Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA TEHNIKA, vzdrževanje letal, d.o.o.
Sedež ali naslov: ZGORNJI BRNIK 130/H
Poštna številka: 4210
Kraj: BRNIK-AERODROM
Matična številka: 3727980000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ČASU PRIHODOV IN ODHODOV V/IZ POSLOVNE STAVBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v AAT, fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih AAT na kakršni koli drugi pravni podlagi (druge pogodbe civilnega prava, delo preko študentskega servisa, dijaki na obvezni počitniški praksi, ...)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen ter nadzor nad prisotnostjo mzapslenih, študentov in dijakov ter zunanjih pogodbenih sodelavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe ter ura in namen posameznih vstopov in izstopov, št. ID kartice, fotografija (le za zaposlene delavce)
 • Uporabniki zbirke: dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: elektronska zbirka podatkov se nahaja na strežniku v varovanem prostoru in je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri AAT. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vse fizične osebe, ki vstopajo, se nahajajo in gibajo ter izstopajo v in iz poslovne stavbe AAT
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad vstopi in izstopi fizičnih oseb v poslovne prostore družbe zaradi narave območja delovanja družbe (varovano območje), varnosti ljudi in premoženja, varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti družbe, izvajanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slikovni material oziroma videoposnetek posameznika
 • Uporabniki zbirke: dostop imajo le pooblaščeni delavci IT službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri AAT. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v Adria Airways Tehnika d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač in nadomestil za zaposlene; akontacija dohodnine, plačilo prispevkov, zavarovanj; za potrebe statističnih analiz in izdelavo poročil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki za obračun plače: Splošni podatki: podatki iz pogodbe o zaposlitvi, podatki iz bolniškega lista (vrsta odsotnosti), odločbe o invalidnosti (kategorija invalidnosti), davčna številka, enotna matična številka občana, delovna doba, podatki o delovnem času (podatki iz evidence opravljenih ur, ki se mesečno dostavljajo za namen obračuna plač), podatki o dodatkih in odstotkih dodatkov v skladu s kolektivno pogodbo, bonitete po zakonu o dohodnini, podatki o dolgovih delavca: - izvršitev sklepa o izvršbi na plačo na podlagi zakona o izvršbi in zavarovanju zakona o davčnem postopku, pisni sklep banke o odobritvi kredita, podatki o olajšavah: o vzdrževanih družinskih članih (otroci, otroci ki potrebujejo posebno nego, druge vzdrževane osebe); podatki o plačah: izplačane bruto plače: izplačane neto plače, nadomestila plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih; prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, božičnice, drugo; podatki o dolgovih delavca (npr. kredit, preživninska obveznost,…): podatki za nakazilo plač, nadomestil in drugih nakazil: ime banke in številka transakcijskega računa delavca; podatki za odtegljaje: imena bank in drugih kreditodajalcev in njihovi računi, ime sindikata in račun za nakazilo članarine delavca, ime društva in račun za nakazilo članarine delavca ipd., potni nalogi
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, banke – v obsegu zastave dela plače delavca, FURS, Kapitalska družba d.d. (SODPZ), revizijska hiša (podatki, ki se uporabljajo v postopku revidiranja)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: papirni arhiv se nahaja v zaklenjeni, proti vlomni in ognjevarni omari v pisarni kjer deluje kadrovska služba; elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri upravljavcu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega.odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Adria Airways Tehnika d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, datum preizkusa, uspešnost preizkusa)
 • Uporabniki zbirke: dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za strokovno izobraževanje in usposabljanje ter kadrovska služba; dostop imajo tudi na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: papirni arhiv se nahaja v zaklenjeni, proti vlomni in ognjevarni omari v pisarni kjer deluje služba za strokovno izobraževanje in usposabljanje; elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri upravljavcu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH po Part 66/147 in Part 145

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Adria Airways Tehnika d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje zakonskih zahev iz naslova usposabljanja iz dejavnosti, dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, presoja napredovanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, datum in uspešnost usposabljanja in opravljenih preizkusov, izdane licence
 • Uporabniki zbirke: dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za strokovno izobraževanje in usposabljanje ter kadrovska služba; dostop imajo tudi na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: papirni arhiv se nahaja v zaklenjeni, proti vlomni in ognjevarni omari v pisarni kjer deluje služba za strokovno izobraževanje in usposabljanje; elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri upravljavcu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH STAVBI TER IZSTOPIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidentiranje vstopa in spremljanje gibanja zaradi varnostnih predpisov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, serijska številka osebnega dokumenta, št. ID kartice za obiskovalce, ura in namen posameznega vstopa in izstopa, fizična oseba h kateri je obiskovalec namenjen
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: pisna zbirka osebnih podatkov se nahaja v ognjevarni, protivlomni omari kadrovske službe; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri AAT. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Adria Airways Tehnika d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, statistične analize in poročila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), podatki prejšnjih delodajalcev, dohodki pri prejšnjem delodajalcu, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; dokazila o opravljenih tečajih, usposabljanjih; identifikacijske kartice: fotografija, številka, ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum začetka dela, spol; podatki o družinskih članih delavca - otrocih: ime in priimek, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za kadrovske zadeve, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: papirni arhiv se nahaja v zaklenjeni, proti vlomni in ognjevarni omari v pisarni kjer deluje kadrovska služba; elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba pri upravljavcu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam