Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod Hospic Ljubljana
Sedež ali naslov: Komenskega ulica 11
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6901018000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • urejanje prometnih dovoljenj, zavarovanj in voznega parka, • obdelava za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: šifra, priimek in ime, status delavca, davčna številka, EMŠO, identifikacijska številka rezidentstva, dekliški priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, datum smrti, državljanstvo, drugo državljanstvo, elektronska pošta, šifra partnerja, službeni telefon, službeni fax, bivališče: stalni naslov, občina bivanja, davčna izpostava, telefonska številka, začasni naslov, datum veljavnosti začasnega bivališča, KS bivanja, telefon, zaposlitev: firma, občina zaposlitve, kraj zavarovanja, kraj dela, delovno razmerje, vrsta delovnega razmerja, izmensko delo, delovni čas (ur na teden), delovni čas (dni na teden), krajši delovni čas, naziv, prejšnje podjetje, vrsta prenehanja delovnega razmerja, telefon osebe za obvestilo o morebitni nezgodi, naslov za obvestilo ob nezgodi pri delu, delovna doba: datum vstopa, datum izstopa, minimalni pogoji za upokojitev, polni pogoji za upokojitev, tekoča redna delovna doba, tekoča benificirana delovna doba, predhodna delovna doba, skupna benificirana doba, kupljena delovna doba, skupna vsa delovna doba, skupna redna delovna doba, skupaj vsa vpisana doba, tip predhodne jubilejne nagrade, leto predhodne jubilejne nagrade, datum pogodbe od, datum pogodbe do, številka pogodbe, razporeditve: stroškovno mesto, organizacijska skupina, profitni center, delovno mesto, plačilni razred, tarifni razred, osnovna plača osnovni razred, zgodovina razporeditev: delovno mesto, procent začetek, planirano do-zaključek, vzrok premestitve, izobrazba: vrsta šole, skupaj let šolanja, stopnja izobrazbe, zahtevana izobrazba, strokovna usposobljenost, zahtevana usposobljenost, kvalifikacija, zahtevana kvalifikacija, doseženi poklici: poklic, leto zaključka, datum strokovnega izpita, datum pripravniškega izpita, opomba, vrsta znanja, izvajalec izobraževanja, datum pridobitve znanja, datum prenehanja, tip tečaja, oznaka, uporabnost, zanimivost, priporočeno podajanje, metode, dopust: minimalni, po pogojih dela, po delovni dobi, po zahtevnosti/izobrazbi, po invalidnosti, po posred. negi družinskega člana, po številu otrok, po starosti, po ostalih kriterijih, prenos iz preteklega leta, po uspehu, po delu, po razliki, po delovni soboti, skupaj redni dopust, izredni dopust, porabljeno število ur, porabljeno število dni, podatki o zdravstvu: številka zdravstvenega zavarovanja, velja od-do, zdravniški pregled, datum zadnjega pregleda, datum, delovno mesto, datum pregleda, doba ocena zmožnosti, zaščitno sredstvo, datum prejema, rok uporabe, opombe, število na DM, dodatki: dodatki na minulo delo, dodatek, točke, procent, velja od, velja do, registrske številke: registrske številke, velja od, velja do, opomba, mentorji: datum od, številka plačilnega razreda, glavni mentor, neposredni mentor, nadzorni mentor, zaključene šole delavca: šola, poklicna strokovna izobrazba, poklic, kraj šole, strokovna usposobljenost, stopnja izobrazbe, kvalifikacija, datum zaključka šolanja, opomba, razni dogodki: razni dogodki, datum, vrednost, opis, opomba, dokumenti: številka osebne izkaznice, občina izdaje, datum izdaje, serija v delovni knjižici, številka delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, številka potnega lista, datum izdaje potnega lista, številka vozniškega dovoljenja, datum izdaje vozniškega dovoljenja, • osnovni podatki: ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, interna telefonska in mobilna telefonska številka zaposlenega, službena elektronska pošta, datum, kraj in občina rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, naslov dejanskega bivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaključka šolanja (datum diplome, mature ipd.), datum opravljanja strokovnega izpita, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, delovna doba v javnem sektorju, delovna doba pri delodajalcu, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja, status invalidnosti, datum prenehanja delovnega razmerja, prejšnje zaposlitve in delovne izkušnje, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka zdravstvenega zavarovanja, številka osebne izkaznice, datum veljavnosti osebne izkaznice, slika zaposlenega za namene internega obveščanja, • delavci invalidi: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, delovno mesto, datum in kraj rojstva, vrsta invalidnosti, stopnja invalidnosti, nastanek invalidnosti, datum pravnomočnosti invalidnosti, število delovnih ur na dan, delovne omejitve invalida, • pripravniki: ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj in občina rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaključka šolanja (datum diplome, mature), delovno mesto za katerega se pripravnik usposablja, delovni čas, zavarovalna doba, delovna doba v javnem sektorju, delovna doba pri delodajalcu, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja, status invalidnosti, čas trajanja delovnega razmerja, prejšnje zaposlitve, datum opravljanja strokovnega izpita, naziv institucije kjer je pripravnik opravljal strokovni izpit, uspešnost opravljanja strokovnega izpita, • delavci mentorji: ime, priimek, poslovna enota, oseba kateri je mentor, • podatki za prijavo v dodatno nezgodno zavarovanje in dodatno pokojninsko zavarovanje: ime, priimek, vrsta zavarovanja, višina premije, zavarovanec, datum pričetka zavarovanja, upravičenec v primeru zavarovalnega primera, • podatki iz internega telefonskega imenika: ime, priimek, organizacijska enota, stacionarna in mobilna telefonska številka, • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec,leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • izvajalec nezgodnega zavarovanja, • izvajalec prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, • sodni register, • AJPES, • izvajalec revizije, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • odvetnik, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka ocen in profilov se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahaja na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, • odmera porodniškega nadomestila in dopusta za varstvo in nego otroka, • obdarovanja otrok zaposlenih, • priprava pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, • objava slik vzdrževanih družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: zakonski stan, priimek in ime, sorodstvo, datum rojstva, spol, EMŠO, zavarovan od, zavarovan do, šola, poklic, številka zdravstvene izkaznice, • družinski člani zaposlenega: evidenčna številka zaposlenega, evidenčna številka družinskega člana, EMŠO družinskega člana, starost, priimek družinskega člana, ime družinskega člana, spol družinskega člana, datum rojstva družinskega člana, sorodstveno razmerje družinskega člana, kraj rojstva družinskega člana, vzdrževan družinski član, slike otrok (iz obdarovanja), • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine: - podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • Finančna uprava RS, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka kadrovske dokumentacije se nahaja v v prostorih kadrovske službe pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • študentje in praktikanti, ki delajo pri upravljavcu, • prostovoljci, ki delajo pri upravljavcu in zaposleni po drugih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavca in drugih oseb, ki delajo pri upravljavcu, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po kolektivni pogodbi in Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, vrsta oz. naziv izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, naziv izvajalca izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, ime in priimek predavatelja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, kraj izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, čas in trajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, strošek izobraževanja, ocena izobraževanja, • podatki iz evidence udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih: naziv enote, leto, ime in priimek, strokovni naziv, datum, naslov oz. tema izpopolnjevanja, organizator, število dni, v matični enoti, zunanje izpopolnjevanje, parafa.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • ustanovitelj upravljavca, • izvajalci izobraževanj, • izvajalec nadzora, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • izvajalec revizije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka dokumentacije o izobraževanjih se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov iz računov izobraževanja se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema Largo se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, ugotovljenih poklicnih boleznih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, • statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol (moški/ženski/ni podatka), državljanstvo (neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode (dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode (ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), Poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • ustanovitelj upravljavca, • izvajalec varstva pri delu, • izvajalec nezgodnega zavarovanja, • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o poškodbah pri delu se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovnomesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovnomesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • podatki iz aplikacije : datum zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščen zdravnik medicine dela, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o zdravstvenih pregledih se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Pisna zbirka podatkov iz računov za zdravniški pregled se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, kraj dela, delovno mesto, datum opravljanja usposabljanja za varno delo in preizkusa praktičnega usposabljanja, datum veljavnosti usposabljanj, • podatki iz aplikacije : delovno mesto, datum, datum izpita, ocena.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec varstva pri delu, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka potrdil o usposabljanjih za varno delo se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Ostala pisna dokumentacija o usposabljanjih za varno delo se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov o usposabljanju za varno delo se nahaja v zaklenjenih omarah v pisarni vodje hiše LJUBhospic na lokaciji poslovne enote upravljavca. Dostop do prostora in dokumentacije imata vodja hiše LJUBhospic in vodja oskrbe. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Pisna zbirka podatkov iz računov za usposabljanje za varno delo se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovskega vprašalnika: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte, stopnja izobrazbe, strokovni naziv, institucija oz. šola, opravljen strokovni izpit za poklic, datum strokovnega izpita, podatki o neformalni izobrazbi (naziv programa, izobraževalna institucija, trajanje programa), znanje računalniških znanj (zelo dobro, osnovno, neznanje), znanje tujih jezikov (razumevanje, govorjenje, pisanje, pogostost uporabe), podatki o izobraževanju ob delu (naziv šole, stopnja, smer in letnik študija), status iskalca zaposlitve (prva zaposlitev, prijavljen na zavodu, zaposlen), število let delovne dobe, podatki o prejšnjih zaposlitvah (delodajalec, naziv delovnega mesta, trajanje zaposlitve, opis in področja dela), podatki o največjih uspehih in dosežkih v karieri, opis razlogov za prijavo na prosto delovno mesto, karierni cilji, podatki o zdravstvenem stanju (splošno zdravstveno stanje, kajenje, rekreacija), datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o iskalcih zaposlitve se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje in dijaki, napoteni na prakso s strani srednješolskih oz. visokošolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka dijakov in strokovne prakse študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, naslov stalnega in začasnega bivališča, elektronski naslov, dejansko bivališče, organizacijska enota, ocena, obdobje napotitve, srednja šola oz. visokošolski zavod, prisotnost (prisotnost, bolniška, izobraževanje), znesek za izplačilo stroškov (prehrana in morebitna nagrada), ime in priimek mentorja s strani izobraževalne ustanove, ime in priimek mentorja upravljavca.
 • Uporabniki zbirke: • izobraževalna institucija, • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov o izplačilu stroškov dijakom in študentom na strokovni praksi se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • mesečno letno poročanje DURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje ZZZS v zvezi z refundacijo boleznin, • povračilo stroškov udeležbe pri različnih aktivnostih institucij, ki potem krijejo stroške udeležbe zaposlenih (civilna zaščita, sodišča- porotniki, Ministrstvo za obrambo - vojaške vaje, ipd.), • vodenje odbitkov, • plačilo in knjiženje stroškov, • plačilo potnih stroškov, • posredovanje sindikatom, • posredovanje podatkov za dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki: ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov in občina stalnega bivališča, naslov in občina začasnega bivališča, kraj dela, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, delovna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja, status invalidnosti, datum prenehanja delovnega razmerja, število opravljenih ur, odstotek olajšav, število ur in vrsta odsotnosti, znesek povračil stroškov v zvezi z delom, zneski in vrste odtegljajev od plače, podatek o transakcijskem in/ali ostalih računih delavca, podatki o uspešnosti delavca (% uspešnosti), podatki o povprečni urni osnovi za izračun nadomestil, podatki o neto prejemkih: potni strošek za prevoz na delo (relacija in višina povračila) in višina povračila nadomestila za prehrano, vrsta ure bruto/neto izplačila (redno delo, dopust, praznik, boleznina, malica...), mesečni vnos ur/zneska glede na vrsto izplačila, stroškovno mesto na katerem je delavec opravljal redno delo, podatki o plačanih neto odtegljajih: članarine (sindikat, prostovoljno zdravstveno zavarovanje etc.), krediti (stanovanjski, zavarovanja, leasing ipd.), ostali neto odtegljaji, podatki o višini prispevkov in davkov pri plači delavca, • podatki s potnih nalogov: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, čas odhoda, čas prihoda, način prevoza, znamka in registrska številka osebnega vozila, namen službene poti, cilj službene poti, zaporedna številka in datum potnega naloga, • jubilejne nagrade: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, delovno mesto, višina jubilejne nagrade, dosežen jubilej, datum vstopa v zavod, predhodna delovna doba, • solidarnostne pomoči: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, delovno mesto, višina solidarnostne pomoč, čas zadržanosti iz dela, predlagatelj solidarnostne pomoči, • izvajanje dežurne službe: ime, priimek, kraj dela – poslovna enota, delovno mesto, datum, opravljanja dežurne službe, število ur opravljene dežurne službe, • evidentiranje nadurnega dela: ime, priimek, kraj dela – poslovna enota, delovno mesto, datum opravljanja nadurnega dela, število ur opravljenega nadurnega dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • Centri za socialno delo, • ustanovitelj upravljavca, • izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka arhiva plač in drugih izplačil delavcem se nahaja v službe pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka arhiva potnih nalogov se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z upravljavcem in študentje, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom in drugi pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, za obračun plač in drugih izplačil, • obračun plač in drugih izplačil, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom, • obdelovanje podatkov za namene izvedbe organizacije dela znotraj organizacije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence prisotnosti: ime in priimek, obračunski mesec, datum, ura prihoda, ura odhoda, malica od-do, službeni izhod od-do, privat izhod od-do, podpis, • podatki iz tedenskega razporeda dela znotraj upravljavca: datum, ure, ime in priimek medicinske sestre, ime in priimek negovalke, ime in priimek prostovoljca, • podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, podatek o izrabi dopusta, podatek o izrabi lanskega dopusta, podatek o viških ur, število malic, ki delavcu pripadajo na mesec, številu prevozov na delo, ki pripadajo delavcu na mesec, dodatki (npr. za popoldansko delo), število ur opravljenih v popoldanskem času, lokacija dela.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • detektivi, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o prisotnosti na delu se nahaja na lokaciji poslovne enote upravljavca pri vsakem zaposlenem v njegovi pisarni. Dostop do podatkov ima vsak zaposleni za svojo listo prisotnosti. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s protivlomnim sistemom. • Pisna zbirka podatkov o tedenskemu razporedu dela se nahaja na lokaciji poslovne enote upravljavca pri vodji oskrbe in v delovni sobi, kjer je dostopna vsem sodelavcem pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo vsi sodelavci pri upravljavcu. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s protivlomnim sistemom. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o terjatvah do fizičnih oseb in plačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, ki se jim prodaja poslovna sredstva, • zaposleni, ki odtuji določeno poslovno sredstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdaja računov in evidenca terjatev do zaposlenih, • hramba podatkov po knjigovodskih predpisih, • spremljanje prekoračitev mesečne porabe mobilnih telefonov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • druga zadržanja in poboti izplačil plač: - ime in priimek osebe, ki ne dokonča šolanja po pogodbi, številka pogodbe, datum pogodbe, datum pobota, višina pobota, davčna številka, soglasje zaposlenega, - ime in priimek osebe, ki se je udeležila novoletne zabave, leto udeležbe, davčna številka, višina plačila, soglasje zaposlenega, - ime in priimek osebe, ki je storila prometni prekršek, tip službenega vozila, opis prekrška, višina plačila, soglasje zaposlenega, - ime in priimek osebe, ki je prekoračila dogovorjen znesek mesečne porabe mobilnega telefona, znesek prekoračitve porabe mobilnega telefona, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka izdanih računov za zaposlene se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah ter podatki o prostovoljcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, prostovoljskih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in služnostnih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje DURS, • poročanje Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na avtorski pogodbi: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek, opravljeno število ur, avtorsko delo, EMŠO, rok za dokončanje, številka transakcijskega računa, ime banke, datum sklenitve avtorske pogodbe, • pogodba o delu: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, EMŠO, vrsta opravljenega dela, transakcijski račun, ime banke, rok za dokončanje, datum sklenitve, enako kot zgoraj, • najemna pogodba: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, transakcijski račun, poslovni prostor, ki se daje v najem, najemnina, EMŠO, rok za katerega se sklepa pogodba, datum sklenitve pogodbe. • podatki iz pogodbe s prostovoljci: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, obveznosti prostovoljca, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe, podpis, • podatki iz seznama prostovoljcev: ime in priimek, telefonska številka, naslov, • podatki iz razporeda v zvezi z opravljanjem prostovoljstva: ime in priimek, datum in ura opravljanja prostovoljstva. • podatki iz osebnega lista prostovoljca: ime in priimek, hobiji, aktivnosti, razpoložljivost prostovoljca.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka avtorskih in podjemnih pogodb ter pogodb s prostovoljci se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka izvodov avtorskih, podjemnih in najemnih pogodb ter pogodb s prostovoljci se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka najemnih pogodb se nahaja v fasciklu v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Pisna zbirka podatkov o prostovoljcih (seznam prostovoljcev, pogodbe s prostovoljci ter dnevni razpored prisotnosti prostovoljcev) se nahaja lokaciji poslovne enote upravljavca v posebnem fasciklu . Dostop do prostora imajo vodja prostovoljcev, socialni delavec in vodja gospodinjstva. Dostop do podatkov je omogočen vodji prostovoljcev. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki člana študentskega servisa: ime in priimek, davčna številka, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, • podatki o šolanju člana: letnik šolanja in naziv izobraževalne ustanove, vpisna številka, • podatki o delu, ki ga bo/je član opravljal: vrsta dela, obdobje dela, kraj dela, • podatki o opravljenem delu: količina, cena na enoto v eur, neto znesek, pavšalni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: • študentski servisi, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka prejetih računov študentskih servisov s priloženo napotnico ter listo prisotnosti se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka prejetih računov študentskih servisov s priloženo napotnico ter listo prisotnosti se nahaja v prostoru pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani sveta zavoda (zaposleni in zunanji).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izplačilo sejnin, • sklicevanje sej.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek člana, naslov stalnega bivališče, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, račun za izplačilo sejnin, organ, ki je člana sveta imenoval, trajanje mandata, datum imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o članih sveta zavoda se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. • Pisna zbirka podatkov iz liste prisotnosti članov sveta zavoda se nahaja v pisarni pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema se nahaja na strežniku v zaklenjeni sistemski sobi pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki dostopajo do prostorov nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • videoposnetek gibanja fizične osebe v poslovnih prostorih na sedeću upravljavca, datum in čas opravljenega posnetka.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja, • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka videoposnetkov za poslovni objekt Komenskega ulica 11 se nahaja na trdem disku pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do zaklenjene recepcije imajo pooblaščene osebe pogodbenega obdelovalca in receptor zunanjega izvajalca tehničnega in fizičnega varovanja. Dostop do podatkov ima izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja. • Pisna zbirka podatkov o vpogledih v videonadzorni sistem se nahaja na upravi (pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov in zunanji izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o pravicah vstopa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem ter so prejeli ključe za vstop v poslovni prostor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o imetnikih ključev: ime in priimek, datum prevzema ključa in podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o prevzemnikih ključev za lokacijo poslovne enote upravljavca za vstop v stavbo se nahaja v prostorih upravljavca. Dostop do pisarne gospodinje hiše imajo gospodinja hiše, socialni delavec, vodja prostovoljcev, vodja hiše. Dostop do podatkov ima gospodinja hiše. Pravico vpogleda ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • zaščitna sredstva (obleke in čevlji): vrsta zaščitnega sredstva, konfekcijska številka, količina, datum, kdaj je kdo dobil in obdobje na koliko časa mu sredstvo pripada, vrsta obleke, • prenosni računalnik, tablični računalnik in druga računalniška oprema: inventurna številka, vrsta sredstva, serijska številka, model, datum namestitve, oseba, ki je prejela sredstvo dano v uporabo, delovno mesto, ki je to dobila, dobavitelj, odpisano/aktivno, poslovna enota, opomba, • mobilni telefon: ime in priimek delavca, poslovna enota, telefonska številka, vrsta naročniškega razmerja, tip aparata z obdobjem veljavnosti naročniškega razmerja, znesek in obdobje porabe, izjava o odtegljaju v primeru presežka porabe mobilnega telefona, • službeni avtomobili dan delavcu v zasebno uporabo: ime in priimek delavca, vrsta avtomobila, znamka avtomobila, obdobje veljavnosti zavarovanja, datum prejema avtomobila, datum odvzema avtomobila • službeni avtomobil: vozilo, registrska oznaka, skrbnik vozila, začetno in končno stanje števca, datum vožnje, smer vožnje, številka potnega naloga, datum izdaje potnega naloga, ime in priimek voznika.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške opreme , • vzdrževalec strojne in programske opreme, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o uporabi mobilnih telefonov se nahaja v prostoru pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do podatkov ima poslovna sekretarka pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Dostop do prostorov imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. • Pisna zbirka podatkov o imetnikih mobilnih telefonov se nahaja v pisarni pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe pogodbenega obdelovalca. Dostop do podatkov ima vodja službe za informatiko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema (imetniki zaščitnih sredstev) se nahaja na strežniku pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Elektronska zbirka imetnikov prenosnih računalnikov se nahaja na strežniku v zaklenjeni sistemski sobi pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblačeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Pisna zbirka pogodb o bonitetah se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov o uporabi mobilnih telefonov se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Knjiga voženj se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov o imetnikih službenih avtomobilov se nahaja v službi pogodbnega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • podatki o uporabnikih storitev upravljavca, ki obiskujejo bolnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje vstopov in izstopov v prostore upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence obiskovalcev: soba v katero posameznik prihaja, ime in priimek obiskovalca, podpis, datum in ura prihoda, datum in ura odhoda.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o obiskovalcih za lokacijo poslovne enote upravljavca se nahaja v prostorih hiše LJUBhospic. Dostop do podatkov imajo zaposleni na recepciji, vodja hiše in medicinska sestra. • Pisna zbirka podatkov o obiskovalcih za lokacijo sedeža upravljavca se nahaja na sedežu upravljavca. Dostop do zaklenjene recepcije imajo pooblačene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu in izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o pritožbah, pohvalah in predlogih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki, ki posredujejo pritožbe, pohvale in predloge.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obravnava pritožb pohval in predlogov, ki jih posredujejo uporabniki storitev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • zaporedna številka vloge, ime in priimek vlagatelja, naslov vlagatelja, datum prejema vloge, predmet vloge, datum rešitve vloge, obvestilo vlagatelju.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o pritožbah, pohvalah in predlogih se nahaja v knjigi pritožb, pohval in predlogov v prostoru hiše LJUBhospic. Dostop do podatkov imajo poslovni sekretar, vodja hiše in vodja oskrbe in pooblaščene osebe pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o postopkih za preprečevanje diskriminiranja, nadlegovanja in drugega trpinčenja na delovnem mestu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, ki so prijavili nadlegovanje na delovnem mestu zaupni osebi ali so se pritožili pooblaščeni osebi pogodbenega obdelovalca zoper nadlegovanje ali drugo trpinčenje na delovnem mestu, • osebe, ki so prijavljene, da izvajajo nadlegovanje na delovnem mestu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • aktivno preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in drugega trpinčenja na delovnem mestu in v zvezi z delom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek osebe, ki je prijavila nadlegovanje, delovno mesto, naslov, telefonska številka, datum prijave/pritožbe, okoliščine nadlegovanja, ime in priimek osebe, ki je izvajala nadlegovanje, ukrepi za preprečitev nadaljnjega nadlegovanja.
 • Uporabniki zbirke: • odvetnik, • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pritožb o nadlegovanju na delovnem mestu se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščeni osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka prijav o nadlegovanju zaupni osebi se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu - odvetniku. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o disciplinskih postopkih ter redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci pri upravljavcu, zoper katere je upravljavec pričel disciplinski postopek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • izvedba disciplinskih postopkov, • redna ali izredna prekinitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki, ki se zbirajo v disciplinskem postopku: ime in priimek delavca, datum prejema pisne obdolžitve, datum, ura in kraj, kjer delavec lahko pove svoj zagovor, objektivne in subjektivne okoliščine kršitve, stopnja krivde, vrsta sankcije (opomin, denarna kazen (znesek sankcije), odvzem bonitet, itd.) • podatki o redni in izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek delavca, datum rojstva, delovno mesto, organizacijska enota, vrsta odpovedi pogodbe (redna/izredna), pogodbena stranka, ki je odpovedala pogodbo o zaposlitvi (delodajalec/delavec), datum izplačila morebitne odpravnine, višina odpravnine, datum odpovedi pogodbe, trajanje odpovednega roka, v primeru, da redno odpoved zahteva delodajalec, razlog, za odpoved pogodbe, datum pisnega opozorila delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi (v primeru odpovedi pogodbe iz krivdnega razloga), datum izdaje vabila na zagovor delavca (v primeru redne odpovedi iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi), na vabilu morajo biti navedeni, podatki o razlogu za odpoved, datum, ura in kraj zagovora, razlog delavca oz. delodajalca za izredno odpoved pogodbe, v primeru, da je delavec član sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda, imenovan ali voljen sindikalni zaupnik, soglasje organa katerega član je delavec, pisno soglasje odpovedi pogodbe starejšega delavca, soglasje inšpektorja za delo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi noseči delavki.
 • Uporabniki zbirke: • ustanovitelj upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna evidenca o disciplinskih postopkih in rednih ali izrednih odpovedi delovnega razmerja se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o uveljavljanju odškodninskih zahtevkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, udeležene v odškodninskem postopku (zaposleni in drugi)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba postopka za povrnitev škode iz naslova odškodninske odgovornosti zaposlenega
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • imena in priimki fizičnih oseb, oziroma naziv pravnih oseb udeleženih v odškodninskem postopku, datum nastanka škode, stopnja krivde, okoliščine kršitve, znesek odškodnine, datum začetka postopka, datum plačila.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka o uveljavljanju odškodninskih zahtevkov se nahaja v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostorov in dokumentacije imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o uporabnikih oskrbe hiše LJUBhospic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • podatki se nanašajo na uporabnike hiše Hospic (bolnik in svojci bolnika)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • statistika v zvezi s celostno oskrbo uporabnikov, • analiza uspešnosti v zvezi s posameznim uporabnikom, • vabljenje na določene prireditve, ki so namenjeni podpori družinskim članom, • nadzor nad smotrno uporabo zdravil in narkotikov, • izvajanje zdravstvene oskrbe bolnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz osebnega lista uporabnika: ime in priimek, stalno bivališče, kraj in datum rojstva, stan poklic, datum sprejema v hiši Ljubhospic, datum in čas smrti • podatki iz obrazca vstopna psihosocialna obravnava: ime in priimek bolnika, datum namestitve, vzrok namestitve, predhodna namestitev, začetek obravnave uporabnika/družine • podatki iz osebnega načrta: ime in priimek bolnika, cilj osnovne, zdravstvene, psihosocialne in duhovne oskrbe, spretnosti in veščine bolnika • podatki iz zapisa svetovanja uporabnikom: ime in priimek bolnika, datum, kratka zabeležka pogovora z bolnikom • podatki o duhovnih potrebah bolnika: ime in priimek, duhovne potrebe bolnika, načrtovane aktivnosti v zvezi z duhovnimi potrebami bolnika, • podatki o napotitvi podpore v času žalovanja: ime in priimek uporabnikov, ki potrebujejo podporo v primeru smrti bolnika (dogodki, ki se jih je posameznik udeležil in podatek o obisku dogodka.), • podatki iz obrazca o svetovanju žalujočemu: ime in priimek žalujočega, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, načrt pomoči žalujočem (obiski žalujočega), • podatki iz evalvacijskega lista: ime in priimek bolnika, ocena uspešnosti za vsak posamezni sklop oskrbe bolnika, • podatki o pogodbi o namestitvi v hišo Hospica: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, ime in priimek zastopnika, • podatki iz knjige gostov: zaporedna številka, ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, državljanstvo, kraj rojstva, številka javne listine, datum prijave, datum odjave, spol, • podatki o bolnikih ter družinskih članih pri poslovnem sekretarju: ime in priimek bolnika in kontaktni podatki svojcev, ki sodelujejo z upravljavcem (ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost- v primeru mladostnikov) za namene statistike v zvezi s celostno oskrbo uporabnikov, vabljenje na določene prireditve, ki so namenjeni podpori družinskim članom, • podatki iz seznama bolnikov: ime in priimek, kratica bolnika, • podatki iz obrazca timskega zapisa: ime in priimek bolnika, dodatni podatki iz osebnega načrta bolnika, • podatki iz sprejemnega lista ali dokumenta zdravstvene nege in ocena bolnikovega stanja ob sprejemu: ime in priimek bolnika, datum rojstva, datum in ura sprejema, bolnik je sprejet od (doma/iz socialno varstvene ustanove/iz bolnišnice/drugo), kontaktni podatki o svojcih: ime in priimek, telefonska številka, kontaktni podatki o osebi, ki se jo obvešča o bolniku: ime in priimek, telefonska številka, kontaktni podatki osebe, ki se jo obvesti v primeru smrti bolnika: ime in priimek, telefonska številka, podatki o osebah s katerimi živi bolnik (sam/z družino/ime in priimek druge osebe), ali je bolnik zaposlen oz. upokojen, razlog sprejema bolnika, predhodne hospitalizacije bolnika (da/ne, kje, kdaj, zakaj), izolacija ob sprejemu bolnika (da/ne), diagnoza bolnika (osnovna diagnoza, ostale diagnoze, metastaze, drugo), alergije (da/ne, vrsta, reakcija), dihanje bolnika: (dihanje, kašelj, izpljunek), prehranjevanje in pitje: (per os/sonda/stoma/karenca, dieta, samostojno prehranjevanje oz delno odvisen pri hranjenju in pitju od druge osebe, apetit (dober/slab), slabost (da/ne), bruhanje (da/ne), težave s požiranjem (da/ne), higiena telesa, stanje kože in sluznic: (ustna sluznica, rane (lokacija, izgled), preležanine (lokacija, izgled), bolnik je pri higieni telesa (samostojen/delno odvisen/odvisen), izločanje in odvajanje: (izločanje urina (bp/odstopanja), urinski kateter (ne/da št. In datum), urinska stoma (ne/da), nefro stoma (ne/da), brickerjev mehur (ne/da), izločanje blata (bp/odstopanja), črevesna stoma (ne/da in vrsta), drenaže (ne/da in vrsta), potenje (ne/da), gibanje bolnika (samostojen/delno odvisen/odvisen), spanje in počitek (normalno/odstopanja), bolečine (ne/da/lokacija), ocena bolnikove bolečine po VAS, dosedanji način protibolečinskega zdravljenja, komunikacija (stanje zavesti -buden/somnolenten/zmeden/se ne odziva, orientacija (orientiran/dezorientiran), govor (razločen/nerazločen/drugo), jezik, ki ga govori bolnik (slovenski jezik/drugo), sluh bolnika (normalen/naglušen/gluh/gluhonem/normalen s korekcijo s slušnim aparatom/prizadet sluh(levo/desno), komunikacija z bolnikom (odprta/zadržana/odklonilna), čustvovanje in vera bolnika (bolnik želi pogovor z duhovnikom/drugo), podatki o medikametozni terapiji in odmerkih, stvari, ki jih bolnik prinaša s seboj (očala/zobna proteza/bergle/invalidski voziček/slušni aparat/drugo), podatki o prinesenih zdravilih, podatki o lastnini in oblekah (zdravstvena kartica/ostali dokumenti/računalnik/GSM/dragocenosti/obleka), podatki o dosedanjih negovalnih postopkih, • podatki o terapijah za mesečno obdobje: ime in priimek bolnika, datum sprejema, mesec, soba, zaporedna številka terapije, vrsta terapije, datum in čas terapije, opombe, • podatki iz negovalnega lista: vitalni znaki: RR puls, temp, KS, SAT, prehranjevanje, per os (samostojen/ pomoč), sonda (NGS/ PEG/ ostalo), izločanje blata (odvajalo, odvajanje, stoma), urin (urinski kateter, menjava), dihalna stoma, traheostoma (prevez/ menjava kanile/ menjava fiks traku/ aspiracija/ inhalacija/ pomoč pri izkašljevanju), kisikova terapija, kisikova terapija- O2, • podatki iz obrazca za prevezo rane: ime in priimek bolnika, datum rojstva, soba, datum sprejema, opis rane ob sprejemu (lokacija rane, vrsta rane (preležanina//maligna/ulkus/ostalo), izgled rane (intaktna koža/granulacija/čista rana/gnojna rana/nekroza/izcedek-seroza-kri-gnoj/znaki vnetja), podatki o terapiji rane, opis izvajanja preveze rane (datum, stanje rane, oskrba in material, MS), • podatki iz obrazca za predajo službe: ime in priimek, številka sobe, datum in čas predaje službe, • podatki iz poročila o padcu ali zdrsu bolnika: ime in priimek bolnika, poročilo o padcu ali zdrsu, okoliščine dogodka, ukrepi in posledice, • podatki iz poročila o incidentu: kdo je izvedel incident, kaj se je zgodilo, datum in ura dogodka, ukrepi v zvezi z incidentom, ime in priimek oseb, ki so bili prisotni ob incidentu, • podatki iz soglasja za začasni izhod iz hiše: ime in priimek, kdaj posameznik gre iz hiše, kdaj posameznik pride nazaj, ime in priimek spremljevalca bolnika, • podatki iz poročila zdravstvene nege in oskrbe ob premestitvi iz hiše LJUBhospic: ime in priimek bolnika, zdravstvene potrebe bolnika, terapija bolnika, priporočljivi zdravstveni ukrepi za naprej, • podatki iz zapisnika o smrti uporabnika: ime in priimek bolnika, ime in priimek oseb, ki so bile prisotne ob smrti, opis dogodka smrti, • podatki iz lista za evidenco uporabe zdravil in narkotikov: podpis medicinske sestre, ime in priimek bolnika, datum in čas uporabe zdravila, količina danega zdravila, ime in redna številka zdravila, • podatki iz lista za dnevno dietno prehrano in potrebe uporabnika: ime in priimek bolnika, podatki o jedi in osebni prehrani.
 • Uporabniki zbirke: • dušebrižnik (dostop do podatkov iz psihosocialnega dela), • upravna enota (za namene prijave začasnega prebivališča), • resorna ministrstva, • mrliški oglednik (dostop do zdravstvene dokumentacije bolnika in osebnega oskrbnega lista ob smrti bolnika), • timski zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o uporabnikih hiše Ljubhospic (osebni list uporabnika, vloga za sprejem, zdravniško mnenje in drugi podatki iz izbirnega postopka), se nahaja v hiši LJUBhospic. Dostop do podatkov imajo medicinske sestre, zdavnik in druge osebe, ki izvajajo negovanje bolnika. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov iz psihosocialnega dela (obrazec vstopna psihosocialna obravnava, osebni načrt, zapis svetovanja uporabnikom, duhovne potrebe uporabnika, podatki o duhovnih potrebah bolnika, podatki o napotitvi podpore v času žalovanja, knjiga gostov, podatki o pogodbi o namestitvi v hišo Hospica, evalvacijski zapisnik, obrazec o svetovanju žalujočih) se nahaja v hiši LJUBhospic. Dostop do prostora imajo socialni delavec, vodja prostovoljcev in gospodinja hiše, dostop do podatkov pa ima socialni delavec, do podatkov iz knjige gostov pa dostopa tudi poslovni sekretar. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih ter imena in kontakti družinskih članov s katerimi upravljavec aktivno sodeluje se nahaja na računalniku poslovnega sekretarja v recepciji hiše LJUBhospic. Prostori poslovnega sekretarja se nahajajo pri vhodu v hišo LJUBhospic, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop podatkov ima poslovni sekretar. • Seznam bolnikov v posamezni sobi se nahaja na notranji strani vrat v kateri se nahaja bolnik (ime in kratica priimka bolnika). Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni ter obiskovalci, ki obiščejo posameznega bolnika. • Pisna zbirka podatkov iz timskega zapisa se nahaja pri vodji oskrbe v fasciklu v pisarni vodje oskrbe hiše LJUBhospic. Dostop do prostora in podatkov ima vodja oskrbe. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov o žalujočih se nahaja na računalniku v hiši LJUBhospic. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop podatkov imajo poslovni sekretar, vodja oskrbe in socialni delavec. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka podatkov o umrlem v tekočem koledarskem letu se nahaja v hiši LJUBhospic. Dostop do prostora imajo socialni delavec, vodja prostovoljcev in gospodinja hiše, dostop do podatkov pa ima socialni delavec in vodja hiše LJUBhospic. • Pisna zbirka celotne dokumentacije bolnika, ki je umrl v prejšnjih koledarskih letih se nahaja v arhivu upravljavca. Dostop do prostora in podatkov imajo vodja oskrbe, vodja hiše in socialni delavec. • Pisna zbirka podatkov iz sprejemnega lista (ob sprejemu bolnika, ga izpolni medicinska sestra in zdravnik), list terapij (listi se trikrat dnevno izpolnijo in uporabljajo), negovalni list o negovalni situaciji, podatki iz obrazca preveza rane, obrazec predaja službe (obrazec se izpolnjuje trikrat dnevno), poročilo o padcu ali zdrsu bolnika, poročilo o incidentu, soglasje za začasni izhod iz hiše, poročilo zdravstvene nege in oskrbe ob premestitvi iz hiše LJUBhospic, zapis o smrti uporabnika, dnevna dietna prehrana in potrebe uporabnika se nahaja v mapi bolnika se nahajajo v hiši LJUBhospic. Do prostora in podatkov imajo dostop vodja hiše, vodja oskrbe, medicinske sestre in zdravnik. • Pisna zbirka podatkov iz interne evidence uporabe zdravil in narkotikov se nahaja v hiši LJUBhospic. Dostop do prostora imajo negovalno osebje, medicinska sestra, zdravnik in vodja oskrbe. Dostop do podatkov ima medicinska sestra in zdavnik. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o kandidatih za sprejem v oskrbo hiše LJUBhospic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • podatki o kandidatih, ki želijo biti sprejeti v oskrbo hiše Ljubhospic ter družinski člani kandidata v primeru vzpostavljanja družinske konference.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelovanje osebnih podatkov za namen izvedbe selekcije ustreznega kandidata za sprejem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz vloge za sprejem: podatki o uporabniku storitve: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka in kraj pošte), telefonska številka, številka osebnega dokumenta in organ, ki je izdal dokument, kraj rojstva, podatki o zakonitem zastopniku oz. pooblaščeni osebi: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka in kraj pošte), razmerje do uporabnika, telefonska številka/GSM, naziv CSD, ki je izdal odločbo, podatki o kontaktni osebi (če je kontaktna oseba druga kot zakoniti zastopnik ali pooblaščenec): ime in priimek, stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka in kraj pošte), razmerje do uporabnika in telefonska številka/GSM, vrsta oskrbe (prehrana, nega, oblačenje, komunikacija in hoja), bolnikova prejšnja namestitev, podpis uporabnika oz. njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, kraj, datum, • podatki iz zdravniškega mnenje: podatki o uporabniku storitve: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka in kraj pošte), diagnoze (primarna, diagnoze napredovale bolezni in ostale diagnoze), seznanjenost s prognozo (da/ne), dosedanja terapija (opis peroralne in opis parenteralne terapije), podatki o stanju bolnika: gibanje (normalno/delno oteženo/nepomično), sluh (sliši/naglušen/gluh), vid (vidi/slaboviden/slep), pogovorljivost (da/ne), negovalno-medicinski pripomočki (da/ne), negovalno-medicinski pripomočki, ki jih potrebuje bolnik, kisikova terapija (da/ne), nosni kateter (da/ne), kisikova maska (da/ne), kontinenca (kontinenca/inkontinenca za urin/inkontinenca za blato), odvajanje, urinski kateter (da/ne), odvajalna stoma (da/ne), dihalna stoma (da/ne), spremembe na koži (da/ne), spremembe prisotne na koži, pomoč zdravstveno-negovalnega osebja pri življenjskih aktivnostih (da/ne) in opis potrebnih oblik pomoči, prehranjevanje in pitje (normalno/odstopanja), dieta (da/ne), opis vrste diete, gastro stoma (da/ne), nosna sonda za hranjenje (da/ne), psihično stanje (orientiran/delno orientiran/ni orientiran/nemir), izvidi brisov kandidata: MRSA (pozitiven/negativen), ESBL (pozitiven/negativen), stanje zmogljivosti kandidata po Karnofsky metodi, ocena zdravstvenega stanja bolnika: opis simptomov napredovalne bolezni, predvidena ocena preživetja, drugo, naziv ustanove, kraj, datum ter podpis zdravnika, • podatki iz zapisa družinske konference: ime in priimek bolnika, ime in priimek družinskega člana, razmerje z bolnikom, naslov, kontaktni podatki (telefonska številka, naslov elektronske pošte), socialna anemneza, moč podpornega sistema, problematika družine, zapis o njihovih odnosih, • podatki iz zapisnika točkovanja vloge za sprejem v hišo Ljubhospica: ime in priimek kandidata, datum točkovanja, socialni razlogi kandidata za sprejem (umirajoči, ki živijo sami in nimajo socialne mreže/umirajoči, živijo sami/ umirajoči z neurejenimi stanovanjskimi razmerami/ nasilje v družini ali domačem okolju do upravičenca/ umirajoči, katerih primarni negovalci zaradi svojih zdravstvenih težav niso sposobni oskrbovati bolnika doma/ umirajoči, ki imajo pretežni del časa odsotne primarne negovalce zaradi delovnih obveznosti/ umirajoči z drugimi socialnimi težavami/ umirajoči, ki so nameščeni doma), zdravstveno stanje bolnika: (so bolniki že bili uporabniki LJUBhospica/ ocena preživetja umirajočega), potrebna pomoč bolniku (samostojnost pri aktivnosti/ občasna pomoč bolniku/ stalna pomoč bolniku), bližina stalnega prebivališča kandidata (prebivališče uporabnika na območju Mestne občine Ljubljana in na območju občine, v kateri deluje enota ustanovitelja), skupaj zbranih točk, odločitev komisije, ime in priimek ter podpis vodje oskrbe, ime in priimek ter podpis vodje hiše, kraj in datum sprejema odločitve.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec elektronske pošte, • timski zdravnik, • patronažna sestra, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz vlog za sprejem, zdravniškega mnenja, izvida o MRSA in ESBL ter potrdil o zakonitem zastopniku uporabnikov storitev se nahaja v hiši LJUBhospic. Dostop do podatkov imajo vodja oskrbe, vodja hiše ter v fazi odločanja o sprejemu uporabnika storitve tudi timski zdravnik in socialna delavka (člana komisije za sprejem bolnika). • Pisna zbirka podatkov iz zapisov točkovanja vlog za sprejem v hišo Ljubhospic, zdravniška mnenja, zapisi iz družinskih konferenc (vodijo se le v primerih, ko gre za specifične družinske situacije) se nahajajo v hiši LJUBhospic. Dostop do podatkov imajo vodja oskrbe, vodja hiše ter v fazi odločanja o sprejemu tudi timski zdravnik in socialna delavka. Slednja sta člana komisije za sprejem bolnika. • Elektronska zbirka podatkov iz vloge za sprejem ter zdravniško mnenje se nahajajo na strežniku za elektronsko pošto na elektronskem poštnem predalu. Dostop do podatkov imajo vodja oskrbe, vodja hiše, socialna delavka in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o donatorjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki donirajo določena sredstva upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor nad prejemom donacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o donaciji: ime in priimek, naslov, številka TRR, znesek donacije, namen donacije.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • ustanovitelj upravljavca, • vzdrževalec računalniške aplikacije , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o pošiljateljih donacij se nahaja v službi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov na sedežu upravljavca. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vodja hiše LJUBhospic. • Elektronska zbirka podatkov o pošiljateljih donacij se nahaja v informacijskem sistemu na strežniku v zaklenjeni sistemski sobi pogodbenega obdelovalca na sedežu upravljavca. Dostop do sistemske sobe in podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v službi za informatiko pogodbenega obdelovalca. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo na oddaljeni lokaciji. Dostop do oddaljene lokacije imajo zaposleni pogodbenega obdelovalca na oddaljeni lokaciji. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. • Pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in dostop do njih s strani pogodbenega obdelovalca, so opredeljene v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov sklenjeni med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam