Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: R-UNIGARD d.o.o.
Sedež ali naslov: Taborska cesta 38 D
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 3530566000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VIDEONADZORNIH POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - prvi odstavek 74. člena in četrti odstavek 75. ZVOP – UPB1 (Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v družbi, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter z namenom preprečevanja ogrožanja zaposlenih delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 meseca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz tretjega in četrtega odst. 19. člena, 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) posnetek posameznika (slika oziroma glas), b) datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: - oseba, pristojna za varnostno politiko.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniku, pod geslom - kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov ureja interni pravilnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PREJETE POŠTE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - prvi odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007); - 12. in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006); - prvi odstavek 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga ter zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem; za statistična raziskovanja ter za pripravo raznih statističnih poročil; za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo; za namen razvoja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), poročni list, slika zaposlenega, delovna knjižica, številka transakcijskega računa, vozniško dovoljenje, telefonska številka, elektronski naslov, podatki o nekaznovanosti, podatki o poškodbah pri delu, zdravniško spričevalo, izobrazba, stopnja izobrazbe, funkcionalno izobraževanje delavca, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), podatki o družinskih članih. b) podatki o delovnem dovoljenju (tujci) vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju in računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni in prostoru za arhiv, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov ureja interni pravilnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - prvi odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007); - 12. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006); - prvi odstavek 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakona podlaga ter zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem; za izvajanje obračuna prejemkov, nakazil; za priprave statističnih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o stroških dela, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, stopnja izobrazbe, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto izplačila dodatkov k plači, - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače) - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo. c) Podatke o drugih stroških dela povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, odtegljaji, izvršbe. č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - prispevki v breme delodajalca (plačana prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), - prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje),
 • Uporabniki zbirke: vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju, računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke ter v železni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke in prostoru za arhiv, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - prvi odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007); - 12. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006); - prvi odstavek 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakona podlaga ter zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu osebna številka delavca, osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, stopnja izobrazbe, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatki o izrabi delovnega časa podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, število ur letnega dopusta, število ur očetovskega dopusta, število ur odsotnosti med delom – malice, ure službene odsotnosti, porodniške odsotnosti, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju, računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke ter v železni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke in prostoru za arhiv, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov ureja interni pravilnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni naročniki storitev varovanja, ki sklenejo pogodbo o opravljanju storitev zasebnega varovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po Zakonu o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo 10 let od dneva prenehanja veljavnosti pogodbe o opravljanju storitev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz tretjega in četrtega odst. 19. člena, 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podatka: Osebno ime in naslov fizične osebe, pravne osebe ali samostojnega podjetnika, in sedež fizične osebe, pravne osebe, ali samostojnega podjetnika, identifikacijska številka za DDV pravne osebe ali samostojnega podjetnika oziroma davčna številka fizične osebe, zakoniti zastopniki.
 • Uporabniki zbirke: vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju, računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Do zbirke pogodb lahko dostopajo izključno pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Prostor, v katerih se nahaja zbirka pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Do zbirke pogodb lahko dostopajo izključno pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UPORABI FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VEZANJE IN VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe. Podatki se hranijo za dobo 10 let od dneva prenehanja veljavnosti pogodbe o opravljanju storitev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Varnostnik, ki je uporabil fizično silo oz. sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, št. službene izkaznice, firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen); razlog, način, kraju in čas uporabe fizične sile oz. sredstev za vklepanje; obveščanju policijske postaje; morebitne telesne poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni v podjetju, Policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o uporabi fizične sile in sredstev za vezanje in vklepanje se hrani v zaklenjeni omari v pisarni podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PRITOŽBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavitelji in zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pritožbeni postopek
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o pritožniku in varnostniku zoper katerega je bila dana pritožba (ime, priimek, datum in kraj rojstva, občina in država, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče: naslov, kraj, ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka), podatke o uporabljenem ukrepu varnostnika; oceno utemeljenosti pritožbe; podatke o ravnanju ali postopku imetnika licence
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja, pristojne upravne enote, Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v poslovnih prostorih upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – odgovorna oseba. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebni mapi, se izven delovnega časa varuje s sistemom tehničnega protivlomnega varovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH, USPOSABLJANJIH IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA TER OSTALIH USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) - Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. podatki se hranijo za dobo 10 let od dneva prenehanja veljavnosti pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega pregleda, - datum predvidenega naslednjega pregleda c) dodatni podatki iz napotnice: - dekliški priimek, - EMŠO, - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - poklic, - datum zaposlitve, - delovno mesto, - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - datum izjave o varnosti z oceno tveganja, - opis delovnega procesa, - delovna oprema, - predmeti dela, - izpostavljenost tveganjem, - ukrepi, - osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, - neustreznost delovnega mesta, - pripombe delodajalca, - kraj izdaje napotnice, - datum izdaje napotnice d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: - status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, - predlagano drugo delo, - razlog za morebitno neizdano oceno, - predlagani ukrepi, - kraj zdravniškega pregleda, - datum zdravniškega pregleda, datum opravljanja usposabljanja s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom
 • Uporabniki zbirke: - vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju, računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE Z OBRAČUNOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja oz. na drugih lokacijah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - ime in priimek delavca, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: a) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - ime in priimek delavca, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O IZDANIH IN PREJETIH RAČUNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe. Podatki se hranijo za dobo 10 let od dneva prenehanja veljavnosti pogodbe o opravljanju storitev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, ime podjetja, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: - vodstvo družbe - zaposleni v kadrovskem sektorju, računovodstvu - vodje sektorjev samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke ter v železni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke in prostoru za arhiv, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z ZEPDSV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO, potrdila o šolanju), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o nekaznovanju, številka službene izkaznice, pooblastilo za nošenje orožja (številka in kopija listine), kraj dela, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, predhodne zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja za določen čas, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo RS za notranje zahteve. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Delavske knjižice so shranjene v omari in tehnično varovane. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NE
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O OROŽJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o orožju, Ur. l. RS št. 23/05
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zakona o orožju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, datum in kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana, stalno in začasno prebivališče: naslov, kraj, ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka, pristojna upravna enota, zdravstvena sposobnost za nošenje orožja, številka, datum izdaje osebne izkaznice, številka službene izkaznice, - kraj dela, šolska izobrazba, delovno mesto, ki ga delavec opravlja, delovni čas delavca v urah (na teden), oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, - Tovarniška številka, model, tip orožja, številka registra na UE, nahajališče orožja, število nabojev za posamezno orožje, datum tehničnega pregleda orožja, številka in veljavnost pooblastila za nošenje orožja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, pristojne upravne enote, Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v poslovnih prostorih upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – odgovorna oseba. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebni mapi, se izven delovnega časa varuje s sistemom tehničnega protivlomnega varovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam