Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Sedež ali naslov: Ob železnici 30A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1833006000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci CMEPIUS-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za izvajanje učinkovite kadrovske politike, za posredovanje informacij za kadrovske odločitve, za statistične analize - identiteta delavcev ne sme biti razvidna, in za druge v zakonu določene namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, datum opravljenih zdravstvenih pregledov, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu, število otrok, datumi rojstev otrok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom/krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, administrativne prepovedi, vzdrževani družinski člani, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko/zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo/plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, pogodbeni obdelovalec (zunanje računovodstvo) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom/krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca udeležencev izobraževanj oziroma dejavnosti CMEPIUS-a

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se prijavijo na dogodke, ki jih organizira CMEPIUS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistične obdelave, izdajanje potrdil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacija, elektronski naslov, delovno mesto, (številka projekta, nivo izobraževanja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prijaviteljev/pogodbenikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so zaposlene v organizacijah, ki se prijavljajo na razpise Centra, oziroma fizične osebe, ki so udeleženci aktivnosti, ki jih organizirajo institucije, ki so prijaviteljice ali pogodbeniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljalec zbirke podatkov je Evropska komisija. Nacionalna komisija do podatkov lahko dostopa in jih obdeluje za statistične namene ter namene uveljavljanja pogodbenih pravic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktne osebe institucije, elektronski naslov, telefon, ime in priimek odgovorne osebe institucije, elektronski naslov, telefon, organizacija, matična številka organizacije, transakcijski račun organizacije, davčna številka organizacije, ime in priimek udeleženca, rojstni datum udeleženca, elektronski naslov udeleženca, prebivališče udeleženca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vlagateljev za pridobitev točk za napredovanje zaposlenih v VIZ v nazive

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vložijo vlogo za pridobitev točk za napredovanje zaposlenih v VIZ v nazive.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, vloga vlagatelja v projektu, davčna številka vlagatelja, delovno mesto, naslov projekta, podlaga v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, program, tip aktivnosti znotraj programa, referenčna številka pogodbe, trajanje projekta, razpisno leto, dodeljene točke, organizacija, naslov organizacije, pošta, kraj, koordinator, ki je vlogo odobril, datum odobritve, datum izdaje potrdila, številka potrdila, status vloge, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev (avtorske pogodbe)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu, avtorsko pogodbo ali drugo pogodbo s CMEPIUS-om.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del na podlagi sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, št. transakcijskega računa, ime banke, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina plačila / honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca mednarodnih štipendij za posameznike

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so prejemniki mednarodnih štipendij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov na podlagi sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, stalno prebivališče, naziv domače izobraževalne institucije in kontaktna oseba, elektronski naslov, naziv izobraževalne institucije – gostiteljice in kontaktna oseba, naslov v Sloveniji, slovenska davčna številka, št. pogodbe, št. zadeve, št. osebnega dokumenta, telefonska številka, številka transakcijskega računa, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam