Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA MORI, zavarovalno zastopanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 6
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1451871000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz vprašalnika oseb, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto: ime in priimek, naziv delovnega mesta na katerega se posameznik prijavlja, katere vrednote do vodilo v posameznikovem življenju, kaj pričakujete od delovnega mesta, kaj pričakujete od direktorja podjetja, kaj menite da potrebujete, da bi delo v podjetju čim bolje opravljali, kaj lahko mi pričakujemo od vas, kakšno plačilo pričakujete od nas, pretekle izkušnje v zvezi z razpisanim delovnim mestom, posameznikove izkušnje znotraj vprašalnika opredeljenimi pravili, na kakšen način želite sodelovati s podjetjem (preko pogodbe o zaposlitvi/pogodbe o sodelovanju, podpis) • podatki iz ponudbe za delo: ime, priimek, podatki o prejšnji zaposlitvi, naslov stalnega bivališča in drugi podatki, ki jih posredujejo posamezniki.
 • Uporabniki zbirke: • portal Mojedelo.com, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz skeniranih ponudb posameznikov, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev se nahaja na elektronski pošti direktorja na poštnem strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima direktor. • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve, ki se prijavljajo na razpisano delovno mesto se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja v mapi asistenta direktorja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov in dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom oz. dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz prošnje posameznika: ime in priimek, naslov, razred, razrednik, telefonska številka, naslov elektronske pošte, davčna številka in EMŠO, • podatki iz plačilnega naloga: ime in priimek posameznika, naziv lastnika računa, ime banke, številka transakcijskega računa, višina izplačila, • podatki iz evidence o opravljenem praktičnem usposabljanju: ime in priimek, obdobje prakse, kaj je posameznik delal, ocena na praksi, • podatki iz pogodbe z izobraževalno institucijo: ime in priimek, razred, obvezno število ur prakse, obdobje trajanja prakse, datum pričetka in datum končanja izobraževanja, • podatki iz Izjave o izvedenem usposabljanju za varno delu dijaka/študenta: ime, priimek, datum rojstva, datum opravljanja usposabljanja za varno delo, dela, ki so predvidena pri upravljavcu, prepoved uporabe specifičnih delovnih postopkov, prepoved uporabe specifične delovne opreme, seznanjenost z navodili za varno delo,kraj in datum usposabljanja, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz pogodbe z izobraževalno institucijo, potrdila in zapisnika o opravljeni delovni praksi, obrazca o usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu ter požarni varnosti ter prošenj posameznika se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka natisnjenih podatkov iz plačilnih nalogov se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih plačilnih nalogov se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv plačilnih nalogov (plačilni nalogi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • obdelava za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec,leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, stalno/začasno bivališče, državljanstvo, poklic in stopnja izobrazbe, naziv banke številka transakcijskega računa, začetek delovnega razmerja, polni/krajši delovni čas, naziv delovnega mesta, poizkusno delo (dolžina), višina mesečne plače, naslov elektronske pošte (službeni za sporočanje obvestil v zvezi z delovnim razmerjem), datum podpisa pogodbe, datum prejema predloga pogodbe, • podatki iz kadrovske aplikacije: šifra, priimek, ime, status, spol, rojen, EMŠO, davčna številka, rojstni priimek, kraj rojstva, državljanstvo, narodnost, opomba, stalno bivališče: ulica, hišna številka, država, pošta, občina, krajevna skupnost, začasno bivališče: ulica, hišna številka, država, pošta, občina, krajevna skupnost dohodnina: olajšava DOH, olajšava od MM, oznaka olajšave, datum začetka, datum prekinitve, opombe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis Bongo, d.o.o. • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o. • ZPIZ, ZZZS, • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • zunanji izvajalec hrambe podatkov na mikrofilmih, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih delavcih se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlen pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora kjer se nahajajo podatki imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka skeniranih pogodb o zaposlitvi ter drugi dokumenti v zvezi z zaposlitvijo se hranijo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo asistent direktorja, direktor, organizator razvoja IT ter referent za sistematizacijo in optimizacijo v delovnem procesu. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronske kopije podatkov o zaposlenih se nahajajo pri zunanjem izvajalcu . Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • planiranje kadrovskih aktivnosti, • spremljanje razvoja delavca, • obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: šifra, zaporedna številka, skupina dogodkov, dogodek, šifra delovnega mesta, način udeležbe, vrsta izobraževanja, izvajalec, kraj izobraževanja, začetek izobraževanja, konec izobraževanja, dokument, datum dokumenta, kraj izdaje, • podatki iz računa: datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek zaposlenega, ki se je udeležil izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji izvajalec skeniranja in arhiviranja dokumentacije, • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izobraževanjih se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka kopij potrdil o udeležbi na izobraževanjih se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov o računih v zvezi z izobraževanji se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentacije. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu hrambe dokumentacije. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih zavarovalnih zastopnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zunanji pogodbeni partnerji (fizične ali pravne osebe), ki sodelujejo z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje ustreznega izobraževanja pogodbenih partnerjev. • spremljanje razvoja pogodbenih partnerjev, • obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije o zavarovalnih zastopnikih: vrsta izobraževanja, kraj izobraževanja, datum prijave na seminar, datum seminarja, datum prenehanja seminarja, plačano (da/ne), • podatki iz računa: datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek posameznika, ki se je udeležil izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji vzdrževalec aplikacije o zavarovalnih zastopnikih, • zunanji računovodski servis, • zunanji izvajalec skeniranja in hrambe dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izobraževanju zavarovalnih zastopnikov se nahaja v aplikaciji na strežniku. Strežnik se nahaja pri zunanjem izvajalcu vzdrževalcu aplikacije. Postopki in ukrepi o varovanju osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu ter nekateri pogodbeni partnerji. • Elektronska zbirka podatkov o izobraževanjih, ki so priprava na izpit za zavarovalnega zastopnika se nahajajo na strežniku. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni in nekateri pogodbeni partnerji, ki imajo dostop do aplikacije. • Pisna zbirka podatkov o računih v zvezi z izobraževanji se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu hrambe dokumentacije. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani člani. • otroci zavarovalnih zastopnikov, ki prijavijo svojega otroka ob obdarovanju otrok.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • zagotavljanje izrednega dopusta za prvi šolski dan, • obdarovanje otrok ob Božiču (lahko se prijavijo tudi otroci zunanjih zastopnikov).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: priimek, ime, rojen, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, šifra sorodstva, podlaga zavarovanja, stalno bivališče: ulica, hišna številka, država, pošta, občina, začasno bivališče: ulica, hišna številka, država, pošta, občina, dohodnina: olajšava DOH, olajšava od MM, oznaka olajšave, datum začetka, datum prekinitve, opombe, • podatki z obrazca M-DČ: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek, podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine: - podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje, • podatki iz prijavnice za obdarovanje otrok: ime in priimek, starost.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Pred poslovnimi prostori se izvaja videonadzor. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih iz MD-Č obrazcev se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o otrocih, ki jih obdaruje upravljavec se nahaja v obliki tabele in v obliki skeniranih obrazcev na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni, podatke pa obdelujeta direktor in referent za marketing in internet. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, ugotovljenih poklicnih boleznih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, • statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol(moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec iz varnosti in zdravja pri delu, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • ZZZS, Inšpektorat za delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka skeniranih ER-8 dokumentov se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna kopija ER-8 obrazcev se nahaja v fasciklu varstvo pri delu v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • podatki o zdravstvenih pregledih: ime in priimek, zdravniški pregledi, obdobni preventivni, začetek veljavnosti, konec veljavnosti, naziv pooblaščenega zdravnika, potrdilo o zdravniškem pregledu, datum dokumenta kraj izdaje. • podatki iz računa: ime in priimek posameznika na katerega se nanaša račun, datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji izvajalec varnosti in zdravja pri delu, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • zunanji izvajalec skeniranja in hrambe dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka potrdil o zdravniških pregledih se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisne kopije potrdil o zdravstvenih pregledih se nahajajo v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov v zvezi z zdravstvenimi pregledi se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti (izobraževanje iz varstva pri delu, požarna varnost, prva pomoč, gašenje začetka požara), • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računa: datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek zaposlenega, ki se je udeležil izobraževanja, • podatki iz kadrovske aplikacije: izpiti, pregledi in potrdila: šifra, skupina dogodkov, šifra delovnega mesta, izvajalec, datum, izpiti, dokumenti in potrdila: dokument, datum dokumenta, kraj izdaje, začetek, konec, opravljeno, obračun: stroški, akontacija, potni stroški.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji izvajalec skeniranja in hrambe dokumentacije, • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izvajanju usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov v zvezi z usposabljanjem za varnost in zdravje pri delu se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Izjave o izvedenem usposabljanju za varno delu dijaka/študenta: ime, priimek, datum rojstva, datum opravljanja usposabljanja za varno delo, dela, ki so predvidena pri upravljavcu, prepoved uporabe specifičnih delovnih postopkov, prepoved uporabe specifične delovne opreme, seznanjenost z navodili za varno delo, kraj in datum usposabljanja, podpis, • podatki iz računa: ime in priimek posameznika na katerega se nanaša račun, datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, številka napotnice, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji izvajalec skeniranja in hrambe dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka študentskih napotnic, obračun dela in obračun ur študenta, obrazec o usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu ter požarni varnosti se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov v zvezi s študentskim delom se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z upravljavcem in študentje, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije o izrabi delovnega časa: delovni čas po dnevih za izbrano obdobje: ime, datum, dan, prihod na delo, odhod iz dela, saldo, malica, službeno, zasebno, izmena, urnik, opomba, skupni delovni čas za izbrano obdobje: ime, datum, od, do, saldo, delo, razlika, nadure, malica, službeno, zasebno, izven, sobota, nedelja, praznik, opomba, dnevni dogodki za izbrano obdobje: uporabnik, datum in čas, koda, dan, datum, ura, saldo, opomba, obračun delovnega časa in administracija: čas, koda, terminal, opis, tip. • podatki o izrabi delovnega časa: ime in priimek, mesec, prenos, saldo, skupaj, ure za obračun, bolniška, dopust, izredni dopust, praznik, starševsko varstvo, ure skupaj, malica, potni stroški, ure v dobro,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec aplikacije o izrabi delovnega časa, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o. • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlen pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna kopija podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja pri zunanjem računovodstvu. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata direktor in asistent direktorja. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • izplačilo jubilejnih nagrad, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • povračila stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca M4: podatki o zavezancu in zavarovancu: datum vnosa podatkov, leto za katero se sporočajo podatki, šifra prijave podatkov, registrska številka dajalca, registrska številka zavezanca, tedenski sklad ur zavezanca, EMŠO zavarovanca, podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število nadur, znesek plače oz. osnove, znesek prispevka, podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: številu ur nadomestila 1, leto osnove 1, številu ur nadomestila 2, leto osnove 2, podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, trajanje zavarovalne dobe, šifra dobe, znesek prispevka za zav. dobo s povečanjem, podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število ur nadomestila, • podatki iz potnega naloga iz kadrovske aplikacije: ime in priimek, naslov, delovno mesto, oseba, ki pošilja posameznika, relacija, datum prihoda-odhoda, ura prihoda-odhoda, stroški dnevnice, dodatni stroški, višina potnega naloga (kilometrina in dnevnice), skupni znesek za izplačilo. • podatki iz Excelove tabele prevozni stroški: ime in priimek, AM, FV, SMSS, MN, Sk Mori, BigU, bivališče, oddaljenost, dejansko uporablja, najcenejše prevozno sredstvo, cena mesečne vozovnice, opomba, • podatki iz kadrovske aplikacije- krediti: šifra, ime, priimek, šifra stroškovnega mesta, status, kreditodajalec, naziv kreditodajalca, številka pogodbe, vrsta, obrok, plačanih, odplačano, saldo, oznaka kredita, osnova za izračun, šifra:JS, olajšava pri dohodnini, od datuma, dogovorjeno, neaktiven, plače-splošno: veljavnost splošne olajšave (da/ne), uveljavljanje dodatne splošne olajšave (da/ne), 1/12 zneska splošne olajšave, 1/12 zneska posebne olajšave, 1/12 zneska osebne olajšave, boleznine nad 30 dni: leto osnove, skupna bruto osnova, skupno število ur osnove, urna osnova, količnik
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji vzdrževalec kadrovske aplikacije, • zunanji izvajalec skeniranja in hrambe dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka plačilnih list, rekapitulacije ter REK obrazcev se nahaja v omari v varovani pisarni zunanjega računovodstva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov • Elektronska zbirka podatkov namenjeni obračunu plače se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima zunanje računovodstvo. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o potnih nalogih se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo asistent direktorja, računovodja ter zunanje računovodstvo. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov s strani računovodje in zunanjega računovodstva so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka natisnjenih podatkov v zvezi s plačami ter potnimi nalogi se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih dokumentov v zvezi s plačami ter potnimi nalogi (izplačila iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalce elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv dokumentov v zvezi s plačami ter potnimi nalogi (izplačila iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računa: ime in priimek posameznika na katerega se nanaša račun, datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji izvajalec hrambe dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka računov v zvezi z uporabo mobilnih telefonov se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv prejetih računov (računi iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o strankah ter potencialnih strankah upravljavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki s katerimi upravljavec sklene zavarovalno ponudbo, • posamezniki, ki se strinjajo, da jih lahko upravljavec kontaktira za namen obveščanja o novostih v zvezi z zavarovalnimi ponudbami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklenitev zavarovalne ponudbe s posameznikom, • pomoč v primeru morebitnih škodnih dogodkov, • pomoč v kakršnih koli spremembah, ki jih želi stranka znotraj zavarovalne ponudbe, • obveščanje o morebitnih novostih, ki so pomembne za stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zavarovalne ponudbe: ime in priimek, davčna številka rojstni podatki, spol, kraj rojstva, naslov (kraj naslov), telefonska številka, poklic oz. dejavnost, ki jo opravlja, kje je zaposlen7samozaposlen, elektronski naslov pošte, številka osebnega dokumenta, upravna enote izdaje osebnega datuma, kdaj ga je upravna enota izdala, do kdaj velja osebni dokument, je posameznik slovenski državljan, kje posameznik plačuje davek, je posameznik Ameriški državljan (da/ne), podatki o upravičencu: ime, priimek, dan, mesec, leto rojstva, podatki iz zdravstvenega vprašalnika (višina, teža, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o osebnem zdravniku, kdaj se je zdravnika nazadnje obiskalo in zakaj), • podatki iz zavarovalniške aplikacije: podatki iz pogodbe: številka ponudbe, številka police/pogodbe, datum sklenitve, datum prejema, zastopnik, zastopnik AZN, zaloga ponudbe, ponudnik produktov, referenčna številka, datum licence, številka ponudbe pod katero se vodi zaloga, ime in priimek sklenitelja, telefon sklenitelja GSM in stacionarni, elektronska pošta sklenitelja, način obveščanja sklenitelja, začetek in konec zavarovanja, plačilno obdobje, način plačila, datum prve zapadlosti, produkt, letna oziroma enkratna premija, zavarovalna vsota, zavarovalna doba, plačan prvi obrok, obdobje kritja, zav. predmet/oseba, zavarovanec, podatki o strankah: šifra partnerja, naziv, ime in priimek, datum rojstva, spol, zakonski stan, EMŠO, davčna številka, ID številka za DDV, naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka faxa, naslov elektronske pošte, poklic, opombe, ali želi posameznik prejemati elektronske novice, ali posameznik želi, da ga upravljavec kontaktira, • podatki iz dopisa Moje priporočilo: ime in priimek zastopnika, ime in priimek stranke, ulica, poštna številka, kraj, številka telefona, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, podatki o posamezniku, ki jih predlaga stranka, da jih upravljavec kontaktira: ime in priimek, naslov, telefonska številka, ostale informacije,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec aplikacije namenjena sklepanju zavarovanj, • zunanji ponudnik strežniškega prostora za aplikacijo namenjeno sklepanju zavarovanj, • zunanji izvajalec skeniranja dokumentacije, • zunanji vzdrževalec zavarovalniške aplikacije, • zavarovalni zastopniki (dostopajo le do podatkov o svojih strankah), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o strankah, ki so sklenile zavarovalno ponudbo (zavarovalne ponudbe) ter obrazec privoljenja za obdelovanje podatkov se nahaja v poslovnih prostorih upravljavca v oddelku marketinga. Dostop do pisarne in do podatkov imajo zaposleni v oddelku marketinga. • Pisna zbirka podatkov o strankah, ki so sklenile zavarovalno ponudbo se nahaja pri zavarovalnih zastopnikih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska kopija skeniranih zavarovalnih ponudb se nahaja pri zunanjem izvajalcu skeniranja dokumentacije. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o strankah, ki so sklenite zavarovalno ponudbo se nahaja v zavarovalniški aplikaciji. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu ter zavarovalni agentje. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije namenjene sklepanju zavarovanj se nahaja na strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni pri upravljavcu in zunanji pogodbeni partnerji. • Elektronska zbirka skeniranih podatkov o škodnem dogodku (npr. v primeru prijave smrti) se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo zaposleni pri upravljavcu in zunanji pogodbeni partnerji. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov iz reklamacij storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalni zastopniki, ki naj bi po mnenju zavarovalnice neustrezno izpolnili zavarovalno ponudbo, • posamezniki, ki se pritožijo da storitev upravljavca ni bila korektno opravljena.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje reklamacij posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, opis reklamacije, rok za rešitev reklamacije, kontakt zastopnik-stranka (način reševanja reklamacije).
 • Uporabniki zbirke: • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji vzdrževalec zavarovalniške aplikacije, • zavarovalni zastopnik (do stranke, ki je prijavila reklamacijo), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o reklamacijah se nahaja na elektronski pošti namenjeni za reševanje reklamacij na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo osebe na katere so bile reklamacije posredovane ter organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o reklamacijah se nahaja v zavarovalniški aplikaciji. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov.Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu ter nekateri zunanji izvajalci. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov o reklamacijah se nahaja v pisarni osebe, ki rešuje reklamacije. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni pri upravljavcu. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje podatkov DURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o zavarovalnih zastopnikih: šifra partnerja, naziv, ime in priimek, datum rojstva, spol, zakonski stan, EMŠO, davčna številka, ID številka za DDV, naslov, številka stacionarnega telefona, številka mobilnega telefona, številka faxa, naslove zasebne elektronske pošte, naslov elektronske pošte pri upravljavcu, poklic, opombe, številka zastopnika, naziv, oznaka karierne skupine, status zastopnika, status zaposlitve, začetek dela, konec dela, agencija, direkcija, saldo, • podatki potrebni za izplačilo: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, znesek predviden za izplačilo.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • Skupina Mori, d.o.o., • zunanji vzdrževalec zavarovalniške aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pogodb se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa ob odsotnosti asistenta direktorja tudi računovodja, ki je zaposlen pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka skeniranih pogodb z zavarovalnimi zastopniki se nahaja v zavarovalniški aplikaciji. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov.Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu. • Elektronska zbirka skeniranih pogodb se nahaja pri zunanjem izvajalcu skeniranja dokumentacije. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo asistent direktorja, računovodja in informatiki. • Elektronska zbirka podatkov iz avtorskih pogodb za namen izplačil se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata računovodja (zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems) in zunanji računovodski servis. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka dokumentov potrebnih za izplačilo pogodbenih obveznosti se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronski arhiv skeniranih dokumentov potrebnih za izplačilo pogodbenih obveznosti se nahaja pri izvajalce elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisni arhiv dokumentov potrebnih za izplačilo pogodbenih obveznosti (obračuni iz prejšnjega obračunskega leta) se nahaja pri zunanjem izvajalcu elektronske hrambe dokumentarnega gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o pravicah vstopa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, oznaka iz prstnega odtisa zaposlenega, pooblastilo za dostop do prostora.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o pravicah vstopa se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora imata organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo organizator razvoja IT in asistent direktorja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o nagradnih igrah, ki jih organizira upravljavec

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci (stranke, zavarovalni zastopniki, ipd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • posredovanje e-ponudbe oz. e-novic, • sodelujoči: - izvedba nagradne igre, - obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad, • nagrajenci: - prijava dohodnine davčnemu uradu, - dokazovanje istovetnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, rojstni datum, davčna številka (za nagrajence, če je nagrada višja od 40 eurov) • podatki o zavarovalnih zastopnikih, ki so nagrajeni za uspešno delo z izobraževanjem v okviru nekega potovanja: ime in priimek, datum rojstva, številka telefona, naslov stalnega bivališča, prejemnik provizije za prejem dodatne provizije, številka osebnega dokumenta, veljavnost osebnega dokumenta. • podatki o nagrajencih, ki jim je potrebno obračunati dohodnino: ime in priimek, naslov davčna številka, znesek nagrade, vrsta nagrade, datum potovanja oz. krajin datum podelitve nagrade, naziv dobavitelja nagrade, številka prejetega računa upravljavca v zvezi z izplačilom nagrade, številka dobaviteljevega računa v zvezi z nagrado.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • organizator turističnega potovanja, • Skupina Mori, d.o.o., • Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o nagradnih igrah se nahaja na strežniku. Dostop do podatkov imata referent za marketing in podporo agentom in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov o sodelujočih v nagradni igri ter zapisniki o nagrajencih se nahaja v oddelku marketinga. Dostop do podatkov ima referent za marketing in podporo agentom. • Elektronska zbirka skeniranih prijavnic za nagradno igro ter zapisniki o nagrajencih se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata referent za marketing in podporo agentom in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o zavarovalnih zastopnikih, ki so nagrajeni za uspešno delo z izobraževanjem v okviru nekega potovanja, obrazec za povrnitev dela stroškov v primeru prekinitve pogodbe ter o sodelujočih v nagradni igri se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni ter nekateri zunanji izvajalci. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov s strani pogodbenih obdelovalcev so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o nagrajencih, ki jim je potrebno obračunati dohodnino se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o., računovodja, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o. ter zunanje računovodstvo. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o nagrajencih, ki jim je potrebno obračunati dohodnino se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki dostopajo do prostorov (videonadzor se izvaja pred vhodi v poslovne prostore in ne v delovnih prostorih) nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slika iz video nadzornega sistema, čas in datum vstopa ali izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec video nadzornega sistema (za namen vzdrževanja sistema ob dodelitvi dostopa s strani upravljavca), • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka videoposnetkov se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca osebnih podatkov o dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (niso zaposleni pri upravljavcu), ki dolgujejo upravljavcu določeno plačilo za storitev oz. blago (predvsem v zvezi z neplačilom zavarovalne provizije).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled nad gibanjem terjatev, • obračun davščin, • obveščanje o dolgu posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki do katerih dostopajo zavarovalni zastopniki: ime in priimek zavarovanca, podatek o statusu plačila, podatek o obisku, • podatki o dolžnikih znotraj klicnega centra: številka pogodbe, številka ponudbe, ime in priimek dolžnika, datum rojstva, naslov, višina dolga, datum zapadlosti obveznosti, od kdaj je sklenjeno zavarovanje, status dolga, vsebina pogovora s posameznikom.
 • Uporabniki zbirke: • zavarovalni zastopniki (za svoje stranke), • Skupina Mori, d.o.o., • klicni center (podjetje Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.), • zunanji vzdrževalec zavarovalniške aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov znotraj zavarovalniške aplikacije se nahaja na strežniku pri zunanjem izvajalcu. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni, zavarovalni zastopniki za svoje stranke, zaposleni v klicnem centru (do podatkov o zapadlih premijah). • Elektronska zbirka posnetkov iz klicnega centra (odhodni klici) se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata organizator razvoja IT in direktor. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter vodja klicnega centra, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o klicih in vsebini klicev v klicnem centru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • klicane in kličoče osebe, ki kličejo ali so klicane s strani upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obisk potencialnih strank s strani zavarovalnih zastopnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o klicu: ime in priimek posameznika, naslov, podatki o vsebini klica, telefonska številka, leto rojstva, podatek ali bo zraven tudi partner, • podatki iz posnetkov: glas telefonskega referenta ter stranke, ki je bila klicana.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije, • klicni center (podjetje Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.), • Skupina Mori, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka posnetkov iz klicnega centra (odhodni klici) se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata organizator razvoja IT in direktor. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter vodja klicnega centra, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o kontaktih strank, ki jih kličejo telefonski referenti se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata organizator razvoja IT in direktor. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter vodja klicnega centra, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o klicih pravnih oseb se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter vodja klicnega centra, ki je zaposlen v podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o strankah, ki jih kliče klicni center se nahaja znotraj zavarovalniške aplikacije. Dostop do podatkov imajo zavarovalni zastopniki (za termine s strankami, ki jim pripadajo) ter zaposleni pri upravljavcu, vodja klicnega centra (podjetje Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.). Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov s testov osebnostnih lastnosti zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki sodelujejo v testih osebnostnih lastnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • testiranje osebnostnih lastnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum rojstva, datum izdelave osebnostne analize, rezultat iz osebnostne analize.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec analize osebnostnih lastnosti, • Skupina Mori d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz rezultatov testov osebnostnih lastnosti se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Poslovni prostori podjetja in pisarna asistenta direktorja so izven delovnega časa zaklenjeni. Vhod v poslovne prostore podjetja je varovan z videonadzornim sistemom in izven delovnega časa z alarmom. Na hodniku se nahajajo senzorji dima. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. • Elektronska zbirka podatkov o rezultatov testov osebnosti se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o dostopu do osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki dostopajo do osebnih podatkov upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • uporabniško ime, čas spremembe podatkov oz. dostopa do podatkov, IP naslov uporabnika,
 • Uporabniki zbirke: • Informacijski pooblaščenec, • Skupina Mori d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o dostopu do sistemov se nahaja znotraj posamezne aplikacije. Vse aplikacije beležijo kdo, kdaj in kaj spreminja. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna in elektronska zbirka podatkov o obdelovanju osebnih podatkov se nahaja pri vsakem zaposlenemu, ki obdeluje osebne podatke. Dostop do podatkov ima vsak zaposleni za svojo evidenco o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o preverjanju alkoholiziranosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni nad katerimi se izvaja preizkus alkoholiziranosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje testov alkoholiziranosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o opravljenem preizkusu alkoholiziranosti: kraj opravljanja preizkusa, ime in priimek osebe, naslov osebe, delovno mesto, rezultat opravljenega alkotesta, morebitni ukrep v primeru kršitve,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec merjenja alkoholiziranosti, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izvajanju testov alkoholiziranosti se nahaja v pisarni asistenta direktorja. Dostop do pisarne in do podatkov ima asistent direktorja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o prejeti in poslani pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki posredujejo pošto ali pakete na naslov upravljavca, • posamezniki, katerim upravljavec pošilja pošto ali paket
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje poslane in prejete pošte.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, vsebina dokumenta, datum prejema oz. pošiljanja dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji sodelavci, ki vpisujejo podatke v aplikacijo (Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o vsej prejeti pošti znotraj upravljavca ter o poslani pošti iz oddelka marketinga se nahaja na osebnem računalniku v oddelku marketinga. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v oddelku marketinga. • Elektronska zbirka podatkov o poslani pošti iz oddelka financ in kadrovskega oddelka se nahaja v kadrovski aplikaciji na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o poslani pošti iz klicnega centra se nahaja na osebnem računalniku v klicnem centru. Dostop do podatkov imajo zaposleni pri podjetju Smiljan Mori Success Systems. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o prejemnikih e-novic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki jih upravljavec posreduje e-novice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje elektronskih novic posameznikom, ki želijo, da jim upravljavec posreduje e-novice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, datum rojstva, naslov elektronske pošte, telefonska številka, kdaj je bila posamezniku posredovana elektronska pošta, katera elektronska pošta je bila posamezniku posredovana. • podatki iz obrazca privoljenja posameznika: ime in priimek, naslov, EMŠO, elektronski naslov, kraj, datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec aplikacije, • Skupina Mori, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o strankah, ki jim upravljavec posreduje elektronske novice se nahaja na strežniku. Dostop do podatkov imajo referent za marketing in podporo agentom, organizator razvoja IT ter sistemski analitik programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o strankah, ki jih upravljavec posreduje elektronske novice se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov ima referent za marketing in podporo agentom. • Pisna zbirka prijavnic s katerimi se posameznik strinja s pošiljanjem e.novic se nahaja v oddelku marketinga. Dostop do podatkov ima referent za marketing in podporo agentom. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku upravljavca v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca podatkov o posojilnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalni zastopniki, ki jim upravljavec izroči posojilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz posojilne pogodbe, • obračun letnih obresti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz posojilnih pogodb: ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, številka osebnega dokumenta, znesek posojila, davčna številka, rok plačila, višina obrestne mere, • podatki iz kadrovske aplikacije: ime in priimek, davčna številka, naslov, številka transakcijskega računa, številka posojilne pogodbe, višina plačanih mesečnih obveznosti, obračunane obresti iz posojilne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Smiljan Mori Success Systems, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz kopij posojilnih pogodb se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka posojilnih pogodb, ki jih je upravljavec sklenil z zavarovalnim zastopnikom se nahaja v pisarni računovodje. Do prostora in podatkov lahko dostopa asistent direktorja in računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka skeniranih posojilnih pogodb se nahaja na strežniku upravljavca. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz skeniranih posojilnih pogodb se nahaja pri izvajalcu elektronske hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata asistent direktorja in organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o posojilih se nahaja v kadrovski aplikaciji. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Do podatkov lahko dostopa organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. ter računovodja, ki je zaposlena pri podjetju Smiljan Mori Success Systems, d.o.o.. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov iz strežnikov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo organizator razvoja IT ter referent za vnos podatkov in izdajo materiala. Dostop do podatkov iz varnostnih kopij imajo sistemski administratorji znotraj podjetja. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostne kopije kopij podatkov se nahajajo v posebni strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov ima organizator razvoja IT. Do podatkov lahko dostopa tudi sistemski administrator programer, ki je zaposlen v podjetju Skupina Mori d.o.o. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam