Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Sedež ali naslov: Bleiweisova cesta 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5854067000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, • odmera porodniškega nadomestila in dopusta za varstvo in nego otroka, • obdarovanja otrok zaposlenih, • priprava pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ – podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka; podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek; podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki z izpiska iz matičnega registra o rojstvu – ime in priimek otroka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo; podatki o starših: mati: ime in priimek; oče: ime in priimek; poznejši vpisi, šifra, datum, priimek in ime matičarja, podpis, pečat; • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine – podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte; podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje; • podatki iz Excelove tabele – seznam otrok (letni dopust): podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek; podatki o vzdrževanem družinskem članu (otrok): ime in priimek, datum rojstva; • podatki iz kadrovske aplikacije – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek; podatki o vzdrževanem družinskem članu (otrok): število otrok, število vzdrževanih članov, dodatna letna olajšava, ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, sorodstvo, zaporedna številka, naslov, poštna številka, občina, država.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence (izpisek iz matičnega registra o rojstvu, obrazec M-DČ) se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v finančni službi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 14 (Sekretar Eko sklada). Do poslovne dokumentacije v prostorih finančne službe dostopata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V). Podatki se po 6 letih premaknejo v prostore arhiva. Dostop do podatkov arhiva imajo DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V) ob prisotnosti pooblaščene osebe za arhiv. • Pisna zbirka podatkov iz obvestila o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – seznam otrok (letni dopust) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). • Elektronska zbirka podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovske dokumentacije se nahaja v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opisani v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju na sedežu upravljavca. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo DM 1 (Direktor sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu • nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, • posredovanje podatkov ZPIZ, ZZZS in drugim pooblaščenim uporabnikom, • urejanje pravic in obveznosti invalidov iz delovnega razmerja po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, • posredovanje podatkov sindikatom, • posredovanje podatkov državni upravi in ustanovitelju upravljavca, • posredovanje podatkov o pooblaščenih delavcih sodnemu registru, • prijava v dodatna zdravstvena, nezgodna in pokojninska zavarovanja, • posredovanje informacij o novo zaposlenih in odhodih zaposlenih za potrebe internega komuniciranja, • vodenje internega telefonskega imenika, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca M-1 – podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta; podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država); podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki iz obrazca M-2 – podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta; podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime; podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave; • podatki iz obrazca M-3 – podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta; podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država); podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto); podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden); podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki iz pogodbe o zaposlitvi – podatki o upravljavcu: naziv podjetja, naslov, občina, kraj, ime in priimek zastopnika; podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, hišna številka in ulica, občina, poštna številka, davčna številka; trajanje pogodbe, datum sklenitve pogodbe, naziv delovnega mesta, kraj izvajanja dela, datum nastopa dela, delovne naloge v okviru delovnega mesta, delovni čas, pravice in obveznosti, osnovna bruto plača, podpis delavca, kraj in datum, ime in priimek predsednika UO družbe, podpis, pečat; • podatki iz spričevala o zaključnem izpitu – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina, država, datum zaključka izobrazbe, učni uspeh, naziv izobrazbe, zaporedna številka zapisnika o zaključnem izpitu, kraj, datum, leto; podpis zapisnikarja, člani izpitne komisije, podpis predsednika izpitne komisije; • podatki iz evidence zaposlenega delavca – podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca; podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, številka delovnega dovoljenja; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (poz.): datum sklenitve poz., datum nastopa dela, vrsta sklenjene poz., razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali poz. delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; podatki o prenehanju poz.: datum prenehanja poz., način prenehanja poz.; • podatki iz evidenčnega lista napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju – podatki o javnem uslužbencu: ime in priimek javnega uslužbenca, rojstni datum javnega uslužbenca, šifra in ime mesta oz. naziva, organizacijska enota, osnovni plačilni razred delovnega mesta, datum zadnjega napredovanja, plačilni razred uslužbenca, napredovalno obdobje, ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju; • podatki iz ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju – podatki o javnem uslužbencu: ime in priimek javnega uslužbenca; ocena javnega uslužbenca: ocena, ocenjevalno obdobje, skupna utemeljitev ocene, ime in priimek ocenjevalca, izjava o seznanitvi z oceno, podpis javnega uslužbenca, datum; • podatki iz letnega razgovora – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, delovno mesto, sektor, datum, realizacija ciljev v preteklem letu, primernost delavca, cilji in tekoče naloge za naslednje leto, izobraževanje in usposabljanje, načrt za povečanje delovne uspešnosti, posebni dogovori, želje in predlogi; • podatki iz vprašalnika za kadrovsko evidenco – podatki o zaposlenem delavcu: naziv delovnega mesta, delovno razmerje, datum nastopa z delom, priimek, ime, EMŠO, davčna številka, občina stalnega prebivališča, številka delovne knjižice, delovna doba na dan začetka z delom, naziv banke in naslov, številka TR, uveljavljanje davčne olajšave, podpis, mesto; • podatki iz izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – podatki o zaposlenem delavcu: datum sklenitve zakonske zveze, kraj sklenitve zakonske zveze; podatki o možu: priimek, ime, EMŠO in datum rojstva, kraj rojstva, priimek po sklenitvi zakonske zveze; podatki o ženi: priimek, ime, EMŠO in datum rojstva, kraj rojstva, priimek po sklenitvi zakonske zveze, šifra, datum, priimek in ime matičarja, podpis; • podatki iz internega imenika – podatki o zaposlenem delavcu: interna številka, direktna številka, ime in priimek zaposlenega delavca; • matični podatki člana sklada ZVPSJU – podatki o članu sklada ZVPSJU: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, identifikacijska številka člana v ZVPSJU, spol; podatki stalnega bivališča: ulica, pošta, hišna številka, naziv pošte; podatki začasnega bivališča: ulica, pošta, hišna številka, naziv pošte; podatki o vključitvi v sklad ZVPSJU: datum začetka zavarovanja, datum zaključitve delovnega razmerja, delovna doba, premijski razred, delež zaposlitve, datum izračuna dob, vzrok prenehanja delovnega razmerja, pokojninska doba, znesek zavezanca, znesek člana; • podatki iz Excelove tabele – evidenca napredovanj: podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, priimek in ime, pričetek, datum napredovanja oz. nastopa, PR brez napr., PR z napr., dosežen PR, leto napr.; • podatki iz elektronske zbirke podatkov (elektronski naslovi) – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek zaposlenega delavca, e-poštni naslov; • podatki iz nadomestila za invalidnost – podatki o zavarovancu: ime in priimek zavarovanca, datum rojstva, davčna številka, transakcijski račun, podpis; • podatki iz kadrovske aplikacije – osnovna preglednica delavcev: šifra, ime in priimek, EMŠO, naslov, kraj, organizacijska enota, delovna enota, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, občina bivališča, delitev izplačila (%), TRR A, TRR B, banka A, banka B, dopust, klasifikacija, ustvarjalnost (%), uspešnost (%), stimulacija 1 (%), razred, stopnja strokovne izobrazbe, prosto, točke, minulo delo, stalnost, oznake, poštna številka, e-pošta, spol, priimek ob rojstvu, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, naziv, državljanstvo, država, začasni naslov, začasna poštna številka, začasni kraj, začasna občina bivališča, poklicna izobrazba, projekt, status, uporabniško ime, število otrok, število vzdrževanih družinskih članov, dodatna letna olajšava, rezident, detaširan, država rezidentstva, država prebivanja, terensko delo, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenost, šolska izobrazba, poklic, druga izplačila, ki se nakazujejo na TRR, poslovna enota, kolektivna pogodba, nadrejene osebe, naslov za pošiljanje, izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, javna dela, direktor, zasebnik, pripravnik, individualna pogodba, invalid nad kvoto, javni sektor, dodatna olajšava, zaposlen pri nas od, na trenutnem delovnem mestu od, vnesel, datum vnosa, čas vnosa, spremenil, datum spremembe, čas spremembe, zaposleni, ki je dopolnil 60 let starosti, zaposleni, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, zaposleni, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov, zaposleni, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, zadnji mesec obračuna, ko se lahko še uveljavlja A019, zadnji mesec obračuna ko se lahko še uveljavlja A021, oprostitev plačila prispevkov PIZ po prvem vpisu samozaposlene osebe, delavec za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUTDSV ali po ZIUPTD (mlajši od 30 let in starejši od 55 let), zadnji mesec obračuna, ko se lahko še uveljavlja A022, A023 – status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, A002 – agrarna skupnost, pašna skupnost ali planina, D04 – osebna olajšava za 100 % invalidnost, D05 – osebna olajšava za starost nad 65 let, D11/D12 – številka odločbe / potrdila, D11/D12 – odobrena stopnja, zaposlen pri nas do, A024 – oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ, A025 – za osebo se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU, oseba ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2, razdalja, relacija; Osebni podatki: datum rojstva, priimek ob rojstvu, kraj rojstva , država rojstva, narodnost, državljanstvo, zakonski stan, priimek očeta, ime očeta, priimek matere, ime matere, poklicna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, izobrazba, šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovnega izobraževanja; Začasni naslov: začasni naslov, začasni kraj, začasna občina, začasna država, začasna e-pota, pošta pošiljanja, država pošiljanja, iztek veljavnosti začasnega prebivališča, vrsta delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum veljavnosti delovnega dovoljenja organ, ki je izdal delovno dovoljenje; Osebni dohodki: kolektivna pogodba za javni sektor, način izplačila, osebni račun, banka A, banka B, način plačila, delovna enota, organizacija, razred, stroškovni nosilec, število otrok, dodatna letna olajšava, število vzdrževanih družinskih članov, davčna izpostava, poslovna enota, minulo delo, ustvarjalnost, poslovna uspešnost, točke, stalnost, osebna olajšava za starost nad 65 let, osebna olajšava za 100% invalidnost; Razni podatki: klasifikacija, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, projekt, naslovno sporočilo, razdalja, relacija, nadrejena oseba, zaposlen pri nas od, na trenutnem DM od, zadnji zdravniški pregled, zaposlen pri nas do, rezident, delodajalec, detaširan, država prebivanja, datum predvidene upokojitve, pričetek dela, konec dela, vozilo, opomba; Invalidnost – okvare: delavec, vrsta, kategorija invalidnosti / okvare, odstotek invalidnosti / okvare, datum okvare / invalidnosti, datum sklepa, dopust, opis okvare / invalidnosti, opombe, zaporedna številka; Delovna doba: delavec, delovni čas, evidenčna številka, naziv DD, datum pričetka, datum prenehanja, let, mesecev, dni opomba, delovna doba pridobljena, povprečna mesečna obveznost ur, izročena pogodba, izročene fotokopije, razlog odhoda, vnesel, datum vnosa, čas vnosa, spremembe, datum prenehanja, čas prenehanja; Delovno mesto: delavec, šifra v organizacijski shemi, nastopil, prenehal, delovni čas, razmerje, posodobljeno, zaporedna številka, konec poslovne dobe, izmene, konkurenčna klavzula, opombe, prejšnje delovno mesto, vrsta premestitve, dni na teden, status, delo na domu, odpovedni rok, nadrejena oseba, bruto ura, bruto, bruto dodatno, številka pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • državna uprava, • izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja, • sodni register, • AJPES, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence (M1, M2, M3 obrazci, pogodbe o zaposlitvi, spričevala o zaključnem izpitu, evidenca zaposlenega delavca, evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju, ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, vprašalnik za kadrovsko evidenco, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prijava v krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev, podatki iz nadomestila za invalidnost) se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imata še DM 7 (Sekretar Eko sklada) in DM 8 (Podsekretar Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovske dokumentacije se nahaja v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 10 (Svetovalec Eko sklada). Poslovna stavba je tehnično (alarmni sistem, videonadzor) in fizično varovana. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas in zaposleni za nedoločen čas). • študentje in praktikanti, ki delajo pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavca in drugih oseb, ki delajo pri upravljavcu, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po kolektivni pogodbi in Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o izobraževanju – podatki o podjetju: naziv podjetja, naslov, poštna številka, mesto, ime in priimek zakonitega zastopnika; podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, prebivališče, poštna številka, kraj, naziv delovnega mesta; strošek izobraževanja, trajanje izobraževanja, pridobljeni naziv po koncu izobraževanja; kraj in datum, podpis delavca, podpis zakonitega zastopnika; • podatki iz pogodbe o opravljanju pravniškega državnega izpita – podatki o podjetju: naziv podjetja, naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika; podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, prebivališče, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, kraj, začetek sodniškega pripravništva, trajanje sodniškega pripravništva, tedenska odsotnost, pravice in obveznosti pogodbenih strank, podpis, pečat; • podatki iz potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu in drugih strokovnih izpitih – ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, datum opravljenega izpita, številka začasnega potrdila, ime in priimek predsednika izpitne komisije; • podatki iz Excelove tabele / Evidenca izobraževanja uslužbencev Eko sklada – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, vrsta izobraževanja, število ur, znesek v EUR (z DDV), mesec; • podatki iz potrdila o usposabljanju – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum, kraj, naziv usposabljanja, ime izvajalca, naslov izvajalca, datum, kraj, pečat, ime in priimek direktorice; • podatki iz evidence udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih: naziv enote, leto; podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, strokovni naziv, datum, naslov oz. tema izpopolnjevanja, organizator, število dni, v matični enoti, zunanje izpopolnjevanje, parafa.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • izvajalec upravnega nadzora, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence (pogodbe o izobraževanju, pogodbe o opravljanju pravniškega državnega izpita, potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu in drugih strokovnih izpitih, potrdila o usposabljanju, evidence udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih) se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz delovnih personalnih map in druge kadrovske evidence se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada), • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovske dokumentacije se nahaja v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 10 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele - Evidenca izobraževanja uslužbencev Eko sklada se nahaja na strežniku v mapi »skupni sektor« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), • izvajalec usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • pisna zbirka podatkov iz izdanih potrdil – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum rojstva, delovno mesto, smer usposabljanja, datum opravljenega usposabljanja, izdajatelj potrdila; • pisna zbirka podatkov iz zapisnika o izvedbi teoretičnega usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom – podatki o zaposlenem delavcu: številka zapisnika, datum izdaje zapisnika; podatki o naročniku: ime in priimek izvajalca usposabljanja, delovno mesto, kraj, datum; • podatki o prisotnosti na seminarju o varnosti in zdravju pri delu – podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, datum prisotnosti, ponovno usposabljanje; • podatki iz seznama delavcev, ki so uspešno opravili teoretični preizkus – podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, priimek, ime, datum rojstva, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz izdanih potrdil se nahaja pri pooblaščeni zunanji službi, ki opravlja izobraževanja ter usposabljanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisne zbirke podatkov iz dokumentacije v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu (seznam delavcev, ki so uspešno opravili teoretični preizkus, seznam delavcev, ki so se udeležili teoretičnega usposabljanja, zapisnik o izvedbi teoretičnega usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom) se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz dokumentacije v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovske dokumentacije se nahaja v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 10 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz zapisnika o izvedbi teoretičnega usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz seznama delavcev, ki so se udeležili teoretičnega usposabljanja se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz seznama delavcev, ki so uspešno opravili teoretični preizkus se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele opravljena usposabljanja se nahaja na trdem disku namiznega računalnika v pisarni skupnega sektorja. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled – ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca; • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu – priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu; • podatki iz napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled – ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca; • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu - priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto/z naslednjimi omejitvami, začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu; • podatki iz Excelove tabele o zdravstvenih pregledih zaposlenih – podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka delavca, priimek in ime, datum opravljenega zdravniškega pregleda, veljavnost zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele o zdravstvenih pregledih zaposlenih se nahaja na trdem disku namiznega računalnika v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje in dijaki, ki delajo pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo dijaškega in študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz napotnice – podatki o naročniku: naziv naročnika, naslov, poštna številka, kraj, DDV naročnika, matična številka; številka napotnice, kraj in datum izdaje napotnice; podatki o članu študentskega servisa: priimek, ime, datum rojstva člana, šifra naročnika, naslov člana, številka osebnega dokumenta, izobraževalna ustanova člana, status člana velja do, DŠ člana, vrsta dela, kraj opravljanja dela, datum opravljanja dela, podpis naročnika; • podatki iz potrdila o poučitvi iz varstva pri delu pred nastopom dela – podatki o študentu: ime in priimek, področje dela, datum poučitve; • podatki iz računa – naziv podjetja, naslov, poštna številka, kraj; podatki o študentskem servisu: naziv servisa, naslov, poštna številka, kraj, telefon, faks; ID številka za DDV, MŠ; številka računa, datum opravljene storitve, rok plačila, ID številka za DDV naročnika, sklic za plačilo, transakcijski račun; zaporedna številka, vrsta storitve; podatki o študentu: ime in priimek člana študentskega servisa, številka napotnice, količina, merska enota, cena, znesek; znesek na napotnicah, koncesijska dajatev, dodatna koncesijska dajatev, prispevek za PIZ, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za ZZ, skupaj dajatvi in prispevki delodajalca, skupaj za plačilo v EUR; • podatki iz vloge za delo – podatki o vlagatelju: ime in priimek, naslov, hišna številka, poštna številka, kraj, telefonska številka, e-pošta, kraj in datum; podatki o naslovniku: naziv podjetja, naslov podjetja, poštna številka, kraj, zadeva; • podatki iz obračunskega lista – podatki o študentu: priimek in ime, datum od do, stalna napotnica, opravljeno delo, naročilnica, št. ur, znesek na uro, znesek (bruto/neto), datum, podpis; • podatki iz izjave (kazenska in civilna odgovornost): ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, datum, mesto, podpis študenta/ke; • podatki iz evidence opravljenih ur in poročila o opravljenem delu po posameznem mesecu: podatki o študentu: datum, število opravljenih ur, delo, ki ga je študent opravil, ime in priimek, mesec, datum, številka, podpis študenta, podpis predlagatelja najema; • podatki iz aplikacije - podatki o študentu: dan, datum od, do, ur, vrsta dela, SM, podpis, mesec, prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro, VP, opis (število prevozov, število malic), vrednost.
 • Uporabniki zbirke: • študentski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz študentskih napotnic se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz potrdila o poučitvi iz varstva pri delu pred nastopom dela se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz obračunskega lista se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz izjave se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov evidence opravljenih ur in poročila o opravljenem delu po posameznem mesecu se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz študentskih napotnic se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz potrdila o poučitvi iz varstva pri delu pred nastopom dela se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz vloge za delo se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz obračunskega lista se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz izjave o varovanju podatkov se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz evidence opravljenih ur in poročila o opravljenem delu po posameznem mesecu se nahaja v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • izplačilo jubilejnih nagrad, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • povračila stroškov, • statistične obdelave podatkov, • mesečno poročanje FURS, • mesečno poročanje AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca – dodatek v % na povečan obseg dela – podatki o zaposlenem delavcu: mesec, ime in priimek, dodatek v %, ime in priimek direktorja, kraj, mesto, podpis; • podatki iz Excelove tabele za izračun povečanega obsega dela (PO) v % - podatki o zaposlenem delavcu: mesec, ime in priimek, plačilni razred, nominalni plačilni razred BRUTO, direktor %, določi vodja sektorja %, povečan obseg dela v %, povečan obseg bruto, skupaj; • podatki s potnih nalogov – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek odredbodajalca, ime in priimek delavca, prebivališče delavca, delovno mesto, vozilo, registrska številka, številka potnega naloga, predujem, podpis prejemnika predujma, predviden odhod (datum, ura), relacija, namen, podpis odredbodajalca, datum odhoda, datum prihoda, opis (dnevnice, kilometrina, parkirnina, cestnina, nočitev, reprezentanca, ostali stroški), količina, cena, vrednost, skupaj, priloge, podpis predlagatelja računa; • podatki iz obračuna plače za posamezen mesec – podatki o zaposlenem delavcu: šifra in naziv proračunskega uporabnika, stroškovno mesto, ime in priimek prejemnika plače, šifra zaposlenega, davčna številka, naslov stalnega prebivališča prejemnika plače, povprečna mesečna delovna obveznost, mesečna delovna obveznost, povprečna plača, minimalna plača, najnižja osnova za prispevke; številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa stroškovno mesto, šifra in poimenovanje delovnega mesta, šifra naziva, plačni razred FDMN, nominalna vrednost plačnega razreda FDMN, plačni razred FJU, delež zaposlitve na delovnem mestu, delež osnovne plače FJU, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, skupaj, izplačila, odtegljaji, plača za izplačilo; • Aplikacija – (pregled potnih nalogov): podatki o zaposlenem delavcu: številka dokumenta, datum, voznik, priimek in ime, po nalogu, vozilo, predujem, odobril, opomba, obrazec, partner, stroškovno mesto, projekt, oznaka, sopotnik, datum likvidacije, datum knjiženja, datum obračuna, predujmi, vračilo 4, terensko delo, datum valute, ima obračun, likvidator.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja, • ZPIZ, • ZZZS, • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • AJPES, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz obrazca – dodatek v % na povečan obseg dela se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v finančni službi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Pisna zbirka podatkov iz potnega naloga se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v finančni službi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Pisna zbirka podatkov iz obračuna plače za posamezen mesec se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v finančni službi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov ima še DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije (pregled potnih nalogov) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)), DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM 16 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 17 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 18 (Svetovalec Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije (obračun plač) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz podjemnih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje FURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz podjemne pogodbe – podatki posamezniku: ime in priimek, davčna številka, EMŠO, naslov, transakcijski račun, predmet pogodbe, kraj, datum, podpis pogodbenih strank, pečat; • podatki iz zahtevka za izplačilo – podatki posamezniku: ime in priimek svetovalca, številka poročila, datum oddaje, kraj pisarne, aktivnost, cena, število potrjenih, število zavrnjenih, cena potrjenih, opomba Eko sklada, • podatki iz mesečne Excelove tabele obračun – podatki o posamezniku: šifra delavca, priimek, ime, naslov, poštna številka, kraj, davčna številka, EMŠO, spol, TRR, stroškovno mesto, projekt, neto znesek, e-pošta, potrebno obračunati prispevek za pokojninsko zavarovanje, status prejemnika dohodka, datum izdelave tabele.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz podjemne pogodbe se nahaja v zaprti omari v pisarni sektorja za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 26 Svetnik Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V), DM 24 (Sekretar Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz zahtevka za izplačilo se nahaja v zaprti omari v pisarni sektorja za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 26 Svetnik Eko sklada. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele obračun se nahaja na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Do podatkov dostopajo zaposleni v finančni službi. Skrbnik zbirke je DM 14 Sekretar Eko sklada. Do podatkov dostopajo še DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM 16 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 17 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 18 (Svetovalec Eko sklada) in DM 19 (Samostojni strokovni sodelavec V).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz odločbe o nezmožnosti za delo – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek delavca, prebivališče, datum rojstva, razdobje nezmožnosti za delo, prvi dan zadržanosti o dela; • podatki iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela – podatki o izvajalcu: številka izvajalca, naziv izvajalca; podatki o zavarovani osebi: številka zavarovane osebe, datum rojstva, zavarovalna podlaga, enota ZZZS zavarovanja, spol, priimek, ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj; podatki o zavezancu: naziv podjetja, registrska številka, kraj,; datum napotitve na IK, razlog zadržanosti (bolezen, poškodba izven dela, poklicna bolezen, poškodba pri delu, poškodba po tretji osebi izven dela, nega, transplantacija, izolacija, spremstvo, usposabljanje za rehabilitacijo otroka, poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena Zakona), datum prvega dne zadržanosti; podatki o zdravniku: številka zdravnika, ime in priimek; podatki o družinskih članih: ime in priimek, datum rojstva, otrok/zakonec; prvi dan zadržanosti, prejšnja zadržanost od dela – recidiv, zadnji dan zadržanosti (za diagnozo, za razlog, za plačnika), podatki iz odločbe: zadržan po odločbi številka, imenovanega zdravnika/zdravstvene komisije, datum (do); zadržanost od dela: za polni delovni čas (datum od/do), za krajši delovni čas (datum od/do), dolžan delati (število ur na dan), od tega zadržan od dela (število ur na dan); invalidnost: invalid I. kategorije/ invalid II. kategorije/ invalid III. kategorije; kraj, datum; • podatki iz aplikacije – pregled celodnevnih odsotnosti: obdobje, zaporedna številka, ime in priimek zaposlenega delavca, M številka, vrsta odsotnosti, prvi dan, prvi dan – razlog, začetek, konec, ur, dni, skupaj ur, opombe, podpis; vnos odsotnosti: datum, vrsta odsotnosti, od-do. Način vnosa, v odobritev (ime in priimek zaposlenega delavca), v vednost (e-pošta), opombe; vnos dopusta: od, do, lanski dopust, letošnji dopust, število ur, pošlji v odobritev (ime in priimek zaposlenega delavca), v vednost (e-pošta), opombe; • podatki iz aplikacije – dan, datum od, do, ur, vrsta dela, SM, podpis, mesec, prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro, VP, opis (število prevozov, število malic), vrednost; • podatki iz Excelove tabele – letni dopust: podatki o zaposlenem delavcu – zaporedna številka, ime in priimek, mat. številka, tip, leto/mesec, stanje; • podatki iz Excelove tabele – lanski letni dopust: podatki o zaposlenem delavcu - zaporedna številka, ime in priimek, mat. številka, tip, leto/mesec, stanje.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz odločbe o nezmožnosti za delo se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov ima še DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov ima še DM 13 (Višji referent VI (II)). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – letni dopust se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – lanski letni dopust se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 12 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • pogodbeni delavci, ki vstopajo v strežniško sobo, • serviserji, ki vstopajo v strežniško sobo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podelitev pravic za dostop do prostora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz seznama službenih kartic: podatki o prejemniku službene kartice: ime in priimek zaposlenega delavca, številka kartice; • podatki iz seznama ključev za dostop do arhiva: podatki o prejemniku ključa: ime in priimek, datum.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz seznama službenih kartic v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH, KI SO FIZIČNE OSEBE, KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih – pravnih osebah (npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), • zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, • morebitno nadaljnje pogajanje ali reklamacija opravljene storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Outlook adresarja – podatki o poslovnem partnerju oz. kontaktni osebi pri poslovnem partnerju: ime in priimek kontaktne osebe, e-pošta; • podatki iz Excelove tabele – evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri pogodbenem partnerju – podatki o poslovnem partnerju oz. kontaktni osebi pri poslovnem partnerju: ime in priimek kontaktne osebe, funkcija, naziv podjetja, telefon, e-mail; • podatki iz predloga za izdajo naročilnice/pogodbe: podatki o poslovnem partnerju oz. kontaktni osebi pri poslovnem partnerju: zaporedna številka, datum, navedba, vrsta in opis predmeta, naziv izbranega ponudnika (naziv in sedež), utemeljitev izbire izbranega ponudnika (samo pri enostavnem postopku), vrednost brez DDV, vrednost z DDV, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe za izvedbo javnega naročila, ime in priimek ter podpis vodje sektorja/službe, ki izvrši kontrolo upravičenosti naročila, ime in priimek ter podpis vodje finančne službe, ki izvrši kontrolo razpoložljivih sredstev, podpis direktorja.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz predloga za izdajo naročilnice/pogodbe se hrani v zaprti omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronske zbirke podatkov iz e-poštnega predala se hranijo na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Do e-poštnega predala posameznega zaposlenega delavca dostopa samo zaposleni delavec. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri pogodbenem partnerju se hrani na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI SLUŽBENEGA AVTOMOBILA, TELEFONA OZ. DRUGIH SREDSTEV, DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva Eko sklada.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov, povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz rezervacije in evidence o službenih vožnjah: podatki o zaposlenem delavcu: registracijska številka avtomobila, rezervacija avtomobila za dan, odhod (datum, ura), prihod (datum, ura), kraj potovanja, številka potnega naloga, podpis ob prevzemu in ob vrnitvi ključev; • podatki iz Knjižice motornega vozila: podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, datum, relacija (kraj odhoda, kraj prihoda), čas (odhod, prihod), stanje števca na začetku vožnje, stanje števca na koncu vožnje, skupno število prevoženih kilometrov, litrov tek. goriva (prejeto, potrošeno), podpis voznika, opombe; • podatki iz prevzemnice za prenosni računalnik, dodeljen v stalno uporabo: podatki o prevzemniku: ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, tip in znamka prenosnega računalnika, IME, inventarna številka, tovarniška številka, nabavna vrednost, datum izdaje prenosnega računalnika, podpis uporabnika, kraj, datum; • podatki iz prevzemnice za prenosni računalnik, dodeljen v začasno uporabo: podatki o prevzemniku: ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, tip in znamka prenosnega računalnika, IME, inventarna številka, tovarniška številka, nabavna vrednost, datum izdaje prenosnega računalnika, podpis uporabnika, kraj, datum; • podatki iz prevzemnice za mobilni telefon, dodeljen v stalno uporabo: podatki o prevzemniku: ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, podlaga za prevzem v stalno uporabo (delovno mesto/pisni sklep direktorja), tip in znamka mobilnega telefona, IME, inventarna številka, tovarniška številka, PUK, dodatna oprema, nabavna vrednost, datum izdaje mobilnega telefona, podpis uporabnika, podpis izdajatelja; • podatki iz evidence prevzemnic službenega telefona: zaporedna številka, ime in priimek, datum izdaje, datum vračila; • podatki iz delovnega naloga: številka, tip DN, datum izdaje DN, prvi kontakt s stranko opravil; podatki o stranki: lastnik vozla, e-mail, naslov, poštna številka, kraj, vozilo predal, telefon; podatki o vozilu: model vozila, modelna koda vozila, številka šasije, datum predaje vozila, registrska številka, prevoženih km, zahteve in opažanja stranke, ocena stroškov popravila, navodila delavnici, naknadno naročeno popravilo / opažanja mehanika, soglasje lastnika vozila (datum, ura), podpis osebe, ki je kontaktirala s stranko, podpis servisnega svetovalca, podpis stranke.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz rezervacije in evidence o službenih vožnjah se hrani v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaprti omari. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz knjižice motornega vozila se hrani v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaprti omari. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz evidence prevzemnic službenega telefona se hrani v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaprti omari. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz evidence prevzemnic prenosnega računalnika se hrani v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaprti omari. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz delovnega naloga se hrani v pisarni skupnega sektorja na 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaprti omari. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz prevzemnice za mobilni telefon, dodeljen v začasno uporabo se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz prevzemnice za mobilni telefon, dodeljen v stalno uporabo se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz prevzemnice za prenosni računalnik, dodeljen v stalno uporabo se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O IMETNIKIH DIGITALNIH CERTIFIKATOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki digitalnih potrdil za dostop do omrežja in aplikacij, ki zahtevajo uporabniško avtentikacijo z digitalnim potrdilom (ki so zaposleni pri upravljavcu), • nadrejena oseba, ki pooblasti imetnika digitalnega potrdila za njegovo uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in zagotavljanje dostopa do aplikacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele – evidenca podatkov o imetnikih elektronskih certifikatov – podatki o imetniku digitalnega certifikata: ime in priimek nosilca digitalnega certifikata, funkcija delovnega mesta, sektor, ime in priimek nadrejene osebe; • podatki iz pooblastila: podatki o imetniku digitalnega certifikata: ime, priimek, elektronski certifikat, datum izdaje; ime in priimek nadrejene osebe, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz pooblastila se hrani v zaprti omari v pisarni informatika (IT) v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke je DM 10 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov ima še zunanji pogodbeni vzdrževalec informacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – evidenca podatkov o imetnikih elektronskih certifikatov se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 10 Svetovalec Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 7 (sekretar Eko sklada) in zunanji pogodbeni vzdrževalec informacijskega sistema. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA POHVAL IN PRITOŽB DRŽAVLJANOV IZVEN UPRAVNEGA POSTOPKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vložijo pohvalo oz. pritožbo na storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov z namenom izboljšanja storitev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz knjige pohval in pritožb: pripombe in pohvale, ime in priimek, naslov, e-pošta, kraj, datum, podpis stranke, potrditev pregleda, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz knjige pritožb in pohval se nahaja v pisarni vložišča v 2. nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni delavci pri upravljavcu. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O DISCIPLINSKIH POSTOPKIH IN REDNI TER IZREDNI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, udeleženi v disciplinskem postopku, • fizične osebe (zaposleni in nekdanji zaposleni), ki so bile ali so udeleženec postopka redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi z upravljavcem podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • izvedba disciplinskih postopkov, • redna ali izredna prekinitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delovnih sporih in kršitvah delovnih obveznosti: podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, naslov, ime in priimek zastopnika, predmet spora datum rojstva, delovna doba, datum začetka spora, datum odločbe • podatki iz pisnega opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga: podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek delavca, datum prejema pisne obdolžitve, datum, ura in kraj, kjer delavec lahko pove svoj zagovor, objektivne in subjektivne okoliščine kršitve, stopnja krivde, vrsta sankcije (opomin, denarna kazen (znesek sankcije), odvzem bonitet, itd.); • podatki o redni odpovedi o zaposlitvi iz poslovnega razloga: podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, razlog, obrazložitev, pravni pouk, datum, kraj, podpis; • podatki iz vročilnice: podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, občina, podpis, ura poskusa vročitve, razlog odklonitve vročitve, priča 1 (ime in priimek in lastnoročni podpis), priča 2 (ime in priimek in lastnoročni podpis), lokacija vročitve, datum, kraj, podpis vročevalca; • podatki iz vabila na razgovor: ime in priimek, datum rojstva, naslov, občina, poštna številka, datum, kraj, razlog, obrazložitev, mesto, podpis; • podatki iz izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek delavca, datum prejema pisne obdolžitve, datum, ura in kraj, kjer delavec lahko pove svoj zagovor, objektivne in subjektivne okoliščine kršitve, stopnja krivde, vrsta sankcije (opomin, denarna kazen (znesek sankcije), odvzem bonitet, itd.).
 • Uporabniki zbirke: • sindikati – na podlagi pooblastila delavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o delovnih sporih in kršitvah delovnih obveznosti se hrani v zaklenjeni omari v pisarni skupnega sektorja in v pisarni direktorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Elektronska zbirka podatkov o delovnih sporih in kršitvah delovnih obveznosti se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 1 (Direktor sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov iz opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov o redni odpovedi o zaposlitvi iz poslovnega razloga se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov iz vročilnice se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov iz vabila na razgovor se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Pisna zbirka podatkov iz izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 12 (Svetovalec Eko sklada) in DM 13 (Višji referent VI (II)). • Elektronska zbirka podatkov iz opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov o redni odpovedi o zaposlitvi iz poslovnega razloga se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz vročilnice se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz vabila na razgovor se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Elektronska zbirka podatkov iz izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se hrani v mapi »osebni podatki« na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 7 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 13 (Višji referent VI (II)) in DM 20 (Strokovni sodelavec VII/1). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O POSTOPKIH ZA PREPREČEVANJE DISKRIMINIRANJA, NADLEGOVANJA IN DRUGEGA TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, ki so prijavili nadlegovanje na delovnem mestu zaupni osebi ali so se pritožili pooblaščeni osebi zoper nadlegovanje ali drugo trpinčenje na delovnem mestu, • osebe, ki so prijavljene, da izvajajo nadlegovanje na delovnem mestu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • aktivno preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in drugega trpinčenja na delovnem mestu in v zvezi z delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz dnevnika žrtve nasilja: podatki o prijavitelju: ime in priimek osebe, ki je prijavila nadlegovanje, delovno mesto, naslov, telefonska številka, datum prijave/pritožbe, okoliščine nadlegovanja; podatki o prijavljeni osebi: ime in priimek osebe, ki je izvajala nadlegovanje; ukrepi za preprečitev nadaljnjega nadlegovanja.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pritožb o nadlegovanju na delovnem mestu se nahaja v zaprti omari v pisarni službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je pooblaščenec za zaščito zaposlenih. Poslovna stavba je tehnično (alarmni sistem, videonadzor) in fizično varovana. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI SE JIM POŠILJA SPOROČILA ZA JAVNOST

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, katerim se pošiljajo sporočila za javnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje sporočil za javnost.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele adrema novinarjev: podatki o novinarju: službeni e-mail; • podatki iz Excelove tabele adrema občin: podatki o kontaktni osebi na občini: službeni e-mail; • podatki iz Excelove tabele adrema nevladnih organizacij: podatki o kontaktni osebi: službeni e-mail;.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o osebah, katerim se posredujejo sporočila za javnost, se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada), DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA FIZIČNIH OSEB, KI SO VLAGATELJI IN PREJEMNIKI NEPOVRATNE FINANČNE POMOČI IN SPODBUDE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki kandidirajo za pridobitev nepovratne finančne spodbude, • fizična oseba, ki je pooblaščen predstavnik upravičenih oseb za pridobitev nepovratne finančne spodbude, • zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podatki se obdelujejo za namene obdelave vloge in izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter za namen izplačila nepovratne finančne spodbude.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični upravni akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o vlagatelju: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov (ulica in/ali kraj), poštna številka in pošta, telefonska številka, naslov elektronske pošte, podpis vlagatelja; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: višina nepovratne finančne spodbude, številka osebnega bančnega računa vlagatelja, podatki o osebnem bančnem računu vlagatelja v primeru nakazila na bančni račun, odprt v tujini, številka računa, SWIFT ali BIC koda, podatki o ukrepu: tehnične karakteristike posameznega ukrepa; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični upravni akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki pooblaščenega predstavnika upravičenih oseb: naziv, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka, davčna številka, ime in priimek kontaktne osebe za vlogo, telefonska številka, elektronska pošta, podpis vlagatelja; podatki o socialno šibkih občanih: ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, davčna številka, osebni bančni račun; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa, del in nadzora: višina nepovratne finančne spodbude, izvajalec/pooblaščenec, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka, davčna številka, transakcijski/osebni bančni račun, številka osebnega bančnega računa vlagatelja – socialno šibkega občana, podatki o osebnem bančnem računu vlagatelja – socialno šibkega občana v primeru nakazila na bančni račun, odprt v tujini, številka računa, SWIFT ali BIC koda, podatki o ukrepu: tehnične karakteristike posameznega ukrepa; • podatki iz seznama lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v več stanovanjski stavbi: številka dela stavbe, dejanska raba stavbe, ime in priimek lastnika/solastnika oziroma etažnega lastnika/solastnika, skupni solastniški delež, soglasje in pooblastilo; • podatki iz soglasja in pooblastila lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi: ime in priimek lastnika/etažnega lastnika, ime in priimek solastnika, skupni solastniški delež, podpis lastnika/etažnega lastnika, podpis solastnika, datum podpisa; • podatki iz Excelove tabele – seznam lastnikov: ime in priimek lastnika/solastnika oziroma etažnega lastnika/solastnika, skupni solastniški delež (%), soglasje in pooblastilo (%); • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični upravni akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o vlagatelju: ime in priimek, datum rojstva, spol, davčna številka, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, telefonska številka, naslov elektronske pošte, podpis vlagatelja; vlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu kot: lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala, solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala, družinski član lastnika, solastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala, najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote, kjer se bo naložba izvajala, imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: višina nepovratne finančne spodbude, številka osebnega bančnega računa vlagatelja, podatki o osebnem bančnem računu vlagatelja, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini, številka računa, SWIFT ali BIC koda banke; podatki o stanovanjski stavbi oziroma stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala: naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, občina, številka in ime katastrske občine, številka parcele, ID številka stavbe, tip stavbe; podatki o kreditu Eko sklada; podatki o ukrepu: tehnične karakteristike posameznega ukrepa; • podatki iz soglasja lastnika/solastnika nepremičnine: podatki soglasodajalca (lastnika oz. solastnika nepremičnine): ime in priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta; podatki o vlagatelju: ime in priimek, datum rojstva, razmerje vlagatelja do podpisanega soglasodajalca (solastnik, družinski član, najemnik); podatki o stanovanjski stavbi/stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala: naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta; podatki iz izjave – soglasja, kraj, datum, podpis soglasodajalca; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični upravni akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): osebni podatki upravičene osebe: ime in priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka), davčna številka, spol, poštna številka in pošta, telefonska številka, elektronska pošta, upravičena oseba kandidira kot (lastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala, solastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala), podpis vlagatelja; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: višina nepovratne finančne spodbude, podatki izvajalca naložbe, če račun ne bo poravnan s strani upravičene osebe: ime podjetja, poslovni naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, davčna številka, transakcijski račun; osnovni podatki o stavbi/stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala: naslov (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, občina, številka in ime katastrske občine, številka parcele, ID številka stavbe, številka dela stavbe, tip stavbe, podatki o naložbi: tehnične karakteristike posameznega ukrepa; • podatki iz soglasja solastnika nepremičnine – ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka, pošta, datum rojstva; podatki o upravičenih osebah: ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka, pošta, datum rojstva, kraj in datum, podpis solastnika; • podatki iz aplikacije – ime in priimek, davčna številka in TRR;
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila se hrani v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz soglasja in pooblastila lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz soglasja lastnika/solastnika nepremičnine za javni poziv se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz soglasja solastnika nepremičnine se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – seznam lastnikov se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 18 (Svetovalec Eko sklada) ter Služba za finančno obravnavo kreditov. • Elektronska zbirka podatkov iz sektorja za nepovratna sredstva se hrani tudi na lokalnem disku na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 18 (Svetovalec Eko sklada) ter Služba za finančno obravnavo kreditov. • Elektronska zbirka podatkov iz sektorja za nepovratna sredstva se hrani tudi v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) in DM 18 (Svetovalec Eko sklada) ter Služba za finančno obravnavo kreditov. • Aplikacija za spremljanje nepovratnih finančnih spodbud se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA FIZIČNIH OSEB – KREDITOJEMALCEV IN POROKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • stranke vseh kreditnih poslov Eko sklada, ki so fizične osebe – kreditojemalec, morebitni porok in plačnik pri odplačilu kredita, zastavitelj, • zaposlene osebe pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava vloge in vodenje kredita, • ocena kreditne sposobnosti vlagatelja, • izdelava kreditne pogodbe, • poročanje nadzornim organom, • spremljanje in upravljanje kreditnih tveganj, • identifikacija stranke in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kreditne pogodbe: številka kreditne pogodbe, podatki o kreditojemalcu in poroku: priimek in ime, kraj in datum rojstva, stalno prebivališče, zaposlen v/pri, poklic, identifikacijski dokument (vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj), davčna številka, namenski kredit v višini, doba vračanja, kreditna obrestna mera, efektivna obrestna mera, TRR, kraj in datum, podpis kreditojemalca, podpis zastopnika kreditodajalca; • podatki iz odločbe: podatki o vlagatelju: številka, datum, ime in priimek vlagatelja, naslov prebivališča, datum rojstva, številka parcele, številka stavbe, višina odobrenega kredita, obrestna mera, odplačilna doba; • podatki iz vloge občana/ke na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za kreditiranje okoljskih naložb občanov: osebni podatki občana/ke: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno bivališče (ulica in/ali kraj), poštna št. in pošta, začasno bivališče (ulica in/ali kraj, poštna št. in pošta, telefonska številka/številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte; osnovni podatki o stavbi: Naslov (ulica in/ali kraj), poštna št. in pošta, občina, parcelna številka nepremičnine, kjer bo naložba izvedena, ID številka stavbe, številka in ime katastrske občine; podatki o naložbi, zbrani izvajalci/dobavitelji; izbrani izvajalec/dobavitelj: Naziv/firma, s sedežem v/na, davčna št. / matična št., številka transakcijskega računa, kontaktna oseba, naslov elektronske pošte, telefonska številka, številka mobilnega telefona, predračunska vrednost naložbe; zaprošen znesek kredita, podpis vlagatelja, kraj in datum; • podatki iz soglasja lastnika/ce nepremičnine v primeru, kadar vlagatelj ni lastnik stavbe: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno bivališče, poštna številka, pošta, začasno bivališče, poštna številka, pošta, telefonska številka, številka mobilnega telefona, elektronska pošta, parcelna številka, katastrska občina, kraj in datum, podpis latnika/ce nepremičnine; • podatki iz gradbenega dovoljenja: podatki o investitorju: ime in priimek investitorja, prebivališče, parcelna številka, številka gradbenega dovoljenja, datum, podpis uradne osebe; • podatki iz aplikacije: ime in priimek vlagatelja, zaprošen znesek kredita, odobren znesek kredita, priimek skrbnika (zaposleni delavec), datum odločbe, vir sredstev, datum prevzema in pravnomočnosti; osnovni podatki o vlagatelju: okrajšava razpisa, šifra dokumentacije, datum vloge, datum popolnosti, ime in priimek investitorja, spol, zadeva, davčna številka, ulica, poštna številka, kraj, občina, e-poštno obveščanje, področje, NPVO področje, katastrska občina, parcelna številka, stavbna številka, stanje zadeve, zapiski o poteku, ID opis, datum, rok, rok izvedbe, opravljen; podatki o dovoljenju, podatki o učinkih, pregled dokumentov; finančni podatki: vrednost celotne investicije, vrednost okol. dela investicije, zaprošen znesek kredita, zaprošen rok odplačila, upravičen okol. del investicije, odobren znesek kredita, maximalni znesek kredita, odobren rok odplačila, odobren moratorij, odobrena obrestna mera, rok porabe kredita, rok črpanja, vir sredstev kredita, obračun obresti, ocene iz vrednotenja (pripravljenost projekta, splošni okoljski kriterij, tehnološka rešitev, stopnja ogroženosti okolja), datum odločbe, način zavarovanja sredstev odločbe, zavarovatelj – vsebina zavarovanja, agencija, kontaktna oseba, prejem povratnice, datum prevzema odločbe, datum pravnomočnosti; • podatki za preverjanje kreditne sposobnosti: višina prihodkov, prilivov in obremenitev za obravnavano obdobje z namenom preverjanja kreditne sposobnosti; podatki o kreditni sposobnosti; drugi podatki: državljanstvo, status občana (zaposlen, upokojenec, študent ali dijak, …), EMŠO, rezidenstvo, država rojstva, izobrazba, mesečna obveznost, zavarovanje kredita.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz vloge občana/ke na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za kreditiranje okoljskih naložb občanov se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana in pri pogodbenem obdelovalcu podatkov (banki). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov pri pogodbenem obdelovalcu (banki) so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz gradbenega dovoljenja se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz odločbe se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz kreditne pogodbe (originali) in pisna zbirka podatkov za preverjanje kreditne sposobnosti se hranita pri pogodbenem obdelovalcu podatkov (Banki). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz kreditne pogodbe (kopije) se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz vloge občana/ke na poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za kreditiranje okoljskih naložb občanov se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev in DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) ter DM 18 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz gradbenega dovoljenja se nahaja v aplikaciji za elektronsko arhiviranje dokumentacije SPIS. Zbirka podatkov se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev. • Elektronska zbirka podatkov iz odločbe se nahaja v aplikaciji za elektronsko arhiviranje dokumentacije. Zbirka podatkov se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev in DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) ter DM 18 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz vloge se nahaja v aplikaciji za elektronsko arhiviranje dokumentacije. Zbirka podatkov se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev in DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) ter DM 18 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev in DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada) ter DM 18 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA POOBLAŠČENIH IN KONTAKTNIH OSEB PRI PRAVNIH OSEBAH v POSTOPKU PRIDOBITVE NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščena oseba oz. kontaktna oseba pri pravni osebi za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči, • zaposlene osebe pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podatki se obdelujejo za namen obdelave vloge in izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o vlagatelju: polno ime, naslov sedeža, poštna številka in pošta, oblika, matična številka, davčna številka, tip vlagatelja, vrsta vlagatelja, velikost podjetja, podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, morebitna partnerska oziroma povezana podjetja; podatki o kontaktnih osebah: ime in priimek, funkcija, telefonska številka, fax, e pošta; podatki o nakazilu nepovratne finančne pomoči: številka TRR, SWIFT koda; podatki o ukrepu; tehnične karakteristike posameznega ukrepa; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o vlagatelju: polno ime, naslov sedeža (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, matična številka, telefonska številka, davčna številka, naslov elektronske pošte; podatki o kontaktnih osebah in osebah, pooblaščenih za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude (zakoniti zastopnik): ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, številka mobilnega telefona, funkcija; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: številka računa vlagatelja; podatki o naložbi v energetsko prenovo stavbe: osnovni podatki o stavbi, ki je predmet naložbe, podatki o rabi energije pred energetsko prenovo stavbe, podatki o rabi energije po energetski prenovi stavbe, ukrepi v naložbo energetske prenove stavbe; podatki izvajalca ukrepa, če računi ne bodo poravnani s strani vlagatelja: ime podjetja, poslovni naslov, poštna številka, pošta, davčna številka, transakcijski račun, ime in priimek zakonitega zastopnika, pečat; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki občine vlagateljice: polno ime, naslov sedeža (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, matična številka, telefonska številka, davčna številka, naslov elektronske pošte; podatki o kontaktnih osebah in osebah, pooblaščenih za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude (zakoniti zastopnik): ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, številka mobilnega telefona, funkcija; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: številka računa vlagatelja; ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis in žig; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energetskih stavb splošnega družbenega pomena (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o občini vlagateljici: polno ime, naslov sedeža (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, matična številka, telefonska številka, davčna številka, naslov elektronske pošte; podatki o kontaktnih osebah: ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, številka mobilnega telefona, funkcija, spol; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: številka bančnega računa občine; podatki o novogradnji: vrsta stavbe glede na klasifikacijo, ime projekta, občina, številka in ime katastrske občine, številka parcele, številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje; podatki o naložbi, ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis in žig; • podatki iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (vloga s prilogami, poročilo o ugotovitvah, poziv k dopolnitvi vloge, poziv pred izplačilom, odločba, sklep ali drug posamični akt, pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude in morebitni dodatki, nalog za nakazilo sredstev): podatki o občini vlagateljici: polno ime, naslov sedeža (ulica in hišna številka), poštna številka in pošta, matična številka, telefonska številka, davčna številka, naslov elektronske pošte, delež ozemlja na/v (zavarovano območje / Natura 2000), podatki o kontaktnih osebah: ime in priimek, funkcija, telefonska številka, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte; podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude: številka bančnega računa občine vlagateljice; ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis, žig.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila se hrani v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena se hrani v sektorju za nepovratna sredstva v 2. nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov. • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov za javni poziv – nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 se hrani v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju oz. v prostorih za shranjevanje dokumentarnega gradiva v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev. • Elektronska zbirka podatkov iz sektorja za nepovratna sredstva se hrani tudi v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov ter DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), 15 (Svetnik Eko sklada) in 18 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz sektorja za nepovratna sredstva se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov ter DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), 15 (Svetnik Eko sklada) in 18 (Svetovalec Eko sklada). • Aplikacija za spremljanje nepovratnih finančnih spodbud se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 38 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo vsi, ki imajo pooblastila za vodenje upravnega postopka pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov ter DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada, DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), 15 (Svetnik Eko sklada) in 18 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA POOBLAŠČENIH IN KONTAKTNIH OSEB PRI PRAVNIH OSEBAH V POSTOPKU PRIDOBITVE KREDITA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščene osebe pri pravni osebi za sklepanje kreditnih pogodb, • kontaktne osebe pri pravni osebi, • zakoniti zastopniki pravnih oseb, • zaposlene osebe pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava vloge in vodenje kredita, • ocena kreditne sposobnosti stranke, • izdelava kreditne pogodbe, • poročanje nadzornim organom, • spremljanje in upravljanje kreditnih tveganj, • identifikacija stranke in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o vlagatelju in naložbi (vloga): osnovni podatki o vlagatelju in naložbi: firma vlagatelja / občina, sedež vlagatelja, matična številka vlagatelja, davčna številka vlagatelja, naziv naložbe, naslov, kjer se naložba izvaja, vrednost celotne naložbe, vrednost prijavljene naložbe, želeni znesek kredita, želena odplačilna doba, želeni odlog odplačila glavnice, doba vračila naložbe, datum začetka naložbe, načrtovani datum zaključka naložbe, predlagana oblika zavarovanja (bančna garancija, poroštvo države, poroštvo občine, zavarovalna polica, hipoteka na nepremičnini, zastava nepremičnin, drugo); podatki o osebi, pooblaščeni za sklenitev kreditne pogodbe: ime in priimek, funkcija, telefon; kontaktna oseba: ime in priimek, funkcija, telefon/mobilni, telefaks, e-pošta, transakcijski račun, naziv banke, račun pri UJP; • podatki iz izjave vlagatelja: ime in priimek odgovorne osebe, podpis; • podatki iz kreditne pogodbe: podatki o kontaktni osebi oz. pooblaščencu kreditojemalca: ime in priimek zastopnika pravne osebe, funkcija, podpis; • podatki iz aplikacije: podatki o kreditojemalcu: naziv kreditojemalca, ime in priimek obdelovalca, datum, skupno število kreditov, okrajšava razpisa, šifra dokumentacije, zaporedna številka, datum vloge, naziv investicije, zadeva, datum popolnosti, naslov, poštna številka, kraj, e-pošta obveščanja; podatki o osebi, pooblaščeni za sklenitev kreditne pogodbe: priimek, ime vlagatelja, telefon, mobitel/GSM.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz vloge (podatki o vlagatelju in naložbi) se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v zaklenjeni ognjevarni omari v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz izjave vlagatelja se hrani v pisarni sektorja za kreditiranje v zaklenjeni ognjevarni omari v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov – originali kreditnih pogodb se hranijo v ognjevarni zaklenjeni omari v sprejemni sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 3 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Pisna zbirka kopij kreditnih pogodb se hrani v poslovnih prostorih zunanjega pogodbenega obdelovalca podatkov (Banka). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 3 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz sektorja za kreditiranje se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 30 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 4 (Podsekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada) in DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej nadzornega sveta, pošiljanja gradiva članom nadzornega sveta in izplačilo sejnin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz popisnega lista člana nadzornega sveta Eko sklada j.s.: podatki o članu: ime in priimek, naslov, zaposlen, naslov, telefon služba, telefon mobilni, e-pošta, EMŠO, davčna številka, banka, osebni račun številka, želim prejemati gradiva nadzornega sveta sklada na e-naslov, datum; • podatki iz obrazca M12 (prijava – odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni): podatki o zavezancu: firma in sedež / osebno ime in prebivališče, registrska številka; podatki o zavarovanju in zavarovani osebi: razlog za zavarovanje, EMŠO, datum pričetka, datum prenehanja, vzrok, podlaga zavarovanja, kraj, datum, žig, podpis vložnika; • podatki iz evidence elektronskih naslovov za namene pošiljanja gradiva nadzornega sveta: podatki o članu: e-naslov; • podatki iz liste prisotnosti na sejah nadzornega sveta: podatki o članu: ime in priimek, podpis; ime in priimek ostalih prisotnih, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz popisne liste članov nadzornega sveta Eko sklada j.s. se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz obrazca M12 se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz liste prisotnosti na sejah nadzornega sveta se nahaja v pisarni skupnega sektorja v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjenih omarah. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov ima še DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz obrazca M12 se hrani na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz popisnega lista člana nadzornega sveta Eko sklada se hrani na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz evidence elektronskih naslovov se hrani na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz liste prisotnosti na sejah nadzornega sveta se hrani na strežniku v strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema varovan z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 13 Višji referent VI (II). Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada) in DM 12 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH, POSLOVNIH RAZMERJIH IN TRANSAKCIJAH ZA NAMENE ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki so stranke Eko sklada, • posamezniki, ki so zakoniti zastopniki ali pooblaščenci strank Eko sklada ali ki so bili zakoniti zastopniki ali pooblaščenci strank Eko sklada, • posamezniki, ki so dejanski lastniki strank Eko sklada.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izvajanje zakonske obveznosti pregleda strank iz 19. člena ZPPDFT-1, ugotavljanja politične izpostavljenosti oseb, premoženjskega stanja in izvora njihovega premoženja po 61. členu ZPPDFT-1 in vodenja evidenc v skladu s 136. in 137. členom ZPPDFT-1. Na podlagi pridobljenih podatkov: Izvajanje zakonske obveznosti analize tveganosti strank po 13. členu ZPPDFT-1, skladno z Usmeritvami pri izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Sklepanje poslovnega razmerja s stranko: Firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka: - pravne osebe, - samostojnega podjetnika posameznika ali - posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi ali opravi transakcijo oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: - fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; - zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; Status politične izpostavljenosti; Podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana; Podatek o davčnem rezidentstvu stranke, Izjava stranke – davčnega nerezidenta - o davčni skladnosti. Ne glede na zgoraj zapisano se pri posamezniku – nerezidentu – v zbirki ne vodi podatka o njegovi davčni številki. • obvezen pregled pri transakciji nad 15.000 eurov: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja (razen namena in predvidene narave poslovnega razmerja in datuma sklenitve poslovnega razmerja) ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije. • obvezen pregled pri dvomu o ustreznosti in verodostojnosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskemu lastniku stranke: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. • obvezen pregled pri sumu pranja denarja in financiranja terorizma: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri transakciji nad 15.000 eurov ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju: namen in predvidena narava poslovnega razmerja, dejavnost stranke, datum sklenitve poslovnega razmerja, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. • podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, višina lastniškega deleža, status politične izpostavljenosti dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi državni organi na podlagi zahtev temelječih na zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz seznama izvedenih pregledov se hrani v registratorju v zaklenjeni omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 4 Podsekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), , DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 36 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 37 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz obrazca 1 – izjava o izvedenem pregledu kreditojemalca in poroka se hrani v registratorju v zaklenjeni omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 4 Podsekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), , DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 36 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 37 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov kopij osebnih izkaznic se hrani v registratorju v zaklenjeni omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 4 Podsekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 36 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 37 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov politično izpostavljenih oseb se hrani v registratorju v zaklenjeni omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 4 Podsekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imata še DM 3 (Sekretar Eko sklada) in DM 5 (Svetnik Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz pregleda stranke v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se hrani v aplikaciji na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 4 Podsekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 3 (Sekretar Eko sklada), DM 5 (Svetnik Eko sklada), DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 8 (Podsekretar Eko sklada), DM 9 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 30 (Sekretar Eko sklada), DM 31 (Podsekretar Eko sklada), DM 32 (Svetnik Eko sklada), DM 34 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 35 (Svetovalec direktorja Eko sklada), DM 36 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 37 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA SPOROČENIH PODATKOV URADU RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki opravijo neobičajno visoke ali zapletene transakcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hranjenje evidence o obravnavanih, neobičajnih transakcijah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek osebe, ki opravlja neobičajno, zapleteno transakcijo, opis okoliščin in namen ter ozadje opravljanja neobičajne transakcije.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o obravnavi neobičajnih transakcij se hrani v registratorju v zaklenjeni omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je pooblaščenec skladno z določbami ZPPDFT-1. Dostop do podatkov ima še njegov namestnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA O DOSTOPU NADZORNIH ORGANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščena uradna oseba nadzornega organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje dostopa nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv nadzornega organa, osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila, datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o dostopu nadzornih organov se hrani v registratorju v zaprti omari službe za finančno obravnavo kreditov v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je pooblaščenec skladno z določbami ZPPDFT-1. Dostop do podatkov ima še njegov namestnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA PODATKOV IZ SLOVENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA BONITET (SISBON)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kreditojemalci, ki so fizične osebe (po ZPotK-2), • poroki, ki so fizične osebe (po ZPotK-2).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Skladno z ZCKR, morajo banke, hranilnice in druge z zakonom opredeljeni zavezanci vzpostaviti sistem izmenjave informacij o boniteti komitentov, z namenom zbiranja in obdelovanja podatkov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem bank in drugih pravnih oseb iz zakona zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja in jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. SISBON omogoča avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba ali sporočanje, razkritje s prenosom, iskanjem, širjenje ali drugo dejanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o kreditojemalcih, ki so fizične osebe: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče; podatki o osebnem stečaju fizične osebe, in sicer o: začetku in končanju postopka osebnega stečaja, začetku postopka za odpust obveznosti in izdaji ter pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti; • podatki o kreditnih poslih, ki jih sklepajo kreditodajalci s fizičnimi osebami kot kreditojemalci - pri kreditih, poslih finančnega zakupa, začasne prodaje oziroma odkupa, pri obročnih nakupih oziroma nakupih z odloženim plačilom: datum sklenitve pogodbe, znesek odobrenega kredita, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka, odplačilna doba in podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja); če kreditojemalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla v znesku, ki presega 25 eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni: datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi, podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe, podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila obveznosti, in obdobje odloga; spremembe podatkov zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, ki ne pomenijo položaja iz prejšnje točke, in sicer: podatek, ali je kreditodajalec predčasno odstopil od pogodbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti, znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet izterjave, datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem plačilu, sprememba odplačilnega obdobja in sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka;. • podatki o prevzetih poroštvih fizičnih oseb za obveznosti kreditojemalca, ki je fizična oseba ali poslovni subjekt - o poroku: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, davčna številka, če je porok vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče; podatki o osebnem stečaju fizične osebe, in sicer o: začetku in končanju postopka osebnega stečaja, začetku postopka za odpust obveznosti in izdaji ter pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti;; o poroštvu: datum prevzema poroštva in glede obveznosti kreditojemalca, za katerega je oseba dala poroštvo, z navedbo podatkov: datum sklenitve pogodbe, znesek odobrenega kredita, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka, odplačilna doba in podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja), datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi, podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe, podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila obveznosti, in obdobje odloga; o spremembi podatkov zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poroštva, in sicer: datum plačila obveznosti, za katero je dano poroštvo s strani kreditojemalca ali poroka, podatke o predčasnem plačilu obveznosti, za katero je dano poroštvo, sprememba odplačilnega obdobja za izpolnitev obveznosti kreditojemalca in sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka v zvezi z obveznostjo, za katero je dano poroštvo.
 • Uporabniki zbirke: • uporabniki SISBON – vse banke in hranilnice, katerih glavni sedež ali sedež registrirane podružnice se nahaja v Republiki Sloveniji; finančne institucije s sedežem v RS, katera izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in ki izpolnjujejo kriterije za vključitev v SISBON v skladu z ZCKR; pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdaje osebnih kartic z odloženim plačilom, izpolnjujejo pogoj za vključitev v SISBON v skladu z ZCKR in so se za to vključitev odločile; • omejeni uporabniki SISBON – drugi dajalci kreditov s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, za katere ne velja obveznost/možnost vključitve v SISBON po ZCKR, in ki imajo pravico do omejenega dostopa in obdelave podatkov iz SISBON skladno z določili ZPotK-2.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega. Dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo. Vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, ...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem. Za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi. Varovanje informacijskih sredstev se izvaja v skladu z določili standarda ISO/IEC 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA PODATKOV IZ PROGRAMA BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ENSVET IN PROJEKTA ZERO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic, • fizične osebe, ki prejmejo brezplačen nasvet, • fizične osebe, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene podeljevanja paketov enostavnih naprav za varčevanje z energijo in vodo, • obdelava podatkov za namene brezplačnega energetskega svetovanja ter za izboljšanje bivalnih razmer prejemnikov redne denarne socialne pomoči, ob sočasni preučitvi različnih možnosti pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo del, • obdelava podatkov za namene boljšega izvajanja aktivnosti mreže ENSVET, • obdelava podatkov za namene poročanja pristojnim ministrstvom, • obdelava podatkov za namene kontaktiranja strank za raziskavo o zadovoljstvu stranke z opravljeno storitvijo, • obdelava podatkov za namene raziskave izračuna prihrankov mreže ENSVET po metodologiji za izračun prihrankov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele - seznam energetskih svetovalcev: podatki o svetovalcu: šifra, naziv, priimek, ime, naslov doma, pošta, kraj, EMŠO, davčna številka, FURS, davčni urad izpostava, transakcijski račun, ŽR banka, ŽR ekspozitura, strokovni naziv, telefon mobilni doma, telefon doma, elektronska pošta, elektronska pošta druga, žig svetovalca, status zaposlitve, opravljano usposabljanje, številka izkaznice EI (številka licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic), veljavnosti EI, pripravnik številka nasvetov, pripravnik število predavanj, opravil pripravniško dobo, odpoved, podpis; • podatki iz prijavnice za brezplačno energetsko svetovanje ENSVET na domu in brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo: podatki iz prijavnice prejemnika redne denarne socialne pomoči: ime in priimek, naslov, telefon in čas dosegljivosti, kraj, datum, podpis, žig centra za socialno delo; • podatki iz Excelove tabele svetovancev: podatki o energetskem svetovalcu: ime svetovalca; podatki o svetovancu: ime in priimek, pošta, kraj, opis aktivnosti, datum aktivnosti, kraj aktivnosti, cena nasveta, količina, znesek izplačila svetovalcu, opomba, skupaj; • podatki iz zapisnika o opravljenem svetovanju (Ob1): podatki o svetovalcu: naziv svetovalne pisarne, ime in priimek, podpis, aktivnost svetovalca (nasvet / osnovni razgovor); podatki o svetovancu: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, podpis svetovanca, e-pošta; podatki o svetovanju: datum, ura, predhodni nasveti, poročilo poslano dne, zaporedna številka poročila, teme svetovanja, lokacija svetovanja (pisarna, na domu, drugje), način svetovanja (osebni, telefonski razgovor, preko elektronske pošte, drugače), tipični prerez objekta, tloris objekta, tip objekta (enodružinska hiša, vrstna hiša, stanovanje, v bloku, drugo), starost objekta (stara gradnja – letnik, mlajši objekt, nova gradnja), ogrevana površina, energent, letna poraba, priprava tople vode v kurilni sezoni in izven kurilne sezone; • podatki iz poročila o opravljenem svetovanju (Ob2): podatki o svetovalcu: naziv svetovalne pisarne, naslov, telefon, uradne ure, ime in priimek energetskega svetovalca; podatki o svetovancu: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon; telefon, e pošta; podatki o svetovanju: kraj in datum, ura svetovanja, poročilo poslano dne, šifra poročila, opis stanja/problema, teme svetovanja / vprašanja, nasvet, zaključek, ostalo; • podatki iz zapisnika o izvedenem predavanju (Ob 3): podatki o svetovalcu: naziv svetovalne pisarne, ime in priimek energetskega svetovalca, podpis; podatki o predavanju: naslov, lokacija, poštna številka, kraj, datum, ura predavanja, trajanje predavanja z diskusijo, šifra aktivnosti; podatki iz liste prisotnosti: zaporedna številka, ime in priimek, naslov, telefon; podpis; • podatki iz formularja projekta ZERO (Zapisnik o opravljenem obisku): osebni podatki stranke: naziv, datum, priimek, ime, ulica in št, pošta, telefon, kraj, številka gospodinjstva, seznam prejetih in dodeljenih naprav (v kosih), svetovalec, podpis svetovalca, podpis stranke; podatki o stavbi, gospodinjstvu in letni porabi: tip objekta, lastniško ali najemno, število stanovanj v stavbi, če je stanovanje (kje v stavbi je stanovanje), če je hiša: kakšen tip hiše, starost stavbe, izolacija stavbe, višina stropa, zasteklitev, okvirji oken, ogrevan življenjski prostor m2, otroci (pod 12 let) v gospodinjstvu, osebe, starejše od 60 let v gospodinjstvu, so člani gospodinjstva doma večino časa, povpr. št. dni odsotnosti na leto, število članov gospodinjstva, letna poraba elektrike (za razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje...): mesečni stroški za elektriko (€), poraba elektrike na mesec (kwh), cena za kwh elektrike, poraba vključuje elektriko za ogrevanje (da/ne/delno), vklj. elektriko za ogrev. vode (da/ne), pečica na plin (da/ne), vklj. elektrika za toplot. črpalko (da/ne); letna poraba vode (za pitje, tuširanje, umivanje, …): poraba vode v m³ na leto, mesečni stroški za mrzlo vodo (€), cena za m3 mrzle/tople vode, mesečni stroški za toplo vodo (€); letna poraba toplotne energije (za prejšnje leto): cena (približno) za kwh (€), sistem ogrevanja, ogrevano z, 2. sistem ogrevanja (če obstaja...); gorivo, enota, poraba v (l, m3, kg, …) ali v kWh, skupni stroški (€) na računu; sistem ogrevanja sanitarne vode: sistem ogrevanja vode v kopalnici, sistem ogrevanja vode v kuhinji; problemi s plesnijo, prepih pri vratih, tanka stena za radiatorjem, prepih pri oknih, splošne opombe; • podatki iz seznama prejetih in podeljenih naprav: prejel spodaj podpisani svetovalec (kos), vrnil svetovalec (kos), Prejeli od svetovalca (kos), svetovalec, podpis svetovalca; • podatki iz aplikacije: Profilni podatki o svetovalcu: šifra, naziv, priimek, ime, naslov doma, pošta, kraj, EMŠO, davčna številka, FURS, davčni urad izpostava, transakcijski račun, ŽR banka, ŽR ekspozitura, strokovni naziv, telefon mobilni doma, telefon doma, elektronska pošta, elektronska pošta druga, žig svetovalca, slika, status zaposlitve, opravljano usposabljanje, številka izkaznice EI (številka licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic), veljavnosti EI, pripravnik številka nasvetov, pripravnik število predavanj, opravil pripravniško dobo, odpoved, podpis, potrebno obračunati prispevek za pokojninsko zavarovanje, serijska številka certifikata, zgodovina prijav s certifikatom; • SP-1 – nasvet občanu s pisnim poročilom in OR-1 osnovni razgovor: podatki o svetovalcu: naziv svetovalne pisarne, ime in priimek, podatki o svetovancu: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, e-pošta; podatki o svetovanju: datum, ura, podatki o stavbi: je objekt svetovanja na isti lokaciji kot svetovanec, ulica, hišna št., poštna št., kraj, ID stavbe, par. št., katastrska občina, št. dela stavbe (za večstanovanjske stavbe), tip objekta, starost objekta, bruto ogrevalna površina, letna raba energije v kurilni sezoni, energent, priprava tople vode v kurilni sezoni, priprava tople vode izven kurilne sezone.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz prijavnice projekta ZERO za brezplačno energetsko svetovanje ENSVET na domu se hrani v zaprtih omarah v 4M nadstropju v prostorih sektorja za promocijo, informiranje in razvoj. Brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo se hrani v prostorih arhiva, v zaprtih omarah v 2. nadstropju v prostorih sektorja za nepovratne spodbude, in v zaprtih omarah v 4M nadstropju v prostorih sektorja za promocijo, informiranje in razvoj na sedežu Eko sklada v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM (18 Svetovalec Eko sklada), DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada) in DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz zapisnika o opravljenem svetovanju (Ob1) se hrani v prostorih arhiva in v zaprtih omarah v 2. nadstropju v prostorih sektorja za nepovratne spodbude na sedežu Eko sklada v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, od leta 2016 pa le elektronska zbirka. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj, v sektorju za nepovratne finančne spodbude in v finančnem sektorju. Pisna zbirka in elektronska zbirka podatkov se hrani tudi v prostorih pogodbenega obdelovalca podatkov – energetskega svetovalca. Postopki in ukrepi so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna in od leta 2016 samo elektronska zbirka podatkov iz poročila o opravljenem svetovanju (Ob2) se hrani v prostorih arhiva in v zaprtih omarah v 2. nadstropju v prostorih sektorja za nepovratne spodbude na sedežu Eko sklada v poslovni stavbi Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Elektronska zbirka podatkov se hrani tudi v prostorih pogodbenega obdelovalca podatkov – energetskega svetovalca. Postopki in ukrepi so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še zaposleni v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj in v finančnem sektorju ter sektorju za nepovratne finančne spodbude. • Pisna zbirka podatkov iz formularja projekta ZERO (Zapisnik o opravljenem obisku) se hrani v zaprti omari v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz kontrolnega seznama za prvi obisk gospodinjstva se hrani v arhivu in v zaprti omari v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz kontrolnega seznama za telefonski pogovor se hrani v arhivu in zaprti omari v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz seznama prejetih materialov in vračilo neuporabljenih materialov (P6) se hrani v arhivu in v zaprti omari v sektorju za promocijo, informiranje in razvoj v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Pisna zbirka podatkov iz povzetka ključnih informacij o stanju stavbe ter splošnih potreb po ukrepih za URE in OVE (P7) se hrani v prostorih arhiva na sedežu Eko sklada Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz projekta ZERO (Zapisnik o opravljenem obisku) se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – seznam energetskih svetovalcev se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele svetovancev se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla in na ravni datoteke z vpisovanjem gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov ima še DM 26 (svetnik Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz zapisnika o opravljenem svetovanju (Ob1) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz poročila o opravljenem svetovanju (Ob2) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz zapisnika o izvedenem predavanju (Ob 3) se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – podatki svetovalcev se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 24 Sekretar Eko sklada. Dostop do podatkov imajo še DM 25 (Podsekretar Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 27 (Svetnik Eko sklada) DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA PODATKOV IZ SPLETNE STRANI UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • vlagatelji vlog.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje o novostih, • obveščanje o statusu vloge za pridobitev spodbude Eko sklada, • izdaja računov na podlagi prejetih poročil zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz modula spletne strani – zbirke e-poštnih naslovov: e-pošta; • podatki iz modula spletne strani moje vloge: uporabniško ime (e-mail), status vloge, ime in priimek obdelovalca vloge, e-mail, telefonska številka; • podatki iz modula spletne strani zavezancev po uredbi (šifranti podjetij): ime priimek, e-poštni naslov zavezanca za poročanje.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz spletne strani se hrani na strežniku pogodbenega obdelovalca podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Skrbnik zbirke je DM 24 (Sekretar Eko sklada). Dostop do podatkov imajo še DM 10 (Svetovalec Eko sklada), DM 14 (Sekretar Eko sklada), DM 15 (Svetnik Eko sklada), DM (18 Svetovalec Eko sklada), DM 26 (Svetnik Eko sklada), DM 28 (Višji svetovalec Eko sklada) in DM 29 (Svetovalec Eko sklada). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA PODATKOV O PREJETIH IN ODPREMLJENIH DOKUMENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naslovnik, • zaposleni delavec pri upravljavcu, • posamezniki, ki na Eko sklad pošljejo vlogo, kot jo definira prvi odstavek 63. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in niso vodeni v drugih evidencah osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje odpremljenih dokumentov, • izvajanje uredbe o upravnem poslovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz izpisa vseh odpremljenih dokumentov: zaporedna številka, številka zadeve, način odpreme, naziv dokumenta, podatki o naslovniku (ime, priimek, prebivališče, poštna številka, naziv pošte), teža; • podatki iz izdajnice: datum, predal, uporabnik/souporabnik, zaporedna številka, sprejemna številka, sprejemna pošta, storitve, vrednost, vrednost obremenitve, znesek skupne obremenitve, opomba, skupaj število pošiljk, kraj, datum, potrditev prevzema (podpis zaposlenega delavca).
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja z Eko skladom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz izpisa vseh odpremljenih dokumentov se hrani v prostorih glavne pisarne na sedežu organizacije Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 20 Strokovni sodelavec VII/1. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 21 (Sodelavec VII/1), DM 22 (Višji referent VI (II)) in DM 23 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Pisna zbirka podatkov iz izpisa vseh prejetih dokumentov se hrani v prostorih glavne pisarne na sedežu organizacije Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 20 Strokovni sodelavec VII/1. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 21 (Sodelavec VII/1), DM 22 (Višji referent VI (II)) in DM 23 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Pisna zbirka podatkov iz izdajnice se hrani v prostorih glavne pisarne na sedežu organizacije Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Skrbnik zbirke je DM 20 Strokovni sodelavec VII/1. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 21 (Sodelavec VII/1), DM 22 (Višji referent VI (II)) in DM 23 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Elektronska zbirka podatkov iz izpisa vseh odpremljenih dokumentov in izdajnice se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi v 4M nadstropju poslovne stavbe Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema varovana z vpisovanjem uporabniškega imena in gesla. Skrbnik zbirke je DM 20 Strokovni sodelavec VII/1. Dostop do podatkov imajo še DM 7 (Sekretar Eko sklada), DM 12 (Svetovalec Eko sklada), DM 21 (Sodelavec VII/1), DM 22 (Višji referent VI (II)) in DM 23 (Samostojni strokovni sodelavec V). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam