Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inšpektorat RS za delo
Sedež ali naslov: Verovškova ulica 64a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1190393000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Inšpektoratu RS za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organa, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe statističnih analiz, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o stroških dela se za posameznega delavca preneha voditi z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o stroških dela, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsi podatki o zaposlenih, ki se vnašajo in obdelujejo v sistemu MFERAC – Stroški dela in kadrovska evidenca: - identifikacijski podatki o delavcu oziroma uslužbencu: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, rojstni podatki (datum, kraj, občina, država rojstva), stalno oziroma začasno prebivališče (občina, pošta, kraj, ulica, hišna št.), izobrazba (končana šola, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti), ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, podatki o delovnem dovoljenju delavca, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec, izplačilo za delo preko polnega delovnega časa, izplačila na podlagi delovne uspešnosti, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izredna izplačila); - podatki o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače in drugi stroški dela); - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), - Ministrstvo za finance, - Finančna uprava RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se hranijo v personalni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana s Centralnim registrom prebivalstva (CRP).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nezgod pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) - 41. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poškodovanci in njihovi delodajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidentiranja zadev, za potrebe organa in statistično analizo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka, dejavnost, registrska številka, število zaposlenih), - podatki o poškodovancu (ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, število ur, ki jih je delavec opravil pred nezgodo), - podatki o nezgodi (datum prijave, datum in ura nezgode, mesto in kraj nezgode, vrsta in narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost poškodovanca v času nezgode, vzrok in način poškodbe, skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, podatek o nudenju prve pomoči, podatek o pričakovanem trajanju bolniškega staleža, podatek o osebi, ki je/bo opravila interno raziskavo nezgode), - podatki o prijavitelju nezgode (ime in priimek delavca, ki prijavlja nezgodo, telefonska številka in njegovo delovno mesto)
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo, - sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, - stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter - drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so evidenca ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008), osebna pisna prostovoljna privolitev koordinatorja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca koordinatorjev se vodi za namene izdaje potrdil o opravljenem preizkusu znanja ter zaradi dokazovanja o izpolnjevanju pogojev v drugih postopkih, ki jih državni organi vodijo na zahtevo koordinatorja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o koordinatorju (priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, podatki o izobrazbi), vrsta preizkusa, zaporedna številka potrdila, datum izdaje in veljavnost, dokazila o izpolnjevanju pogojev za koordinatorja.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo, drugi državni organi in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih je računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC in personalne mape)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Inšpektoratu RS za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organa, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe statističnih analiz, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o zaposlenih delavcih se za posameznega delavca preneha voditi z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsi podatki o zaposlenih, ki se vnašajo in obdelujejo v sistemu MFERAC - Stroški dela in kadrovska evidenca, ter v personalnih mapah. Gre za identifikacijske podatke o delavcu in podatke o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, rojstni podatki (datum, kraj, občina, država rojstva), zakonski stan, število otrok, stalno oziroma začasno prebivališče (občina, pošta, kraj, ulica, hišna številka), davčna številka; poklic, šolska izobrazba (končana šola, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti), znanje tujega jezika, vozniški izpit, zadnja zaposlitev, druge zaposlitve, delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, razporeditev, imenovanje/razrešitev, pooblastila, organizacijska enota, kraj, kjer delavec opravlja delo, delovno mesto, vrsta del in nalog, šifra zahtevnosti, vrednost delovnega mesta, osnovni količnik, plačilni razred, dodatki, razporeditev delovnega časa, napredovanja, delovna knjižica, delovna doba, pokojninska doba, beneficirana doba, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta otrokove starosti (zaradi pravice do letnega dopusta), podatki o višini letnega dopusta, podatki glede odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, podatki o letnih ocenah, kršitve delovne obveznosti, podatki o prenehanju delovnega razmerja; podatki o udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; podatki o sodelovanju v projektnih skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; kadrovske mape; ali delavec opravlja dopolnilno delo, ali je delno upokojen; drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Finančna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se hranijo v personalni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana s Centralnim registrom prebivalstva (CRP).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Inšpektoratu RS za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organa, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe statističnih analiz, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o izrabi delovnega časa se za posameznega delavca preneha voditi z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o izrabi delovnega časa, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki po posameznem delavcu oziroma uslužbencu o datumu in uri prihoda na delo ter odhoda z dela, o drugih izhodih za posamezni delovni dan, o vrsti odsotnosti za posamezne delovne dni; o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se hranijo v personalni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): Odločbe se hranijo tri leta od dneva pravnomočnosti oziroma od dneva izreka opozorila, ali dokler trajajo stranske sankcije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o storilcu prekrška (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča / za tujce namesto EMŠO datum rojstva – za fizično osebo; za pravno osebo: firma in sedež ter enotna matična številka), - pravna opredelitev prekrška (odstavek in člen zakona, ki je bil uporabljen pri izreku), - številka in datum izdane odločbe o prekršku, - izrečena sankcija, - datum pravnomočnosti odločbe.
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo, - sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, - stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter - drugi uporabniki (na podlagi obrazložene pisne zahteve), če imajo za uporabo teh podatkov upravičen, na zakonu utemeljen interes.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so evidenca ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet (5) let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime storilca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za fizično osebo) oziroma naziv storilca ter naslov sedeža in matična številka (za pravno osebo) - pravna opredelitev prekrška (zakon in člen), - številka in datum izdane odločbe o prekršku, - izrečena sankcija, - datum pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe.
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo, - drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, - stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, - drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so evidenca ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet (5) let po pravnomočnosti odločbe (plačilnega naloga).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime storilca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, - prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), - številka in datum izdanega plačilnega naloga, - izrečena sankcija, - datum pravnomočnosti plačilnega naloga, - številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo, - drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, - stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, - drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so evidenca ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zapadlih in neplačanih glob

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet (5) let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime storilca, - številka zadeve, - znesek globe in sodne takse.
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo, - drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, - stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, - drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih so evidenca ter računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca poslane in prejete elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1); Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010 in 81/2013).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Inšpektoratu RS za delo in osebe, ki Inšpektoratu RS za delo pošljejo elektronsko pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Inšpektorata RS za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Elektronska pošta posameznega zaposlenega se hrani najdlje do prekinitve delovnega razmerja, za elektronska predala gp.irsd@gov.si in irsd@gov.si pa 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost in naziv poslane oziroma prejete elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih je računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zadev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010 in 81/2013)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in stranski udeleženci, pobudniki, pri zavezancih zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Inšpektorata RS za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, zaposlitev, državljanstvo, kontaktni podatki in drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih je računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Inšpektoratu RS za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega ter datumi opravljenih zdravstvenih pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih je računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov ter drugi nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca udeležencev konference Inšpektorata RS za delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na konferenco.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo posamezne konference ter izdajo potrdil o udeležbi na konferenci.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet (5) let po izvedbi izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznega udeleženca ter naziv delodajalca, pri katerem je zaposlen udeleženec, kontaktni elektronski naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih je računalniška oprema, ki je namenjena obdelavi osebnih podatkov, je mogoč samo z uporabo elektronske kartice za dostop, ki jo imajo samo zaposleni. Prostore poleg tega 24 ur na dan varuje varnostna služba v recepciji stavbe. Zbirka osebnih podatkov, ki jo organ vodi v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Inšpektorat RS za delo ima sprejeto tudi interno navodilo o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam