Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNICREDIT LEASING, d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska cesta 140
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1628852000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Leasingojemalci ali posojilojemalci (fizične osebe), ki z upravljavcem sklenejo leasing ali posojilno pogodbo, ter njihovi poroki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje novega posla s komitentom, Izterjava zapadlih obveznosti, Reklamacija komitenta, Ažuriranje podatkov komitenta, Sprememba podatkov za posle/matične podatke komitenta, Revizija
 • Rok hrambe (neobvezno): Matični podatki o komitentu se v SISBON hranijo, dokler se podatek o kateremkoli poslu nahaja pri katerikoli podpisnici Pogodbe. Pozitivni in negativni podatki o poslu se v SISBON hranijo 4 leta po zaključku ali ukinitvi posla. Matični podatki o komitentu in podatki o osebnem stečaju se hranijo 4 leta po smrti oz. prenehanju obveznosti oz. po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: ID komitenta SISBON, Davčna številka komitenta, Status komitenta, Naziv, Titula, Ime, Prejšnje ime, Priimek, Prejšnji priimek, Datum in kraj rojstva, Država rojstva, Naslov stalnega in začasnega prebivališča (poštna številka, kraj pošte, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom), Datum zadnje spremembe in spremembe statusa, Podatki o osebnem stečaju komitenta (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), Podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka); Podatki o poslih s komitentom: Oznaka posla, Šifra posla 3000 – Poroštvo, 3100 – Poroštvo-leasing, 4000 – Finančni leasing, 9000 – Izterjava, 9100 – Izvršbe), Šifra poslovnega dogodka, Datum dogodka, Datum zapadlosti, Datum začetka moratorija, Moratorij v mesecih, Datum storna, Razlog za storno, Datum vnosa dogodka in datum zadnje spremembe, Zaključek posla, kjer je dolg bil poravnan, Umik posla zaradi spremembe zakona, Konec izvršilnega postopka, Predčasno plačilo, Sprememba odplačilne dobe, Sprememba obroka, Nakup na obroke, Storno prijave posla, Neodplačana obveznost, Zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan, Zapadli dolg, Podatki po posameznih poslih: 1. Podatek o zavarovanju posla, Odlog plačila zapadlega dolga, Prenehanje odloga plačila zapadlega dolga, Prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka, Ustavitev izvršilnega postopka, Zaključek posla zaradi odprodaje dolga, 2. pri bančnih kreditih, poslih finančnega zakupa, poslih začasne prodaje oziroma odkupa in obročnih nakupih z osebnimi karticami z odloženim plačilom: datum sklenitve pogodbe, znesek odobrenega kredita, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka, odplačilna doba, 3. pri prevzetih poroštvih za druge osebe: datum prevzema poroštva, znesek obveznosti, za katero je oseba prevzela poroštvo in podatki o obveznosti glavnega dolžnika, za katerega je oseba prevzela poroštvo, brez podatka o osebnem imenu ali firmi glavnega dolžnika; 4. če oseba zamudi z izpolnitvijo obveznosti do banke ali finančne institucije na podlagi posameznega posla v znesku, ki presega petindvajset (25) eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni: datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katerih je oseba v zamudi, podatek, ali je bil zaradi izterjave obveznosti začet postopek prisilne izterjave, odpoved pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, obdobje in vrsta morebitnega moratorija; 5. spremembe podatkov o poslih zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, ki ne pomenijo položaja iz prejšnjega točke, in sicer: datum plačila obveznosti, podatke o predčasnem plačilu, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka.
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Pogodbe o uporabi SISBON (banke in hranilnice). Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Uporabnik informator članice/pristopnice, Generalni skrbnik SISBON in namestnik generalnega skrbnika članice/pristopnice, ki imata tudi pooblastilo »Uporabnik SISBON članice/pristopnice za reševanje reklamacij«, Operater IT članice/pristopnice, Uporabnik SISBON članice/pristopnice z večjim pooblastilom, Uporabnik SISBON članice/pristopnice za urejanje pooblastil, Uporabnik SISBON članice/pristopnice z manjšim pooblastilom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, varovanje poslovne skrivnosti, zbirke osebnih podatkov, pravila fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija,...) so zaklenjeni v omarah, dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je dovoljen le pooblaščenim delavcem preko sistema dostopnih gesel. Obstaja kontroliran sistem dodeljevanja pristopov in pooblastil, preverjanje aktivnih uporabnikov in ustrezno administriranje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov o stečaju fizičnih oseb, ki jih v sistem SISBON posreduje Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Prijave na razpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zasedbo prostih delovnih mest v družbi UNICREDIT LEASING, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi morebitne sklenitve pogodbe, za administrativno vodenje izvajanja razgovorov, pošiljanja vabil na razgovore, pripravo odgovorov na razpise.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno ali začasno prebivališče, št. pošte, kraj, izobrazba, rojstni datum, telefon, mail, prijava na razpis, življenjepis, dokazila o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi, - poslovodstvo, - vodje oddelkov, kjer je razpisano prosto delovno mesto.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahajajo podatki, je zaklenjena med delovnim časom in izven delovnega časa ter tudi v času, ko v prostorih družbe ni zaposlenih. Podatki v papirnati obliki so zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do podatkov (podatkov v papirnati obliki in do podatkov, ki se hranijo na drugih trajnih nosilcih podatkov - podatki vneseni v računalniški program), imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan s kompleksnimi gesli. V samem programu je poskrbljeno za sledljivost in vsebuje evidenco dostopov v program (logiranje).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Izobraževanja delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi UNICREDIT LEASING, d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz naslova izobraževanja. Spremljanje kompetenc in usposobljenosti delavca za posamezna dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv izobraževanja, tip izobraževanja, vrsta izobraževanja, kraj izvedbe, izvajalec, stroškovno mesto, trajanje izobraževanja, št. ur izobraževanja, cena izobraževanja, potrdilo/certifikat/licenca.
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi, - poslovodstvo, - vodje oddelkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahajajo podatki v zvezi izobraževanji zaposlenih v UNICREDIT LEASING, d.o.o., je zaklenjena med delovnim časom in izven delovnega časa ter tudi v času, ko v prostorih družbe ni zaposlenih. Podatki v zvezi z izobraževanji v papirnati obliki so zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do podatkov (podatkov v papirnati obliki in do podatkov, ki se hranijo na drugih trajnih nosilcih podatkov - podatki vneseni v računalniški program), imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan s kompleksnimi gesli. V samem programu je poskrbljeno za sledljivost in vsebuje evidenco dostopov v program (logiranje).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki v družbi UNICREDIT LEASING, d.o.o. opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, za izvajanje izplačil in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, stroškovno mesto, začetek dela, datum prenehanja, napotnica o študentskem delu, prijava za delo.
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi, - poslovodstvo, - računovodstvo, - vodje oddelkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahajajo podatki, je zaklenjena med delovnim časom in izven delovnega časa ter tudi v času, ko v prostorih družbe ni zaposlenih. Podatki v papirnati obliki so zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do podatkov (podatkov v papirnati obliki in do podatkov, vnesenih v računalniški program), imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan s kompleksnimi gesli. V samem programu je poskrbljeno za sledljivost in vsebuje evidenco dostopov v program (logiranje).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih ter njihovih plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi UNICREDIT LEASING, d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti strank v delovnem razmerju, izvajanje pogodbe o zaposlitvi, drugi uradni nameni in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, obračun plač in nadomestila plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - poklic, šolska izobrazba in strokovna izobrazba, - naziv delovnega mesta, - zavarovalna doba, - podatki o osebnem računu: številka in banka, - podatki o urah: opravljeni polni, polovični, krajši delovni čas, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda, letnem dopustu, praznikih, odsotnosti z nadomestilom plače, strokovno izobraževanje, ure nezmožnosti za delo, porodniški dopust, starševski dopust; neopravljene ure brez nadomestila plače, ure preko delovnega časa, - podatki o morebitni sklenitvi kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilu premije, - podatki o višini mesečne plače, dodatkih, stroških in drugih izplačilih (regres, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, odpravnine, ostale nagrade, drugo), - podatki o količnikih kot podlagi za izračun plače in drugih prejemkov, - podatki o odtegljajih, kreditih posameznika in drugih obremenitvah plače, - podatki o upravo izplačilnih prepovedih, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje Slovenije; Finančna uprava Republike Slovenije; zunanje podjetje za obračun osebnega dohodka zaposlenih v UNICREDIT LEASING, d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahajajo osebni podatki zaposlenih v UNICREDIT LEASING, d.o.o., je zaklenjena med delovnim časom in izven delovnega časa ter tudi v času, ko v prostorih družbe ni zaposlenih. Osebni podatki v papirnati obliki so zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari. Dostop do vseh osebnih podatkov (osebnih podatkov v papirnati obliki in do osebnih podatkov, ki se hranijo na drugih trajnih nosilcih podatkov - podatki vneseni v računalniški program), imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan s kompleksnimi gesli. V samem programu je poskrbljeno za sledljivost in vsebuje evidenco dostopov v program (logiranje).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji - leasingojemalci in posojilojemalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanje pogodbenega razmerja in s tem povezano obvezno preverjanje bonitete strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje), zakonski stan, število otrok, državljanstvo, telefon v službi, telefon doma, mobilni telefon, elektronski naslov, številka osebnega bančnega računa, naslov stalnega prebivališča, vrsta bivališča, nepremičnine v lasti, vrednost nepremičnine v lasti, delodajalec, delovno mesto, izobrazba, poklic, višina osebnega dohodka, drugi podatki, ki se nanašajo na pogodbo, ki jo posameznik sklene z upravljavcem osebnih podatkov (predmet pogodbe, vrednost predmeta pogodbe, plačila po pogodbi, preostala obveznost, zavarovalne police, ki jih glede predmeta pogodbe sklene posameznik (npr. obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, premoženjsko zavarovanje ipd.), podatki o posameznikih – zastopnikih, kontaktnih osebah – pri strankah pravnih osebah (ime, priimek, službeni telefon, službena e-pošta).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v UNICREDIT LEASING, d.o.o., ki podatke nujno potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se nahajajo v papirni obliki, so shranjeni v arhivu. Arhiv je ves čas zaklenjen, razen ko med delovnim časom do njega dostopata dve pooblaščeni osebi za arhiviranje poslovne dokumentacije. Vodi se evidenca vstopov v arhiv. Objekt, v katerem se nahaja arhiv, je izven delovnega časa varovan z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, se nahaja na centralni lokaciji v Ljubljani. Računalniški sistem je varovan pred zunanjimi računalniškimi vdori. Zaposleni v poslovnih enotah UNICREDIT LEASING, d.o.o. se povezujejo preko varne VPN povezave na centralno lokacijo. Program, v katerem se nahajajo osebni podatki, je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov. V programu je mogoče tudi preveriti evidenco dostopov v program (logiranje) in ugotoviti, kateri uporabnik je spremenil osebni podatek. Vsak teden se izvaja varnostno kopiranje celotne baze osebnih podatkov. Nosilci, na katerem se nahajajo varnostne kopije, se prav tako zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v družbi UNICREDIT LEASING, d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga – analiza podatkov za potrebe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu; po potrebi posredovanje informacij pristojnim organom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, če oseba nima EMŠO: država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkusi praktičnega znanja (kraj in datum preizkusa); - preventivni zdravstveni pregledi delavcev; - poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni in o bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki (odločbe o nezgodnem zavarovanju, odločbe o poškodbah pri in izven dela).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Kadrovski službi v zvezi z zaposlenimi. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Inšpektorat za delo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v fasciklih in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o podatkih zahtevanih z zakonom o preprečevanju pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - leasingojemalci in posojilojemalci ter druge fizične osebe, kot določa Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga – odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizme – zakonsko predpisani pregledi oz. preverjanja strank in transakcij; posredovanje podatkov pristojnim nadzornim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; - datum sklenitve poslovnega razmerja ter/ oz. datum in čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče osebe, ki ji je transakcija namenjena; - način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča dejanskega lastnika pravne osebe oziroma, v primeru osebe ali skupine oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti, podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana druge osebe civilnega prava (organizirane združbe posameznikov, ki združuje ali bo združevala sredstva ali drugo premoženje za določen name); - evidenca o dostopu nadzornih organov po ZPPDFT do podatkov, informacij in dokumentacije, ki jo upravljavec podatkov vodi na podlagi navedenega zakona - naziv nadzornega organa, osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila, datum in ura vpogleda v zadevne podatke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenec za PPD in njegov namestnik, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Urad RS za preprečevanje pranja denarja; Tržni inšpektorat RS v zvezi s pooblastili, ki jih izvaja na podlagi ZPPDFT) .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov. Prostori v katerih se nahajajo evidence, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki so v papirni obliki, se nahajajo v ognjevarni omari, vsebina je dostopna le pooblaščencu za PPD in njegovemu namestniku. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o priporočiteljih leasing storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - priporočitelji leasing storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovni podatki za vzpostavitev in izvajanje poslovnega razmerja s priporočitelji leasing storitev, za izvajanje zakonov o obdavčenju, poročanje podatkov glede priporočiteljev v skladu z določili ZPotK-2 in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Oddelek prodaje, Oddelek Finance in računovodstvo. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu družbe. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe-zaposleni, ki te podatke potrebujejo pri delu. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca pogodb sklenjenih s fizičnimi osebami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – dobavitelji materiala ali drugih stvari, izvajalci storitev, prevajalci in drugi avtorji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence vseh sklenjenih pogodb, zaradi evidence stroškov, za plačilo zapadlih računov, za izvajanje zakonov o obdavčenju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, znesek stroška/honorarja.
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci v družbi, zlasti oddelek financ in računovodstva, oddelek podpore poslovanju, pravna služba, kadrovska služba. Pri pogodbah vzdrževanja in oskrbovanja tudi s strani zaposlenega, odgovornega za IT področje in tehničnih storitev, pooblaščeni delavci, ki podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe-zaposleni, ki te podatke potrebujejo pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o odobritvah - SCORING aplikacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji - leasingojemalci in posojilojemalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje), zakonski stan, število otrok, državljanstvo, telefon v službi, telefon doma, mobilni telefon, elektronski naslov, številka osebnega računa, naslov stalnega prebivališča, vrsta bivališča, nepremičnine v lasti, vrednost nepremičnine v lasti, delodajalec, delovno mesto, izobrazba, poklic, višina osebnega dohodka.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v UNICREDIT LEASING, d.o.o., ki podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog, zlasti bonitetna služba in oddelek prodaje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu, se nahaja na centralni lokaciji v Ljubljani. Računalniški sistem je varovan pred zunanjimi računalniškimi vdori. Zaposleni v poslovnih enotah UNICREDIT LEASING, d.o.o. se povezujejo preko varne VPN povezave na centralno lokacijo. Program, v katerem se nahajajo osebni podatki, je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov. V programu je mogoče tudi preveriti evidenco dostopov v program (logiranje) in ugotoviti, kateri uporabnik je spremenil osebni podatek. Vsak teden se izvaja varnostno kopiranje celotne baze osebnih podatkov. Nosilci, na katerem se nahajajo varnostne kopije, se prav tako zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izterjavi terjatev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – leasingojemalci, posojilojemalci, njihovi poroki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence o poteku in stanju postopkov izterjave oziroma izvršbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, telefonska številka, podatki o poslovnem razmerju (številka TRR, številka pogodbe o leasingu, posojilni pogodbi, višina terjatve), kratek opis poteka izterjave, stanje morebitnih sodnih postopkov (pravdni in izvršilni postopki).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v UNICREDIT LEASING, d.o.o., ki podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih obveznosti, zlasti Oddelek upravljanja s tveganji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o sodnih postopkih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – leasingojemalci ali posojilojemalci, tožniki, toženci, nasprotni udeleženci, druge fizične osebe udeležene v sodnih postopkih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence o poteku sodnih postopkov ter zagotavljanje podatkov potrebnih za uveljavljanje oziroma zaščito pravic družbe v sodnih postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, telefonska številka, podatki o poslovnem razmerju (številka pogodbe o leasingu ali posojilne pogodbe, pogodbe o poroštvu, višina terjatve), kratek opis poteka sodnega postopka, podatki o zaposlitvi, podatki o lastništvu motornih vozil, podatki o lastništvu nepremičnin, podatki o lastništvu nematerializiranih vrednostnih papirjev, podatki o poslovnem deležu v podjetju, št. TRR-jev).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v UNICREDIT LEASING, d.o.o., ki podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih obveznosti, zlasti Oddelek upravljanja s tveganji, Pravna služba, v določenih primerih Kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki te podatke potrebujejo pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o prisotnosti in izrabi delovnega časa zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni oz. drugi delavci, ki opravljajo delo v družbi UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o. na kakršnikoli drugi podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga, zaradi uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi z organizacijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: elektronska oblika a) podatki o delavcu ime in priimek, evidenčna številka delavca b) registracija dogodkov prihod, odhod, malica, službeni izhod/prihod, bolniški izhod/prihod, privatni izhod/prihod, odsotnosti (dopust, bolezni, poškodbe, ...) c) podatki o izrabi delovnega časa podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število dni letnega dopusta v papirni obliki dovolilnice (dopust, obisk zdravnika, zasebni izhod).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, vodje oddelkov (samo za njihove podrejene), poslovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo; zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam