Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTEC MKD D.O.O.
Sedež ali naslov: RETNJE 1A
Poštna številka: 4294
Kraj: KRIŽE
Matična številka: 1274775000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračunavanje odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, državljanstvo, delovni čas, zavarovalna doba, stalno, začasno prebivališče, oblika delovnega razmerja, invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, prenehanje delovnega razmerja, razlog prenehanja, dejavnost delodajalca, plače, nadomestilo plače, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, zdravstveni pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v kovinski omari zakenjeni v prostoru arhiva upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence plač. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov; datum 2. izdaje 06.03.2015
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stokovna izobrazba, delovna doba, številka osebnega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, država rojstva, državljanstvo), znesek in upnik za kredite, izvržbe (za vse, kar delavec plačuje preko delodajalca), datum in ura prihoda in odhoda, možno število delovnih ur, ure dopusta, ure bolniške in nadomestila za čas refundacije refundirane bolniške, nega , spremstvo, ure v primeru prekinitev delovnega procesa, ure za strokovna izobraževanja in usposabljanja, za katere se prejme nadomestilo plače delodajalca, ure porodniškega dopusta, očetovstva, ure na delu daljšem od ednega delovnega časa, bruto plačo , neto plačo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Drudi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih, zaklenjeni v omari v kadrovski evidenci upravljalca. Dostop do baze vodenih v računalniku je urejena z gesli in avtorizacijskimi vlogami. Dostop imajo le pooblaščeni delavci kadrovskega sektorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidncami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci ki so se poškodovali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naselje, občina, zakonski stan, šolska izobrazba, koliko časa je opravljal to delo, podatki o neposredni vodji in očividcu (ime in priimek, naslov, bivališče) datum poškodbe, opis, vzrok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, kadrovska
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam