Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Sedež ali naslov: VEČNA POT 70
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5052700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, kandidati prek programov Zavoda za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družb, - pooblaščeni zdravnik družbe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in o opravljenih obdobnih pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v arhivu tajništva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izvajanja videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP in privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci, dobavitelji, pogodbeni sodelavci ter drugi obiskovalci zavoda in enote
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje ljudi, premoženja in živali, varstvo pri delu, zaščita pred požarom, preventiva in nadzor nad morebitnimi odtujitvami ali poškodbami sredstev, nadzor vstopa, izstopa in gibanja oseb na območju zavoda in enote ter na pripadajočih parkirnih površinah
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slikovni posnetek oseb, kraj posnetka, datum posnetka, čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: vodstvo zavoda, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora, nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje z drugimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o obiskovalcih, ki se vključujejo v pedagoške programe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci ZOO Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: rezervacija pedagoških programov, izdaja predračunov /računov , pošiljanje anket o zadovoljstvu na pedagoških programih, pošiljanje spominskih fotografij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kupcu: osebno ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), telefon, prenosni telefon, naslov elektronske pošte Podatki o udeležencu: osebno ime, datum rojstva, starost, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), morebitne alergije
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci vključeni v pedagoške programe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjeni omari v pisarni pedagoginje, ter v računalnikih v pisarni pedagoginje, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca imetnikov letne vstopnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Živalskega vrta Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava letne vstopnice za obiskovalce
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kupcu: - osebno ime, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država)
 • Uporabniki zbirke: Blagajnik za izdelavo letne vstopnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V računalnikih blagajne in računovodstva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca lastnikov, skrbnikov, posvojiteljev, najditeljev in prevzemnikov živali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki, skrbniki, posvojitelji, najditelji in prevzemniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje postopkov oddaje in sprejema zapuščenih živali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO , naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), telefon, prenosni telefon, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Zavetišču
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjenem skladišču. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kandidatov za skrbnike in posvojitelje živali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki želijo posvojiti živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje posvojitev živali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), telefon, prenosni telefon, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci v Zavetišču
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni Zavetišča ter fasciklih v skladišču. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva (če nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo - Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi - dokazila o opravljenih tečajih oziroma licencah
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu pisarne tajništva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam