Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Fabiani, Petrovič, Jeraj o.p. d.o.o.
Sedež ali naslov: Bleiweisova 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6098797000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov evidence o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon odelovnih razmerjih ter ostala zakonodaja ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za upravljavca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov in vodenje potnih nalogov.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oziroma 10 let, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje: številka naloga, datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, datum odhoda, ura odhoda, po nalogu, cilj odhoda, naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj izdaje, datum izdaje, b) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov evidence preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, b) podatki o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda, podatek ali je delavec sposoben za delovno mesto, c) dodatni podatki iz zdravstvene napotnice: dekliški priimek, EMŠO, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice, d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdarvstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda .
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov evidence o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter druga ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršni koli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, b) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov evidence o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljalca na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter v skladu z ostalo zakonodajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se začnejo voditi z dnem, ko delavec sklene pogodbo, prenehajo pa se voditi z dnem, ko preneha pogodba o zaposlitvi. Po prenehanju pogodbe se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov delodajalca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, odpravnina, bonus, c) podatki o drugih stroških dela, povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zavarovanje, prispevki v breme zavarovanca, e) krediti: številka in datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip kredita, znesek obroka, višina kredita, število obrokov, status olajšave pri dohodnini, f) delovna doba: status zaposlitve, celotna delovna doba, delovna doba v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, FURS, RIZD in drugi), osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov evidence o poslani in prejeti elektronski pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Aktualna zakonodaja in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri delodajalcu in druge osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje dejavnosti odvetništva.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, v nekaterih primerih 10 let oziroma do preklica osebne privolitve posameznika, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naziv delovnega mesta, oddelek, kdaj je bila poslana elektronska pošta, vsebina elektronske pošte, priloge, komu je bila elektronska pošta poslana, ime in priimek osebe, ki je zahtevala nadzor, razlog nadzora nad elektronsko pošto.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, pooblaščene osebe, po potrebi: sodišča, zavarovalnice, državni organi, organi z javnimi pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov evidence prejemnikov obvestil in novic s področja pravnih novic na e-pošto

 • Pravna podlaga (neobvezno): Aktualna zakonodaja in osebna privolitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke upravljavca, posamezniki, ki preko spletne strani, pisno, preko elektronske pošte ali na drug način od upravljavca zahtevajo prejemanje e-novic ali elektronska gradiva oziroma se nanj naročijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pošiljanje e-novic ter elektronskih gradiv, odgovori na povpraševanje za posamezne storitve upravljavca osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, v nekaterih primerih 10 let oziroma do preklica osebne privolitve posameznika, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naziv delovnega mesta, naslov elektronske pošte, ostali podatki, ki jih posameznik posreduje.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, pooblaščene osebe, po potrebi: sodišča, zavarovalnice, državni organi, organi z javnimi pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov evidence o podatkih zahtevanih z zakonom o preprečevanju pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon opreprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke in druge fizične osebe kot določa Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ustrezna zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki fizične osebe oziroma firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, za katerega odvetnik oz. odvetniška pisarna opravlja storitve, b) ime, priimek, stalno prebivališče, datum rojstva delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo iz prejšnje točke vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, c) podatki iz 14. točke prvega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja v zvezi s pravno osebo, za katero odvetnik oz. odvetniška pisarna opravlja storitve, d) datum vzpostavitve poslovnega razmerja e) datum izvedbe transakcije, f) znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, g) namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, h) način izvedbe transakcije, i) ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja, j) podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij), k) razlogi za sum pranja denarja.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, Pooblaščenec za preprečevanja pranja denarja, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja, in druge ustrezno pooblaščene osebe; Urad za preprečevanja pranja denarja in na podlagi zahteve drugi organi oz. osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka osebnih podatkov evidence o videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebna privolitev ter druga ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, stranke, nasprotne stranke, obiskovalci in druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetek posameznika (brez glasu in generalij).
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, najemodajalec poslovnih prostorov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov evidence o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvetništvu, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika ter druga ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke, priče, tolmači in ostale osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje dejavnosti odvetništva, zlasti zastopanja in pravnega svetovanja, za statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega zastopanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje strank o primerih, pošiljanje obvestil, strokovnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, v nekaterih primerih 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon, davčna številka, EMŠO, takse številka računa, zaposlitev, ostali podatki potrebni za posamezen primer zastopanja, ki jih upravljavec prejme ali so v spisu.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, pooblaščene osebe, po potrebi: sodišča, zavarovalnice, državni organi, organi z javnimi pooblastili, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov evidence o nasprotnih strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvetništvu in druga primerna zakonodaja ter druga ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: nasprotne stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje dejavnosti odvetništva, zlasti zastopanja in pravnega svetovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon, davčna številka, EMŠO, takse, številka računa, zaposlitev, ostali podatki potrebni za posamezen primer zastopanja, ki jih upravljalec prejme ali se nahajajo v spisu.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, pooblaščene osebe, po potrebi: sodišča, zavarovalnice, državni organi, organi z javnimi pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka osebnih podatkov evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja in so se poškodovali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršni koli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) Kartotečno hranjenje prijav o poškodbah pri delu na obrazcu ER-8, vpis v evidenčna sredstva, poškodbe, ki se prijavljajo pristojnemu organu inšpekcije dela, kartotečno hranjenje zdravniških spričeval oziroma ugotovitev, b.) datum in ura prijave, c.) naslov prijavitelja oziroma samostojnega podjetnika oziroma sedeža družbe, d.) priimek in ime, poklic in naslov poškodovanca, e.) datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je poškodbo prijavila, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, f.) drugi podatki, pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka osebnih podatkov evidence o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ali osebna privolitev posameznika ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja, kasnejše kontaktiranje za ponudbo možne zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, datum rojstva, kraj rojstva, spol, tel. številka, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, hobiji, fotografija, fotokopije prilog, ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, datum prošnje.
 • Uporabniki zbirke: osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka osebnih podatkov evidence o začasnih in občasnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ali osebna privolitev posameznika oziroma druga primerna zakonodaja ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: začasni in občasni sodelavci, študenti in dijaki, ki pri upravljavcu podatkov opravljajo delo na podlagi pogodbenega razmerja ali napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se začnejo voditi z dnem, ko študent sklene pogodbo, prenehajo pa se voditi z dnem, ko preneha pogodba o zaposlitvi. Po prenehanju pogodbe se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, študij, letnik in smer študija ali je študent invalid in kategorija invalidnosti, ali opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov delodajalca, fotografija študenta, telefonska številka, naslov elektronske pošte, podatki z napotnice, ostali podatki, ki jih študenti navajajo v pisni obliki na prošnjah, izjavah in v življenjepisih ali drugih dopisih, datum prošnje, izjave ali drugega dopisa, drugi posredovani podatki.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, FURS, RIZD in drugi), osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka osebnih podatkov evidence o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljalca na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter z Zakonom o delovnih razmerjih ter ostalo zakonodajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni sodelavci s katerimi ima upravlavec sklenjeno avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo ali ki so v pogodbenem razmerju na podlagi različnih sklenjenih pogodb o usposabljanju ali izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter drugi nameni, ki so potrebni pri takšnem poslovnem razmerju.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se začnejo voditi z dnem, ko se sklene pogodba, prenehajo pa se voditi z dnem, ko preneha pogodba. Po prenehanju pogodbe se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o pogodbenem sodelavcu: (osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je pogodbeni sodelavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je pogodbeni sodelavec upokojen, ali opravlja delo pri drugem delodajalcu,ime, matična številka in naslov delodajalca, b) vsi podatki o delovnem dovoljenju pogodbenega sodelavca - tujca, c) podatki o sklenjeni pogodbi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela ali začetka opravljanja dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je pogodbeni sodelavec sklenil pogodbo, št. ur rednega tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, d) podatki o prenehanju pogodbe: datum prenehanja, razlog prenehanja in način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZZZS, DURS, RIZD in drugi), osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka osebnih podatkov evidence o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljalca na področju dela in socialne varnosti v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter v skladu z ostalo zakonodajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se začnejo voditi z dnem, ko delavec sklene pogodbo, prenehajo pa se voditi z dnem, ko preneha pogodba o zaposlitvi. Po prenehanju pogodbe se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov delodajalca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, b) podatke o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, c) dopust: število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta.
 • Uporabniki zbirke: vsi državni organi oziroma druge organizacije (ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, FURS, RIZD in drugi), ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka osebnih podatkov evidence o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljalca na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter z Zakonom o delovnih razmerjih ter v skladu z ostalo zakonodajo, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se začnejo voditi z dnem, ko delavec sklene pogodbo. Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov delodajalca, telefonska številka, naslov elektronske pošte, fotografija delavca, b) podatki o otrocih: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je otrok invalid in kategorija invalidnosti, podatki o olajšavah, c) vsi podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujca, d) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katero je delavec sklenil pogodbo, št. ur rednega tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, e) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, razlog prenehanja in način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, FURS, RIZD in drugi), osebe predvidene s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je opisano v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam