Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Sedež ali naslov: Medvode
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 6075576000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih študentov za vpis in vpisanih študentov na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UBP7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje dodiplomskega študija (redni študij, izredni študij).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca prijavljenih študentov za vpis se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, evidenca vpisanih študentov se hrani trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, spol, ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občanov, državljanstvo, podatki o vpisu, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, študijski program.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov (z dne 25.7.2014)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam