Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod sv. Cirila in Metoda - OE Doma Janka Škrabana
Sedež ali naslov: Mladinska ulica 1 A
Poštna številka: 9231
Kraj: Beltinci
Matična številka: 1544572000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: ZUNANJE KAMERE: Področje zunanjega gospodarskega vhoda, Področje glavnega vhoda pod balkonom, Področje vstopa dnevni center. NOTRANJE KAMERE:Hodnik uprave, Hodnik recepcija/čajna kuhinja,Hodnik dnevni center

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice Doma Janka Škrabana, o uvedbi video nadzornega nadzora v prostorih doma na lokaciji Mladinska ulica 1 A, 9231 Beltinci. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v Zavodu sv. Cirila in Metoda-OE Dom Janka Škrabana.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v domu • stanovalci doma • drugi obiskovalci in poslovni partnerji prostorov doma • potencialni storilci kaznivih dejanj ali kršitelji JRM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti stanovalcev, zaposlenih delavcev, obiskovalcev doma in premoženja doma ter premoženja stanovalcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorice doma o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, v določenih primerih se lahko hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni delavci v domu • stanovalci doma • drugi obiskovalci in poslovni partnerji prostorov doma • potencialni storilci kaznivih dejanj ali kršitelji JRM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice doma o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v domu ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ). Prostori Doma na lokaciji Mladinska ulica 1 A, 9231 Beltinci so varovani s proti vlomnimi in proti požarnimi alarmnimi napravami, prostor kjer se nahaja zbirka podatkov VN se posebej zaklepa, zbirka VN je varovana z dostopnim geslom pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Zavodu sv. Cirila in Metoda, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: 1.) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi 2.) koliko ur je delal tistega dne 3.) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat 4.) narava poškodbe 5.) poškodovani del telesa 6.) ali je bila poškodba smrtna 7.) podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu: 1.) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva 2.) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo 3.) koliko oseb se je skupaj poškodovalo 4.) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod 5.) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu 6.) vir nesreče 7.) vzrok nesreče 8.) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen 9.) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu Zavoda sv. Cirila in Metoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00 - ZZPPZ), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek - enotna matična številka občana - davčna številka - kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno prebivališče - kraj dela - poklic - šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, njihovo medsebojno sorodstveno razmerje, število družinskih članov in njihova starost, šolanje otrok - delovno mesto - delovni čas (ur tedensko) - zavarovalna doba - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) - invalidnost - ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen - ukvarjanje z dopolnilnim delom - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - razlog prenehanja delovnega razmerja - dejavnost organizacije (šifra). Občutljivi osebni podatki: Se zbirajo le v primerih zaposlovanja invalidov in delavcev z omejeno delovno zmožnostjo ter delavcev z dalj časa trajajočimi zdravstvenimi težavami, ki so v postopkih pred zdravniškimi ali invalidskimi komisijami. S soglasjem delavcev v primerih najema kreditov ali pomoči pri urejanju družinskih razmerih ter drugih primerih, ki jih določa zakon.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Državne in druge inštitucije ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobovanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika Zavoda sv. Cirila in Metoda ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZVOP Ur.l. RS št. 86/04,113/05 in 67/07. Poslovni prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjena in varovani s proti vlomnimi in proti požarnimi vrati in alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci s priznano invalidnostjo, ki uveljavljajo pravice iz preostale delovne zmožnosti in delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o zavarovancu: 1.) ime in priimek 2.) enotna matična številka občana 3.) spol 4.) datum rojstva 5.) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) 6.) poklic 7.) šolska izobrazba 8.) podlaga zavarovanja - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu Zavoda sv. Cirila in Metoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebni podatki: 1.) ime in priimek 2.) enotna matična številka občana 3.) davčna številka 4.) poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost 5.) podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, vzdrževani družinski člani, sorodstveno razmerje, davčna številka 6.) delovno mesto 7.) delovni čas (ur tedensko) 8.) zavarovalna doba 9.) dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: 1.) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) 2.) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke 3.) skupaj neopravljene ure 4.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta ure počitka ob praznikih ure odsotnosti z nadomestilom plače ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije drugo 5.) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih 6.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom 7.) neopravljene ure brez nadomestila plače 8.) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: 1.) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 2.) plače iz dobička 3.) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 4.) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila 5.) nadomestila neto plače v breme drugih 6.) neto plače iz dobička 7.) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: 1.) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem 2.) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca 3.) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu Zavoda sv. Cirila in Metoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o uporabnikih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur, l. RS, št.: 54/92 in 53/2009 - UPB.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, koncesionarja zasebnika, ki opravlja socialn varstveno dejavnost in za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razkrita.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - podatki o zakonskem stanu - podatki, ki se nanašajo zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca - podatki o mesečnih dohodkih - podatki o plačniku storitev - podatki o številki tekočega računa oz. drugega računa - podatki o osebah za obveščanje - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o potrebni pomoči druge osebe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarnah strokovnih delavcev Zavoda sv. Cirila in Metoda in na elektronskih mediji - računalnikih, kjer je dostop možen z geslom strokovnega delavca. Zavarovanje poteka v skladu z določili Pravilnika Zavoda sv. Cirila in Metoda ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZVOP Ur.l. RS št. 86/2004, 113/05 in 67/07.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o storitvah zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št.: 54/92 in 53/2009 - UPB.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev zdravstvene nege.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost in za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razkrita.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - podatki o zakonskem stanu - podatki, ki se nanašajo zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca - podatki o mesečnih dohodkih - podatki o plačniku storitev - podatki o osebah za obveščanje - podatki o zdravstvenem zavarovanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o terapiji, - podatki o diagnozah - podatki o zdravstvenih posegih in postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni delavci Zavoda sv. Cirila in Metoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v ambulanti Zavoda sv. Cirila in Metoda in elektronskih medijih - dostop z geslom pooblaščenega delavca v zaklenjenih pisarnah strokovnih delavcev in sodelavcev Zavoda sv. Cirila in Metoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z registrom ZZZS o zavarovanih osebah in obsegu pravic iz zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam