Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEDIŠČINA, pravne storitve in reševanje sporov, d.o.o.
Sedež ali naslov: Gortanova 16, 1000 Ljubljana
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6842186000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog osebnih podatkov strank družbe Dediščina d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev posameznikov v skladu s 1. odstavkom 8. člena in 1. točko 13. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe za katere družba Dediščina d.o.o. opravlja pravne storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje poslovnih evidenc in uveljavljanje pravnih storitev za stranke družbe Dediščina d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, oziroma 10 let skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), oziroma do preklica s strani stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, podpis, telefonska številka, elektronski naslov, pravna zadeva (družinsko stanje, ime prednikov, potomcev, sorodnikov, premoženjsko stanje, stanje nepremičnin in ostale informacije povezane z zastopano pravno zadevo).
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe Miha Šepec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: vsi podatki so shranjeni v delovnih mapah do katerih ima dostop le odgovorna oseba zadolžena za varovanje osebnih podatkov. Vsi podatki v računalniških sistemih so zakodirani in zaščiteni, dostop je omogočen le odgovorni osebi. Dostop do podatkov brez gesla in interne povezave podjetja ni mogoč. Zavarovanje je podrobneje urejeno v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Podpisani računi se hranijo tudi v fizični obliki, dostop do njih ima le odgovorna oseba. Računi se konec leta za potrebe letnega poslovnega poročila posredujejo tudi računovodski družbi Instanca d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov nima nobenih povezav z ostalimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Miha Šepec, Gortanova 16, 1000 Ljubljana, EMŠO: 1501984500184, direktor.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog osebnih podatkov zaposlenih v družbi Dediščina d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev posameznikov v skladu s 1. odstavkom 8. člena in 1. točko 13. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04), Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99 – odločba US, 89/99, 11/01 in 75/02), Zakon o plačilnem prometu - ZplaP-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 45/03), Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 48/90), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 48/01), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06) – 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi Dediščina d.o.o., zunanji sodelavci preko podjemnih ali avtorskih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in podjemnih ter avtorskih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi v podjetju, oziroma do prenehanja sodelovanja z zunanjim sodelavcem preko podjemne ali avtorske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, številka osebnega računa, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o izrabi letnega dopusta, podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, število otrok, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih (osnovni količnik, količnik o napredovanju, dodatki na delovno mesto, dodatki na naziv, delovna doba, bonitete, - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres, nadurno delo, mentorstvo), podatki o stanju zaposlitve (sklenitev, prenehanje).
 • Uporabniki zbirke: Direktor Miha Šepec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: vsi podatki so shranjeni v osebnih mapah do katerih ima dostop le odgovorna oseba zadolžena za varovanje osebnih podatkov. Osebni podatki se posredujejo tudi računovodskemu podjetju Instanca d.o.o., kjer so zavarovani skladno z zakonskimi standardi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezav z javnimi zbirkami podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Miha Šepec, Gortanova 16, 1000 Ljubljana, EMŠO: 1501984500184, direktor.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam