Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o.
Sedež ali naslov: Stegne 11 a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 7104260000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja; za potrebe statističnega spremljanja; za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1; pooblaščeni pogodbeni sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki z upravljavcem osebnih podatkov želijo skleniti delovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sprejem odločitve o izbiri kandidata za zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz posredovanega življenjepisa; ime in priimek; telefonska številka; elektronski naslov; spol; datum rojstva ali EMŠO; občina rojstva; kraj rojstva; državljanstvo; zakonski stan; stalno/začasno prebivališča (ulica, poštna številka, občina); pridobljeni strokovni naziv; izobrazba; dodatna znanja (usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja); dosedanje zaposlitve (dekla in naloge, trajanje zaposlitve); delo v tujini (država, trajanje zaposlitve); področne dela, ki kandidata najbolj zanima; pričakovani pogoji zaposlitve; pričakovana bruto mesečna plača; možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok in dolžina odpovednega roka); fotokopija prilog (spričevala, potrdila, dokazila).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih in študentih na praktičnem usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na praktičnem usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovske potrebe; spremljanje praktičnega usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; EMŠO; davčna številka; telefonska številka (domača stacionarna in mobilna telefonska številka; službene telefonske številke); elektronski naslov; stalno/začasno prebivališče (naslov, poštna številka, občina, država); številka bančnega računa; šola (naziv, naslov); program šolanja, oddelek in smer šolanja, letnik šolanja; termin opravljanja prakse (začetek, zaključek); organizacijska enota, kjer opravlja prakso; stroškovno mesto organizacijske enote; ime in priimek ter delovno mesto mentorja; izplačane nagrade in dodati za opravljeno prakso; ocena dijakovega/študentovega dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela (plače in drugi prejemki in delovnega razmerja)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja; zagotavljanje statističnega spremljanja; potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: ● plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; ● zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; ● izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; ● neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače, izredno izplačilo. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: ● prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; ● prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1; pooblaščeni pogodbeni sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovske potrebe; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja; zagotavljanje statističnega spremljanja; potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1; pooblaščeni pogodbeni sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovske potrebe; zagotavljanje statističnega spremljanja; potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stavkah: ● podatki o delodajalcu: ime delodajalca; naslov delodajalca; matična številka delodajalca iz PRS; davčna številka delodajalca; šifra dejavnosti delodajalca po SKD; ime kolektivne pogodbe in šifra; število zaposlenih; šifra proračunskega porabnika; ● podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke; ● podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno; število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki; število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki; razlogi za stavko; ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža); trajanje stavke; število izgubljenih delovnih dni; ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec; ocena rezultatov stavke. Podatki o arbitražah delovnih sporov: ● podatki o delodajalcu: ime delodajalca; naslov delodajalca; matična številka delodajalca iz PRS; davčna številka delodajalca; šifra dejavnosti delodajalca po SKD; ime kolektivne pogodbe in šifra; število zaposlenih; šifra proračunskega porabnika; ● podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije; naslov sindikalne organizacije; število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; ● podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora; razlogi za delovni spor; ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; Statistični urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi; družinski člani zaposlenih delavcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja; izvajanje pogodbe o zaposlitvi; uveljavljanje davčne olajšave za dohodnino zaradi vzdrževanih družinskih članov; odmera letnega dopusta zaposlenih; prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Podatki o družinskih članih: Ime in priimek; EMŠO; davčna številka; kraj rojstva; občina rojstva; država rojstva; stalno/začasno prebivališče; državljanstvo; sorodstvo; potrdilo o šolanju; podatek o očetu/materi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; Zavod za zdravstveno zavarovanje; pooblaščeni delavci v družbi; pooblaščeni pogodbeni sodelavci; Centri za socialno delo; Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o opravljenem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu; dijaki; študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in kraj rojstva; podatki o strokovni izobrazbi osebe; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roku pridobivanja in preizkus znanja za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu; program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno delo z navedbo učne snovi in časa; seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja za varno opravljanje, vodenje in nadzorovanje del oziroma nalog (ime in priimek, strokovna izobrazba in funkcija oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja o varstvu pri delu, ki vsebuje podatke iz programa; seznam predavateljev; podpisi članov komisije; testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 in ZVZD.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu; dijaki; študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnice oziroma zdravniška spričevala o oceni delovne zmožnosti delavcev; podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na predhodne, specialne, občasne ali druge zdravstvene preglede ter naročila in korespondenca s temi pregledi v zvezi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 in ZVZD.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu; dijaki; študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kartotečno hranjenje prijav o poškodbah pri delu na obrazcu ER-8; kartotečno hranjenje zdravniških spričeval oziroma ugotovitev; datum in ura prijave; naslov prijavitelja; ime in priimek poškodovanca; naslov poškodovanca; poklic poškodovana; datum in ura, ko se je poškodba zgodila; vrsta poškodbe; domnevni vzrok poškodbe; ukrepi, sprejeti ob poškodbi; oseba, ki je poškodbo prijavila; kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal; drugi podatki, pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 in ZVZD.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o sklenjenih policah za dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva / EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; podatki o sklenjenem zavarovanju (številka police, zavarovalnica; znesek vplačil).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; ZPIZ; drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca uporabnikov službenih avtomobilov po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; naslov bivališča; delovno mesto; vozniško dovoljenje; tip avtomobila; šasija; registrska številka avtomobila; prevoženi kilometri.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z določbami ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca uporabnikov mobilnih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; naslov bivališča; delovno mesto; limit porabe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z določbami ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so v poslovnem odnosu z upravljavcem; zastopniki in kontaktne osebe pravnih oseb, ki so v poslovnem razmerju z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe: Ime in priimek; ulica in hišna številka, poštna številka in kraj; davčna številka; transakcijski račun; telefonska številka (službeni stacionarni in mobilni telefon). Zastopniki in kontaktne osebe pravnih oseb: Ime in priimek; delovno mesto; delodajalec; kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka – službena stacionarna in mobilna številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; oddelek trženja, računovodstva oziroma druge službe, ki morajo podatke obdelovati zaradi izpolnjevanja pogodbenega oziroma poslovnega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, obiskovalci in zaposleni, ki se gibljejo na območju videonadzora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja zaradi varovanja ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika posameznika, datum in čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; vodstvo družbe; drugi uporabniki v skladu z določbami ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Člani kluba Modiana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Izpolnjena pristopna izjava za včlanitev v klub Modiana in osebna privolitev člana kluba Modiana
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani kluba Modiana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje o klubskih ugodnostih in izvajanje prodajnih akcij in drugih marketinških aktivnosti ter personalizirano trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni po prenehanju članstva v klubu Modiana
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, mobilni telefon, e-naslov, rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in njegovi pooblaščeni pogodbeni sodelavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in/ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o udeležencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci v nagradnih igrah Modiane (www.modiana.si, Facebook Modiana, Instagram Modiana) in Beautique (www.beautique.si ali Facebook Beautique)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje in obveščanje o promocijskih aktivnostih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov v podjetju Montecristo SL in njegovi pooblaščeni pogodbeni sodelavci. V primeru nagradnih iger tudi FURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavaravanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca registriranih članov na www.fashion-hunter.com

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke (kupci), uporabniki spletne trgovine/strani družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in potrebno komunikacijo s strankami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP naslovi vseh obiskovalcev spletne strani, ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, fizični naslov (in država prebivališča), prevzemno mesto; pri registriranih članih pa še: čas in datum registracije, arhiv komunikacije s članom, podatki o naročilih člana (prejetih, potrjenih, izvršenih, delni izvršenih, prevzetih, preklicanih, spremenjenih, zavrnjenih) in poslih člana, podatki o prevzemnem mestu, o načinu plačila, o obročnih odplačilih, o danih in uveljavljenih garancijah v zvezi z naročili člana, statusu izpolnjevanja za članstvo v VIP klubu, podatki o artiklih katerih cenam sledi član.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Montecristo SL d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana, - pooblaščeni zaposleni v podjetju , ki v imenu Montecristo SL d.o.o. opravlja storitev klicnega centra za stranke podjetja FH365 d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, - pooblaščeni zaposleni v podjetju Gooja, d. o. o, interaktivni mediji, Šišenska cesta 4, 1000 Ljubljana, ki skrbi za izvedbo platformo spletne trgovine www.fashion-hunter.com, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družbe, pri čemer so posameznemu dodeljene le njemu potrebne pravice. Zbirka v elektronski obliki je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa in podatkov. Podatki elektronske zbirke se v kodirani obliki hranijo na strežnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o uporabnikih naročenih na elektronske novice spletnih mest podjetja Montecristo SL - Modiana.si in Beautique.si

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletnega mesta modiana.si in beautique.si, ki so se naročili na prejemanje različnih elektronskih novic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporabniku je omogočeno prejemanje elektronskih obvestil z različno vsebino za neposredno trženje ter predstavljena možnost odjave od prejemanja elektronskih obvestil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od datuma naročila na prejemanje elektronskih novic do zahteve za izbris.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov in poštna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in njegovi pooblačeni pogodbeni sodelavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam