Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CVS MOBILE, INFORMACIJSKE REŠITVE, d.d.
Sedež ali naslov: ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2155630000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju CVS Mobile d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katera se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19.člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, rojstni dan, starost, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna, državljanstvo, tekoči račun, banka, naslov – stalni, naslov – začasni, e-mail, oddaljenost v eno smer (km), vozna karta, telefon, zadnja izobrazba, naziv, invalidnost, stopnja invalidnosti, delna upokojitev, nastop dela, leta zaposlitve pri delodajalcu, pogodba (DČ, NČ), zadnja sprememba pogodbe, razlog zaposlitve za določen čas, do, poskusno d. do, del. doba ob začetku dela, bruto plača, aneks, delovno mesto, tarifni razred delovnega mesta, oddelek, število ur, razporeditev d.č., kraj opravljanja dela, izjava o varovanju podatkov, konkurenčna klavzula, opravljen izpit »ex« seminar, opravljen izpit iz varstva delu, opravljen zdravniški pregled, dopust, otroci, datum rojstva, starost, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, razlog prenehanja pogodba o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznikov ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov so dostopni samo zaposlenim v podjetju. Prostori so varovani z alarmom. Zbirka, ki se vodi ročno v osebnih mapah zaposlenih, je stalno zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov ima samo pooblaščen delavec kadrovske službe in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki je je dne 1.7.2006 izdala družba CVS Mobile d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju CVS Mobile d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katera se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19.člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, skupno število delovne obveznosti mesečno, opravljene ure mesečno, opravljene ure po dnevih, bolniška odsotnost, dopust, službena pot, ure druge odsotnosti, skrajšan delovni čas, neopravljene ure, opravljene ure v času nadurnega dela
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznikov ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov so dostopni samo zaposlenim v podjetju. Prostori so varovani z alarmom. Zbirka podatkov se vodi v programu, ki je zavarovan z osebnim geslom pooblaščene osebe. Zbirka izpisov iz programa in ostali dokumenti zaposlenih, so stalno zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do dokumentov ima samo pooblaščen delavec finančno računovodske službe in kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je je dne 1.7.2006 izdala družba CVS Mobile d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju CVS Mobile d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, potrebe davčne uprave, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katera se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19.člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, tekoči račun in banka pri kateri je odprt, naslov – stalni, naslov – začasni, e-mail, , delovno mesto, tarifni razred, oddelek, zadnja izobrazba, naziv izobrazbe, invalidnost, stopnja invalidnosti, delna upokojitev, nastop dela, razporeditev delovnega časa, leta zaposlitve pri delodajalcu, pogodba o zaposlitvi, del. doba ob začetku dela, bruto plača za polni delovni čas, bruto nadomestilo v breme delodajalca in v breme drugih institucij, bruto znesek za delovno uspešnost, prispevki v breme delodajalca in v breme zavarovanca po zakonsko določenih stopnjah, neto plača, povračilo stroškov za prevoz, povračilo stroškov za prehrano, regres za letni dopust, število ur delovne obveznosti, število dni dopusta in koriščenje, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in ostali stroški dela, vzdrževani družinski člani, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, AJPES, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznikov ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov so dostopni samo zaposlenim v podjetju. Prostori so varovani z alarmom. Zbirka podatkov se vodi v programu, ki je zavarovan z osebnim geslom pooblaščene osebe. Zbirka izpisov iz programa in ostali dokumenti zaposlenih, so stalno zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do dokumentov ima samo pooblaščen delavec finančno računovodske službe in kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je je dne 1.7.2006 izdala družba CVS Mobile d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam