Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Sedež ali naslov: Jamova cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1626981000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni karton študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študentje dodiplomskih ter podiplomskih študijskih programov na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FGG) ter osebe, ki so si na UL FGG pridobile pravico opravljati študijske obveznosti (diferencialni izpiti in sestavni deli študijskih obveznosti drugih članic UL ter drugih visokošolskih zavodov).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti UL FGG, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta ni razvidna. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 82. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, vpisna številka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče ter naslov za osebno vročanje pošte: (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina država), državljanstvo, učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visokošolski študijski program, najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS), ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, ime smeri oziroma modula, kraj izvajanja študija, način študija, datum in študijsko leto vpisa v študijski program, letnik študija, datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih, o dokončanju študija, drugi podatki, potrebni za odločanje o izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma napredovanju v višji letnik ter za odločanje o pravicah študentov v skladu z zakonom, opravljenih izpitih, opravljenih študijskih obveznostih, napredovanju v višji letnik, številu vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS za posamezno študijsko leto, o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta, mednarodni izmenjavi v času študija: (ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava, kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava, ime študijskega programa, datum začetka in zaključka izmenjave, število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po predmetih na visokošolskem zavodu oziroma instituciji, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, ter število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v RS), vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava, dokončanju študija oziroma izpisu iz študijskega programa) Tuji študenti: osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče ter naslov za osebno vročanje pošte: (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), državljanstvo, ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, ime smeri oziroma modula, kraj izvajanja študija, način študija, letnik študija, datum začetka in zaključka izmenjave, število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS, o študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja: (ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda, ime študijskega programa), opravljenih izpitih, opravljenih študijskih obveznostih, napredovanju v višji letnik, številu vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS za posamezno študijsko leto, o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta, mednarodni izmenjavi v času študija: (ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava, kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava, ime študijskega programa, datum začetka in zaključka izmenjave, število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po predmetih na visokošolskem zavodu oziroma instituciji, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, ter število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v RS), vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava, dokončanju študija oziroma izpisu iz študijskega programa). Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci UL FGG na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva (sprejet, 23. 6. 2011) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva (sprejet, 23. 6. 2011).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje dodiplomskega in podiplomskega študija Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki opravljajo študijske obveznosti (izpit po predmetniku študijskega programa, komisijski izpit, diferencialni izpit).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 82. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime (za študentke tudi dekliški priimek), vpisna številka, ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, ime smeri oziroma modula, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, ime predmeta, datum prijave na izpit, datum izpita, ali se izpit opravlja prvič ali se ponavlja, ocena oziroma rezultat, dosežen pri izpitu. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1). Učitelji nosilci predmetov za svoj predmet.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študentje dodiplomskega ter podiplomskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 82. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, vpisna številka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče ter naslov za osebno vročanje pošte: (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina država), državljanstvo, učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visokošolski študijski program, najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS), ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, ime smeri oziroma modula, kraj izvajanja študija, način študija, datum in študijsko leto vpisa v študijski program, letnik študija, datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih, o dokončanju študija, drugi podatki, potrebni za odločanje o izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma napredovanju v višji letnik ter za odločanje o pravicah študentov v skladu z zakonom. Tuji študenti: Osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče ter naslov za osebno vročanje pošte: (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), državljanstvo, ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, ime smeri oziroma modula, kraj izvajanja študija, način študija, letnik študija, datum začetka in zaključka izmenjave, število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS, o študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja: (ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda, ime študijskega programa). Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 81. člen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (z dne 2.10.2006) ter v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov so z uradnimi evidencami povezane v Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: eVŠ - Zakon o visokem šolstvu, Ur. l. RS, 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 81. c člen.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o diplomantih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o varstvu podatkov (Ur. l. RS, št.. 94/07 - UPB)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Diplomanti študijskih programov prve, druge in tretje stopnje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki jim je bila izdana diplomska listina, in sicer: 1. diplomska listina in priloga k diplomi po zaključenih javno veljavnih študijskih programih za pridobitev visokošolske strokovne ter univerzitetne izobrazbe in diplomska listina in priloga po zaključenih javno veljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje; 2. kopija diplomske listine po zaključenih javno veljavnih dodiplomskih študijskih programih za pridobitev visokošolske strokovne ter univerzitetne izobrazbe in kopija diplomske listine po zaključenih javnoveljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka diplome, vpisna številka študenta, osebno ime diplomanta (za diplomantke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, državljanstvo, študijski program, predhodno pridobljeno izobrazbo, naslov diplomskega dela in mentorja, imena članov komisije in zagovor diplomiranja in ocena zagovora diplomske naloge.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 94/07 - UPB).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjenih ognjevarnih omarah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov so z uradnimi evidencami povezane v Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v RS (eVŠ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - državljani RS ali tujci, ki so vložili zaprosilo za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (na tujih višjih, visokih šolah in fakultetah) na podlagi Zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. l. SRS, št. 42/1972)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993), 83. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in rojstni podatki prosilca, podatki o bivališču, oznaka, številka in datum spričevala (diplome), ime šole in ime države, v kateri je bilo spričevalo izdano, izrek klavzule oziroma odločbe o nostrifikaciji. Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. l. SRS, št. 42/1972), 12. člen; Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. l. SRS, 34/1985, 12/1990, 12/1996), 7. člen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari, ustrezno zavarovan dostop v prostor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o priznavanju izobrazbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na študijskih programih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter MIZŠ za namene zaposlitve teh oseb na območju Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izdanih odločb priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in za potrebe zaposlovanja oseb po postopku, ki ga vodi MIZŠ.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba oz. mnenje nanaša (osebno ime, spol, državljanstvo); podatki o diplomi oz. listini o pridobljeni izobrazbi, država izdaje listine ter ime ustanove, ki je izdala listino); datumu odločbe pristojnega organa Fakultete za gradbeništvo Univerze v Ljubljani, ev. dodatne zahteve (izpiti). Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l., št. 87/2011 s spremembami in dopolnitvami)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 23. 6. 2011), drugi uporabniki pa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 97/07 - UPB)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari, ustrezno zavarovan pristop v prostor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 2. 10. 2006) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 23. 6. 2011)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca uporabnikov knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti UL, delavci UL, fizične osebe - zunanji izposojevalci, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov knjižnice za potrebe knjižnične izposoje in za zavarovanje gradiva ter za namen zagotavljanja statističnega spremljanja. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001 s spremembami in dopolnitvami), 15. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, številka indeksa oz. vpisna številka študenta.
 • Uporabniki zbirke: Vodja knjižnice in zaposleni v knjižnici na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, 2. 10. 2006) ter Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011) ter drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 - UPB).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le pooblaščenim osebam - knjižničnim delavcem, upravljalca prek sistema gesel avtorizacije in identifikacije. VII. člen Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev zavezuje knjižničarja k varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za potrebe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. Zakon o visokem šolstvu /Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 82. člen. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 13. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka kraj). Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 - UPB)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 81. a člen, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ur. l. RS, št. 40/2006), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami), 82. člen. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, 40/2006), 16. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka kraj)) in številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na podlagi Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop imajo le delavci Finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 2. 10. 2006) ter v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet, dne 23. 6. 2011).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam