Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA BELTINCI
Sedež ali naslov: MLADINSKA ULICA 2
Poštna številka: 9231
Kraj: BELTINCI
Matična številka: 5883016000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih v Občinski upravi Občine Beltinci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka; stopnja izobrazbe, poklic, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba do zaposlitve na občini, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, vzdrževani družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih prejemkih delavcev Občinske uprave Občine Beltinci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil; uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz. 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, - EMŠO, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki. - število delovnih ur s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, - dejansko opravljene ure, - dnevi letnega in izrednega dopusta, - ure državnih praznikov in dela prostih dni, - ure odsotnosti s pravico do ali brez nadomestila plač, - ure bolniške odsotnosti in nege, - ure porodniškega dopusta, - solidarnostne pomoči, - administrativne prepovedi, - druga izplačila v zvezi z delom, kot so: stroški prevoza na delo, dnevnice… Osnovne plače delavcev so javne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključenem delovnem razmerju delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prisotnost na delovnem mestu med in izven delovnega časa, prihod in odhod z delovnega mesta, število ur prisotnosti na delu, število dni letnega dopusta, bolniške ter druge odsotnosti z dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca predhodnih in obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, opis delovnega procesa, tedenski delovni čas v urah, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca usposabljanj za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30, in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, strokovna izobrazba, opis del in nalog, izobraževanje s področja varstva pri delu, program in čas usposabljanja, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje, zapisnik o preizkusu znanja delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, izvajalci usposabljanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih s področja varnosti pri delu ter izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca usposabljanja, EMŠO, delovno mesto, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje, datum opravljenega preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca potnih nalogov z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun potnih stroškov in dnevnice.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključku delovnega razmerja zaposlenega.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka potnega naloga, kraj izdaje, datum izdaje, smer vožnje, ime in priimek voznika, znamka motornega vozila, registrska številka motornega vozila, datum in kraj odhoda, kraj in čas prihoda, prevoženi km, stanje števca na začetku, stanje števca na koncu, skupno število prevoženih kilometrov, število dnevnic, znesek dnevnic, višina odobrenega izplačila, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, članov drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, izvoljene v občinski svet, svete krajevnih skupnosti, delovna telesa občinskega sveta in v druge občinske organe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, delovanje svetov krajevnih skupnosti in drugih občinskih organov, obračun nadomestil in sejnin, priprava kontrolnih podatkov za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delovanju občinskega funkcionarja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, poklic in zaposlitev, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa, znesek izplačane sejnine oz. nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o osebah, ki jim občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključeni vlogi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zavarovanca, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, vzrok prenehanja zavarovanja, državljanstvo, premoženjsko stanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, Center za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca oseb, oproščenih plačila storitve pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje koriščenja storitev, plačilo storitve ter za druge statistične in analitične potrebe občine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, premoženjsko stanje, podatki o oprostitvi plačila storitve, število ur koriščenja storitve pomoči na domu, parcelne številke nepremičnin v primeru prepovedi obremenitve in odtujitve v korist občine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca oseb, ki so oproščene plačila storitve institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci ter po potrebi njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vlaganje zahtevka za omejitev dedovanja, za potrebe plačila oz. doplačila storitev ter za statistične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prosilca, stalni naslov, EMŠO, državljanstvo, premoženjsko stanje prosilca in družinskih članov, višina plačila oz. doplačila storitve institucionalnega varstva, podatek o domu, v katerem biva upravičenec, podatek o nepremičninah v lasti upravičenca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci in domov, ki izvajajo institucionalno varstvo, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci (invalidne osebe) in osebe, ki opravljajo delo družinskega pomočnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Financiranje družinskega pomočnika ter za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prosilcu: ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče; podatki za družinskega pomočnika: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, podatki o zdravstvenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, Center za socialno delo Murska Sobota, davčni urad RS, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca štipendistov Občine Beltinci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju, Pravilnik o štipendiranju v občini Beltinci.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za pridobitev štipendije Občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe rešitve vloge, za izplačevanje štipendije ter za druge statistične, evidenčne in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice do štipendije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, telefon, elektronski naslov, številka transakcijskega računa, naziv banke, naziv in kraj fakultete, vrsta in smer izobraževanja, letnik študija, povprečje ocen v preteklem študijskem letu, kraj izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vlagateljev vlog za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novorojenci in njihovi starši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izplačila enkratne denarne pomoči za novorojence ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po dodeljeni enkratni denarni pomoči.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, telefon, številka osebnega računa, naziv banke, ime in priimek novorojenca, stalno prebivališče, rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani na računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca fizičnih oseb, ki prejmejo nagrade in priznanja občine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o priznanjih in nagradi Občine Beltinci.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki kandidirajo oziroma prejmejo nagrade in priznanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc o prejemnikih nagrad in priznanj občine Beltinci.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po prejemu nagrade oz. priznanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, poklic in zaposlitev, naslov stalnega prebivališča, razlog podelitve priznanja oz. nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca vlagateljev zahtev za dostop do informacij javnega značaja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obravnavo zahteve za dostop do informacij javnega značaja ter za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, stalno oz. začasno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o zavezancih za plačilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki v zbirki se nanašajo na zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Beltinci, to so fizične osebe, ki imajo v lasti, najemu, uporabi stavbno zemljišče na območju občine Beltinci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in določitev višine nadomestila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, stalno prebivališče, kraj, občina, začasno prebivališče; čista tlorisna površina stavnega zemljišča, komunalna opremljenost in naslov stavbnega zemljišča, cena nadomestila po m2 in izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa ter v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca najemnikov občinskih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci razpisa in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe točkovanja in dodelitve stanovanja ter za lastne statistične in analitične potrebe ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, telefon, naslov, višina najemnine, podatki o zaposlitvi oz. statusu, doba bivanja v občini, zdravstvene razmere, premoženjske razmere, podatki o dodeljenem stanovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca prodajnih, kupnih in njim sorodnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti , Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Beltinci sklenejo prodajno, kupno oz. podobno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe priprave pogodb, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, oznaka nepremičnine, kupnina, način plačila kupnine, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca najemnih, zakupnih in sorodnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Beltinci sklenejo najemno, zakupno oz. podobno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe priprave pogodb in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ter za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, oznaka nepremičnine, najemnina, zakupnina oz. nadomestilo, način plačila, podatki o tem ali se pogodba sklepa za določen ali za nedoločen čas.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca služnostnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Beltinci sklenejo pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe priprave pogodb, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, oznaka nepremičnine, na kateri se ustanavlja služnostna pravica, višina nadomestila, način plačila, vrsta in trajanje služnostne pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Beltinci sklenejo avtorsko oz. podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po avtorskih in podjemnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po opravljenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno oz. začasno prebivališče, predmet pogodbe, trajanje pogodbe, višina honorarja, številka transakcijskega računa in naziv banke, pri kateri je odprt.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015–2020.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki državnih pomoči v kmetijstvu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje postopka razpisa, za statistične in analitične potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, MID, številka transakcijskega računa, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina upravičenih stroškov, delež državne pomoči, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Beltinci, ministrstvo za kmetijstvo, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam