Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Technoplast d.o.o.
Sedež ali naslov: Blejska Dobrava 124
Poštna številka: 4273
Kraj: Blejska Dobrava
Matična številka: 5401992000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbeni delavci, študenti in dijaki na obvezni praksi, posredovani delavci agencij za zaposlovanje in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v osebni kadrovski mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca o plačah delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca - odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva, kodiran dostop v bazo podatkov vodene v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni in bivši zaposleni delavci, dijaki in študenti na praksi, posredovani delavci agencij za zaposlovanje, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - zdravstvene omejitve - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju. - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prisotnosti zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni, pogodbeni delavci, študenti in dijaki na obvezni praksi, posredovani delavci agencij za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje predpisov in internih aktov - Zagotavljanje prisotnosti na delovnem mestu - Podlaga za obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, delavska številka - oddelek - obdobje pregleda prisotnosti - saldo ur - nadure - prenos ur iz preteklega obdobja - skupaj, - delovna obveznost - dopust, - lanskoletni dopust - statistika (dopoldansko, popoldansko in nočno delo, število malic, število prevozov) - prisotnost po dnevih
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast, d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v računalniški bazi, do katere je kodiran pristop podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju in izobraževanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni, pogodbeni delavci, posredovani delavci agencij za zaposlovanje in bivši zaposleni delavci,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje predpisov in plana izobraževanja - Praktična in teoretična usposobljenost za delo - Dvig usposobljenosti zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, delavska številka - status delavca - vrsta šole - stopnja izobrazbe - strokovna usposobljenost - kvalifikacija - šifra poklica - naziv znanja oziroma veščine - datum pridobitve potrdila - priznana stopnja usposobljenosti - link do potrdila o usposabljanju v pdf obliki - naziv tečaja - izvajalec izobraževanja - datum izobraževanja - strošek kotizacije - dodatni stroški izobraževanja (potni stroški, dnevnice) - trajanje izobraževanja v urah - link do potrdila o izobraževanju v pdf obliki
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v osebni kadrovski mapi v zaklenjeni ognjevarni omari pisarni splošne službe, v arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidence o teoretični in praktični usposobljenosti delavcev s področja varstva pri delu, varstva pred požari in varovanja okolja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje predpisov - Praktična in teoretična usposobljenost za varno in zdravo delo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, delavska številka - datum zadnjega izpita - obdobje veljavnosti izpita - delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v osebni kadrovski mapi v zaklenjeni omari pisarni kadrovske službe, v arhivu družbe, izpitne pole pri pogodbeni organizaciji za izvajanje usposabljanj s področja VPD, VP in VO, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca preventivnih in obdobnih zdravniških pregledov delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje predpisov - Izvajanje pogodb o zaposlitvi - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, delavska številka - datum zadnjega zdravniškega pregleda - obdobje veljavnosti zdravniškega pregleda - delovno mesto - ocena zmožnosti (opis zdravstvenih omejitev, ki so pomembne za opravljanje dela)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Technoplast d.o.o. - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v osebni kadrovski mapi v zaklenjeni omari pisarni kadrovske službe in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam