Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dina Škrbinc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dina Škrbinc dr.dent.med.-Zobozdravstvena ordinacija
Sedež ali naslov: Mirje 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2387727000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Medicinska dokumentacija v kartotekah pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti izbranega zobozdravnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje zobozdravstvenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - Rojstni podatki - Poklic - Delovno mesto - Telefonska številka - Stalno oz. Začasno prebivališče - Št. ZZZS - Podatki o zdravstvenem zavarovanju - Podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru - Podatki o zdravstvenih storitvah - Prejeta zdravila - Zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni zobne ordinacije - ZZZS - ZPIS - Zavarovalnice ( Triglav, Adriatic Slovenica, Vzajemna ) - Programska hiša Audax - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov zakonsko podlago - Osebna privolitev posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke, ki se vodijo ročno, so v kartotečnih omarah in so izven delovnega časa zaklenjenih in varovanih prostorih. Računalniško vodene kartoteke so dostopne z geslom. Prostori so varovani z protivlomno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja -Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Po zakonu: - ime in priimek, rojstni datum, enotna matična številka, davčna številka,davčna izpostava, kraj in občina rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, delovna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ali je delavec delno upokojen, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) vrsta , datum izdaje, datum izteka, številka in organ ki je izdal delovno dovoljenje - datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, vrsta pogodbe o zaposlitvi razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo S pisno privolitvijo delavca: - spol, zakonski stan, samohranilec / ka, priimek ob rojstvu, državljanstvo, telefonska številka, - funkcionalna znanja, način prevoza na delo, relacija prevoza na delo, državljanstvo, - vrsta osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje ali potni list- reg.št.osebnega dokumenta, datum in občina izdaje.) - invalidnost ali telesna okvara, vojaški obveznik - podatki o družinskih članih: ime in priimek, EMŠO, potrdila o šolanju za zavarovane polnoletne otroke - transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe: družba za vodenje kadrovske službe, družba za obračun plač, delavci računovodstva , - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari ali v pisarni pooblaščene družbe za vodenje kadrovske evidence, pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a/ osebni podatki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) b/ podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa c/podatki o plačah: - izplačane brutto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestila plač, izplačilo na podlagi delovne uspešnosti, iz naslova uspešnosti podjetja - plače iz dobička - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - neto plače iz dobička - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - povračila stroškov v zvezi z delom - prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - Davčni urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari za obračun plač družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - pooblaščeni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v priročnem arhivu, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah na sedežu ali PE družbe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih se hranijo v zaklenjenih omarah na sedežu ali PE družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam