Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 55
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2482711000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Davčni register

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti - fizične osebe; ustanovitelji pravnih oseb, družbeniki oziroma člani; osebe, ki so pooblaščene za zastopanje pravne osebe in druge osebe, ki opravlja dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V davčnem registru se osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v davčni register zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen pobiranja davkov, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s 56. členom ZFU finančni urad izbriše subjekt vpisa iz davčnega registra, ko oseba umre oziroma preneha obstajati in če je prenehala njena davčna obveznost. Podatki se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi: davčna številka; podatek o zavezanosti za posamezno vrsto davka; identifikacijski podatki: osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, datum smrti, enotno matično številko občana; podatek o državljanstvu; podatek o rezidentskem statusu zavezanca, številka za davčne namene, dodeljeno v državi rezidentstva, pri zavezancu, ki ima status nerezidenta; naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča); številke plačilnih računov v Republiki Sloveniji in zunaj nje; druge podatke o fizični osebi (zaposlena/nezaposlena, delodajalec, podatek o tem, ali je prijavljena na zavodu za zaposlovanje, upokojenec, kmet, študent, dijak); podatek o družini (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter davčna številka zakonca oziroma osebe, s katero živi oseba v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, ki urejajo zakonska in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma osebe, s katero živi oseba v registrirani istospolni partnerski skupnosti, osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča vzdrževanih družinskih članov ter njihove davčne številke); podatek o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje fizične osebe (davčna številka, osebno ime, naslov prebivališča, vrsta zastopnika, meje pooblastil za zastopanje, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatki o elektronskem potrdilu); podatek o elektronskem naslovu in elektronskem potrdilu, če fizična oseba z njima razpolaga; podatek o kapitalskih naložbah doma in v tujini (firma, sedež, organizacijska oblika podjetja, višina in datum naložbe); razlog za vpis (stalno prebivališče, začasno prebivališče, doseganje obdavčljivih dohodkov obdavčljivo premično premoženje, obdavčljivo nepremično premoženje, opravljanje dejavnosti, drugo); podatke o postopkih zaradi insolventnosti; podatke o obveznem socialnem zavarovanju. Podatki o ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih: davčna številka, ime in priimek, naslov prebivališča, država prebivališča oziroma sedeža, vrsta in obseg odgovornosti, datum vstopa in datum izstopa, višina vložka). Podatki o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje pravne osebe in druge osebe, ki opravlja dejavnost: davčna številka, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastil za zastopanje, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatki o elektronskem potrdilu).
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Davčni register je povezan s Centralnim registrom prebivalstva, z izvršilnim vpisnikom in Informacijskim sistemom eINS Vrhovnega sodišča RS, Sodnim registrom, Evidenco zavarovanih oseb, Registrom transakcijskih računov, Poslovnim registrom, centralno elektronsko hrambo dokumentov (CEH).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o davkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. točka drugega odstavka 60. člena in 62. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14). 312. a člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti - fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se v evidenci o davkih zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen pobiranja davkov, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. podatki iz davčnih napovedi: identifikacijski podatki o zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, podatek o rezidentstvu) in naslednji podatki (odvisno od vrste davka): vrsta davka oziroma navedba naziva napovedi, datum vložitve napovedi davčnemu organu, obdobje na katero se nanaša obdavčitev, podatek o vrsti, predmetu in datumu pravnega posla oziroma vrsti razmerja, ki je podlaga za izplačilo dohodka, podatki o dohodku, pogodbeni ceni ali drugem podatku, ki je osnova za določitev davčne osnove, znižanje davčne osnove v obliki odhodkov, odbitkov in davčnih olajšav ter druga dejstva, ki vplivajo na obdavčitev. B. podatki iz vlog, prijav, priglasitev in drugih zahtevkov, ki so potrebni za pobiranje davkov: identifikacijski podatki o zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, rezidentstvo) in naslednji podatki (odvisno od vrste davka): vrsta vloge, prijave, priglasitve ali zahtevka, podatki o predmetu vloge, prijave, priglasitve ali zahtevka in drugi podatki, ki so navedeni na vlogi, prijavi, priglasitvi ali zahtevku, ki so potrebni za obdavčitev C. podatki iz odločb o odmeri davkov, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj davčnega organa: identifikacijski podatki o zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, podatek o rezidentstvu, podatek o članu kmečkega gospodinjstva) ter naslednji podatki (odvisno od posamezne vrste davka): 1. Odločbe po zakonih o obdavčenju: vrsta davka, številka odločbe, datum izdaje odločbe, datum vročitve odločbe, obdobje na katero se nanaša obdavčitev, znesek odmerjenega davka. 2. Zapisniki, sklepi in ostala dejanja v postopkih odmere po zakonih o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek: vrsta davka, številka dokumenta, datum izdaje dokumenta (zapisnik, sklep), oseba, ki je vodila postopek, obdobje, na katero se nanaša postopek odmere. C. podatki iz obračunov davčnega odtegljaja in obračunov prispevkov za socialno varnost plačnika davka: identifikacijski podatki o plačniku davka, ki ni fizična oseba, identifikacijski podatki o davčnem zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, podatek o rezidentstvu), drugi podatki o davčnem zavezancu, ki vplivajo na obdavčitev ali višino prispevkov za socialno varnost, podatki o dohodku, podatki, potrebni za izračun davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost. Č. podatki iz odločb o odpisih, delnih odpisih, odlogih in obročnem plačevanju davka ter neizterljivosti davka: identifikacijski podatki o zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, podatek o rezidentstvu) ter zlasti naslednji podatki za posamezno vrsto davčne obveznosti: 1. Vloge za odpis, odlog ali obročno plačilo davka: vrsta davka, vrsta zahtevka (odpis, odlog, obročno plačilo), datum vložitve vloge davčnemu organu, obravnava in odločanje o vlogi (se zavrže, zavrne, ugodi), podatki o znesku davka za katerega je dovoljen odpis, delni odpis, obročno plačilo ali odlog plačila (z navedbo rokov za plačilo v primeru obročnega plačila ali odloga plačila davka), oseba, ki je vodila postopek. 2. Neizterljivost davčne obveznosti: vrsta davka, številka odločbe, obravnava in odločanje o neizterljivosti, podatki o znesku davka za katerega je ugotovljena neizterljivost, datum izdaje odločbe, oseba, ki je vodila postopek.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o davkih je povezana z Matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Knjigovodske evidence

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. točka 2. odst. 60. člena in 63. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti in drugi zavezanci za plačilo obveznih dajatev na podlagi postopkov po ZFU- fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v knjigovodsko evidenco se zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen vodenja postopka pobiranja ali vračanja obveznih dajatev in izvajanja drugih nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki o zavezancu (davčna številka, ime, priimek, naslov prebivališča, številka transakcijskega računa,) podatki o stanju ter gibanju terjatev in obveznosti, podatki iz listin, ki so podlaga za knjiženje (obračuni, carinske deklaracije, odločbe, sklepi ipd.): davčno obdobje, znesek davka, znesek zamudnih obresti, datum zapadlosti, datum plačila davka, datum vračila davka, podatek o pogojno izterljivem davku, podatki o dovoljenem obročnem ali odloženem plačilu davka, podatki o odpisanem davku, podatki o insolventnosti, datum sporočitve dolga dolžniku, podatki o izterjavi iz predloženega instrumenta zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Knjigovodska evidenca je povezana z matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o vodenju finančnega nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. točka 2. odst. 60. člena in 64. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti, kršitelji carinskih in trošarinskih predpisov ter drugih predpisov, druge kontrolirane oziroma pregledane osebe v skladu s postopki po ZFU, ter uradne osebe, ki so opravljale finančni nadzor – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v evidenco finančnih preiskav se zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen izvajanja nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Oseba ima pravico do seznanitve s podatki iz evidence o vodenju finančnega nadzora takoj po pravnomočno končanem postopku.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. podatki o davčnih inšpekcijskih nadzorih: 1. Splošni podatki o zavezancu za davek iz davčnega registra: a) šifra zadeve; b) splošni podatki o zavezancu za davek, v zvezi s katerim se vodi postopek nadzora: davčna številka, osebno ime in naslov, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno ime oziroma naziv) 2. Izvajalci davčnega nadzora: osebno ime davčnega inšpektorja, ki izvaja davčni inšpekcijski nadzor in osebno ime strokovnega sodelavca v postopkih davčnega nadzora. 3. Predmet nadzora: vrsta davka, obdobje obdavčevanja, na katerega se nadzor nanaša, in vrsta davčnega inšpekcijskega nadzora. 4. Evidentirane kršitve iz zapisnika: naziv predpisa, določba predpisa, ki se krši, določba predpisa, ki določa storitev ali opustitev kot prekršek, in sankcija. 5. Dodatno odmerjene davčne obveznosti: vrsta davčne obveznosti, znesek povečanja obveznosti / zmanjšanja obveznosti, znesek obresti, obdobje zaračunanih obresti, – skupni znesek obveznosti, – druge ugotovitve, ki imajo posreden vpliv na višino davčne obveznosti. 6. Pridobljeni podatki v postopkih vodenja davčnega nadzora: šifra zadeve, osebni podatki osebe, od katere so prejeti podatki: davčno številko, osebno ime, naslov stalnega in začasnega bivališča in rok izvršitve. 7. Podatki o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih: vrsta dokumenta, datum dokumenta, datum vročitve, način vročitve in rok izvršitve. 8. Podatke o razkritju podatkov: šifra zahtevka, datum prejema zahtevka, pravna podlaga, datum prejetja soglasja, šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje razkriti podatek, ki je davčna tajnost, osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je davčna tajnost, razlog razkritja in datum in čas razkritja. B. podatki o drugih finančnih nadzorih: Ime, priimek, rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj država), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, podatki o ugotovljenih kršitvah carinskih in trošarinskih predpisov ter drugih predpisov ter o kršiteljih; podatki o ukrepih zoper kršitelje, in sicer podatki o začetih postopkih o prekršku po uradni dolžnosti, podatki o podanih predlogih za vodenje postopka o prekršku, identifikacijski podatki o kontrolirani oziroma pregledani osebi, identifikacijski podatki o cariniku oziroma inšpektorju, ki je opravljal kontrolo, inšpekcijski pregled ali carinsko preiskavo, podatki o kontroli, inšpekcijskem pregledu in preiskovalnih aktivnostih.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca ni povezana z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca finančnih preiskav

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. točka 2. odst. 60. člena in 65. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti in druge kontrolirane oziroma pregledane osebe v skladu s postopki po ZFU, uradne osebe, ki so opravljale finančno preiskavo – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v evidenco finančnih preiskav se zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen izvajanja nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Oseba ima pravico do seznanitve s podatki iz evidence finančnih preiskav po pravnomočno končanem inšpekcijskem nadzoru, če pa postopek inšpekcijskega postopka ni bil začet, pa po zastaranju pravice do odmere davka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra zadeve, oznaka uradne osebe, sodelujoče v postopku preiskave, osebno ime, naslov in davčno številko preiskovanca oziroma drug identifikacijski podatek, s katerim je določen preiskovanec, osebno ime naslov in davčno številko s preiskovancem povezanih oseb oziroma drug identifikacijski podatek, s katerim je določena povezana oseba, podatki o opravljanju finančnih preiskav (vzrok za uvedbo preiskave, oznako področja suma kršitve davčnih predpisov, kraj izvedenega preiskovalnega dejanja, čas izvedenega preiskovalnega dejanja, kratek opis izvedenega preiskovalnega dejanja), podatki o prevoznih sredstvih in drugih objektih, ki so predmet finančne preiskave in podatke o razkritju podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca ni povezana z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 5. točka 2. odst. 60. člena in 66. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Davčni zavezanci za vse vrste obveznosti in drugi zavezanci na podlagi postopkov po ZFU- fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v evidenco o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih se zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen izvajanja nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zadevi, podatki o ovadenih fizičnih osebah: davčna številka, EMŠO, osebno ime, rojstni podatki, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi, podatke o zastopnikih ovadenih pravnih oseb: davčna številka, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta zastopnika, meje pooblastila, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila), kraj storitve kršitve, čas storitve kršitve, zakonska oznaka kaznivega dejanja z navedbo odstavka in člena zakona, ki je kršen, zakonska oznaka kršenega materialnega predpisa, datum vložitve ovadbe, datum odloga kazenskega pregona, datum odstopa ovadbe v postopek poravnavanja, datum vložitve zahteve za preiskavo, datum vložitve neposredne obtožnice na sodišče, podatki o vloženih obtožnih aktih, datum akta o zavrženju ovadbe, številka akta o zavrženju ovadbe, navedba razloga za zavrženje ovadbe, ime organa, ki je ovadbo zavrgel, datum začetka subsidiarnega pregona, subsidiarni tožilec, datum pravnomočnosti sodne odločbe, navedba vrste pravnomočne sodne odločbe, zaporna kazen - trajanje zapora, denarna kazen – višina, odvzem premoženjske koristi – višina, vrsta pravnomočno izrečene kazenske sankcije in odvzem premoženjske koristi.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca ni povezana z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Carinska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. točka 2. odst. 60. člena in 67. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Carinski deklaranti, prejemniki blaga, zastopniki, izvozniki blaga, glavni zavezanci, imetniki carinskih dovoljenj, imetniki licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki v carinski evidenci se vodijo zaradi opravljanja z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami finančne uprave in zaradi nadzora nad podpisniki deklaracij, ki jih imetniki licenc podpisujejo za druge osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki iz carinskih deklaracij: Ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka. 2. Podatki iz dovoljenj in potrdil: ime, priimek, službene kontaktne telefonske številke, številka, datum in izdajatelj dovoljenja, vrsta dovoljenja, veljavnost dovoljenja, datum in razlogi odvzema dovoljenja. 3. Podatki o imetnikih dovoljenj in licenc za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah: ime, priimek, prebivališče, davčna številka. 4. Podatki o izvedenih carinskih ukrepih.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca ni povezana z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca trošarin

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. točka 2. odst. 60. člena in 68. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Trošarinski zavezanci, mali proizvajalci vina in žganja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki v evidenci trošarin se vodijo zaradi opravljanja z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami finančne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca trošarin vsebuje: podatke o vrsti trošarinskega zavezanca (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka, službene ali domače kontaktne telefonske številke), podatki o osebi, ki vlaga prijave za posamezne posle (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka), odgovorni osebi (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka), upravičencu do vračila trošarine (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o računu), pooblaščencu (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka) in plačniku trošarine (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka), datum začetka in konca opravljanja dejavnosti, podatke o vrsti izdanega dovoljenja s področja trošarin, datum izdaje dovoljenja in prenehanja veljavnosti dovoljenja, izdanega v skladu s trošarinskimi predpisi, podatke o lokaciji in šifri skladišča ali obrata, podatke o vrsti in odobreni količini trošarinskih izdelkov za namene oproščene uporabe, podatke o lastništvu oziroma uporabi kotla za žganjekuho ter prostornini kotla, podatek o površini vinograda, podatek o zapečatenju in odpečatenju kotla za žganjekuho, podatke o namenu vračila, podatke o površini zemljišč po katastrskih kulturah, ki so podlaga za vračilo trošarine, podatke o številu vozil, podatke o prodajalcu goriva, podatke o količini trošarinskih izdelkov, za katere se vrača trošarina, in znesku vračila, podatke o imetniku trošarinskega skladišča v drugi državi članici, podatke o dobavah trošarinskih izdelkov, podatke o instrumentu zavarovanja trošarinskih obveznosti, podatke iz trošarinskih dokumentov, kot so opredeljeni v trošarinskih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca informacij za izvedbene namene

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. točka 2. odst. 60. člena in 69. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci, v zvezi s katerimi se vodijo postopki po ZFU- fizične osebe, na katere se nanašajo pridobljene in posredovane informacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki v evidenci informacij za izvedbene namene se vodijo zaradi opravljanja z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami finančne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki ureja arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca informacij za izvedbene namene vsebuje naslednje podatke: osebno ime, priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka, podatke o državljanstvu, druge podatke o fizični osebi (številka osebne listine, službene ali domače kontaktne telefonske številke, zaposlitev, vzdevek), vir informacije, vsebina informacij (podatki, fotografije in ostala dokumentacija za identifikacijo blaga, subjektov, prevoznih sredstev, fizičnih oseb, poti blaga, kraju dogodka in druge podatke, ki omogočajo ovrednotenje informacij zaradi določitve ocene in posledic tveganja ter predlaganja in izvajanja ustreznih ukrepov, potrebnih za omejitev izpostavljenosti različnim tveganjem ter njihovo zmanjšanje na minimalno sprejemljivo raven pri zagotavljanju pravilnega izvajanja zakonodaje in drugih predpisov finančne uprave ali drugih pristojnih organov), opis tveganja, ukrepi in ugotovitve
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Evidenca o uporabi prisilnih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. točka 2. odst. 60. člena in 70. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene uradne osebe finančne uprave, ki so uporabile prisilno sredstvo ter osebe, zoper katere je bilo uporabljeno prisilno sredstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad uporabo prisilnih sredstev s strani pooblaščenih uradnih oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uradni osebi, ki je uporabila prisilno sredstvo: ime in priimek, rojstni podatki; podatki o osebi, zoper katero je bilo uporabljeno strelno orožje: ime, priimek, rojstni podatki, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, EMŠO, državljanstvo, številka osebne listine (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica); podatki o dogodku, pri katerem je bilo uporabljeno prisilno sredstvo: datum, ura, kraj, natančna lokacija, navedba pooblastila, ki ga je izvajala uradna oseba, razlog uporabe prisilnega sredstva, prisilno sredstvo, ki je bilo uporabljeno, podatki o uradnem zaznamku o uporabi prisilnega sredstva; ocena uporabe prisilnega sredstva.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog – notranjega nadzora. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca predloženih instrumentov zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. točka 2. odst. 60. člena in 71. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci, v zvezi s katerimi se vodijo postopki po ZFU- fizične osebe, ki predložijo instrument zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se vodijo zaradi opravljanja z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami finančne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o predlagatelju instrumenta zavarovanja in garantu, podatki o številki, vrsti, predmetu in višini zavarovanja, veljavnost in rok za unovčitev instrumenta zavarovanja, podatke o dovoljeni prekoračitvi višine zavarovanja, podatke o dolgu, podatke o unovčitvah.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o davčni izvršbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 11. točka 2. odst. 60. člena in 72. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci - fizične osebe, v zvezi s katerimi se vodi postopek davčne izvršbe v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se vpisujejo v evidenco o davčni izvršbi se zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen pobiranja davkov, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki iz sklepov o davčni izvršbi: splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra (Ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka) datum sklepa (opomina, rubeža, prodaje), številka sklepa, datum vročitve, vrsta sklepa (na dolžnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na druge denarne terjatve, na premičnine, na vrednostne papirje), vrsta in znesek davka ali druge obveznosti ter način prodaje, oseba, ki je vodila postopek. 2. Podatki iz predlogov za izvršbo na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi ter iz premoženjskih pravic: splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra, številka predloga, datum predloga, vrsta in znesek davka ali druge davčne obveznosti, oseba, ki je vodila postopek, sodišče, ki je pristojno za postopek, številka sklepa sodišča, datum sklepa sodišča. 3. Podatki o zavarovanju plačila davka v postopku davčne izvršbe: vrsta zavarovanja (bančna garancija, gotovinski polog, zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma deležu družbenika in podobno), splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra, datum prejema instrumenta zavarovanja in unovčitve, vrsta davka ali druge obveznosti, ki se zavaruje, znesek davka ali druge obveznosti, ki se zavaruje, oseba, ki je vodila postopek, sodišče, ki je pristojno za postopek, številka sklepa sodišča, datum sklepa sodišča.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca okoljskih dajatev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. točka 2. odst. 60. člena in 73. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odgovorne osebe zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z ZFU izvajanje nadzora nad pobiranjem okoljskih dajatev in izvajanjem okoljskih predpisov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca okoljskih dajatev vsebuje osebne podatke o odgovorni osebi zavezanca oziroma plačnika okoljske dajatve: ime, priimek, rojstni podatki, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčna številka, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o hrambi blaga

 • Pravna podlaga (neobvezno): 14. točka 2. odst. 60. člena in 74. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki jim je bilo zadržano, zaseženo, začasno odvzeto, odvzeto oziroma zarubljeno blago.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se vpisujejo v evidenco o hrambi blaga zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namene opravljanja nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o hrambi blaga vsebuje: podatke o osebi, katere blago je bilo zadržano, zaseženo, začasno odvzeto, odvzeto oziroma zarubljeno, podatke o razlogu hrambe in podatke o aktu, na podlagi katerega je bilo blago zadržano, zaseženo, začasno odvzeto, odvzeto, zarubljeno, odstopljeno, dano v hrambo, podatke o blagu, lokacijo hrambe, ukrepe v zvezi z blagom.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki urej
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o nadzorih nad prirejanjem iger na srečo

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. točka 2. odst. 60. člena in 75. člen Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci v nadzoru nad prirejanjem iger na srečo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se vpisujejo v evidenco o hrambi blaga zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namene opravljanja nalog, določenih v ZFU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o nadzorih nad prirejanjem iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo, vsebuje podatke o poteku, ugotovitvah in drugih okoliščinah nadzora nad prirejanjem iger na srečo.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov o osebah, ki so pridobile licenco za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo

 • Pravna podlaga (neobvezno): 85. b člen Zakona o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 - ZIN-B).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V skladu s 85. a členom ZIS morajo imeti vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor v igralnici, ter glavni in pomožni blagajniki dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja določil ZIS na področju prirejanja posebnih iger na srečo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Na podlagi tretjega odstavka 85. b člena ZIS se podatki iz zbirke hranijo še eno leto od odvzema licence.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, ki je pridobila licenco za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba, delovno mesto in datum pričetka veljavnosti licence.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka podatkov o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 - ZIN-B).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podale izjavo, da se jim prepove vstop v igralnice in igralne salone.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo omogočiti posameznikom prepoved vstopa v igralnice in igralne salone na podlagi njihove osebne privolitve in izvajanje nadzora v skladu z določbami ZIS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi.
 • Uporabniki zbirke: Koncesionarji, ki so pridobili koncesijo za izvajanje posebnih iger na srečo v igralnicah in igralnih salonih v Republiki Sloveniji in bodoči koncesionarji, ki bodo pridobili koncesijo za izvajanje posebnih iger na srečo v Republiki Sloveniji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o prenosih gotovine in vrednostnih papirjev v vrednosti 10.000 evrov ali več pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odst. 82. čl. Zakona o preprečevanju denarja in financiranju terorizma in 5. čl. Uredbe (ES), št. 1889/2005.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki prenesejo gotovino ali vrednostne papirje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi odkrivanja ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem - pranje denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke finančna uprava hrani 12 let od dneva, ko so jih pridobili.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, državljanstvo fizične osebe, znesek, valuta in vrsta gotovine, ki se vnaša sli iznaša, izvor in namen uporabe gotovine, kraj, datum in čas prehoda meje Skupnosti, podatek o tem, ali je bil vnos ali iznos gotovine prijavljen carinskim organom, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o odločbah glede zahtev za carinsko ukrepanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): 31. člen Uredbe št. 608/2013. 16. tč. 2. odstavka 60. člena ZFU.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vložniki zahteve in imetniki pravice intelektualne lastnine, če ti niso vložniki zahteve, ter uvozniki, izvozniki, prejemniki oziroma posestniki blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja ukrepov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine ob vnosu blaga v Skupnost oziroma iznosu blaga iz nje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter prebivališče imetnika pravice oziroma vlagatelja in morebitnega zastopnika, ime in priimek, telefonska številka kontaktne osebe, ki jo določi imetnik pravice.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Na podlagi soglasja zavezanca za davek, je uporabnik lahko vsakdo. Osebe, ki so udeležene v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti lahko pridobijo podatke iz evidence na podlagi določb zakona, ki ureja davčni postopek, določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih področnih zakonov, ki urejajo uporabo podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca poročevalskih enot in deklarantov v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. točka 2. odst. 60. člena Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki v poročevalskih enotah in deklaranti, odgovorni za pripravo in pošiljanje poročil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lažje komuniciranje med odgovornimi za pripravo poročila v poročevalskih enotah oziroma med deklaranti (obveščanje o spremembah, obveščanje v primeru neporočanja…)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, naziv in naslov delodajalca, številka službenega telefona in faksa, službeni elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, zaposleni v oddelku, ki je pristojen za Intrastat, Statistični urad RS, oddelek, ki je pristojen za statistiko zunanje trgovine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): 203. člen Zakona o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kršitelji, obdolženci in storilci prekrškov po ZP-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prekrškovni organi morajo zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence voditi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu s 203. členom ZP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških vsebuje podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke); pravno opredelitev prekrška; številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopek o prekršku, in drugi uslužbenci finančne uprave, ki vpisujejo podatke v evidence, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati podatke iz prekrškovnega spisa v posamezni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca video nadzornega sistema na območju portalnih monitorjev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se v trenutku aktiviranja alarma, ki ga povzroči ionizirajoče sevanje, nahajajo na območju, nad katerim se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja (odkrivanje radioaktivnih snovi).
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, datum, čas in lokacija vstopa na snemalno območje.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPSDV (Uradni list RS št. 40/06), 46. in 47. člen Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) ter 41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci zaposleni pri FURS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje z zakonom določenih nalog oz. za vodenje določenih zbirk podatkov, za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja in potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : A. podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); B. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi C. Drugi podatki: podatki prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev; podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; podatki o letnih ocenah; podatki o priznanjih in nagradah; podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti, podatki o prenehanju delovnega razmerja; podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; podatki, potrebni za obračun plače, podatki o dopustu, podatki o družinskih članih, kadar je to potrebno za uveljavljenje z zakonom in drugimi predpisi določenih pravic, podatki o mentorstvu, podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPSDV (Uradni list RS št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci zaposleni pri FURS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); B. Številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; C. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; Č. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; D. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPSDV (Uradni list RS št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci zaposleni pri FURS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust), podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPSDV (Uradni list RS št. 40/06) ter 41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci zaposleni pri FURS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev ter vodenja evidenc v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, prebivališče, datum rojstva, poklic, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, državljanstvo, delovni čas, podatki o nezgodi.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog, osebni zdravnik, Inšpektorat RS za delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca posnetkov videonadzorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. in 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci in obiskovalci FURS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, nadzor vstopa v službene oziroma poslovne prostore in izstopa iz njih, preprečevanje ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 20 dni ali največ do 60 dni (odvisno od lokacije in zmogljivosti snemalnega medija).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika); datum in ura vstopa v varnostno območje ter datum in ura izstopa iz varnostnega območja.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci varnostne službe, skrbniki sistema videonadzora, osebe zadolžene za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v varovanih območjih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uslužbenci varnostne službe (tekoči posnetki) in pooblaščeni javni uslužbenci davčne uprave (arhiv). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z akti o izvajanju videonadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca zadev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 138. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/2009, 58/10, 101/10)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog pri FURS v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z določbami Uredbe o upravnem poslovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka in kontaktni podatki in drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja Navodilo o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z drugimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca pripomb in pritožb o domnevnih kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Trinajsti odstavek 43. člena Zakona o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci finančne uprave in vlagatelji pripomb ali pritožb – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje varstva zaradi domnevne kršitve temeljne pravice in svoboščine storjene s strani uradne osebe finančne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidenc se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime uradne osebe finančne uprave, zoper katerega je bila vložena pripomba ali pritožba; organizacijsko enoto, v kateri uradna oseba iz prejšnje točke opravlja delo; osebne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO) o vlagatelju pripombe ali pritožbe; razlog za vložitev pripombe ali pritožbe; povzetek odgovora.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru vodenja in odločanja v postopkih pripomb ali pritožb. Člani komisije za odločanje o posamezni pritožbi, ki jo sestavlja uslužbenec finančne uprave in predstavniki: reprezentativnega sindikata v finančni upravi, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za finance. Priče, izvedenci, tolmači, zapisnikarji, zastopniki in pooblaščenci, ki so udeleženi v posameznem postopku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja akt o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Informacije prejete s strani IRS na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP) (Uradni list – Mednarodne pogodbe, št. 8/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, rezidenti RS, ki razpolagajo s finančnimi računi ZDA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog finančnega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, naslov, davčna številka, številka računa pri finančni instituciji, ime in identifikacijska številka finančne institucije, pri kateri ima fizična oseba odprt račun, znesek dohodkov v zvezi s sredstvi na tem računu.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog – izvajanje finančnega nadzora.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja akt o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Informacije poslane na FURS s strani ponudnikov plačilnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Dugi odstavek 37. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, imetniki transakcijskih računov, odprtih pri ponudnikih plačilnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog finančnega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka transakcijskega računa, davčna številka fizične osebe, znesek prometa v dobro, oznaka valute.
 • Uporabniki zbirke: Uslužbenci Finančne uprave, ki podatke potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog – izvajanje nalog finančnega nadzora.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v FURS ureja akt o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v FURS, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Vpisniki po Zakonu o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): Drugi odstavek 206. člena Zakona o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kršitelji, obdolženci in storilci prekrškov po ZP-1 in drugi udeleženci v postopku o prekršku (tolmač, izvedenec, priča, vlagatelj pravnega sredstva ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prekrškovni organi vodijo vpisnike in pomožne knjige z namenom evidentiranja zadev, ki jih obravnavajo, učinkovitega vodenja postopkov in njihove preglednosti ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Na podlagi sedmega odstavka 206. člena ZP-1 se dokumentarno gradivo za vpisnike hrani trajno in za pomožne knjige pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisniki vsebujejo naslednje osebne podatke: - kršitelja, obdolženca oziroma storilca prekrška: osebno ime, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, - predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopek o prekršku, in drugi uslužbenci finančne uprave, ki vpisujejo podatke v vpisnike, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati podatke iz prekrškovnega spisa v posamezni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije ureja akt o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije, s katerim se ureja odgovornost za izvajanje ukrepov in postopkov zavarovanja, varovanje prostorov in strojne, sistemske in aplikativne računalniške opreme in podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, prenos osebnih podatkov ter evidentiranje, uničevanje in arhiviranje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam