz. od dneva izreka, opozorila;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o kršitelju: osebno ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega bivališča, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oz. drugi udeleženci, ki so na podlagi procesne zakonodaje upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg navedenega, so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 06. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z upravljalcem;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidentiranje podatkov delavcev o izrabi delovnega časa, oz. časa dela delavcev, ki delajo na drugih podlagah, zaradi pravilnega izplačila plače in dodatkov k njej, evidentiranje podatkov o izrabi letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela;
 • Rok hrambe (neobvezno): - 5 let;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : priimek in ime, matična številka, naslov, datum rojstva, delovno mesto, število dni letnega dopusta, osebni zdravnik, ki izda bolniški list, prihod – odhod na delo na določen dan, vsi izhodi med delovnim časom, podatki o službenih poteh, evidenca zadržanosti iz dela;
 • Uporabniki zbirke: FURS, na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo pravno podlago za vpogled;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 07. Evidenca o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13), Zakon o dohodnini (Ur.l. R.S., št.: 13/11 – 63/16)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki za upravljalca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje plačil po pogodbi, izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb;
 • Rok hrambe (neobvezno): - 5 let;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ): Ni omejitve pravic posameznika iz. 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, številka transakcijskega računa, znesek za plačilo, pogodbena vsebina obveznosti dela;
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo – tu, FURS, na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo pravno podlago za vpogled;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka pogodb se ne nahaja na strežnikih podjetja – tu se nahajajo samo podatki o izplačilih; zbirka se nahaja v papirnati obliki v ognjevarni omari in v računalniku upravljalca, ki je nedosegljiv za vpogled tretjim osebam;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 08. Evidenca o plačah in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. R.S. 21/13), Zakon o dohodnini (Ur.l. R.S., št.: 13/11 – 63/16)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi z upravljalcem;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun in nakazilo plač osebam, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljalcu, druga izplačila – malice, prevozi; letno poročanje za dohodnino, ZPIZ, in ZZZS;
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča, številka transakcijskega računa, izplačilno mesto, stopnja strokovne izobrazbe, število ur na mesec, prazniki, nadure, višina prispevkov, višina bruto plače, dodatki, odtegljaji;
 • Uporabniki zbirke: FURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ, banke, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 09. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse stranke družbe Palma, d.o.o., ki se strinjajo s takšno evidenco;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistične obdelave, arhivski podatki...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, elektronska pošta, datum in kraj letovanja/potovanja, ostali podatki, ki so potrebni za izvedbo turističnega aranžmaja
 • Uporabniki zbirke: družba Palma, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se nahajajo v omarah in ognjevarnih omarah v prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. 10. Evidenca o dolžnikih;

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse stranke družbe Palma, d.o.o., ki nimajo poravnanih računov;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obdelava podatkov dolžnikov – do plačila, za izvedbo izterjave;
 • Rok hrambe (neobvezno): - do poravnave dolga;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, številka TRR, telefon;
 • Uporabniki zbirke: družba Palma, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: : Elektronske zbirke podatkov se do izterjave nahajajo na strežniku v strežniški sobi upravljavca, listinske zbirke podatkov se izjemoma pripravijo za poročila, a se po poravnavi uničijo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. 01. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. R.S., štev.: 40 / 06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Palma, d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve so vzpostavljene po vrsti osebnih podatkov, ki jih lahko obdeluje posameznik in sicer s podeljenimi pooblastili od B1 - B3. Brez omejitve - torej s pooblastilom B1, so samo tri osebe v podejtju, ki imajo dostop do vseh podatkov o zaposlenih.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davna številka, datum in kraj rojstva, dosežena strokovna izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum prenehanja delovnega razmerja;
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo - tu, ZZZS, ZPIZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe, vodja računovodstva in upravljalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam