Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JAMNIK Grafično embalažno podjetje d.o.o.
Sedež ali naslov: Barletova cesta 4S
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 5516196000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih in nekdanjih delavcih ter o njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, družinski člani zaposlenih, nekdanji delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi in/ali začasnem delu, najeti delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, – urejanje pravic in obveznosti iz socialnega zavarovanja in socialnega varstva, – statistično spremljanje in raziskovanje – potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: šifra zaposlenega, ime, priimek, priimek ob rojstvu, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, občina, poštna številka, država, telefonska številka, če jo je delavec prostovoljno želel dati za lažjo komunikacijo; izobrazba: stopnja končane izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, dejanska kvalifikacija, dejanski poklic, stopnja strokovne usposobljenosti, zaposlitev: pogodba o zaposlitvi, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, poskusno delo, rang zaposlenega, tarifni razred zaposlenega, rezidenti, delovno razmerje, št. mesecev določenega časa, razlogi za določen čas, delovno mesto, opis delovnega mesta, odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlog, čas), opozorila delavcem v času zaposlitve, podatki o delovnem dovoljenju delavca (za tujce), vrsta izmenskega dela, potrdilo M-prijava, podatki o osebnih dokumentih: EMŠO, davčna št., banka in številka osebnega bančnega računa, invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, vrsta invalidnosti, omejitve, delna upokojitev, datum delne upokojitve status (aktiven, nekdanji), delovna knjižica: registrska številka, izdajatelj, datum izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, skupna delovna doba, delovna doba v tujini, pokojninska doba na zavodu, datum predvidene upokojitve, plača: davčna številka, davčna izpostava, plačilni razred, koeficient plačilnega razreda, bruto plača, bruto nadomestila plače, neto plača in/ali neto nadomestila plače, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki, stimulacije, posebne nagrade, drugi stroški dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), stroški izobraževanja, % davčne olajšave, samoprispevek, davki na izplačane plače, podatki o prispevkih za socialno varnost (prispevki iz obveznega zavarovanja, plačila za nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka, prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO, družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, sredstva družbe v uporabi (npr. službeni GSM, prenosni računalnik, osebno vozilo), št. dni dopusta, št. dni izrabljenega dopusta, dijaki na obvezni praksi: ime in priimek dijaka, napotitev šole, mentor, št. ur obvezne prakse; Študentske/dijaške napotnice za študente/dijake: številka in vrsta napotnice, naziv študentskega servisa, ime in priimek študenta/dijaka, naziv šole, veljavnost napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Osebni podatki v papirnati obliki so shranjeni v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa, o stroških dela, podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, podatki o skupni delovni dobi, podatki o prihodu in odhodu na in iz dela, podatki o odsotnosti, podatki o letnem dopustu in izrabi le-tega, podatki o skupnem številu ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa; številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, izpolnjeni potni nalogi, osebni avtomobil zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci podjetja – direktor – zunanje računovodstvo, s katero ima podjetje podpisano pogodbo – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Osebni podatki v papirnati obliki so shranjeni v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez glasu, datum in čas posnetka, trajanje posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se le-ti hranijo na serverju, ki je zaščiten z geslom. Prostor je izven rednega delovnega časa tehnično varovan. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter varnosti in zdravja pri delu - urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva in pokojninsko invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, zdravstvena sposobnost oz. omejitve za delo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih zaposlenih. Evidenca se vodi ročno in računalniško. Računalnik je varovan z geslom. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz posledic poškodbe, urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega ali dejanskega prebivališča, datum rojstva, spol, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost za delo, delovno mesto, delovni čas (v urah/dnevih na teden), koliko časa je opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, število delovnih ur oziroma dni odsotnosti zaradi poškodbe, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, opis poškodbe (datum, opis, vzrok, posledice).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, strokovni delavec za varnost pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov o poškodbah pri delu, so zaklenjeni v ognjevarni omari. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, dokazilo o opravljenem izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja za nadaljnje izvajanje usposabljanja v predpisanih rokih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto, potrdilo o opravljenem usposabljanju in preverjanju znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov o izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti pri delu in požarne varnosti, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih zaposlenih. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za objavljena delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Aktivnosti v zvezi s selekcijo kandidatov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega/začasnega bivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, prejšnje zaposlitve in delovne izkušnje, podatki iz zaposlitvenega intervjuja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, ki sodelujejo pri izboru.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v obliki listin v zaklenjeni omari. Prostor, v katerem se nahaja omara, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni pooblaščenih zaposlenih. Prostor je izven delovnega časa tehnično varovan. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih-fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izdaja računa - plačilo računa - obračun DDV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, izstavljen račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so hranjeni v računalnikih, varovanih s sistemom gesel za avtorizacijo in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah. Prostori so izven rednega delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje plačil, obveznosti in uveljavljanje pravic v skladu s sklenjenimi pogodbami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in naslov pogodbenega partnerja, davčna št., rok trajanja pogodbe, vrsta pogodbe, pravice in dolžnosti pogodbenih strank, pogodbeni znesek, TRR prejemnika plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja arhiv podpisanih pogodb, se nahaja v omari v zaklenjeni pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam