Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod PROMEDICO PLUS
Sedež ali naslov: Sneberska cesta 128B
Poštna številka: 1260
Kraj: Ljubljana - Polje
Matična številka: 6390714000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osnovna medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacientke in pacienti ambulant zavoda ter v določenih primerih tudi njihovi bližnji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje zdravstvenega varstva, vir podatkov za zakonsko predpisane nacionalne evidence ali zakonsko predpisano posredovanje podatkov, ob posebnem soglasju vir za klinične raziskave, v anonimizirani obliki za statistične in raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): osnovni podatki trajno oziroma 10 let po smrti; druga dokumentacija 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika glede njegovih ali njenih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osnovni osebni podatki (osebno ime, datum rojstva, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja ali tuje zavarovane osebe, zakonski stan, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, telefon, e-pošta), podatki o obveznem in prostovoljnem zavarovanju (zavarovalne podlage, obseg pravic iz posamezne vrste zavarovanja, delodajalec, zavarovalnica, številka polica), podatki o izbranih zdravnikih, podatki o zdravstvenih obravnavah (datum, zdravnik, izvajalec, razlog in vsebina obravnave, anamneza, status, izvidi in meritve, diagnoza, terapija, napotitve, načrt zdravljenja, opombe, listine za uveljavljanje pravic in drugi sorodni dokumenti).
 • Uporabniki zbirke: zdravstveno osebje za namene zdravstvenega varstva; drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, lekarniške dejavnosti ali socialnega varstva; državni organi, nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javne službe na podlagi zakonskih pooblastil; zavarovalnice na pdolagi zakonskih pooblastil ali pogodbenih obveznosti pacienov, na zahtevo pacientke ali pacienta tudi druge pravne ali fizične osebe, ki jih določi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje (dostop samo pooblaščene osebe, zaklenjeni prostori), elektronsko varovanje (požarni zid, zaščita pred zlonamerno programsko opremo, šifriranje, upravljanje elektronskega dostopa), procesno varovanje (interni akti o varovanju, podpisane izjave pooblaščenih oseb, revizijske sledi); varstvo se izvaja skladno z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi (ISO 27001)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezovanje z nacionalnimi registri in evidencami (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV, soglasje zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: trenutni in nekdanji redno zaposleni, pogodbeni sodelavci, štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja, izvrševanje pravic in obveznosti delodajalca, uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega in socialnega zavarovanja ter socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): matični podatki in podatki pomembni za pokojninsko zavarovanje trajno, večina drugih podatkov 6 let ali skladno z določbami posebnih predpisov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika glede njegovih ali njenih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matični podatki (osebno ime, priimek ob rojstvu, davčna številka, EMŠO, spol, šifra zdravstvenega delavca, datum in kraj rojstva, narodnost in državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, kontaktni podatki, zakonski stan, delovna doba, transakcijski račun, družinski člani), podatki o izobrazbi in usposobljenosti (stopnja in smer dosežene izobrazbe, opravljena strokovna izpolnjevanja, spričevala, diplome, licence in druga potrdila), podatki o zaposlitvi (delovno mesto ali druga oblika sodelovanja, veljavnost kolektivnih pogodb, pogodbe, datum nastopa dela, delovno dovoljenje) podatki o kompetencah, uspešnosti in osebnih stanjih (kompetence, ocene, zapisi kadrovskih pogovorov, disciplinski ukrepi, invalidnost, omejitve, izvidi medicine dela), podatki o delovnem času (razporeditev delovnega časa, evidenca delovnega časa, odločbe o dopustu, evidenca izrabljenega dopusta in drugih odsotnosti), podatki o osebnih prejemkih (plače in drugi prejemki, dodatki, plačane obvezne dajatve delavca in delodajalca, regresi stroškov in letnega dopusta)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca (poslovodstvo, kadrovska služba, računovodstvo), državni organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb na podlagi zakonskega pooblastila, na podlagi soglasja delavke/delavca ali zaradi izvajanja zakonskih obveznosti delodajalca pogodbeni partnerji delodajalca, na podlagi odredbe delavke/delavca druge pravne in fizične osebe, ki jih določi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje (dostop samo pooblaščenih oseb, zaklenjeni prostori), elektronsko varovanje (požarni zdi, zaščita pred zlonamerno programsko opremo, uporaba šifriranja, upravljanje elektronskega dostopa), procesno varovanje (interni akti o varovanju, podpisane izjave pooblaščenih oseb, revizijske sledi)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se povezujejo / izmenjujejo z uradnimi evidencami Finančne uprave RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: trenutni in nekdanji redno zaposleni, pogodbeni sodelavci, štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvrševanje pravic in obveznosti delodajalca, zakonsko predpisano posredovanje podatkov državnim organom, sodelovanje z medicino dela in pooblaščenimi izvajalci na področju varnosti pri delu in požarne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 let oziroma skladno z določbami posebnih predpisov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo, požarno varnost in preizkusih praktičnega znanja (osebno ime, datum in vrsta usposabljanja), evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih (osebno ime, delovno mesto ali druga vrsta sodelovanja, vrsta zdravniškega pregleda, datum in zdravniška ocena), evidenca poškodb pri delu (osebno ime, EMŠO, stalno prebivališče, občina st.biv., zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu, podatki o neposredno nadrejenem delavcu in morebitni priči nesreče; priimek in ime, stalno bivališče, občina)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca (poslovodstvo, kadrovska služba, računovodstvo), državni organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb na podlagi zakonskega pooblastila, na podlagi soglasja delavke/delavca ali zaradi izvajanja zakonskih obveznosti delodajalca pogodbeni partnerji delodajalca, na podlagi odredbe delavke/delavca druge pravne in fizične osebe, ki jih določi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje (dostop samo pooblaščenih oseb, zaklenjeni prostori), elektronsko varovanje (požarni zdi, zaščita pred zlonamerno programsko opremo, uporaba šifriranja, upravljanje elektronskega dostopa), procesno varovanje (interni akti o varovanju, podpisane izjave pooblaščenih oseb, revizijske sledi)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih uradnih evidenc ali javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam