Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROTIS D.O.O.
Sedež ali naslov: BRODIŠČE 5
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 3580881000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu ter evidenca o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 38/1994), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 40/2012), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006). Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ROTIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se, skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, shranjujejo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - rojstni datum, - davčna številka, - stalno in začasno prebivališče, - številka osebnega računa, - telefonska številka, - elektronski naslov, - podatki o izobrazbi in delovnem mestu, - podatki o invalidnosti delavca in njegovi delni upokojitvi, - podatki o vzdrževanih in zavarovanih družinskih članih, - podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do koriščenja letnega dopusta, - podatki o delovnem dovoljenju delavca, ki je tujec, - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, o njenem prenehanju (datum in način prenehanja), o datumu nastopa dela in vrsti sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, - podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih, - podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih ter o ugotovljenih poklicnih boleznih ter - drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave, ki imajo pravno podlago v zakonih iz 3. točke tega kataloga in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Ministrstvo za finance, - ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C) Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14) Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 82/2013) Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/2012)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje sklenjene pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo za čas štipendiranja fizičnih oseb.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, emšo, naziv izobraževalne ustanove in smer izobraževanja, začetek in konec štipendiranja, ime in datum podpisa pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: ROTIS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poslovnih partnerjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 86/2014) Zakon o davčnem postopku – ZdavP-2 (Uradni list RS, št. 23/2015) Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 2/2015) Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje sklenjene pogodbe, za izstavitev računa, za dobavo blaga in ostale namene, skladno s področno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena njihovega zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka in/ali številka faksa, naslov elektronske pošte, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, številka transakcijskega računa, status poslovnega partnerja.
 • Uporabniki zbirke: ROTIS d.o.o., Finančna Uprava RS ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Uradni list RS, št. 40/2006), Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/2006) Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo v družbi ROTIS d.o.o. in sicer na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, z kolektivno pogodbo dejavnosti, s področno zakonodajo ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, smer študija, letnik študija, delovno mesto, status študenta – redni ali izredni študent, število opravljenih ur, plačna višina urne postavke, višina izplačanega honorarja, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščeni organizaciji, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ROTIS d.o.o., Finančna Uprava RS, pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 38/1994), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 40/2012), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006). Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ROTIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se, skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, shranjujejo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o delavcu (osebno ime, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba delavca, invalidnost delavca skupaj s podatki o delni upokojitvi, podatki o dopolnilnem delu delavca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki), - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca in sicer bruto plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi ter neto plača delavca, - podatki o stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delo, regres za letni dopust, odpravnina in ostali stroški dela) - podatki o zakonsko določenih in plačanih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, kjer so shranjeni tako prispevki, ki bremenijo delodajalca kot tudi prispevki, ki bremenijo delavca za vse oblike zavarovanja, skladno s področno zakonodajo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prisotnosti zaposlenih na podlagi registrirne naprave

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 38/1994), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 40/2012), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006). Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ROTIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, z kolektivno pogodbo dejavnosti, s področno zakonodajo ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se, skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, shranjujejo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, identifikacijska šifra zaposlenega, čas prihoda in odhoda z delovnega mesta, čas odhoda na malico in čas prihoda z malice, čas odhoda na odmor in čas prihoda z odmora, čas odhoda na službeno pot in čas prihoda s službene poti, čas zasebnega izhoda in čas zasebnega prihoda.
 • Uporabniki zbirke: Rotis d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam