Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELIKOMAT TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 43A
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5871450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi, bivši zaposleni, upokojeni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovno pravnih in socialnih razmerij - izvajanje določil pogodb o zaposlitvi, za statistične raziskave, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenčna številka zaposlenega, ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, stalno prebivališče (ulica, pošta, občina, država, telefon), začasno prebivališče (enako kot pri stalnem prebivališču), način prihoda na delo (oddaljenost v km), sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, trajanje pogodbe o zaposlitvi od - do, vrsta delovnega časa, delovne naloge), prenehanje delovnega razmerja (datum, vzrok prenehanja), status invalida (kategorija invalidnosti, delna upokojitev), podatki za obračun plač (bruto plača, ocena delovne uspešnosti delavca, davčne olajšave), stroškovno mesto, št. bančnega računa, dopust, delovna doba, izobrazba (poklic, stopnja in vrsta strokovne izobrazbe), družinski člani, ki so zavarovani pri delavcu, otroci do 15 let starosti, pravica do dodatnih dni dopusta, družinski člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO), izobraževanje, zdravstveni pregledi, izpiti iz varstva pri delu, bolniške odsotnosti, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu ( ime, MŠ, naslov – hišna št., poštna št., kraj drugega delodajalca - naslov drugega delodajalca), podatki o delovnem dovoljenju delavca – tujci (vrsta, datum izdaje, datum izteka, številka, organ, ki je izdal delovno dovoljenje).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, pooblaščeni delavci upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v osebnih in posebnih mapah v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Do osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6.,18. in 19. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, študentje in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnopravnih in socialnih razmerij, izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interna osebna številka zaposlenega/študenta/dijaka, ime in priimek, podatki o številu ur (ura prihoda na delovno mesto, ura odhoda z delovnega mesta), število ur/dni prisotnosti na delovnem mestu (skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa), število dni letnega dopusta, število dni izkoriščenega letnega dopusta, število dni bolniškega staleža, porodniška, službena pot.
 • Uporabniki zbirke: Družba Delikomat d.o.o., osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne predajo uporabnikom, izjema so uporabniki po zakonu (Statistični urad RS, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, FURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v posebnih mapah v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Do osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o državni statistiki in vsi ostali zakoni povezani z obračunom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Urejanje delovnopravnih in socialnih razmerij ter izplačila prejemkov iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o obračunanih in izplačanih prejemkih zaposlenih delavcev se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenčna številka zaposlenega, ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, stalno prebivališče (ulica, pošta, občina, država, telefon), začasno prebivališče (enako kot pri stalnem prebivališču), način prihoda na delo (oddaljenost v km), sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, trajanje pogodbe o zaposlitvi od - do, vrsta delovnega časa, delovne naloge), prenehanje delovnega razmerja (datum, vzrok prenehanja), status invalida, podatki za obračun plač (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač), izredno izplačilo - izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače (bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača - za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila (plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo), ocena delovne uspešnosti delavca, davčne olajšave), prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.), podatki o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), stroškovno mesto, št. bančnega računa, dopust, delovna doba, izobrazba (poklic, stopnja in vrsta strokovne izobrazbe), družinski člani, ki so zavarovani pri delavcu, otroci do 15 let starosti, pravica do dodatnih dni dopusta, družinski člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO), izobraževanje, zdravstveni pregledi, bolniške odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Družba Delikomat d.o.o.,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, pooblaščeni delavci upravljavca, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v osebnih in posebnih mapah v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Do osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne predajo uporabnikom, izjemoma so uporabniki po zakonu (Statistični urad RS, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, FURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Delikomat d.o.o., ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vsake nove kopije v pisni obliki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, nalsov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge na obrazcu Prijava poškodbe pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetje Delikomat d.o.o., Inšpektorat RS za delo, Inštitut za varovanje zdravja RS, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, osebni zdravnik, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop v računalniško bazo osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe varovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l. RS, št.:43/2001, 61. člen )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Delikomat d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vsake nove izdaje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, delovno mesto, organizacijska enota, predhodni pregled, datum nastopa, obdobni pregled, ter ostali osebni podatki zaposlenih na zdravniških spričevalih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Delikomat d.o.o., pooblaščen zdravnik, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ob napotitvi na invalidsko komisijo, pooblaščenec za naloge varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti so shranjeni v personalni mapi delavca v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prodaja surovin kupcem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, samostojnega podjetnika, Ime, priimek kupca, davčna številka, EMŠO, naslov, kontaktna oseba, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Delikomat d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam