Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Sedež ali naslov: Kopitarjeva ulica 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1834452000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj in občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, znanja in izpiti, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalid, upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, prejšnje zaposlitve, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), preventivni/obdobni zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah in v zaščitenem računalniškemu programu (e-plače). Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13-popr.); Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 - ZDavP, 34/96, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00 - ZPSV-C, 97/01 - ZSDP, 97/01, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 91/13 - ZZVZZ-M, 99/13 - ZSVarPre-C in 26/14 - ZSDP-1);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto oz. dela, ki jih zaposleni opravlja, delovni čas, zavarovalna oz. delovna doba, obračunsko obdobje, delovni čas in njegova izraba oz. prisotnost in zadržanost od dela (dopust, bolniška), bruto in neto plača oz. nadomestilo plače, delovna uspešnost, dodatki in prispevki, drugi prejemki iz delovnega razmerja, povračila stroškov v zvezi z delom, število vzdrževanih družinskih članov, podatki o transakcijskem računu, podatki o posojilih oz. drugih odtegljajih, podatki o premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja ter podatki o dohodnini oz. drugih prispevkih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Davčna uprava RS; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je možen preko zaščitene programske opreme (e-plače), ki je varovana z uporabniškimi imeni in gesli ter digitalnim potrdilom. Računalniki in strežniki so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom, fizični dostop do strežnikov pa je varovan z nadzorom dostopa do strežniških prostorov. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06); Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, delovno mesto, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu (delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne), podatki o poškodbi pri delu (kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Inšpektorat RS za delo; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Vse aplikacije za upravljanje podatkov so zaščitene z uporabniškimi imeni in gesli ter digitalnim potrdilom. Računalniki in strežniki so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom, fizični dostop do strežnikov pa je varovan z nadzorom dostopa do strežniških prostorov. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06); Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, datum rojstva, stalno prebivališče, delovno mesto, delovno področje, poklicna oz. strokovna izobrazba, datum zdravniškega pregleda, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti posameznega javnega uslužbenca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Ustrezna zdravstvena ustanova, ki izvaja zdravstvene preglede; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06); Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11); Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja, datum opravljenega preizkusa, uspešnost opravljanja izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju za varno gibanje v železniškem območju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja, datum opravljenega preizkusa, uspešnost opravljanja izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06); Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih s področja izobraževanja in napredovanja ter kadrovskih zadev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, prebivališče, delovno mesto, podatki o izobraževalni instituciji, trajanje izobraževanja, pogodba o izobraževanju, dokazilo o uspešno zaključenem izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o članih Sveta agencije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sodnem registru (Ur. l. RS, št. 54/07, 65/08, 49/09 in 82/13 - ZGD-1H).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Sveta agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pri izvajanju funkcij nadzornega organa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o videoposnetkih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS in obiskovalci poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje ukrepov za varovanje poslovnih prostorov, zaposlenih, opreme in dokumentacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, gibanje po poslovnem objektu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni varnostni delavci izvajalca varovanja ter pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije. Pred vstopom v poslovni objekt je opozorilna tabla z navedbo, da je objekt pod videonadzorom ter kontaktna telefonska številka. Podatki so shranjeni v digitalni obliki in so varovani pred nepooblaščenim dostopom. Dostop do strojne in programske opreme je fizično in tehnično varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Register dovoljenj za strojevodje.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 56/13 in 91/13); Odločba komisije 2010/17/ES z dne 29. 10. 2009 o sprejetju osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval, predvidenih v Direktivi 2007/59/ES.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, katerim je bilo izdano dovoljenje za strojevodjo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja in preverjanje veljavnosti dovoljenja za strojevodje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od izteka veljavnosti dovoljenja za strojevodjo, oziroma dlje, če nastopijo razlogi iz točke 6. Priloge Odločbe komisije 2010/17/ES.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, fotografija, stalno prebivališče, materni jezik, izobrazba, ocena psihofizičnega stanja z datumom pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Javne agencije za železniški promet RS; Uporabniki navedeni v točki 4. Priloge Odločbe komisije 2010/17/ES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarnih omarah in v zaščitenem računalniškemu programu (z uporabniškimi imeni in gesli). Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se prostori zaklepajo, kadar v prostorih ni zaposlenih. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe zaposlene v Javni agenciji za železniški promet RS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in enotni informacijski varnostni politiki na Javni agenciji za železniški promet RS. Naveden pravilnik je objavljen na oglasni deski Javne agencije za železniški promet RS, kjer je dostopen vsem uslužbencem agencije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam