Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JURIJ ŽARGI, dr. dent. med. ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA BEŽIGRAJSKI DVOR
Sedež ali naslov: Peričeva 31
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2387832000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zobozdravstveni ordinaciji na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbeni sodelavci, študenti in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb ali dela prek študentskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, številka transakcijskega računa, na podalagi osebne privolive pa še telefonska številka, elektronski naslov, vrsta vozniškega dovoljenja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Finančna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih in pogodbenih sodelavcev ter študentov se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni. Dostop v bazo podatkov, vodeno v računalniku, je možen zgolj na eni delovni postaji, vstop je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Videonadzorni posnetki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zobozdravstveni ordinaciji in pacienti ter njihovi spremljevalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, zdravil in zdravstvenih kartonov
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek obraza in telesa, datum in ura vstopa, datum in ura izstopa
 • Uporabniki zbirke: Policija, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem je računalnik, kjer se shranjujejo videonadzorni posnetki, je zaklenjen, geslo za dostop do računalnika ima le zobozdravnik, nosilec dejavnosti. Ostali postopki zavarovanja so določeni v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osnovna zdravstvena dokumentacija pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti zobozdravstvene ordinacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zobozdravstvena oskrba
 • Rok hrambe (neobvezno): Zobozdravstveni karton je trajno hranjena dokumentacija, popis bolezni se hrani 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna zdravstvena dokumentacija se hrani 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Enotna matična številka občana, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege, podatki o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni, podatki o alergijah, rezultati preiskav, podatki o stanju oralnega zdravja, diagnoza, podatki o odvisnosti, podatki o operativni in neoperativni terapiji, podatki o predpisanih in izdanih zdravilih in tehničnih pripomočkih, podatki o rezultatih kontrolnih pregledov in podatki o opravljenem kontrolnem delu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, sodišča, policija, nadzorniki Zdravniške zbornice Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prostor, kjer se hranijo zobozdravstvena dokumentacija in zdravila, je pod videonadzorom, računalniki so zaščiteni z gesli. Vsi postopki zavarovanja so natančno opredeljeni v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov, ki ga je zobozdravnik, nosilec dejavnosti, izdal 1.11.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki zobozdravstvene ordinacije se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zobozdravstveni ordinaciji na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbeni delavci, študenti in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev oz. pogodbenih partnerjev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: enaki kot v evidenci o zaposlenih delavcih, pogodbenih sodelavcih ter študentih in dijakih; poleg tega pa še: podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prevoz na delo in prehrana.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije in ostali državni in nadzorni organi, ki imajo podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari v pisarni, do katere je vstop možen le iz ordinacije. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Dostop v bazo, vodeno v računalniku, je možen zgolj na eni delovni postaji, vstop je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, bolj podrobni postopki in ukrepi zavarovanja so opisani v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o porabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zobozdravstveni ordinaciji na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbeni delavci, študenti in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev oz. pogodbenih partnerjev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Statistični urad Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije in ostali državni ter nadzorni organi, ki imajo podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari v pisarni, do katere je vstop možen le iz ordinacije. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Dostop v bazo, vodeno v računalniku, je možen zgolj na eni delovni postaji, vstop je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, bolj podrobni postopki in ukrepi zavarovanja so opisani v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam