Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AdriaSonara d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta na Brdo 100
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6744087000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju AdriaSonara d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljenje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistično spremljanje in za potrebe inšpekcijskega nadzora, izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o delavcu: ime in priimek, datum in kraj ter država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorijo invalidnosti, - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje dela in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo.
 • Uporabniki zbirke: AdriaSonara d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, zunanji računovodski servis, zunanja kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vsi dokumenti opredeljeni kot dokumenti zaupne narave se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do dokumentov je omogočen le za to pooblaščenim osebam. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave, ki obstajajo le v elektronski obliki, se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju AdriaSonara d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo s podjetjem AdriaSonara sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum vstopa v podjetje, delovna doba pred vstopom v podjetje, izobrazba oziroma končana šola, delovno mesto, naslov zaposlenega, občina, davčni urad, znesek bruto plače, malica, prevoz na delo, št. otrok za davčno olajšavo, naziv banke za izplačilo osebnega dohodka, osebni račun za nakazilo osebnega dohodka, podatki o kreditu (naziv kreditorja, TRR kreditorja, oznaka kredita, obroki kredita).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja AdriaSonara d.o.o., ZPIZ, ZZZS, banke, Davčna uprava RS, AJPES, zunanji računovodski servis, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave, se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z podjetjem AdriaSonara d.o.o. in študentje, ki opravljajo delo v podjetju AdriaSonara d.o.o. na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, sodelavci, ki sodelujejo s podjetjem AdriaSonara d.o.o. preko avtorskih pogodb ali kot samostojni podjetniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela posameznikov, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, podatki o številu ur po projektih oz. stroškovnih mestih, skupno število ur, karakteristika prisotnosti/odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščene osebe podjetja AdriaSonara d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, zunanji računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe ali pravne osebe, ki za podjetje AdriaSonara d.o.o. opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu; podatki za posamezni posel oz. v posamezni pogodbi: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, pooblaščene osebe v podjetju AdriaSonara d.o.o., zunanji računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vsi dokumenti opredeljeni kot dokumenti zaupne narave se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do dokumentov je omogočen le za to pooblaščenim osebam. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave, ki obstajajo le v elektronski obliki, se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah ki delajo preko študentskih napotnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v podjetju AdriaSonara d.o.o. opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, bodoče kadrovske potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju AdriaSonara d.o.o., zunanji računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vsi dokumenti opredeljeni kot dokumenti zaupne narave se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do dokumentov je omogočen le za to pooblaščenim osebam. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave, se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o darilnih prejemkih za katere je potrebno odvesti dohodnino

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki jim je bila na podlagi danega darila v obdavčljivi vrednosti obračunana akontacija dohodnine na darila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in plačilo dohodnine za darila v obdavčljivi vrednosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, pooblaščene osebe v podjetju AdriaSonara d.o.o., zunanji računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vsi dokumenti opredeljeni kot dokumenti zaupne narave se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do dokumentov je omogočen le za to pooblaščenim osebam. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Elektronske verzije dokumentov in dokumenti zaupne narave, ki obstajajo le v elektronski obliki, se hranijo na varovanem strežniku. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto; osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz prispelih vlog: ime in priimek, naslov, osebni naslov elektronske pošte, osebni telefon, oz. osebni mobilni telefon, življenjepis, izobrazba, predhodne delovne izkušnje, prejšnji delodajalci, idr.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju AdriaSonara d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov o prejšnjih iskalcih zaposlitve se nahaja na elektronskih naslovih odgovornih oseb na poštnem strežniku. Dostop do podatkov ima poslovni sekretar ter neposredni nadrejeni za delovno mesto v zvezi s katerim se išče zaposlitev. Dostopi do poštnih strežnikov so varovani z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih, kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kontaktni podatki podjetja, ime in priimek, funkcija, telefon, naslov elektronske pošte, mobilni telefon.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni podjetja AdriaSonara d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski obliki. Podatki in dokumentacija, ki so v elektronski obliki se nahajajo na varovanem strežniku, dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zdravnikov in farmacevtov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki različnih specializacij in farmacevti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Baza kontaktov za potrebe izvedbe tržnih raziskav, za pošiljanje elektronskih newslettrov in revije namenjene strokovni javnosti, ter za projekte za komuniciranje z zdravniki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, spol, specializacija, ustanova in oddelek, naslov, pošta in kraj ustanove, tip ustanove (zasebna, javna), telefonska številka, elektronski naslov, datum kontakta.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: AdriaSonara d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Baza kontaktov se hrani v elektronski obliki. Podatki v elektronski obliki so zaščiteni z uporabniškim imenom in geslom, na nivoju dostopa do računalnika in strežnika. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. Dostop do strežnika je omejen le na pooblaščene osebe. Dostop do strežnika beleži vse dostope do dokumentov, spremembe in poskuse dostopov do posameznih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vključenih pacientov v program Podpora predpisani zdravstveni terapiji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podpisale pristopno izjavo za sodelovanje v programu Podpora predpisani zdravstveni terapiji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje storitve Podpora predpisani zdravstveni terapiji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, spol, rojstni podatki, naslov prebivališča, kraj, poštna številka, telefonska številka, E-naslov, okvirni datum pričetka jemanja zdravila, bolnikova adherenca pri zdravljenju, bolnikova izkušnja s programom, zadovoljstvo bolnika s programom, sooblikovanje oz. predlogi bolnika pri programu, ocena programa s strani bolnika.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju: Vodja projekta, podporna medicinska sestra, ki bo izvajala omenjeni program.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v projektni mapi v pisarni podjetja in sicer v zaklenjeni omari, do katere imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na strežniku licenčnega sistema Microsoft Office 365 SharePoint online in so varovani v skladu s certifikati, ki jih storitev zagotavlja. https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam