Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECE, energetska družba d.o.o.
Sedež ali naslov: Vrunčeva 2 a
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 6064892000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca odjemalcev električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (EZ-1), Ur. list RS, št. 17/14, z dne 7.3.2014
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odjemalci in proizvajalci električne energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun porabljene in proizvedene EE, pošiljanje računov in drugih dokumentov odjemalcem in proizvajalcem električne energije, obračun omrežnine z dodatki in pošiljanje dobaviteljem EE.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek odjemalca ali proizvajalca naslov pošta zavezanci za DDV identifikacijska številka za DDV
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci ECE, d. o. o. Informatika d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 3TAV One RTV Slovenija v skladu z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05) SODO d.o.o. Dobavitelji EE Borzen Agencija za energijo Ministrstvo za infrastrukturo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se zaklenjenih omarah pri referentih, nato se prenesejo v zaklenjene arhive, kodiran pristop v bazo vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, osebna številka, številka uporabniške registracijske kartice.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila); c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) Evidenca o poškodbah pri delu: osebno ime, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, poškodovani del telesa d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca; prispevki v breme zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, osebna številka, številka uporabniške registracijske kartice.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu, izvajalci po civilnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba in poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, datum opravljenega usposabljanja za varno delo.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, pooblaščeni izvajalec medicine dela, izvajalci usposabljanj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni vodje splošne službe in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o štipendistih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, spol, kraj rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, državljanstvo, občina in država šole, letnik izobraževanja, vrsta izobraževalnega programa, področje izobraževalnega programa, vrsta štipendije, višina štipendije, višina osnovne štipendije in dodatkov, dokazila o doseženem uspehu, predviden zaključek šolanja.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, AJPES, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca snemanja telefonskih pogovorov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 147. člen Zakona o elektronskih komunikacijah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v službi maloprodaja (klicni center).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočiti preverjanje oziroma dokazovanje vsebine telefonskega pogovora ob pojavu dvoma o vsebini telefonskega pogovora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: glasovni posnetek, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo baze podatkov, so varovane z elektronskim varovalnim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izvajalcev po civilnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba z izvajalcem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki sklenejo civilno pogodbo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz civilne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju veljavnosti pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, naslov in občina stalnega bivališča, številka transakcijskega računa, davčna številka, status obveznega socialnega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca iskalcev zaposlitve.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki podajo osebno privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih sodelavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, leto rojstva, kraj stalnega bivališča, elektronski naslov, GSM/tel. številka delovne izkušnje, vrsta dela, ki ga posameznik trenutno opravlja.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca dijakov in študentov na začasnem in občasnem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah s področja dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na začasnem ali občasnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obvezna socialna zavarovanja ter izpolnjevanje drugih pravic in obveznosti iz naslova začasnega in občasnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega bivališča, šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje, trajanje statusa študenta.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca oseb iz promocijskih fotografij.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki podajo osebno privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocija družbe ECE d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov bivališča, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.  
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca pooblastil družbe ECE d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki podajo osebno privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocija družbe ECE d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov bivališča, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca sklepov družbe ECE d.o.o..

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, na katere se sklepi nanašajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Enotni pregled nad sklepi družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, Rojstni datum, delovno mesto, izobrazba, naslov bivališča.
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari strokovne sodelavke za splošno-kadrovske zadeve in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Podatkovne zbirke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Brez
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Država poslovnega partnerja Pošta številka poslovnega partnerja Pošta naziv poslovnega partnerja Kraj poslovnega partnerja Ulica poslovnega partnerja Hišna številka poslovnega partnerja Dodatek k hišni številki poslovnega partnerja Vrsta kontaktnega podatka poslovnega partnerja Kontaktni podatek poslovnega partnerja Podatek o vrsti poslovnega partnerja Datum rojstva za fizične osebe, Datum ustanovitve za pravne osebe poslovnega partnerja Je davčni zavezanec? (poslovni partner) Polni naziv fizične osebe oz podjetja poslovnega partnerja Kratek naziv podjetja poslovnega partnerja Ime fizične osebe poslovnega partnerja Priimek fizične osebe poslovnega partnerja Matična številka (EMŠO za fizične osebe, MATIČNA za pravne osebe) poslovnega partnerja Davčna številka poslovnega partnerja Kraj rojstva za fizične osebe poslovnega partnerja Naziv banke za lastnike malih elektrarn poslovnega partnerja IBAN račun za lastnike malih elektrarn poslovnega partnerja Ime zaposlenega(uporabnik oz. vnašalec podatka) Priimek zaposlenega (uporabnik oz. vnašalec podatka)
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v namenskem informacijskem sistemu CRM podjetja ECE d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Kadrovski informacijski sistem podjetja, podatkovna zbirka delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Brez
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov o delavcih
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenčna šifra delavca Strokovna izobrazba delavca Državljanstvo delavca Narodnost delavca Šifra beneficirane dobe Poklic delavca Vir kadrovanja Status delavca Aktiven/Neaktiven Invalidnost delavca Vzrok prenehanja dela v podjetju Organizacijska enota delavca Kvalifikacijsko delovno mesto delavca Šifra delovnega razmerja Šifra občine stalnega bivališča delavca Šifra pošte Krajevna skupnost stalnega bivališča delavca Država delavca Materin jezik Tarifni razred delavca Plačilni razred delavca Način zaposlitve Šola delavca Delovno mesto delavca Priimek delavca Ime delavca Ime delavčevega očeta Dekliški priimek delavke Enotna matična številka delavca Spol Datum rojstva delavca Rojstni kraj delavca Davčna številka delavca Naslov stalnega bivališča delavca Kraj stalnega bivališča delavca Telefonska številka delavca Zakonski stan (šifrant - izvenzakonska skupnost/poročen/ samski/razvezan/ vdovski) Datum prve zaposlitve delavca Skupna delovna doba delavca pred vstopom v podjetje Datum zaposlitve delavca v podjetju Datum začetka zaposlitve za določen čas Datum prenehanja zaposlitve za določen čas Datum prenehanja zadnje zaposlitve delavca v podjetju Vrsta pogodbe o delu (Individualna ali Kolektivna pogodba) Status delavca Aktiven/Neaktiven Registrska številka delovne knjižice delavca Datum izdaje delovne knjižice Število ur v tednu Naslov začasnega bivališča delavca Kraj začasnega bivališča Telefonska številka delavca na delovnem mestu Šifra uporabnika, ki je zapisal podatek v bazo Datum in čas, ko je podatek zapisan v bazo Šifra uporabnika, ki je spremenil podatek v bazi Datum in čas, ko je podatek spremenjen v bazi Oznaka ali je delavec krvodajalec Številka zdravstvene izkaznice delavca Stopnja izobrazbe delavca Vezna oznaka (povezava z drugimi produkti) Poštna številka začasnega bivališča delavca Šifra davčnega urada Šifra davčne izpostave Registrska številka prijave potrebe po delavcu na Zavodu za zaposlovanje Šifra občine začasnega bivališča delavca Šifra podlage zavarovanja delavca Izmensko delo Število delovnih dni v tednu Država začasnega bivališča delavca Datum za jubilejno nagrado delavca Vrsta izobrazbe delavca Šifra za prepis
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v namenskem informacijskem sistemu kadrovskega informacijskega sistema podjetja ECE d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. ERP sistem podjetja, podatkovna zbirka poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Brez
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki se jim obračunavajo storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za prijavo v namenski spletni portal za poslovne partnerje (stranke, ki se jim obračunavajo storitve)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interna šifra uporabnika Interna šifra poslovnega partnerja Uporabniško ime uporabnika Kriptirano geslo uporabnika (algoritem MD5) Uporabnik je aktiven (1 = DA, 0 = NE) Elektronski naslov uporabnika Uporabnik je prvič na strani (1 = DA, 0 = NE) Uporabnik je administrator (1 = DA, 0 = NE) Enkratno žeton za potrditev registracije Število prijav v sistem Datum prve prijave v sistem Datum in čas, ko je podatek zapisan v bazo Datum in čas, ko je podatek spremenjen v bazi ID, ki označuje zunanji sistem, ki je registriral uporabnika Žeton seje,v katero je prijavljen uporabnik Ime in priimek uporabnika, pridobljen ob registraciji Davčna številka, pridobljena ob registraciji Naziv podjetja, pridobljen ob registraciji Ulica Kraj Pošta Telefon Mobilni telefon Omogočen e-račun Dovoli obveščanje preko e-pošte Dovoli akcije Soglaša s pogoji Dovoli opomnik za vnos mesečnih stanj Dan opomnika Datum poslanega opomnika Obračun po dejanski porabi (1 = DA, 0 = NE) Enkratni žeton za spremembo elektronskega naslova Nov elektronski naslov ob spremembi elektronskega naslova Enkratni žeton za spremembo gesla Novo geslo ob spremembi gesla E-mail za pošiljanje opomnika Zunanji ID sistem, ki je zahteval spremembo gesla
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o., stranke, ki se jim obračunavajo storitve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ERP sistemu podjetja ECE d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščene osebe in avtorizirane stranke, ki se jim obračunavajo storitve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Podatkovna zbirka poslovnih partnerjev ERP sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Brez
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki se jim obračunavajo storitve in stranke v ostalih poslovnih odnosih s podjetjem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za izvedbo obračunavanja storitev in vodenja ostalih dvosmernih finančnih in pravnih transakcij
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interna šifra poslovnega partnerja Šifra države Šifra pošte Šifrant vrst osebe (pravna/fizična) Šifrant naselij Naziv poslovnega partnerja Dodatni naziv poslovnega partnerja Naslov poslovnega partnerja Kraj hišna številka Dodatek hišni številki Številka stanovanja Status DDV Status poslovnega partnerja (Aktiven/neaktiven) Šifra uporabnika, ki je zapisal podatek v bazo Datum in čas, ko je podatek zapisan v bazo Šifra uporabnika, ki je spremenil podatek v bazi Datum in čas, ko je podatek spremenjen v bazi Interni šifrant Interni šifrant Šifra občine iz katere je poslovni partner ID_RPE podatek (GURS šifra) Dodatna oznaka poslovnega partnerja DDV koda države Davčna številka poslovnega partnerja Interna oznaka partnerja SKIS šifra Sestavljena vrednost polj DDV_koda_drzave in ddv_stevilka Dodatna interna šifra partnerja 1 Dodatna interna šifra partnerja 2 Dodatna interna šifra partnerja 3 Kratek naziv partnerja
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ERP sistemu podjetja ECE d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe med zaposlenimi v podjetju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Podatkovna zbirka uporabnikov ERP sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Brez
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki ERP sistema
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za upravljanje uporabnikov ERP sistema
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interna šifra zaposlenega ime_in_priimek zaposlenega Userid – uporabniško ime za prijavo v aplikacijo Šifra uporabnika, ki je zapisal podatek v bazo Datum in čas, ko je podatek zapisan v bazo Šifra uporabnika, ki je spremenil podatek v bazi Datum in čas, ko je podatek spremenjen v bazi group_id Delavec – šifra zaposlenega (kadri) Status
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ERP sistemu podjetja ECE d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki v spletni trgovini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za upravljanje delovanja spletne trgovine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: unikatna zaporedna številka vnosa, ime in priimek , e-mail sodelujočega , mobilna številka , naslov , kraj , poštna številka , id-ji artiklov na seznamu želja , čas vnosa , čas zadnje spremembe , ali je naročen na ECE elektriko , ali je naročen na ECE plin
 • Uporabniki zbirke: Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o., avtorizirane stranke spletne trgovine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v informacijskem sistemu spletne trgovine podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Informacijski sistem spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki v spletni trgovini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za upravljanje delovanja spletne trgovine
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: id bona zamenjava id jezik kupca menjalni tečaj v lokalno enoto iz primarne status naročila davčno potrjevanje datum računa številka računa žeton uporabnika za ustrezno validacijo skoz plačilni del »naključni hash« tabela obrokov v primeru da gre za plačilo na obroke oznaka transakcije oznaka avansnega računa, v primeru da je bil nakup poravnan z avansnim računom
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o., avtorizirane stranke spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v informacijskem sistemu spletne trgovine podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in avtorizirane stranke spletne trgovine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Informacijski sistem spletne trgovine naročniki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki v spletni trgovini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov za upravljanje delovanja spletne trgovine
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: unikatna zaporedna številka naročila ime in priimek e mail naročnika mobilne številka telefonska številka davčna številka
 • Uporabniki zbirke: osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov, pooblaščeni uporabniki med zaposlenimi ECE d.o.o., avtorizirane stranke spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v informacijskem sistemu spletne trgovine podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in avtorizirane stranke spletne trgovine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe ECE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam