Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Občina Tabor
Sedež ali naslov: Tabor 21
Poštna številka: Tabor
Kraj: 3304
Matična številka: 1357727000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca v postopkih odmere komunalnega prispevka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Tabor (Uradni list RS, št. 99/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera komunalnega prispevka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: RS, Upravna enota Žalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matični register, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca v postopkih izdaje potrdil o namenski rabi zemljišča, potrdil o predkupni pravici občine ter dokazil o spremembi namembnosti zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahteve za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča, potrdila o predkupni pravici občine in dokazila o spremembi namembnosti zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča, potrdila o predkupni pravici občine ter dokazila o spremembni namembnosti zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: sodišča, notarji, odvetniki, Finančna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matični register, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca v postopkih odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) - Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetniki pravice razpolaganja oziroma lastniki, najemniki poslovnega prostora).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Finančna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Računalniški program za vodenje evidence je zaščiten z geslom, prav tako je z geslom zaščiten uporabniški račun na računalniku. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matični register, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih kmetij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odgovorna oseba prijavitelja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonskih določb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek odgovorne osebe, telefonska številka odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: Tržni inšpektorat RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Poslovni register Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonskih določb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, stalno prebivališče, začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za javno upravo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): centralni register prebivalstva, davčni register
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 9/2015)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek vlagatelja, stalno prebivališče vlagatelja, začasno prebivališče vlagatelja, št. osebne izkaznice vlagatelja, ime in priimek novorojenca, datum rojstva novorojenca, stalno prebivališče novorojenca, začasno prebivališče novorojenca, EMŠO novorojenca, davčna številka novorojenca, št. TRR novorojenca ali vlagatelja.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): centralni register prebivalstva, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca v postopkih, ki zadevajo pokopališko dejavnost in mrliško pregledno službo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Umrle osebe, za katere se opravi mrliški pregled in najemniki grobov na pokopališču Tabor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje mrliško pregledne službe in zaračunavanje najemnine za najem grobov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek pokojnika, zadnje stalno prebivališče pokojnika, datum in vzrok smrti pokojnika, ime in priimek najemnika groba, naslov najemnika groba, davčna številka najemnika groba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci mrliško pregledne službe, izvajalci pogrebne službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): centralni register prebivalstva, matična knjiga umrlih, evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca v postopkih podeljevanja občinskih priznanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predlagani kandidati za podelitev občinskih priznanj, predlagatelji kandidatov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba postopkov za podelitev občinskih priznanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, naslov kandidata, ime in priimek predlagatelja, naslov predlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Podatki se posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca v postopkih javnega naročanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki pravnih oseb - ponudnikov v postopkih javnega naročanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba postopkov javnega naročanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe, EMŠO zakonitega zastopnika pravne osebe, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika pravne osebe, stalno bivališče zakonitega zastopnika pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, okrajna sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca upravičencev do znižanega plačila vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 57/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do znižanega plačila vrtca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpogled v seznam upravičencev do znižanega plačila vrtca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca, naslov upravičenca, dohodkovni razred upravičenca
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Žalec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v elektronski obliki - internetna aplikacija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dostop do aplikacije je zaščiten s spletnih digitalnih potrdilom. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca upravičencev do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine Tabor, ki niso zavarovani iz drugega naslova.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpogled v seznam upravičencev za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Žalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v elektronski obliki - internetna aplikacija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dostop do aplikacije je zaščiten s spletnih digitalnih potrdilom. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca v postopkih izdaje lokacijskih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahteve za izdajo lokacijske informacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Lokacijska informacija se izda na zahtevo vlagatelja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: Izdelovalci prostorsko ureditvenih načrtov, Ministrstvo za okolje in prostor, soglasodajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matični register, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca v postopkih izdaje potrdil in soglasij organizatorjem javnih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Organizatorji javnih prireditev - pravne ali fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potrdil o pisni obvestitivi lokalne skupnosti o izvedbi javne prireditve na območju lokalne skupnosti, izdaja soglasij k izvedbi javne prireditve na javnih površinah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, stalno prebivališče fizične osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: RS, Upravna enota Žalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca z osebnimi podatki se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca v postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem občine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ponudniki, prodajalci, kupci in drugi vlagatelji zahtevkov v zadevah razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, stalno prebivališče fizične osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe, davčna številka fizične osebe, EMŠO, številka transakcijskega računa, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: odvetniki, notarji, davčna uprava RS, sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca z osebnimi podatki se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): centralni register prebivalstva, poslovni register Slovenije, davčni register
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) - Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, opis zadeve
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, ki sodelujejo v upravnih postopkih in drugih postopkih s področja njihove pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Računalniški program za vodenje evidence je zaščiten z geslom, prav tako je z geslom zaščiten uporabniški račun na računalniku. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca občinskih funkcionarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občinski funkcionarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in zakonodajo na področju lokalne samouprave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, izobrazba, poklic, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): centralni register prebivalstva, davčni register
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca v postopkih izvajanja socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, zastopniki upravičencev, zakoniti zastopnik koncesionarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca, stalno prebivališče upravičenca, začasno prebivališče upravičenca, datum rojstva upravičenca, status upravičenca, ime in priimek zastopnika, vrsta storitve, ime in priimek zakonitega zastopnika koncesionarja
 • Uporabniki zbirke: Koncesionar za opravljanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu - Zavod sv. Rafaela Vransko.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca v postopkih izvajanja pravice do družinskega pomočnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 57/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do družinskega pomočnika, družinski pomočniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravice do družinskega pomočnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca, stalno prebivališče upravičenca, EMŠO upravičenca, ime in priimek družinskega pomočnika, stalno prebivališče družinskega pomočnika, EMŠO družinskega pomočnika, premoženjsko stanje upravičenca, zdravstveno stanje upravičenca, mesečni dohodki upravičenca
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Žalec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca v postopkih javnih razpisov za sofinanciranje športnih in kulturnih programov društev in organizacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) - Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki društev in organizacij, ki kandidirajo na javnih razpisih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih razpisov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zakonitega zastopnika društva oz. organizacije
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva, Centralni register društev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o računovodskih podatkih in stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi, občinski funkcionarji, zunanji člani komisij in odborov občinskega sveta, delavci po pogodbi, dijaki, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in zakonodajo na področju lokalne samouprave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Računalniški program za vodenje evidence je zaščiten z geslom, prav tako je z geslom zaščiten uporabniški račun na računalniku. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva, davčni register
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca v postopkih izvedbe javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj v najem; točkovanje prosilcev oz. vlagateljev in oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek vlagatelja, EMŠO vlagatelja, davčna številka vlagatelja, stalno bivališče vlagatelja, začasno bivališče vlagatelja, ime in priimek člana gospodinjstva, EMŠO člana gospodinjstva, zaposlitveni status vlagatelja, članov gospodinjstva, ime in priimek trenutnega stanodajalca vlagatelja, stanovanjske, socialne in zdravstvene razmere vlagatelja in članov gospodinjstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo avtomobila, podatki o višini preživnine kot morebitne obveznosti vlagatelja, mesečni dohodki vlagatelja in članov gospodinjstva.
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec stanovanj v lasti občine - SIPRO d.o.o., Žalec in Virant Boris s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca, ki vsebuje osebne podatke, se vodi v elektronski in fizični obliki. Uporabniški račun na računalniku je zaščiten z geslom. Evidenca se v fizični obliki nahaja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani podjetja za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva, Zemljiška knjiga, Davčni register,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam