Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEICHMANN, prodaja obutve d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 151
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2198673000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so oziroma so bili v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi: Zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - telefonska številka, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov - davčna številka - transakcijski račun - podatki o izobrazbi: stopnja izobrazbe, datum spričevala,poklic - dodatna znanja: znanje tujih jezikov,programskih orodij,ostala znanja - podatek o opravljenih izpitih: naziv izpita, opravljen dne; veljavnost opravljenih izpitov - podatek o delovni dobi do prihoda v podjetje, podatek o delovni dobi za čas brezposelnosti, podatek o dokupljeni delovni dobi, beneficirana delovna doba, skupna delovna doba, skupna delovna doba na določen dan ( let, mesecev,dni). - podatek o invalidnosti, kategorija invalidnosti ali je delavec delno upokojen - podatek ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - podatki o delovnem dovoljenju delavca ( tujci ); vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja ter organ, ki je izdal delovno dovoljenje. - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe , datum nastopa dela, razlog za sklenitve pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, vrsta sklenjene pogodbe. - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; datum prenehanja, razlogi prenehanja - letni dopust; podatek o številu dni letnega dopusta - kopija osebnega dokumenta; - zdravniško spričevalo; - potrdilo o nekaznovanosti;
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije - Republiški inšpektorat za delo in drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu. - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci zaposlenih oziroma oseb, ki so bile zaposlene pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: olajšava pri dohodnini, odmera dopusta, prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - davčna številka - podatki o družinskih članih - priimek in ime delavca - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - spol,rojstni list, potrdilo o šolanju, podatki o otrokovi starosti,
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - davčna številka - podatek o delovni dobi do prihoda v podjetje, podatek o delovni dobi za čas brezposelnosti, podatek o dokupljeni delovni dobi, beneficirana delovna doba, skupna delovna doba, skupna delovna doba na določen dan ( let, mesecev,dni). - podatek o invalidnosti, kategorija invalidnosti ali je delavec delno upokojen - podatek ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - podatki o delovnem dovoljenju delavca ( tujci ); vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja ter organ, ki je izdal delovno dovoljenje. - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe , datum nastopa dela, razlog za sklenitve pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, vrsta sklenjene pogodbe. - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; datum prenehanja, razlogi prenehanja - letni dopust; podatek o številu dni letnega dopusta - podatki o plačah - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi - bruto plača za delo s polnim delovnim časom - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa - bruto nadomestila plač, izredna izplačila ( izplačila po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače ) - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja - povračila stroškov v zvezi z delom - odpravnine - jubilejne nagrade - regres za letni dopust - solidarnostna pomoč - stroški izobraževanja delavcev - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - podatki o plačanih dajatvah za posameznega delavca - podatki o dolgovih delavca - krediti, številka pogodbe, datum pogodbe, vrsta odtegljaja, znesek obroka,višina kredita, št. obrokov
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije - AJPES - Statistični urad RS - Banke - upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z - zakonom - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČAS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - telefonska številka, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov - davčna številka - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom - skupno število opravljenih delovnih ur s krajšim delovnim časom od polnega - neopravljene ure za katere se izplačuje nadomestilo v breme delodajalca - neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo v breme drugih organizacij
 • Uporabniki zbirke: - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - .podatki o usposabljanju - napotnica za predhodni zdravstveni pregled - datum opravljenega pregleda - datum naslednjega pregleda - roki v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni,občasni zdravstveni pregled - delovno mesto - napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled - ime, priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, - datum zadnjega preventivnega pregleda., kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljavcu; Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu - ime in priimek - številka zaposlenega - delovno mesto delavca - naziv usposabljanja - program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo - kvalifikacija pridobljena z usposabljanjem - izvajalec usposabljanja,seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja - zapisnik o preizkusih znanja
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BPOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu - priimek in ime delavca - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas - zavarovalna doba - dejavnost podjetja - podatki o poškodbi - delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba - koliko ur je delal delavec tistega dne , ko se je zgodila poškodba pri delu - ali se je poškodba pri delu pri istem delavcu že kdaj zgodila - poškodovani deli telesa - vzrok nesreče
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca in zagotavljanje obračuna potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki - priimek in ime delavca - delovno mesto delavca - naslov stalnega prebivališča - nalog za službeno potovanje - številka naloga - datum odhoda, ura odhoda - datum prihoda, ura prihoda - po nalogu - cilj potovanja - naloga, razlog službene poti, trajanje potovanja - prevozno sredstvo - plačnik potnih stroškov - višina dnevnice, predujmi,spisek prilog, - kraj izdaje - višina izplačila dnevnice, datum izplačila - ime likvidatorja
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Inšpektorat za delo - osebni zdravnik - zavarovalnica za dodatno nezgodno zavarovanje - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zdoh
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih oz. podjemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov stalnega prebivališča - davčna številka - število delovnih ur - predmet pogodbe - čas trajanje pogodbenega razmerja - datum sklenitve pogodbenega razmerja - status davčnega zavezanca - transakcijski račun - znesek - delovno mesto delavca - naziv usposabljanja - program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo - kvalifikacija pridobljena z usposabljanjem - izvajalec usposabljanja,seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja - zapisnik o preizkusih znanja
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS - Zavod za zaposlovanje - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto; Osebe, ki pošljejo prošnjo samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki iz življenjepisa: ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, delovne izkušnje, slika, datum rojstva. izobrazba, znanja, podpis, - podatki iz elektronskih tabel o iskalcih zaposlitve: ime, priimek, naslov, delovno mesto za katero se posameznik prijavlja, - podatki iz seznama prosilcev za zaposlitev v obliki Excelove tabele: zaporedna številka, priimek, ime, zaznamba (zavrnitev/rezerva), datum rojstva, naslov, telefonska številka, delovno mesto, opomba, - podatki iz osebnega vprašalnika: osebni podatki: priimek, ime, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, EMŠO, državljanstvo, tedenski faktor, številka transakcijskega računa, poslovalnica, naziv banke, izobrazba, davčna številka, telefonska številka, davčni urad, datum pričetka dela, davčna izpostava, rojstni podatki: kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalni naslov: ulica, poštna številka in kraj, občina, začasni naslov: ulica, poštna številka in kraj, občina, kraj iz katerega se posameznik vozi na delo, ostalo: zdravstveni razlogi, ki bi vas lahko ovirali pri delu (da/ne), ali je pri vas ugotovljena invalidnost (da/ne), stopnja izobrazbe, so sorodniki zaposleni pri upravljavcu (da/ne), ste bili že kdaj zaposleni pri upravljavcu (da/ne), ste se že kdaj prijavili na razpisano delovno mesto upravljavca (da/ne), ste trenutno zaposleni (da/ne), je bil v zadnjih treh letih zoper vas uveden kazenski postopek (da/ne), zoper vas trenutno teče kazenski postopek (da/ne), zavarovani člani: ime in priimek, sorodstveno razmerje, datum rojstva, podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, poklicna pot: naziv podjetja, delovno mesto, datum začetka delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, kraj, datum, podpis, - podatki iz obrazca za priporočilo sodelavca: podatki o zaposlenem: ime, priimek, naslov, poslovalnica, datum zaposlitve v podjetju, delovno mesto, podatki o kandidatu: ime, priimek, naslov, telefonska številka, rojstni datum, možen nastop dela, podpis zaposlenega, podpis kandidata, datum.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba - Služba za razvoj kadrov - Vzdrževalec strežnika - Zavod za zaposlovanje - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v oddelku razvoja kadrov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem; Fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice; Pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom; Zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov stalnega prebivališča - številka kartice - delovna skupina - pravice posameznika - datum prevzema kartice - datum vrnitve kartice
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek tajništva in logistike - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov iz sistema se nahaja na strežniku. Dostopa do podatkov ima vodstvo logistike in direktorja. Pisna zbirka podatkov iz zapisnikov predaje ključka oz. kartice se nahaja pri vodji logistike, kopija pa v posameznih oddelkih logistike. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku logistike.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki dostopajo do prostorov nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od 5 do max. 10 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Video posnetki - Datum in ura vstopa oz. izstopa v poslovni prostor
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek revizije, - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki shranjeni in zaščiteni na samih enotah v poslovalnicah max. 5 do 10 dni. Dostop do teh podatkov ima samo oddelek Revizije podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O TERJATVAH DO FIZIČNIH OSEB IN PLAČILIH LE-TEH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o računovodstvu; Slovenski računovodski standardi; Mednarodni računovodski standardi; Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o davku na dodano vrednost; Obligacijski zakonik; Zakon o preprečevanju pranju denarja in financiranju terorizma; Zakona o plačilnih storitvah in sistemih;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so prejeli račun (predračun, dobropis, bremepis) s strani podjetja Deichmann; Zaposleni v skupini Deichmann; Fizične osebe brez statusa samostojnega podjetnika; Fizične osebe s statusom samostojnega podjetnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: gotovinska in negotovinska prodaja blaga in storitev z odlogom plačila; pregled nad gibanjem terjatev (vključujoč izterjavo in potrditvijo stanj); zagotavljanje davčnih evidenc in obračunov; izdelava izkazov in poročil v skladu z zakonodajo in standardi;
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let (v okviru zagotavljanja računovodskih in davčnih evidenc).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek; - Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - Davčna številka (opcijsko);
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v skupini Deichmann; - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema);Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Izjema so le samostojni podjetniki posamezniki, kateri so zbrani v registru davčnih zavezancev oziroma oseb, ki imajo priglašeno dejavnost.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI MOBILNEGA TELEFONA IN AVTOMOBILA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati zgoraj navedena sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo. Nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek uporabnika - Oddelek, - Osnovno sredstvo (telefon, avto in pripadajoča sredstva – kartice za polnjenje goriva, ENC, TAG, vinjete)
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek Logistike, kadrovski oddelek IT oddelek. - Banke - Vzdrževalec strežnikov - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov iz sistema se nahaja na strežniku. Dostopa do podatkov ima vodstvo logistike, IT in vodstvo kadrovskega oddelka. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O KUPCIH IN REKLAMACIJAH KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, ki kontaktirajo upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sprejem pritožb ali pohval. vpis podatkov za namen posredovanja računa obračun davka sprejem reklamacije oziroma zahteve za menjavo izdelka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do končanja postopka reklamacije oziroma menjave, sicer trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - naslov - tel. številka - e-mail naslov
 • Uporabniki zbirke: - vodje poslovalnic, - oddelek podpore prodaji, - vzdrževalec strežnikov, - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami:
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O NAGRADNIH IGRAH, KI JIH ORGANIZIRA UPRAVLJALEC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje e-ponudb oz. e-novic, obveščanje sodelujočih o izvedbi nagradne igre, obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad, obveščanje nagrajencev o prijavi dohodnine davčnemu uradu, dokazovanje istovetnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - Naslov - E-mail naslov (če ga posreduje) - Tel. št. (če ga posreduje) - Davčna številka v primeru nagrajenca, ki dobi nagrado večje vrednosti
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek Marketinga - DURS - vzdrževalec strežnikov pogodbeno zavezani zunanji izvajalec nagradne igre. - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, na lokalnem disku vodje marketinga, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O ZAPISNIKIH O PREPREČITVI IZNOSA NEPLAČANEGA BLAGA IZ TRGOVINE ALI DRUGEGA OBJEKTA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so iznesli neplačano blago iz trgovine ali drugega objekta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje tožbenih in odškodninskih zahtevkov zoper posameznika. Udeležba pri postopkih zoper posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - kraj bivanja, naslov - datum storitve dejanja - kraj storitve dejanja - opis dejanja - vrednost kraje.
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek Revizije - Pravno razvojni oddelek - policija - Odvetniška pisarna - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami:
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O OBVEZNOSTIH DO FIZIČNIH OSEB IN PLAČILIH LE-TEH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o računovodstvu; Slovenski računovodski standardi; Mednarodni računovodski standardi; Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o davku na dodano vrednost; Obligacijski zakonik; Zakon o preprečevanju pranju denarja in financiranju terorizma; Zakona o plačilnih storitvah in sistemih;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so izdali račun (predračun, dobropis, bremepis) podjetju Deichmann: Fizične osebe brez statusa samostojnega podjetnika; Fizične osebe s statusom samostojnega podjetnika; Osebe, ki imajo status urejen na podlagi podjemne, avtorske, umetniške in ostale pogodbe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: gotovinska in negotovinska nabava blaga in storitev z takojšnim plačilom ali odlogom plačila; pregled nad gibanjem obveznosti (vključujoč potrditvijo stanj); zagotavljanje davčnih evidenc in obračunov; izdelava izkazov in poročil v skladu z zakonodajo in standardi;
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let (v okviru zagotavljanja računovodskih in davčnih evidenc).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - davčna številka oziroma identifikacijska številka zavezanca za DDV; - status davčnega zavezanca;
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v skupini Deichmann; - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Izjema so le samostojni podjetniki posamezniki, kateri so zbrani v registru davčnih zavezancev oziroma oseb, ki imajo priglašeno dejavnost.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O PREJEMNIKIH E-NOVIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki posredujejo upravljavcu svoj elektronski naslov za posredovanje e-novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje podatkov za namene izvedbe tržnih akcij in posredovanja drugih novic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek (če ga posredujejo) - Elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: - zunanji izvajalec za posredovanje e-novic, - oddelek marketinga - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov o elektronskih naslovih se nahaja pri zunanjem izvajalcu za posredovanje e-novic. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O PREJETI IN POSLANI POŠTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki posredujejo priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket na naslov upravljavca. Posamezniki, katerim upravljavec pošilja priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje poslane in prejete pošte
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek oz. naziv podjetja - poštna številka - pošta - naslov - datum pošiljanja pošte - številka posamezne pošte - podpis naslovnika - datum vročitve - vrednost pošiljke - znesek bremenitve - podatki o plačilu - opombe
 • Uporabniki zbirke: - Oddelek tajništva in logistike, - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O VODENJU DISCIPLINSKIH POSTOPKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci pri upravljavcu, zoper katere je upravljavec začel disciplinski postopek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje disciplinskih postopkov ter izrekanje disciplinskih sankcij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naziv delovnega mesta - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - vrsta disciplinskega ukrepa - datum rojstva - Opis kršitve delovnih obveznosti
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovski oddelek, - Pravno razvojni oddelek - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI INTERNETA IN ELEKTRONSKE POŠTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci pri upravljavcu, ki pri svojem delu uporabljajo internet in elektronsko pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nadzora nad uporabo interneta in elektronske poštev primeru morebitnih kršitev in za namen zagotavljanja ustrezne ravni kakovosti komunikacije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naziv delovnega mesta - oddelek - vsebina elektronske pošte - priloge - komu je bila poslana - ime in priimek osebe, ki je zahtevala nadzor.
 • Uporabniki zbirke: - IT oddelek - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki elektronski sporočil, se hranijo na strežnikih družbe Deichmann. Podatki so varovani v skladu z mednarodno politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH (KI SO FIZIČNE OSEBE), KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, ki so fizične osebe; Kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih oseb); Kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih (pravnih oseb; Kontakti drugih fizičnih oseb pri poslovanju podjetja s poslovnimi partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla); Zbiranje kontaktov za pridobitev novih ponudb; Zbiranje podatkov za morebitno sklenitev novega pogodbenega razmerja; Zbiranje podatkov izvajanje obstoječega pogodbenega razmerja; Kontaktiranje pravnih oseb v zvezi z dejavnostjo podjetja in izvajanjem poslovne komunikacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, do spremembe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - službena telefonska številka, - služben e-mail fizične osebe, - služben fax fizične osebe, - naslov elektronske pošte fizične osebe pri podjetju.
 • Uporabniki zbirke: - posamezni oddelki upravljavca, - vzdrževalec strežnikov, - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na serverju, in v tiskani obliki v prostorih posameznih oddelkov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori, kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki se hranijo na strežniku in v posameznih programskih orodjih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV O PRAVNIH SPORIH (ZA FIZIČNE OSEBE), PREKRŠKIH IN DRUGIH PRAVNIH PRIMERIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni pri upravljavcu, ki so fizične osebe, udeležene v kakršnem koli pravnem sporu, prekršku ali drugem pravnem primeru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za obravnavo pravnega primera; Obdelava podatkov za sodelovanje v pravnem sporu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeležene stranke v pravnem postopku - naziv delovnega mesta - vrsta pravnega postopka - podatki o sodišču ali drugem pravnem organu, ki obravnava zadevo - podatki o teku postopka.
 • Uporabniki zbirke: - Pravno razvojni oddelek, - vzdrževalec strežnikov - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v posameznih mapah v pravno-razvojnem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori, kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku, dostop je zaščiten z gesli. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA DIJAKOV NA OBVEZNI ŠOLSKI PRAKSI IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi - zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime dijaka/študenta - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - davčna številka - številka transakcijskega računa in naziv banke - naziv šole - datum pričetka zavarovanja - datum prenehanja zavarovanja - podatki o opravljenem delu: opravljeno število ur/mesec, skupno število opravljenih ur, skupna prisotnost v dneh - podatki o izplačilu.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije - Republiški inšpektorat za delo in drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v kadrovskem oddelku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA PODATKOV O NOVOROJENČKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši in novorojenčki, oseb zaposlenih v podjetju Deichmann.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;. za namene obdarovanja novorojenčkov in staršev; za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; za uveljavljanje dodatne davčne olajšave; za uveljavljanje pravic do dodatnih dni dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime delavca/starša - številka zaposlenega - EMŠO (enotna matična številka občana ) - kraj, občina, država rojstva - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - začasni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države ) - telefonska številka, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov - ime in priimek novorojenčka.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije - Republiški inšpektorat za delo in drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v oddelku razvoja kadrov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Prostori kjer se hranijo osebni podatki se po zaključku dneva zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten z gesli. Podatki se hranijo na strežniku ter dodatno na prenosnih medijih, ki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebni podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONOV (MOBILNIH IN STACIONARNIH) IN TELEFONSKI IMENIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Deichmann.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Notranja in zunanja komunikacija zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - delovno mesto - mobilna št. - stacionarna številka - telefon (mobilni ali stacionarni).
 • Uporabniki zbirke: - Vsi oddelki podjetja - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov iz sistema se nahaja na strežniku. Dostopa do podatkov ima vodstvo logistike, IT oddelek in direktorja. Dostop je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH ZA IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah Zakon o preprečevanju pranju denarja in financiranju terorizma Zakon o plačilnih storitvah in sistemih Navodila in regulative Banke Slovenije o izvajanju plačilnega prometa preko poslovnih bank Interni pravilnik poslovnih bank Pogodba o izvajanju plačilnega prometa in vodenju računa med poslovno banko in pravno osebo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Deichmann.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: registracija pravne osebe ( ustanovitelj) dodelitev pooblastil za zastopanje in vodenje pravne osebe (direktorji, prokuristi…)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po izteku avtorizacijskih pravic (v okviru zagotavljanja računovodskih in davčnih evidenc)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - davčna številka; - kraj in datum rojstva; - državljanstvo; - kopija veljavnega osebnega dokumenta (iz katere je razvidna vrsta listine, veljavnost listine, izdajatelj listine in identifikacijska številka dokumenta);
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v skupini Deichmann; - osebe, ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljalci in vzdrževalci programov in sistema); - osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH VPISANIH V SODNI REGISTER

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o preprečevanju pranju denarja in financiranju terorizma;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so vpisani v sodni register kot ustanovitelji oziroma osebe, pooblaščene za vodenje in zastopanje pravne osebe: Fizične osebe, ki so zaposlene v skupini Deichmann; Fizične osebe pooblaščene s strani skupine Deichmann;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: registracija pravne osebe (ustanovitelj); dodelitev pooblastil za zastopanje in vodenje pravne osebe (direktroji, prokuristi);
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); - davčna številka; - kraj in datum rojstva; - državljanstvo; - kopija veljavnega osebnega dokumenta (iz katere je razvidna vrsta listine, veljavnost listine, izdajatelj listine in identifikacijska številka dokumenta);
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v skupini Deichmann; - Osebe ki izvajajo inšpekcijske nadzore s strani zakonodajalca; - Osebe ki izvajajo revizijo letnih izkazov v skladu z zakonodajo; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI IZVAJAJO SVETOVALNE IN REVIZIJSKE STORITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z svetovalnimi in revizijskimi storitvemi: Fizične osebe, ki so zaposlene v podjetju, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ključn podatki za tržne analize in zagotavljanje resursov; ključni podatki za zagotavljanje kvalitete in strokovnosti storitve; ključni podatki za zagotavljanje sledljivosti obdelave;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - podjetje, delovno mesto, oddelek; - E-naslov (službeni in privatni); - telefonske številke (službene in prvatne);
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v skupini Deichmann; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI IMAJO DOSTOP DO SISTEMOV ZA OBDELAVO IN PRENOS PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA POROČANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zaposleni v oddelku financ in računovodstva ter oddelkih, ki pripravljajo podatke v sistemih za obdelavo informacij: Fizične osebe, ki so zaposlene v podjetju, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ključni podatki za zagotavljanje kvalitete in strokovnosti storitve; ključni podatki za zagotavljanje sledljivosti obdelave;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - delovno mesto, oddelek; - uporabniško ime; - avtorizacijski profil;
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v skupini Deichmann; - Revizorji informacijskih sistemov; - Osebe, ki izvajajo tehnično podporo (vzpostavljevalci in vzdrževalci programov in sistema); - Osebe, ki izvajajo arhiviranje podatkov (zagotavljanje varnostnih kopij in elektronskega arhiva);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje: objekt je varovan s strani varnostne službe vključujoč video nadzor; Tehnično varovanje: omejitev dostopa do poslovnih prostorov (elektronska ključavnica, navadna ključavnica); Sistemsko varovanje: omejitev dostopa do sistemov za obdelavo in kreiranje podatkov preko uporabniških imen in gesel;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam