Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FREJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Golouhova ulica 28
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3475875000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/60), 13.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti; podatki o delovnem dovoljenjudelavca (tujci): vrsta dovoljenja, datum izdaje in poteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev za določen čas, poklic, strokovna usposobljenost, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi. Na podlagi izrecne zahteve, tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča, številka transakcijskega računa, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo , Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul. RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni omari računovodstva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur, opravljene ure v času nadurnega dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o vartvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci, ki se nahajajo na območju podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, gostov ter premoženja družbe. Ugotavljanje škodne ter kazenske odgovornosti gostov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do enega leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, policija, servisna služba. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v računalniški sobi je dostopen samo pooblaščenim osebam. Objekt je protivlomno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5 člena Zakona o Varstvu osebnih podatkov (Ul. RS št.86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo ter preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delovno mesto, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, , roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje dela, zapisnik o preizkusih znanja delavcev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebni podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskr službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencmi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto, opis dela, delovna oprema, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, morebitne omejitve, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, pooblaščeni zdravnik podjetja, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in zdravniška spričevala o obdobnih zdravniških pregledih se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposobljenosti delavcev iz varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca osebnih podatkov pogodbenih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji , študentje, dijaki, ki delajo preko študentskih servisov, izvajalci po pogodbi o avtorskem delu, po delovršni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, letnik in smer šole, vrsta izplačila, namen izplačila, obdobje izplačila, višina izplačila, banka, številka transakcijskega računa, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve, tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki, ki so v elektronski obliki so zavarovani z gesli. Objekt je dodatno varovan, v objektu pa je tudi video nadzor, kar je označeno na vhodu v objekt. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci oz. direktor. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca osebnih podatkov kupcev-strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika. Gost podatke vpisuje prostovoljno in lastnoročno na obrazec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje/kupci (fizične osebe in podjetja) Kozmetike in savne Fanči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti. Za potrebe odločanja in izvajanja kozmetične dejavnosti in ostalih registriranih dejavnosti. Za potrebe izvajanja CRM. Podatke gostje vpisujejo prostovoljno.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe: Ime in Priimek, naslov, poštna številka, kraj, mobilni telefon, rojstni datum, e-pošta Podjetja dodatno še: naziv in naslov podjetja, ID številka za DDV, kontaktna oseba. Kozmetični salon: zbirajo se le podatki o zdravstvenem stanju, ki se direktno nanašajo na zagotavljanje varnosti posameznega gosta pri opravljanju določenega kozmetičnega postopka (npr.: Pedikura - pred izvajanjem postopka moramo vedeti ali ima stranka sladkorno bolezen, prenosljivo bolezen, ima alergije, srčni vzpodbujevalnik,...) ipd. Kozmetični postopki, ki zahtevajo zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju so: Mikrodermoabrazija, sončenje v solariju, stimulacija mišic, pedikura, kemični pilingi,... Sprostitveni center: zbirka zajema osebne podatke fizičnih oseb, z namenom zagotavljanja zdravja, osebne varnosti in dobrega počutja gostov, saj sprostitveni center predstavlja intimno okolje. Pred vstopom v prostore sprostitvenega centra goste ustno in pisno seznanimo s kopališkim redom in označbami v prostorih, ki jih morajo dosledno upoštevati, saj le tako lahko zagotavljamo primerno varnost. Z osebnim podpisom potrdijo, da so seznanjeni s pravili navedenimi v kopališkem redu in da se z njimi strinjajo. Spletne trgovine: Spletna prodaja predstavlja del poslovanja podjetja. Podatki se zbirajo kot posledica oddanih naročil ali prijave na novice, skladno s splošnimi pogoji poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik podatkov je podjetje Fanči d.o.o. in podjetje Freja d.o.o. Dostop do podatkov je dovoljen le personalu KSF. Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na strežnikih. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Del osebnih podatkov, ki iz tehničnih razlogov ni prenesen v informacijski sistem, je shranjen v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o prejemnikih honorarjev ter študentih, ki delajo preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki nagrad v nagradnih igrah, prejemniki honorarjev, študenti, ki opravljajo delo v podjetju preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, DŠ, davčni urad, vrsta opravljenega dela, številka osebnega računa, bruto znesek nagrade oz. honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, zavod za zaposlovanje, FURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca uporabnikov storitev Kozmetike in savne Fanči

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika. Gost podatke vpisuje prostovoljno in lastnoročno na obrazec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje/kupci (fizične osebe in podjetja) Kozmetike in savne Fanči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti. Za potrebe odločanja in izvajanja kozmetične dejavnosti in ostalih registriranih dejavnosti. Za potrebe izvajanja CRM. Podatke gostje vpisujejo prostovoljno.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler posameznik ne izrazi željo po izbrisu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe: Ime in Priimek, naslov, poštna številka, kraj, mobilni telefon, rojstni datum, e-pošta Podjetja dodatno še: naziv in naslov podjetja, ID številka za DDV, kontaktna oseba. Kozmetični salon: zbirajo se le podatki o zdravstvenem stanju, ki se direktno nanašajo na zagotavljanje varnosti posameznega gosta pri opravljanju določenega kozmetičnega postopka (npr.: Pedikura - pred izvajanjem postopka moramo vedeti ali ima stranka sladkorno bolezen, prenosljivo bolezen, ima alergije, srčni vzpodbujevalnik,...) ipd. Kozmetični postopki, ki zahtevajo zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju so: Mikrodermoabrazija, sončenje v solariju, stimulacija mišic, pedikura, kemični pilingi,... Sprostitveni center: zbirka zajema osebne podatke fizičnih oseb, z namenom zagotavljanja zdravja, osebne varnosti in dobrega počutja gostov, saj sprostitveni center predstavlja intimno okolje. Pred vstopom v prostore sprostitvenega centra goste ustno in pisno seznanimo s kopališkim redom in označbami v prostorih, ki jih morajo dosledno upoštevati, saj le tako lahko zagotavljamo primerno varnost. Z osebnim podpisom potrdijo, da so seznanjeni s pravili navedenimi v kopališkem redu in da se z njimi strinjajo. Spletne trgovine: Spletna prodaja predstavlja del poslovanja podjetja. Podatki se zbirajo kot posledica oddanih naročil ali prijave na novice, skladno s splošnimi pogoji poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik podatkov je podjetje Fanči d.o.o. in podjetje Freja d.o.o. Dostop do podatkov je dovoljen le personalu KSF. Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na strežnikih. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Del osebnih podatkov, ki iz tehničnih razlogov ni prenesen v informacijski sistem, je shranjen v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, obiskani delavec družbe, čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam