Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENEJE d.o.o.
Sedež ali naslov: Vilharjeva cesta 27
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6699421000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja (48. člen ZDR-1, 7. in 13. člen ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter s področja varnosti in zdravja pri delu, uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti s podatki o delavcu in izvirne listine se v skladu z ZEPDSV hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, delovno dovoljenje (tujci), delovno mesto, osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, število ur tedenskega rednega delovnega časa, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas, poskusno delo, konkurenčna klavzula, izobraževanje, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja, letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje), ocena uspešnosti (za namen nagrajevanja), opravljeni obdobni zdravstveni pregledi, poškodbe pri delu, usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu, oprema družbe v uporabi zaposlenega, telefonska številka v uporabi zaposlenega, limit, mesec, poraba, številka transakcijskega računa, izplačila plač in ostalih prejemkov, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavca, bruto izplačila in nadomestila plač, podatki o drugih izplačanih stroških dela, davku od in na izplačano plačo, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., računovodski servis, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji, dobavitelji in drugi pogodbeni sodelavci, s katerimi sodeluje družba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje in izplačilo pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziorma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. firma, naslov firme oziroma naslov prebivališča, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, status, podlaga in višina pripadajočega plačila, številka bančnega računa, podatki o izvršenih izplačilih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih in študentih, ki opravljajo delo na podlagi študenske napotnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja (ZZZPB) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo začasno in občasno delo na podlagi študentske napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje in izplačilo obveznosti ter druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, status, podlaga in višina pripadajočega plačila, številka bančnega računa, podatki o izvršenih izplačilih
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pripravnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja (48., 120. in 124. člen ZDR-1, 7. in 13. člen ZEPDSV, poseben zakon v pirmeru volunterskega pripravništva).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki v družbi opravljajo pripravništvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje in izplačilo obveznosti ter druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti s podatki o pripravniku in izvirne listine se v skladu z ZEPDSV hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oz. volunterskega pripravništva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, status, podlaga in višina pripadajočega plačila, številka bančnega računa, podatki o izvršenih izplačilih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja (48. člen ZDR-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano oziroma na objavo za prosto delovno mesto ter druge osebe, ki pošiljajo prošnje za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje kandidatov za zaposlitev, obveščanja o izbranih kandidatih in morebitnega ponovnega kontaktiranja v primeru neuspešne izbire.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka izbirnega postopka in izbire kandidata na razpisano delovno mesto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, kraj, pošta), elektronski naslov, telefon, podatki o šolanju, podatki o delovnih izkušnjah, podatki o dodatnih znanjih, reference, drugi podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o registriranih uporabnikih (član Ceneje ali Shopper's Mind portala)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, uporabniki spletne strani družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, prilagojeno uporabniško izkušnjo, anonimizirane statistične obdelave, pošiljanje informativnega gradiva in ponudb, komunikacijo z uporabniki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe vezan na osebno privolitev posameznika/ali na preklic osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP naslovi vseh obiskovalcev spletne strani, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, država prebivališča, čas in datum registracije, ID piškotkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o. ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Evidenca o neregistriranih uporabnikih (gost portala Ceneje ali Shopper's Mind)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, uporabniki spletne strani družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in anonimizirane statistične obdelave podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesev od zadnje aktivnost uporabnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP naslovi vseh obiskovalcev spletne strani, ID piškotkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca o anketirancih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, uporabniki spletnih anket družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za anonimizirano statistično obdelavo z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, izvedbo raziskave trga, izvedbo storitev družbe, objavo mnenj in ocen kupcev o trgovcih, agregirano ocenjevanje spletnih trgovcev in druge anonimizirane izračune.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe vezan na osebno privolitev posameznika/ali na preklic osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, kraj bivanja, regija bivališča, spol, starostni razred, letnica rojstva, izobrazba, zaposlitveni status, št. članov gospodinjstva, dohodkovni razred, e-poštni naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Evidenca o udeležencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje v nagradni igri, obveščanje nagrajenca in prijava nagrajenca pristojnemu davčnemu organu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izbora nagrajenca in prijave uradnim organom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, e-poštni naslov, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CENEJE d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba zagotavlja pravne, organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirke, ki so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih javnih knjig in uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam