Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KUEHNE+NAGEL D.O.O.
Sedež ali naslov: ZG. BRNIK 130 F
Poštna številka: 4210
Kraj: BRNIK - AERODROM
Matična številka: 2087839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na karšnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca Kuehne+Nagel d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delavni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o skupni delovni dobi, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o izobraževanju, znanja tujih jezikov, ostala znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter vsa ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zaposleni delavci v podjetju Kuehne+Nagel d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz naslov plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka,stalno prebivališče, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba; podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj dejansko opravljene ure, skupaj neopravlje ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure izrednega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: udeležba na sodišču, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure očetovskega dopusta, neopravljene ure brez nadomestila neopravičeni izostanki, izredni neplačani dopust, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, znesek davčne in upravne izpl. In administrativne prepovedi na plačo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., ZZZS, ZPIZ, Center za socilano delo, Davčna uprava RS, Banke pri katerih imajo zaposleni odprt TRR, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo če pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o delu študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Napotnica študentskega servisa.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo delo preko napotnice študentskega servisa v podjetju Kuehne+Nagel d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče, število opravljenih ur na mesec, šola katero obiskuje študent.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prejemnikih iz naslova invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., katerih delovna zmožnost je spremenjena.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, spol, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; datum priznanje pravice: datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja in datum prenehanja pravice (v primeru začasne odločbe).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prijavah poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki se so na delu poškodovali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, delovno mesto, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (v urah na teden); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti do stanovanja, do kraja dela, na redni poti od kraja dela domo, na službenem potovanju, drugo, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., pooblaščeni servis družbe za varstvo in zdravje pri delu, inšpektiorat za delo in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo če pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na karšnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca v skupini Kuehne+Nagel.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih in obdobnih pregledov v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter zagotavljanje varnega delovnega okolja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delavni čas (ur tedensko), datum zadnjega pregleda, datum naslednjega pregleda, datum izjave z oceno tveganja, opis d.m., varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, podatki o neustreznosti d.m., razlog za morebitno nesposobnost opravlajnja dela, omejitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., pooblaščen zdravnik medicine dela, ostali uporabniki v skaldu z Zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih usposabljanih VPD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Kuehne+Nagel d.o.o., študenti, ki opravljajo delo v podjetju Kuehne+Nagel d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja, dokazilo o opravljenjem preiskusu znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kuehne+Nagel d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno se v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorice podjetja. Prostor kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času ko v njej ni zaposlenih. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na osebnem računalniku je varovana z geslom, dostopna le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 7.2.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam