Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Sedež ali naslov: Kolodvorska 15
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5156700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006 – v nadaljevanju ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja (izračun dopusta, predvidene upokojitve, za izračun jubilejnih nagrad, za izračun in nakazilo plače); uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za zaposlene delavce: trajno,- za delavce, zaposlene po pogodbi o delu in avtorskih pogodbah: 10 let,- za študente: po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo,- za osebe, ki se javijo na razpisano delovno mesto: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ZAPOSLENIH V ZAVODU: - matična številka, - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - spol, - EMŠO, - naslov bivališča (stalno, začasno), - poklic in izobrazba, - državljanstvo, - davčna številka, - predhodne zaposlitve in delovna doba, (zaradi jubilejnih nagrad), - pokojninska doba, (zaradi izračuna datuma predvidene upokojitve – ZUJF), - dokupljena pokojninska doba (zaradi izračuna datuma predvidene upokojitve – ZUJF), - datum zaposlitve v zavodu, - vrsta delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), - družinski člani (ime in priimek, EMŠO, dodatno zavarovanje Vzajemna (P)), (za potrebe izračuna dopusta in plačevanja premij PZZ), - razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - naziv delovnega mesta za katerega je delavec sklenil pogodbo, - razporeditev delovnega časa, - odbitki plačnih razredov delavca, (za potrebe pravilnega izračuna zneska plače), - število napredovanj, - plačni razred delavca z napredovanji, - izobraževanja in usposabljanja ter študij ob delu, - delovni čas (število ur tedenskega rednega delovnega časa), - kraj, kjer delavec opravlja delo, - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način -vzrok prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - letne ocene, (za potrebe napredovanja), - zdravstveno stanje delavca (invalidnost, telesna okvara), - bančni podatki (ob zaposlitvi) - zdravniški pregledi. PODATKI O ZAPOSLENIH INVALIDIH: - odločba o invalidnosti,- kategorija invalidnosti,- vrsta in vzrok invalidnosti,- omejitve dela,- št. odločbe,- stopnja telesne okvare,- datum pridobitve statusa. PODATKI O DELAVCIH, ZAPOSLENIH PO POGODBAH O DELU IN AVTORSKIH POGODBAH: - osebno ime, - EMŠO, - datum rojstva, - davčna številka, - naslov, - spol, - bančni podatki. Evidenca o izvedencih vsebuje naslednje podatke: a.) podatki o izvedencu: - ime in priimek, spol, davčna številka, EMŠO, strokovni naziv, poklic, telefonska številka, stopnja izobrazbe, specializacija, prebivališče, bančni podatki. b.) podatki o njegovem delodajalcu: - naziv, naslov, telefon, delo, ki ga opravlja, datum sklepa o imenovanju, obdobje imenovanja, funkcija v IK, datum upokojitve. c.) podatki o usposabljanjih: naziv usposabljanja, datum, številka izdanega potrdila, veljavnost licence. PODATKI O ŠTUDENTIH: - osebno ime. PODATKI O KANDIDATIH ZA RAZPISANO PROSTO DELOVNO MESTO: - osebno ime in naslov, - razpisano delovno mesto., -e-pošta, -telefonska številka, -podatki o izobrazbi, -dodatnih izobraževanjih, -znanju tujih jezikov,- delovnih izkušnjah in - delovni dobi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register zavezancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, št. 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006- v nadaljevanju ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Določene v 4. in 5. alineji 5. člena ZMEPIZ-1: - osebe, ki so zavezanci za plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - osebe, ki so zavezanci za vlaganje prijav ali zavezanci za vlaganje prijav o osnovah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Po 21. členu ZMEPIZ-1 se o pravnih osebah in podružnicah tujih podjetij, ki so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah, vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: - registrska številka zavezanca; - matična številka poslovnega registra; - davčna številka; - naziv pravne osebe oziroma firma; - sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - šifra in naziv pretežne dejavnosti; - razvrstitev zavezancev za vlaganje prijav in zavezancev za vlaganje prijav o osnovah(vrsta registra); - datum vpisa v sodni register; - pričetek zavezanosti; - prenehanje zavezanosti; - vzrok prenehanja zavezanosti; - datum izbrisa iz sodnega registra. - Po 22. členu ZMEPIZ-1 se o fizičnih osebah, ki so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah zase oziroma za zaposlene delavce, vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: - registrska številka zavezanca; - matična številka poslovnega registra; - davčna številka zavezanca za vlaganje prijav, zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov; - EMŠO; - priimek in ime; - naziv oziroma firma in sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - naziv in šifra dejavnosti; - razvrstitev zavezanca (vrsta registra); - datum vpisa v sodni register oziroma poslovni register; - pričetek zavezanosti; - prenehanje zavezanosti; - vzrok prenehanja zavezanosti. Po 23. Členu ZMEPIZ-1 se o diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter mednarodnih organizacijah, ki zaposlujejo delavce po pogodbi o zaposlitvi in so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah za zaposlene delavce, vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: - registrska številka zavezanca; - davčna številka; - naziv; - sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - razvrstitev zavezancev za vlaganje prijav in zavezancev za vlaganje prijav o osnovah (vrsta registra); - pričetek zavezanosti; - prenehanje zavezanosti; - vzrok prenehanja zavezanosti.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Matična evidenca o izplačilih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1; Ur.l. RS, št.109/06–UPB4, 112/06 - Odl. US, 114/06 - ZUTPG, 17/07, 5/08, 5/08, 10/08 - ZVarDod, 73/08, 53/09, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - Odl. US, 38/10 - ZUKN, 56/10, 79/10 - ZPKDPIZ, 94/10 - ZIU, 57/11, 94/11 - Odl. US, 105/11 - Odl. US, 61/10 - ZSVarPre, 40/11 - ZSVarPre-A, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF in 96/12 - ZPIZ-2) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ; Ur.l. RS, št. 12/1992, 7/96 in 54/98) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Ur. l. RS, št. 49/1998, 51/2004 - odl. US, 118/2006, 28/2009, 61/2010 - ZSVarPre, 40/2011 - ZSVarPre-A – v nadaljevanju ZPIZVZ) Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. l. RS, št. 45/1992, 45/1999 - odl. US, 18/2001, 129/2006, 114/2006 - ZUTPG, 5/2008, 73/2008, 53/2009, 56/2010, 57/2011, 96/2012 - ZPIZ-2 – v nadaljevanju ZZSV) Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod) Ur.l. RS, št. 10/2008 Zakon o starostnem zavarovanju kmetov (Ur. l. SRS, št. 13/1972, 26/1973, 45/1973, 29/1975, 14/1977, 30/1979, 1/1982 - odl. US, 27/1983, Ur. l. RS, št. 96/2012 - ZPIZ-2) Odlok o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Ur. l. RS, št. 26/91) Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Ur. l. SRS, št. 18/1974, Ur. l. RS - stari, št. 14/1990 – v nadaljevanju ZIPO) Zakon o republiških priznavalninah (Ur. l. SRS, št. 18/1974, Ur. l. RS - stari, št. 14/1990 – v nadaljevanju ZRPri) Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/1994, 22/2000 - ZJS, 96/2002 – ZUJIK – v nadaljevanju ZUJIPK) Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Ur. l. RS, št. 99/208 in 42/2010) Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, št. 41/1983, Ur. l. RS, št. 114/2006 - ZUTPG, 122/2007 - odl. US, 5/2008, 73/2008, 53/2009, 56/2010, 57/2011, 61/2010 - ZSVarPre, 40/2011 - ZSVarPre-A, 110/2011 - ZDIU12, 40/2012 - ZUJF, 99/2013 - ZSVarPre-C – v nadaljevanju ZDVDTP) Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011 - ZDIU12, 40/2012 - ZUJF, 8/2013, 14/2013, 63/2013, 99/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 55/2014 – v nadaljevanju ZSVarPre) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 3/2013 - ZŠolPre-1, 14/2013, 56/2013 - ZŠtip-1, 99/2013 – v nadaljevanju ZUPJS) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006 – v nadaljevanju ZEPDSV) Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006, 90/2007, 119/2007, 10/2008, 92/2008, 78/2008, 125/2008, 119/2008, 20/2009, 104/2009, 10/2010, 13/2010, 20/2010, 43/2010, 106/2010, 103/2010, 9/2011 - ZUKD-1, 105/2011, 9/2012 - odl. US, 24/2012, 30/2012, 40/2012 - ZUJF, 75/2012, 94/2012, 102/2012, 52/2013 - odl. US, 96/2013, 108/2013, 29/2014 - odl. US, 50/2014, 94/2014 – v nadaljevanju ZDoh-2) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 - odl. US, 76/2005, 100/2005 - odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZZVZZ) Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS, št. 5/1996, 34/1996, 18/1996 - ZDavP, 87/1997 - ZDavP-A, 3/1998, 7/1998 - odl. US, 106/1999 - ZPIZ-1, 81/2000, 97/2001 - ZSDP, 97/2001, 62/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 96/2012 - ZPIZ-2, 99/2013 - ZSVarPre-C, 91/2013 - ZZVZZ-M, 26/2014 - ZSDP-1 – v nadaljevanju ZPSV) Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/1998, 72/1998 - skl. US, 11/1999 - odl. US, 89/1999 - ZPPLPS, 11/2001 - ZRacS-1, 75/2002, 87/2002 - SPZ, 70/2003 - odl. US, 16/2004, 132/2004 - odl. US, 46/2005 - odl. US, 96/2005 - odl. US, 17/2006, 30/2006 - odl. US, 69/2006, 115/2006, 93/2007, 121/2007, 45/2008 - ZArbit, 37/2008 - ZST-1, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 14/2012, 17/2013 - odl. US, 45/2014 - odl. US, 58/2014 - odl. US, 53/2014 – v nadaljevanju ZIZ) Zakon o usklajevanju tranferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 114/2006, 10/2008 - ZVarDod, 71/2008, 59/2007 - ZŠtip, 98/2009 - ZIUZGK, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 110/2011 - ZDIU12, 40/2012 - ZUJF, 96/2012 - ZPIZ-2 – v nadaljevanju ZUTPG) Uredbe EU, in sicer 1408/71, 574/72 in 2560/01 Mednarodni sporazumi o socialnih zavarovanjih Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, so prejemniki vseh dajatev, ki jih izplačuje zavod.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki, ki jih vsebuje evidenca podatkov o izplačilih prejemkov, se uporabljajo za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in nakazovanje dajatev, ki jih zavod izplačuje.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s Pravilnikom o upravljanju z dokumentarnim gradivom je dokumentarno gradivo temeljne dejavnosti zavoda arhivsko gradivo in se hrani trajno. Dokumentacija, ki se nanaša na obračun akontacije dohodnine se hrani skladno z zakonom o davčnem postopku in zakonom o dohodnini.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V zvezi z omejitvami pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, se uporabljajo določbe 36.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov o prejemnikih dajatev so: - priimek in ime; - enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); - davčna številka; - naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, za tujino - še šifra države); - podatke o skrbniku ali pooblaščencu; - rezidentstvo za davčne namene; - vrsta dajatve; - datum začetka izplačevanja, - znesek dajatve; - naslov za nakazilo (banka, na naslov bivališča, tuj zavod); - prijava / odjava/ sprememba za zdravstveno zavarovanje; - tuja osebna številka, v kolikor se nakazuje na zavode; - podatki o družinskih članih, ki so prejemniki dajatev; - podatke o uveljavljanju davčnih olajšav; - podatke o obračunani akontaciji dohodnine; - podatke o obračunanem in plačanem prispevku za obvezno zdravstveno zavarovanje; - podatke o vračilih pokojninskih in drugih dajatev; - podatke o preplačilih pokojninskih in drugih dajatev; - datum (začasne/dokončne) ustavitve izplačevanja; - vzrok ustavitve (začasnega/dokončnega) izplačevanja;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Matična evidenca uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, št. 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006- v nadaljevanju ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po 1. odst.6. člena ZPIZ-2: - fizične osebe ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta zakon ali mednarodna pogodba in so vključeni v obvezno zavarovanje. Po 3. alineji 5. člena ZMEPIZ-1: - osebe, ki so uveljavile kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V zvezi z omejitvami pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, se uporabljajo določbe 36.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov o zavarovancih določa 11. člen ZMEPIZ-1: - priimek in ime; - enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); - davčna številka; - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - vrsta prebivališča (stalno, začasno, za vročanje); - državljanstvo; - številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal; - poklic, ki ga opravlja; - vrsta izobrazbe; - področje izobrazbe; - ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15.leta starosti in ekstrapiramidnimi obolenji; - kategorija invalidnosti; - podlaga za zavarovanje; - datum prijave v zavarovanje; - datum in vzrok spremembe med zavarovanjem; - delo, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem; - pokojninska doba; - osnove, od katerih so bili plačani prispevki, znesek obračunanega in plačanega prispevka in obdobje, na katero se nanašajo; - obdobje zavarovanja, za katero so bili prispevki obračunani in znesek obračunanega prispevka; - tedensko število ur polnega delovnega časa zavezanca za vlaganje prijav (samo polne ure); - tedensko število ur delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (samo polne ure); - število delovnih ur in število ur dela preko polnega delovnega časa, za katere so plačani prispevki od predpisane osnove; - število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel nadomestilo, ki se všteva v pokojninsko osnovo iz preteklega leta; - registrska številka zavezanca za vlaganje prijav oziroma zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov; - matična številka poslovnega registra dela poslovnega subjekta, v katerem zavarovanec delo opravlja, oziroma poslovnega subjekta, če zavarovanec delo opravlja na sedežu poslovnega subjekta; - šifra dejavnosti, v katero sodi delo oziroma dejavnost zavezanca; - vrsta prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - datum in vzrok prenehanja zavarovanja; - v primeru delovnega razmerja – vrsta delovnega razmerja (ali je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas). Poleg navedenih podatkov o zavarovancih določa 12. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine še naslednje podatke: - vrsta pokojnine, oznaka predpisa, ki je bil podlaga za določitev pokojnine, zmanjšanje oz. povečanje pokojnine, datum priznanja pravice do pokojnine; - datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in ponovnega začetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine; - vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti; - datum ugotovitve invalidnosti; - pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače; - znesek pokojnine ob priznanju pravice; - odstotek odmere delne pokojnine ali dela pokojnine, če je uživalec pravice hkrati tudi vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine. Poleg navedenih podatkov določa 13. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine še naslednje podatke: - priimek in ime; - EMŠO; - davčna številka; - sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine; - iz 11. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz 12. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo upravičenci pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine; - datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine; - datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine, datum začetka izplačevanja družinske oziroma vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine; - znesek pokojnine ob priznanju pravice; - identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine. Poleg navedenih podatkov določa 14. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu še naslednji podatek: - oznake posebnih predpisov, na podlagi katerih so pridobili oziroma jim je bila odmerjena pravica Poleg navedenih podatkov določa 15. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih invalidnin še naslednje podatke: - vzrok in stopnja telesne okvare - datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice do invalidnine; - znesek invalidnine ob priznanju 16. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo poleg podatkov iz 11., 12., 13. in 14. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsto dodatka za pomoč in postrežbo; - datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice; - znesek dodatka za pomoč in postrežbo ob priznanju pravice 17. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih nadomestil na podlagi invalidnosti II. in III. kategorije poleg podatkov iz 11. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsta nadomestila; - osnova za odmero nadomestila; - datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice; - znesek nadomestila; - vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti; - število ur delovnega oziroma zavarovalnega časa za katerega se izplačuje nadomestilo. 18. člen ZMEPIZ-1 pri upravičencih do izplačila 20% predčasne ali starostne pokojnine poleg podatkov iz 11. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsto pokojnine, oznaka predpisa, ki je bil podlaga za določitev 20% pokojnine; - datum začetka izplačevanja ter datum prenehanja izplačevanja 20% pokojnine; - pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavi izplačilo 20% pokojnine, na katero so preračunane plače; - znesek 20% pokojnine ob priznanju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje z naslednjimi uradnimi evidencami: - s centralnim registrom prebivalstva, - s poslovnim registrom Slovenije, - z evidenco davkov in prispevkov, - s knjigovodska evidenco, - z evidenco študentov in diplomantov, - s centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja, - z evidenco brezposelnih oseb, - z evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive, - z evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, - z evidenco iskalcev zaposlitve, - z evidenco o tujcih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Matična evidenca zavarovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, št. 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, št. 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006- v nadaljevanju ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po 1. odst.6. člena ZPIZ-2: - fizične osebe ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta zakon ali mednarodna pogodba in so vključeni v obvezno zavarovanje. Po 3. alineji 5. člena ZMEPIZ-1: - osebe, ki so uveljavile kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov o zavarovancih določa 11. člen ZMEPIZ-1: - priimek in ime; - enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); - davčna številka; - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - vrsta prebivališča (stalno, začasno, za vročanje); - državljanstvo; - številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal; - poklic, ki ga opravlja; - vrsta izobrazbe; - področje izobrazbe; - ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15 .leta starosti in ekstrapiramidnimi obolenji; - kategorija invalidnosti; - podlaga za zavarovanje; - datum prijave v zavarovanje; - datum in vzrok spremembe med zavarovanjem; - delo, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem; - pokojninska doba; - osnove, od katerih so bili plačani prispevki, znesek obračunanega in plačanega prispevka in obdobje, na katero se nanašajo; - obdobje zavarovanja, za katero so bili prispevki obračunani in znesek obračunanega prispevka; - tedensko število ur polnega delovnega časa zavezanca za vlaganje prijav (samo polne ure); - tedensko število ur delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (samo polne ure); - število delovnih ur in število ur dela preko polnega delovnega časa, za katere so plačani prispevki od predpisane osnove; - število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel nadomestilo, ki se všteva v pokojninsko osnovo iz preteklega leta; - registrska številka zavezanca za vlaganje prijav oziroma zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov; - matična številka poslovnega registra dela poslovnega subjekta, v katerem zavarovanec delo opravlja, oziroma poslovnega subjekta, če zavarovanec delo opravlja na sedežu poslovnega subjekta; - šifra dejavnosti, v katero sodi delo oziroma dejavnost zavezanca; - vrsta prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - datum in vzrok prenehanja zavarovanja; - v primeru delovnega razmerja – vrsta delovnega razmerja (ali je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje z naslednjimi uradnimi evidencami: - s centralnim registrom prebivalstva, - s poslovnim registrom Slovenije, - z evidenco davkov in prispevkov, - s knjigovodska evidenco, - z evidenco študentov in diplomantov, - s centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja, - z evidenco brezposelnih oseb, - z evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive, - z evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, - z evidenco iskalcev zaposlitve, - z evidenco o tujcih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca o podanih izvedenskih mnenjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C – v nadaljevanju ZPIZ-2) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS, št. 111/13, 97/14 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006- v nadaljevanju ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po 1. odst.6. člena ZPIZ-2: - fizične osebe ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta zakon ali mednarodna pogodba in so vključeni v obvezno zavarovanje. Po 3. alineji 5. člena ZMEPIZ-1: - osebe, ki so uveljavile kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Po 20. členu ZMEPIZ-1 se o osebah, za katere izvedenski organ zavoda poda izvedensko mnenje, poleg podatkov iz 10. do 18. člena ZMEPIZ-1, ki so potrebni za podajo izvedenskega mnenja, vodi podatke o podanih izvedenskih mnenjih, zlasti: - datum nastanka invalidnosti, telesne okvare oziroma potrebe po pomoči in postrežbi: - vzrok nastanka invalidnosti oziroma telesne okvare; - kategorija invalidnosti - diagnoza; - stopnja telesne okvare; - vrsta dodatka za pomoč in postrežbo Vrste osebnih podatkov o zavarovancih določa 11. člen ZMEPIZ-1: - priimek in ime; - enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); - davčna številka; - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - vrsta prebivališča (stalno, začasno, za vročanje); - državljanstvo; - številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal; - poklic, ki ga opravlja; - vrsta izobrazbe; - področje izobrazbe; - ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15.leta starosti in ekstrapiramidnimi obolenji; - kategorija invalidnosti; - podlaga za zavarovanje; - datum prijave v zavarovanje; - datum in vzrok spremembe med zavarovanjem; - delo, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem; - pokojninska doba; - osnove, od katerih so bili plačani prispevki, znesek obračunanega in plačanega prispevka in obdobje, na katero se nanašajo; - obdobje zavarovanja, za katero so bili prispevki obračunani in znesek obračunanega prispevka; - tedensko število ur polnega delovnega časa zavezanca za vlaganje prijav (samo polne ure); - tedensko število ur delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (samo polne ure); - število delovnih ur in število ur dela preko polnega delovnega časa, za katere so plačani prispevki od predpisane osnove; - število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel nadomestilo, ki se všteva v pokojninsko osnovo iz preteklega leta; - registrska številka zavezanca za vlaganje prijav oziroma zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov; - matična številka poslovnega registra dela poslovnega subjekta, v katerem zavarovanec delo opravlja, oziroma poslovnega subjekta, če zavarovanec delo opravlja na sedežu poslovnega subjekta; - šifra dejavnosti, v katero sodi delo oziroma dejavnost zavezanca; - vrsta prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - datum in vzrok prenehanja zavarovanja; - v primeru delovnega razmerja – vrsta delovnega razmerja (ali je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas). Poleg navedenih podatkov o zavarovancih določa 12. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine še naslednje podatke: - vrsta pokojnine, oznaka predpisa, ki je bil podlaga za določitev pokojnine, zmanjšanje oz. povečanje pokojnine, datum priznanja pravice do pokojnine; - datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in ponovnega začetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine; - vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti; - datum ugotovitve invalidnosti; - pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače; - znesek pokojnine ob priznanju pravice; - odstotek odmere delne pokojnine ali dela pokojnine, če je uživalec pravice hkrati tudi vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine. Poleg navedenih podatkov določa 13. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine še naslednje podatke: - priimek in ime; - EMŠO; - davčna številka; - sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine; - iz 11. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz 12. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo upravičenci pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine; - datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine; - datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine, datum začetka izplačevanja družinske oziroma vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine; - znesek pokojnine ob priznanju pravice; - identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine. Poleg navedenih podatkov določa 14. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu še naslednji podatek: - oznake posebnih predpisov, na podlagi katerih so pridobili oziroma jim je bila odmerjena pravica Poleg navedenih podatkov določa 15. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih invalidnin še naslednje podatke: - vzrok in stopnja telesne okvare - datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice do invalidnine; - znesek invalidnine ob priznanju 16. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo poleg podatkov iz 11., 12., 13. in 14. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsto dodatka za pomoč in postrežbo; - datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice; - znesek dodatka za pomoč in postrežbo ob priznanju pravice 17. člen ZMEPIZ-1 pri uživalcih nadomestil na podlagi invalidnosti II. in III. kategorije poleg podatkov iz 11. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsta nadomestila; - osnova za odmero nadomestila; - datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice; - znesek nadomestila; - vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti; - število ur delovnega oziroma zavarovalnega časa za katerega se izplačuje nadomestilo. 18. člen ZMEPIZ-1 pri upravičencih do izplačila 20% predčasne ali starostne pokojnine poleg podatkov iz 11. člena ZMEPIZ-1 določa še naslednje podatke: - vrsto pokojnine, oznaka predpisa, ki je bil podlaga za določitev 20% pokojnine; - datum začetka izplačevanja ter datum prenehanja izplačevanja 20% pokojnine; - pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavi izplačilo 20% pokojnine, na katero so preračunane plače; - znesek 20% pokojnine ob priznanju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006 – v nadaljevanju ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu ter posamezniki, ki opravljajo delo na podlagi drugega pogodbenega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namen izplačila plač in ostalih prejemkov, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1- UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka za zaposlene delavce zavoda: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO), 2. številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Zavod zagotavlja podatke o stroških dela na načine, v oblikah in obsegih, določenih v predpisih, ki uvajajo obveznosti ter določajo načine, oblike in vsebine poročanja podatkov o stroških dela. Za posameznike, ki opravljajo delo na podlagi drugega pogodbenega razmerja: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006 – v nadaljevanju ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega časa, opredeljevanje vrste delovnega časa, dela prostih dni, službene in druge odsotnosti in evidentiranje prisotnosti in odsotnosti, obračun malice in stroškov prevoza na delo in z dela, za študente – obračun študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek zaposlenega, študenta, - organizacijska enota, v kateri je zaposlen,- številka evidenčne kartice,- dnevni prihodi in odhodi ter kršitve urnika, -podatki o številu opravljenih ur v obdobju,- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,- opravljene ure v času nadurnega dela,- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, preostali dnevi dopusta, ure službenih izhodov, ure strokovnega izobraževanja in drugih vrst odsotnosti . Za študente: dnevni prihodi in odhodi ter evidentiranje malice.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011 – v nadaljevanju ZVZD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, izbrani kandidati za razpisana prosta delovna mesta v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti posameznika, preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom ter preprečevanja invalidnosti. Za načrtovanje in izvajanje ukrepov ter aktivnosti za utrjevanje zdravja vseh zaposlenih v Zavodu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejtve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime zaposlenega uslužbenca ali izbranega kandidata za razpisano prosto delovno mesto v zavodu ter njegov EMŠO, naslov, izobrazba, čas zaposlitve, naziv delovnega mesta, - vrsta preventivnega zdravstvenega pregleda na katerega so napoteni (npr. na obdobni ali drugi preventivni zdravstveni pregled), - datum pregleda in datum naslednjega pregleda, - ugotovitve o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev, (napotnice in zdravniška spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev so sestavni del evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev).
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah pri delu in kolektivnih nezgodah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011 – v nadaljevanju ZVZD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, uslužbenci zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za izvajanje aktivnosti in ukrepov s področja varnega in zdravega življenja, varstva pred požarom in za vodenje drugih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o nesreči pri delu: - številka zadeve, - datum odprtja zadeve, - ime in priimek poškodovanega uslužbenca, EMŠO oziroma datum rojstva, delovno mesto, datum, čas, kraj in vrsta nezgode, spol, državljanstvo, datum in opis nezgode ter datum in čas prijave inšpekciji dela. Podatki o kolektivnih nezgodah ter podatki o nevarnih pojavih: - ime in priimek posameznega udeleženca kolektivne nezgode oziroma poškodbe nastale zaradi nevarnega pojava ter število poškodovanih, - datum in opis kolektivne nezgode, delovna mesta na katerih so bili poškodovani zaposleni ter datum prijave inšpekciji dela.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni takega zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o opravljenem usposabljanju delavcev za varno delo, varstvo pred požarom in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011 – v nadaljevanju ZVZD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, študenti, izbrani kandidati za razpisana prosta delovna mesta v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom vsem zaposlenim v zavodu, za izvajanje aktivnosti in ukrepov s področij varnega in zdravega dela, varstva pred požarom in za vodenje drugih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let po končanem usposabljanju (VPŽ).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime in priimek zaposlenega uslužbenca, študenta ali kandidata za razpisano prosto delovno mesto v zavodu, ki se je udeležil usposabljanja in preverjanja znanja ter njegov naslov, izobrazba, čas zaposlitve, naziv delovnega mesta, - vrsta, način in periodičnost usposabljanja, datum in trajanje usposabljanja ter uspešnost preizkusa znanja in usposobljenosti udeleženca.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007 – v nadaljevanju ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, uslužbenci, zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti, kandidati za razpisana prosta delovna mesta, stranke zavoda, obiskovalci prostorov v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje življenja posameznikov, varovanje premičnin in nepremičnin. ohranjanje reda v prostorih zavoda ter evidenca prisotnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - video nadzor – posnetek posameznika, datum in čas vstopa/izstopa v/iz poslovnih prostorov in na parkirišča.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca vstopa v varovane prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007 – v nadaljevanju ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, uslužbenci, zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja, nadzor vstopov v prostore z omejenim dostopom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ tri leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime zaposlenih in študentov - ura vstopa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni takega zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca kršiteljev - Zavod kot prekrškovni organ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013, 97/2014 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1) Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 76/2008 - ZIKS-1C, 109/2009 - odl. US, 108/2009, 45/2010 - ZIntPK, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US – v nadaljevanju ZP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po 3. in 4. alineji 5. člena ZMEPIZ-1 v povezavi s 13. do 15. a členom ZP-1: - osebe, ki so zavezanci za plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - osebe, ki so zavezanci za vlaganje prijav ali zavezanci za vlaganje prijav o osnovah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): Po 206. členu ZP-1 se evidence lahko obdelujejo pet let po pravnomočnosti odločbe. Dokumentarno gradivo v obliki vpisnikov se hrani trajno, pomožni vpisniki pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Po 56. in 206. členu ZP-1 v povezavi z 21., 22. in 23. členu ZMEPIZ-1: za zavezance – pravne osebe: - matična številka poslovnega registra; - davčna številka; - naziv pravne osebe oziroma firma; - sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - šifra in naziv pretežne dejavnosti; - razvrstitev zavezancev za vlaganje prijav in zavezancev za vlaganje prijav o osnovah(vrsta registra). za zavezance – fizične osebe: - matična številka poslovnega registra; - davčna številka zavezanca za vlaganje prijav, zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov; - EMŠO; - priimek in ime; - naziv oziroma firma in sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - naziv in šifra dejavnosti; - razvrstitev zavezanca (vrsta registra); za odgovorne osebe: - priimek in ime; - enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); - davčna številka; - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - vrsta prebivališča (stalno, začasno, za vročanje); - državljanstvo; - poklic, ki ga opravlja; - matična številka poslovnega registra; o predlagatelju, drugih udeležencih v postopku, pošiljanju vlog oziroma prevzemnikov: - osebno ime; - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino - šifra države); - ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke podatkov so: - notranji: uslužbenci zavoda v skladu s svojimi pooblastili - zunanji: skladno s 204.a členom ZP-1: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravica dostopa in upravljanja z osebnimi podatki je opredeljena v internih aktih zavoda in v aktih informacijske varnostne politike zavoda, ki opredeljujejo varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov. Dostop do podatkov je evidentiran. Dostop je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Nepooblaščenim osebam je dostop do osebnih podatkov preprečen. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je ustrezno zaščiten.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam