Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta krških žrtev 137
Poštna številka: 8270
Kraj: Krško
Matična številka: 3424413000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, stopnja najvišje dosežene izobrazbe in pridobljen naziv, podatki o usposabljanjih, podatki o dopolnilnem delavcu pri drugem delodajalcu s podatki o delodajalcu, pri katerem opravlja dopolnilno delo, delovna doba zaposlenega, podatki o datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, vrsti sklenjene pogodbe, strokovna usposobljenost, delovno mesto, število ur rednega delovnega časa, konfekcijske številke oblačil in številke obutve zaposlenih, ki pri svojem delu uporabljajo delovno obleko.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca: finančno računovodske službe in operativne službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04) in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 51/06) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca s področja varnosti pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanaje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na zagotsavljanje varnosti iz zdravja pri delu in pravic iz nesreč pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, poklic oz. delo, ki ga opravlja, stopnja šolske izobrazbe, strokovna izobrazba za delovno mesto, datum opravljenega teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno delo in o preizkusu usposabljanja, datum opravljanja preventivnega zdravstvenega pregleda delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca: direktor in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04) in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 51/06) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni v družbi Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je bil delavec rojen v tujini, davčna številka in davčni urad, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, podatki o usposabljanjih, ki jih plača družba, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu s podatki o delodajalcu, pri katerem opravlja dopolnilno delo, delovna doba zaposlenega, številka transakcijskega računa za nakazilo plače in drugih prejemkov zaposlenega, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, plača za delo s skrajšanim delovnim časom od polnega, plača za nadurno delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo podjetje, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno plačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, dodatna plačila za socialno varnost, plačila za pokojninsko zavarovanje, solidarnostne pomoči, stroški izobraževanja, davki na izplačane plače, ostali stroški dela Plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje, ki se plačujejo v breme delodajalca in ki se po zakonodaji plačajo v breme delojemalca, plačano akontacijo dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca: direktor, pooblaščeni izvajalec finančno računovodskih del, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04) in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 51/06) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o naročnikih varnostnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki varnostnih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje evidence in naročnikih varnostnih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podataki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, sedež in matična številka pravne ali fizične osebe, s katero je sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju, davčna številka in številka transakcijskega računa pravne ali fizične osebe, s katero je sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju, osebno ime in priimek oseb/e, ki je/so uporabnik/i alarmnega sistema oziroma drugih varnostnih storitev Vrsta varnostnih storitev (vrsta alarmnega sistema), kode uporabnikov varnostnih storitev, telefonska številka ali elektronska pošta odgovorih oseb.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in izvajalci pogodbe medsebojnega sodelovanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04), Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zadržanih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni storilci kaznivih dejanj na objektih in območjih, ki jih varuje družba Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakonu o spremembah Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posnetkih video nadzornega sistema in o obiskovalcih varovanega območja, osebno ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, številka in vrsta osebnega dokumenta, čas vstopa in izstopa na varovano območje ter razlog vstopa na varovano območje, razlog zadržanja ter čas in kraj zadržanj, čas predaje zadržane osebe policiji; morebitne telesne poškodbe; uporaba sredstev za vklepanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca: direktor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakona o spremembah Zakona o zasebnem varovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se posredujejo Policijski postaji, ki je pristojna za območje, na kateri je bila oseba zadržana.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o obiskovalcih na varovanih območjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci na objektih in območjih, ki jih varuje družba Dolenjska-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakonu o spremembah Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posnetkih video nadzornega sistema in o obiskovalcih varovanega območja, osebno ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, številka in vrsta osebnega dokumenta Čas vstopa in izstopa na varovano območje ter razlog vstopa na varovano območje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca: direktor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakona o spremembah Zakona o zasebnem varovanju .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o orožju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Dolensjka-Rival varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti Zakona o orožju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, poklic oz. delo, ki ga opravlja, stopnja šolske izobrazbe, EMŠO, državljanstvo, telefonska številka, pristojna Upravna enota, zdravstvena sposobnost za nošenje orožja, številka, številka službene izkaznice, oblika delovnega razmerja, tovarniška šrevilka, model, tip orožja, številka registra na UE, nahajališče orožja, število nabojev za posamezno orožje, datrum tehničnega pregleda orožja, datum zdravniškega pregleda delavca, številka in veljavnost za nošenje orožja.
 • Uporabniki zbirke: DIrektor in pooblaščeni delavci podjetja, pristojna Upravna enota, Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne, v katerih se nahajajo omare. Osebni podatki v elektronski obliki so varovani z gesli na posameznih računalnikih zaposlenih, kot tudi z gesli na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca pritožb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varnostniki, zoper katerih je bila podana pritožba in pritožniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju in za potrebe vodenja evidenc podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pritožniku, podatki o varnostniku, zoper katerega je bila pritožba dana (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, številka službene izkaznice varnostnika), podatki o uporabljenem ukrepu varnostnika, ocena utemeljenosti pritožbe.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in pooblaščeni v podjetju ter drugio uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam