Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIVAL - VTS d.o.o.
Sedež ali naslov: Ob železnici 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5966639000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1 in pogodbe o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, vrsta del, ki jih opravlja, podatek o strokovni usposobljenosti, podatek o vzdrževanih družinskih članih
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska in finančna služba družbe, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1 in pogodbe o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: plače in drugi prejemki zaposlenih delavcev
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska in finančna služba družbe, AJPES, FURS, JPI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): avtomatično pošiljanje podatkov o stroških dela na FURS enkrat mesečno
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1 in pogodbe o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delovni razporedi in seštevki opravljenih delovnih ur, dopusta in bolniške odsotnosti iz dela
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska in finančna služba družbe, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): avtomatično pošiljanje podatkov o delovni dobi na ZPIZ enkrat letno
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca varnostnega osebja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZasV-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci s statusom varnostnega osebja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti ZZasV-1, Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja, in številka službene izkaznice, podatek o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psa in plinskega razpršilca z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepanje, s plinskim razpršilcem oziroma strelnim orožjem ter datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, Inšpektorat MNZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZzasV-1 in pogodbe z naročniki varnostnih storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – naročniki varnostnih storitev in fizične osebe – kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti ZzasV-1,
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime pogodbene stranke, naslov, vrsta storitev
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat MNZ, Inšpektorat FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca uporabe ukrepov varnostnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZzasV-1 in Pravilnik o izvajanju ZzasV-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov in storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti ZzasV-1,
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, nad katero je varnostnik uporabil ukrep po ZzasV-1, datum, čas, kraj in vrsta ukrepa
 • Uporabniki zbirke: Policija, Sodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjenih prostorih v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov varnostno nadzornega centra

 • Pravna podlaga (neobvezno): Standard SIST 50518 za varnostno nadzorne centre in pogodbe z naročniki
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – naročniki varnostnih storitev in fizične osebe – kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih varnostnih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pogodbene stranke in kontaktnih oseb, naslov, telefon, vklopi - izklopi alarmnega sistema, podatki o sprožitvah alarmov, kode za upravljanje alarmnega sistema, geslo za preklic alarma
 • Uporabniki zbirke: Operaterji varnostno nadzornega centra, izvajalci varnostnih storitev, vodstvo družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v varnostno nadzornem centru v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in fizično ter z videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca upravljanje videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1 in pogodbe z naročniki
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se nahajajo na področju ki je videonadzorovano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih varnostnih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki videonadzornega sistema za pogodbene stranke, za katere izvajamo upravljanje z VNS
 • Uporabniki zbirke: Naročniki varnostnih storitev, Policija, Sodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v varnostno nadzornem centru v zaklenjenih kovinskih omarah varovanih z alarmnim sistemom in fizično ter z videonadzorom. Podatki na računalnikih so varovani pred vdorom s požarnim zidom in gesli za vstop v programe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam